Förfarande : 2016/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-1162/2016

Ingivna texter :

RC-B8-1162/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 15

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0423

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 149kWORD 75k
25.10.2016
PE593.588v01-00}
PE593.589v01-00}
PE593.593v01-00}
PE593.594v01-00}
PE593.596v01-00}
PE593.597v01-00}
PE593.598v01-00} RC1
 
B8-1162/2016}
B8-1163/2016}
B8-1167/2016}
B8-1168/2016}
B8-1170/2016}
B8-1171/2016}
B8-1172/2016} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

EFDD (B8-1162/2016)

S&D (B8-1163/2016)

ECR (B8-1167/2016)

GUE/NGL (B8-1168/2016)

ALDE (B8-1170/2016)

EPP (B8-1171/2016)

Verts/ALE (B8-1172/2016)


om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen
Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto för ECR-gruppen
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen
Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen
Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionen av den 15 januari 2015 om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 april 2016 om 2015 års rapport om Turkiet(2),

–  med beaktande av kommissionens rapport 2015 om Turkiet av den 10 november 2015,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 16 juli 2016 av Federica Mogherini, vice ordförande/hög representant, och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om situationen i Turkiet,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om Turkiet,

–  med beaktande av uttalandet av den 21 juli 2016 av Federica Mogherini, vice ordförande/hög representant, och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om utlysandet av undantagstillstånd i Turkiet,

–  med beaktande av EU:s och Turkiets politiska högnivådialog av den 9 september 2016,

–  med beaktande av att respekten för rättsstaten, inklusive yttrandefriheten, är ett av EU:s centrala värden,

–  med beaktande av den rätt till yttrandefrihet som är förankrad i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Turkiet har anslutit sig till,

–  med beaktande av de rekommendationer som ingår i yttrandet om artiklarna 216, 299, 301 och 314 i Turkiets strafflag och som antogs av Venedigkommissionen vid dess 106:e plenarsammanträde (Venedig den 11–12 mars 2016),

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 15 juli 2016 inträffade ett försök till statskupp i Turkiet, med över 250 dödsoffer och över 2 100 skadade.

B.  Att försvara demokratin och därvid helt och fullt ställa upp för mänskliga rättigheter och rättsstaten är viktigt, och det är också samarbetet mellan EU, Europarådet och Turkiet i detta hänseende. Turkiet är en nyckelpartner för Europeiska unionen.

C.  Enligt Europeiska journalistfederationen och Turkiets journalistförbund har den turkiska polisen efter kuppförsöket den 15 juli 2016 gripit minst 99 journalister och författare, av vilka flertalet till dags dato inte åtalats för någonting, så att, enligt situationen den 20 oktober 2016, minst 130 mediearbetare frihetsberövats till följd av anklagelser som tros hänga samman med att de utövat sin rätt till yttrandefrihet. 64 av de journalister som gripits efter den 15 juli 2016 har försatts på fri fot. De fängslade journalisterna har nekats rätten till advokat och de hålls under omänskliga förhållanden där de hotas och misshandlas. Det påstås att medredaktörerna för den nedlagda dagstidningen Özgür Gündem, Bilir Kaya och Inan Kizilkaya, har torterats i fängelset.

D.  Redan före den misslyckade kuppen utsattes journalister för avsevärda inskränkningar och påtryckningar. Enligt Kommittén för skydd av journalister har de turkiska myndigheterna efter statskuppsförsöket stängt lokalerna för över 100 radio- och tv‑företag, tidningar, tidskrifter, förlag och distributionsföretag, så att över 2 300 journalister och mediearbetare blivit arbetslösa. Minst 330 journalister har fått sin pressackreditering indragen.

E.  Bland de journalister som frihetsberövats märks den kända romanförfattaren Asli Erdogan som också var medlem av den rådgivande nämnden för den nu nedlagda kurdiska dagstidningen Özgür Gündem, där hon var kolumnist, samt akademikern och kolumnisten Mehmet Altan, och hans bror Ahmet Altan, som är författare och f.d. redaktör för veckotidningen Taraf.

F.  Enligt Human Rights Watch vidtogs många av dessa rättsliga åtgärder trots att det saknades bevis för de anklagades delaktighet i det misslyckade kuppförsöket. Rätten till en rättvis rättegång måste säkerställas och av rättsväsendets sätt att hantera fall med anknytning till medierna framgår det att det varken är opartiskt eller oberoende.

1  Europaparlamentet fördömer skarpt kuppförsöket i Turkiet den 15 juli 2016, stöder Turkiets lagliga institutioner, beklagar djupt det stora antalet döda och skadade och uttrycker sitt deltagande med offren och deras familjer.

2.  Europaparlamentet erkänner att Turkiets regering har rätt att bemöta kuppförsöket och ett ansvar för att så sker. Parlamentet framhåller emellertid att den turkiska regeringen inte får använda det misslyckade försöket till militärkupp som förevändning för att ytterligare kväva den legitima och fredliga oppositionen och för att, genom oproportionella och olagliga aktioner och åtgärder, förhindra journalister och medier i deras fredliga utövande av yttrandefriheten.

3.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att frige de journalister och mediearbetare som hålls frihetsberövade utan övertygande bevis för att de ägnat sig åt brottslig verksamhet, bland annat kända journalister såsom Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan och Mehmet Altan. Parlamentet understryker att journalister inte bör frihetsberövas för innehållet i vad de skrivit eller deras påstådda anknytningar, inte heller i sådana fall där åtal väcks mot dem, och understryker att det måste säkerställas att häktning förblir ett undantag.

4.  Europaparlamentet påminner om att en fri och pluralistisk press är ett grundläggande inslag i alla demokratier, liksom rättvisa rättegångar, oskuldspresumtion och ett oberoende rättsväsen. Parlamentet påminner de turkiska myndigheterna om att de måste iaktta största omsorg i sina kontakter med medier och journalister, eftersom yttrandefriheten och mediefriheten kvarstår som grundläggande faktorer för att ett demokratiskt och öppet samhälle ska kunna fungera.

5.  Europaparlamentet beklagar att undantagsbestämmelser även har använts för att trakassera anhöriga till journalister som har flytt utomlands eller gått under jorden, bland annat genom att dra in deras pass eller frihetsberöva dem i stället för de personer som anklagats.

6.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över att mer än 150 medieföretag tvingats lägga ned. Parlamentet yrkar på att de ska få inleda sin verksamhet på nytt och få tillbaka sitt oberoende, och att deras avskedade anställda ska återfå sitt arbete, i enlighet med rättvisans behöriga gång. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att sluta upp med att missbruka strafflagens föreskrifter för att utse förvaltare för privata medieorganisationer, och att sätta stopp för myndigheternas ingrepp i oberoende nyhetsorganisationers verksamhet, också när det gäller deras redaktionella beslut samt i form av att journalister och redaktörer avskedas och kritiska nyhetsföretag och journalister utsätts för påtryckningar och skrämseltaktik. Parlamentet fördömer de turkiska myndigheternas försök att skrämma och utvisa internationella korrespondenter.

7.  Europaparlamentet uppmanar Turkiets regering att inskränka tillämpningsområdet för undantagsåtgärderna, så att de inte längre kan användas för att kringskära yttrandefriheten Parlamentet betonar att undersökningar om påstådd medverkan vid kuppförsöket bör utföras på ett sådant sätt, att rättvisan får ha sin behöriga gång och utgående från övertygande bevis, och inte utgående från skuld genom sammankoppling (”guilt by association”) , vilket kan leda till kollektiva bestraffningar.

8.  Europaparlamentet betonar att Turkiet står inför ett verkligt hot från terrorismen. Parlamentet upprepar dock att den turkiska lagstiftningen mot terrorism, med sina svepande definitioner, inte bör användas för att straffa journalister för att de utövat sin yttrandefrihet. Parlamentet efterlyser snarast ett genomförande av Venedigkommissionens rekommendationer från mars 2016 och en reform av lagstiftningen mot terrorism.

9.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att fortsätta sin noggranna övervakning av vad undantagstillståndet innebär i praktiken, och att säkerställa övervakning av alla rättegångar mot journalister.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Turkiets president, regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0014.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0133.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy