Postupak : 2016/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1162/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1162/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 15

Glasovanja :

PV 27/10/2016 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0423

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 157kWORD 91k
25.10.2016
PE593.588v01-00}
PE593.589v01-00}
PE593.593v01-00}
PE593.594v01-00}
PE593.596v01-00}
PE593.597v01-00}
PE593.598v01-00} RC1
 
B8-1162/2016}
B8-1163/2016}
B8-1167/2016}
B8-1168/2016}
B8-1170/2016}
B8-1171/2016}
B8-1172/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

EFDD (B8-1162/2016)

S&D (B8-1163/2016)

ECR (B8-1167/2016)

GUE/NGL (B8-1168/2016)

ALDE (B8-1170/2016)

PPE (B8-1171/2016)

Verts/ALE (B8-1172/2016)


o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u ime Kluba zastupnika PPE-a
Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Curzio Maltese u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj, a posebno Rezoluciju od 15. siječnja 2015. o slobodi izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije(1),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. travnja 2016. o izvješću o Turskoj za 2015.(2),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 10. studenog 2015. o napretku Turske za 2015.,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu od 16. srpnja 2016. potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Federice Mogherini i povjerenika za Europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna o situaciji u Turskoj,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Turskoj od 18. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu od 21. srpnja 2016. potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice EU-a Federice Mogherini i povjerenika za Europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna o proglašenju izvanrednog stanja u Turskoj,

–  uzimajući u obzir politički dijalog na visokoj razini između EU-a i Turske održan 9. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir činjenicu da je poštovanje vladavine prava, što uključuje i slobodu izražavanja, jedna od temeljnih vrijednosti EU-a,

–  uzimajući u obzir pravo na slobodu izražavanja zajamčeno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava (ECHR) i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima (ICCPR) iz 1966., kojih je Turska država stranka,

–  uzimajući u obzir preporuke iz mišljenja o člancima 216., 299., 301. i 314. turskog Kaznenog zakonika, koje je Venecijanska komisija usvojila na svojoj 106. plenarnoj sjednici (Venecija 11. i 12. ožujka 2016.),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je 15. srpnja 2016. u Turskoj izveden pokušaj državnog udara te da je tom prilikom ubijeno više od 250 osoba, a više od 2 100 ih je ranjeno;

B.  budući da je obrana demokracije, uz punu predanost ljudskim pravima i vladavini prava, važna, kao i suradnja EU-a, Vijeća Europe i Turske u tom pogledu; budući da je Turska ključni partner Europske unije;

C.  budući da je, prema Europskom udruženju novinara i Udruženju turskih novinara, nakon pokušaja državnog udara 15. srpnja 2016. turska policija uhitila najmanje 99 novinara i pisaca te da protiv većine njih do danas nije podignuta optužnica, kao i to da se broj medijskih radnika pritvorenih zbog optužbi za koje se smatra da se odnose na ostvarivanje prava na slobodu izražavanja do 20. listopada 2016. popeo na najmanje 130; budući da su 64 novinara uhićena nakon 15. srpnja 2016. kasnije puštena na slobodu; budući da je pritvorenim novinarima uskraćeno pravo na odvjetnika i da oni borave u neljudskim uvjetima, pri čemu im se prijeti i zlostavlja ih se; budući da postoje navodi da su glavni urednici ugašenih dnevnih novina Özgür Gündem, Bilir Kaya i Inan Kizilkaya, mučeni u zatvoru;

D.  budući da su ograničenja nametnuta medijima i pritisak na novinare bili zamjetni i prije pokušaja državnog udara; budući da su, prema Odboru za zaštitu novinara, turske vlasti nakon neuspjelog državnom udaru zatvorile urede više od stotinu radiotelevizijskih, novinskih i izdavačkih kuća i poduzeća za distribuciju, zbog čega je bez posla ostalo više od 2300 novinara i medijskih radnika; budući da je najmanje 330 novinara ostalo bez akreditacija;

E.  budući da se među pritvorenim novinarima nalazi i, primjerice, poznata spisateljica Asli Erdogan, koja je bila i članica savjetodavnog odbora te kolumnistica kurdskih dnevnih novina Özgür Gündem, koje su sada ugašene, potom akademik i kolumnist Mehmet Altan te njegov brat Ahmet Altan, pisac i bivši urednik tjednika Taraf;

F.  budući da je, prema organizaciji Human Rights Watch, veliki broj tih sudskih postupaka pokrenut bez ikakvih dokaza o sudjelovanju optuženih u pokušaju državnog udara; budući da se mora zajamčiti pravo na pravično suđenje te budući da način na koji pravosuđe postupa s predmetima povezanima s medijima ukazuje na manjak nepristranosti i neovisnosti;

1.  snažno osuđuje pokušaj državnog udara u Turskoj 15. srpnja 2016.; izražava potporu legitimnim institucijama u Turskoj; izražava žaljenje zbog velikog broja žrtava; izražava solidarnost sa žrtvama i njihovim obiteljima;

2.  priznaje pravo i dužnost turske vlade da odgovori na pokušaj državnog udara; naglašava, međutim, da turska vlada neuspjeli pokušaj vojnog preuzimanja vlasti ne smije koristiti kao izgovor da nerazmjernim i nezakonitim djelovanjima i mjerama dodatno guši legitimnu i mirnu oporbu te sprječava novinare i medije u njihovu miroljubivom korištenju pravom na slobodu izražavanja;

3.  poziva turske vlasti da oslobode novinare i medijske radnike koji su pritvoreni bez uvjerljivih dokaza o njihovim kriminalnim aktivnostima, među kojima i poznate novinare poput Nazli Ilicak, Sahina Alpaya, Asli Erdogan, Murata Aksoya, Ahmeta Altana i Mehmeta Altana; naglašava da se novinare ne bi smjelo pritvarati zbog sadržaja njihovih novinskih tekstova ili navodnih opredjeljenja, što se odnosi i na slučajeve kada su protiv njih već podignute optužnice, te ističe da bi istražni zatvor trebao biti iznimka;

4.  podsjeća da je slobodan i pluralistički tisak temeljna odrednica demokracije, baš kao i pravičan sudski postupak, pretpostavka nedužnosti i neovisnost pravosuđa; podsjeća turske vlasti da posebnu pozornost posvete ophođenju s medijima i novinarima jer su sloboda izražavanja i sloboda medija okosnica funkcioniranja demokratskog i otvorenog društva;

5.  žali zbog toga što se izvanredne odredbe koriste i kako bi se uznemiravalo članove obitelji novinara koji su pobjegli iz zemlje ili se kriju, među ostalim i na način da im se poništavaju putovnice ili da ih se privremeno pritvara umjesto optuženih;

6.  izražava veliku zabrinutost zbog gašenja više od 150 medija; traži da se tim medijima ponovno omogući rad i prizna neovisnost te da se otpušteni zaposlenici vrate na svoja radna mjesta, u skladu s pravičnim postupkom; poziva turske vlasti da stanu na kraj praksi korištenja odredbama kaznenog zakona kako bi na položaje u privatnim medijskim organizacijama imenovale upravitelje te da se prestanu uplitati u vođenje neovisnih novinskih organizacija, što se odnosi i na uredničke odluke, otpuštanja novinara i urednika te na pritisak i zastrašivanje usmjereni na ključne novinske kuće i novinare; osuđuje pokušaje turskih vlasti da zastraše i protjeraju strane novinare;

7.  poziva tursku vladu da suzi područje primjene izvanrednih mjera, kako bi se one prestale koristiti za ograničavanje slobode izražavanja; ističe da bi se istrage u vezi s navodnom umiješanošću u pokušaj državnog udara trebale provoditi u skladu s načelima pravičnog postupka, nepristrano i na temelju uvjerljivih dokaza, a ne na temelju krivnje zbog povezanosti koja može dovesti do kolektivnog kažnjavanja;

8.  ističe da je Turska suočena s realnom prijetnjom od terorizma; ponavlja, međutim, da se široko definirano tursko zakonodavstvo u području borbe protiv terorizma ne bi smjelo koristiti za kažnjavanje novinara koji se koriste svojim pravom na slobodu izražavanja; hitno poziva na usvajanje preporuka Venecijanske komisije iz ožujka 2016. i reformu protuterorističkog zakonodavstva;

9.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da i dalje pomno prate implikacije izvanrednog stanja u praksi i da zajamče praćenje svih suđenja novinarima;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjedniku, vladi i parlamentu Turske.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0014.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0133.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti