Eljárás : 2016/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-1162/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1162/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 15

Szavazatok :

PV 27/10/2016 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0423

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 156kWORD 91k
25.10.2016
PE593.588v01-00}
PE593.589v01-00}
PE593.593v01-00}
PE593.594v01-00}
PE593.596v01-00}
PE593.597v01-00}
PE593.598v01-00} RC1
 
B8-1162/2016}
B8-1163/2016}
B8-1167/2016}
B8-1168/2016}
B8-1170/2016}
B8-1171/2016}
B8-1172/2016} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFDD (B8-1162/2016)

S&D (B8-1163/2016)

ECR (B8-1167/2016)

GUE/NGL (B8-1168/2016)

ALDE (B8-1170/2016)

PPE (B8-1171/2016)

Verts/ALE (B8-1172/2016)


az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a PPE képviselőcsoport nevében
Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula, Hilde Vautmans az ALDE képviselőcsoport nevében
Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Curzio Maltese a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen „A véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzete: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlás” című, 2015. január 15-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Törökországról szóló 2015. évi jelentésről szóló, 2016. április 14-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Bizottság 2015. november 10-i, Törökországról szóló 2015. évi jelentésére,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos 2016. július 16-i közös nyilatkozatára a törökországi helyzetről,

–  tekintettel a Tanács Törökországról szóló 2016. július 18-i következtetéseire,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Johannes Hahn biztos 2016. július 21-i nyilatkozatára a szükségállapot kihirdetéséről Törökországban,

–  tekintettel a 2016. szeptember 9-én az EU és Törökország között tartott magas szintű politikai párbeszédre,

–  tekintettel arra, hogy a jogállamiság – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – tiszteletben tartása az uniós értékek középpontjában áll,

–  tekintettel a véleménynyilvánításnak az emberi jogok európai egyezményében (EJEE) és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (ICCPR) rögzített szabadságára, amelyeknek Törökország is részes fele,

–  tekintettel a Velencei Bizottság által annak 106. plenáris ülésén (Velence, 2016. március 11–12.) elfogadott, Törökország büntető törvénykönyvének 216., 299., 301. és 314. cikkéről szóló véleményben foglalt ajánlásokra;

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel 2016. július 15-én Törökországban puccskísérletre került sor, amelyben több mint 250-en életüket vesztették és 2100-nál többen megsebesültek;

B.  mivel a demokrácia védelme – az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása iránti teljes mértékű kötelezettségvállalással – fontos, csakúgy mint az EU, az Európa Tanács és Törökország között e téren folytatott együttműködés; mivel Törökország az Európai Unió kulcsfontosságú partnere;

C.  mivel az Európai Újságíró Szövetség és a Török Újságírók Egyesülete szerint a 2016. július 15-i puccskísérletet követően a török rendőrség legalább 99 újságírót és írót letartóztatott – többségük ellen azóta sem emelt vádat –, és ezzel a 2016. október 20-i állapot szerint legalább 130-ra emelte azon médiamunkások számát, akiket feltehetően a véleménynyilvánítás szabadságához való joguk gyakorlásával összefüggésben tartanak fogva; mivel a 2016. július 15-e után letartóztatott újságírók közül 64-et szabadon bocsátottak; mivel a fogva tartott újságíróktól megtagadták az ügyvédi védelmet, és embertelen körülményeknek, fenyegetésnek és rossz bánásmódnak vannak kitéve; mivel állítólag az Özgür Gündem című bezárt napilap felelős szerkesztőit, Bilir Kaya és Inan Kizilkaya újságírókat a börtönben megkínozták;

D.  mivel már a sikertelen puccs előtt is jelentősen korlátozták a médiát és nyomást gyakoroltak az újságírókra; mivel az újságírók védelmével foglalkozó bizottság szerint a török hatóságok a puccskísérlet lezajlása után száznál több műsorszóró állomás, újság, magazin, kiadó és terjesztéssel foglalkozó vállalat irodáit zárták be, aminek következtében több mint 2300 újságíró és médiamunkás veszítette el munkáját; mivel legalább 330 újságíró sajtóigazolványát bevonták;

E.  mivel a fogva tartott újságírók között van például Asli Erdogan közismert írónő, az Özgür Gündem című, jelenleg már bezárt kurd napilap igazgatótanácsának tagja és cikkírója, Mehmet Altan tudós és újságíró, valamint testvére, Ahmet Altan író, a Taraf című hetilap volt szerkesztője;

F.  mivel a Human Rights Watch szerint e jogi lépésekre sok esetben úgy került sor, hogy semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre a terheltek sikertelen puccskísérletben való részvételére; mivel biztosítani kell a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, és mivel a pártatlanság és a függetlenség hiányára utal az, ahogyan az igazságszolgáltatási rendszer a médiával kapcsolatos ügyeket kezeli;

1.  határozottan elítéli a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletet; támogatja Törökország legitim intézményeit; sajnálja az áldozatok magas számát; szolidaritását fejezi ki az áldozatok és családjaik iránt;

2.  elismeri, hogy a török kormánynak joga és felelőssége, hogy válaszoljon a puccskísérletre; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a sikertelen katonai hatalomátvétel a török kormány számára nem szolgálhat annak ürügyéül, hogy még jobban elfojtsa a jogszerű és békés ellenzéket, valamint hogy aránytalan és jogellenes fellépésekkel és intézkedésekkel akadályozza az újságírókat és a médiát a véleménynyilvánítás szabadságának békés gyakorlásában;

3.  felhívja a török hatóságokat, hogy bocsássák szabadon azokat az újságírókat és médiamunkásokat, akiket bűncselekményekben való részvételre vonatkozó meggyőző bizonyíték nélkül tartanak fogva, ideértve olyan közismert újságírókat, mint Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan és Mehmet Altan; hangsúlyozza, hogy újságírókat nem szabad az általuk írt cikkek tartalma vagy állítólagos hovatartozásuk alapján fogva tartani, még azokban az esetekben sem, amikor vádat emelnek ellenük, és hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az előzetes letartóztatás kivételes jellegét;

4.  emlékeztet arra, hogy a szabad és pluralista sajtó a demokrácia elengedhetetlen eleme, csakúgy, mint a jogszerű eljárás, az ártatlanság vélelme és a bírói függetlenség; emlékezteti a török hatóságokat, hogy a médiával és az újságírókkal a lehető leggondosabban kell eljárni, valamint hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság a demokratikus és nyílt társadalom működésének továbbra is központi elemét képezik;

5.  sajnálja, hogy a szükséghelyzeti intézkedéseket felhasználták azon újságírók családtagjainak zaklatására is, akik külföldre menekültek vagy bujkálnak, ideértve útleveleik érvénytelenítését vagy azt, hogy a megvádolt személyek helyett őket vették ideiglenes őrizetbe;

6.  komoly aggodalmát fejezi ki a több mint 150 médiaorgánum bezárása miatt; felszólít e médiaorgánumok újbóli megnyitására, függetlenségük helyreállítására és elbocsátott munkatársaik visszavételére, a jogszerű eljárással összhangban; felhívja a török hatóságokat, hogy vessenek véget annak a gyakorlatnak, hogy a büntető törvénykönyv rendelkezéseivel visszaélve vezetőtestületeket neveznek ki magánkézben levő médiaorgánumok élére, és zavaró módon beavatkoznak független hírszervezetek tevékenységeibe – például szerkesztőségi döntésekbe, újságírók és szerkesztők elbocsátásába –, továbbá nyomás alá helyezik és megfélemlítik a kritikát gyakorló hírcsatornákat és újságírókat; elítéli a török hatóságok által a nemzetközi tudósítók megfélemlítésére és kiutasítására tett kísérleteket;

7.  felszólítja a török kormányt, hogy vonja szűkebbre a szükségállapothoz köthető intézkedések körét, hogy azokat többé ne lehessen a szabad véleménynyilvánítás visszaszorítására használni; hangsúlyozza, hogy a puccskísérletben való állítólagos részvétellel kapcsolatos kivizsgálásokat a jogszerű eljárásnak és a pártatlanságnak megfelelően kell lefolytatni, meggyőző bizonyítékok alapján, nem pedig úgy, hogy valakit a kapcsolatai miatt bűnösnek mondanak, ami kollektív büntetéshez vezethet;

8.  hangsúlyozza, hogy Törökországot a terrorizmus valós veszélye fenyegeti; ugyanakkor ismételten kifejezésre juttatja, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet célzó, tág meghatározásokon alapuló török jogszabályokat nem szabad a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogukat gyakorló újságírók megbüntetésére felhasználni; felszólít a Velencei Bizottság 2016. márciusi ajánlásainak sürgős alkalmazására és a terrorizmusellenes jogszabályok átalakítására;

9.  felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a tagállamokat, hogy továbbra is szorosan kísérjék figyelemmel a szükségállapot gyakorlati következményeit, és biztosítsák az újságírók tárgyalásainak nyomon követését;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint Törökország elnökének, kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0014.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0133.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat