Postup : 2016/2934(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1232/2016

Predkladané texty :

RC-B8-1232/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0456

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 164kWORD 96k
21.11.2016
PE593.662v01-00}
PE593.664v01-00}
PE593.665v01-00}
PE593.668v01-00}
PE593.672v01-00} RC1
 
B8-1232/2016}
B8-1233/2016}
B8-1234/2016}
B8-1237/2016}
B8-1240/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

Verts/ALE (B8-1232/2016)

S&D (B8-1233/2016)

PPE (B8-1234/2016)

ALDE (B8-1237/2016)

ECR (B8-1240/2016)


o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE
Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Nilsson v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania týkajúce sa Bieloruska,

–  so zreteľom na parlamentné voľby, ktoré sa konali 11. septembra 2016, a prezidentské voľby, ktoré sa konali 11. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu svojej Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom z 13. septembra 2016 o nedávnych parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie OBSE/ODIHR, Parlamentného zhromaždenia OBSE a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Bieloruska, najmä závery zo 16. februára 2016 rušiace reštriktívne opatrenia voči 170 jednotlivcom a trom bieloruským spoločnostiam,

–  so zreteľom na záverečnú správu OBSE z 28. januára 2016 o prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré sa konali 11. októbra 2015,

–  so zreteľom na početné vyhlásenia bieloruských orgánov, že niektoré odporúčania OBSE/ODIHR po prezidentských voľbách v roku 2015 sa vykonajú pred parlamentnými voľbami v roku 2016,

–  so zreteľom na prepustenie šiestich politických väzňov bieloruskými orgánmi 22. augusta 2015 a na následné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna o prepustení politických väzňov v Bielorusku 22. augusta 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svojej záverečnej správe o prezidentských voľbách v Bielorusku v roku 2015 OBSE/ODIHR spolu s Benátskou komisiou Rady Európy pripravili súbor odporúčaní, ktoré malo Bielorusko vykonať pred parlamentnými voľbami v roku 2016;

B.  keďže podľa posúdenia ODIHR bieloruské orgány v záujme vybudovania lepších vzťahov so Západom prijali kroky s cieľom umožniť demokratickým opozičným stranám ľahšiu registráciu než v predchádzajúcich voľbách a zahraničným pozorovateľom zabezpečili lepší prístup k sčítavaniu hlasov;

C.  keďže 6. júna 2016 bieloruský prezident vyhlásil voľby do snemovne reprezentantov; keďže tieto voľby sa konali 11. septembra 2016; keďže na voľby bolo akreditovaných viac ako 827 medzinárodných a 32 100 občianskych pozorovateľov; keďže volebná pozorovateľská misia OBSE/ODIHR bola vyslaná na pozorovanie volieb na pozvanie bieloruského ministerstva zahraničných vecí;

D.  keďže podľa hodnotenia OBSE/ODIHR boli parlamentné voľby v roku 2016 zorganizované efektívne, ale pretrvávajú viaceré dlhodobé systémové nedostatky vrátane obmedzení právneho rámca pre politické práva a základné slobody; keďže sčítavanie a spracúvanie hlasov sa vyznačovalo množstvom procesných nezrovnalostí a nedostatkom transparentnosti;

E.  keďže po dlhom čase bude v bieloruskom parlamente zastúpená demokratická opozícia; keďže podľa správy osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku, zostáva právny a správny systém, z ktorého vyplýva obmedzovanie ľudských práv, nezmenený; keďže dvaja nezávislí poslanci parlamentu majú podľa očakávaní pôsobiť ako skutočná opozícia;

F.  keďže od roku 1994 sa v Bielorusku neuskutočnili žiadne slobodné a spravodlivé voľby podľa volebných právnych predpisov v súlade s medzinárodne uznávanými normami OBSE/ODIHR;

G.  keďže EÚ vo februári 2016 zrušila väčšinu svojich reštriktívnych opatrení voči bieloruským predstaviteľom a právnickým osobám ako gesto dobrej vôle s cieľom podnietiť Bielorusko, aby zlepšilo situáciu v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; keďže Rada vo svojich záveroch z 15. februára 2016 týkajúcich sa Bieloruska zdôraznila potrebu posilniť spoluprácu medzi EÚ a Bieloruskom v mnohých oblastiach hospodárstva, obchodu a pomoci, čo poskytlo Bielorusku možnosť požiadať o financovanie zo strany EIB a EBOR; keďže pred voľbami v roku 2016 bolo zaznamenaných niekoľko pokusov o vyriešenie niektorých dlhodobých problémov, no zároveň pretrváva mnoho nevyriešených otázok, pokiaľ ide o právny a procedurálny volebný rámec;

H.  keďže dve bieloruské volebné pozorovateľské skupiny – Obhajcovia ľudských práv za slobodné voľby (HRD) a Právo vybrať si – 2016 – odsúdili posledné voľby s tým, že nesplnili viacero kľúčových medzinárodných noriem a neboli spoľahlivým odrazom vôle bieloruských občanov;

I.  keďže bieloruské pozorovateľské skupiny zozbierali konkrétne dôkazy o rozsiahlych celoštátnych pokusoch o umelé zvýšenie celkovej účasti na voľbách počas päťdňového obdobia predčasného hlasovania (6. až 10. septembra) a vo volebný deň (11. septembra) a keďže jediný nezávislý inštitút prieskumu verejnej mienky v Bielorusku (NISEPI) prerušil svoju činnosť v dôsledku tlaku vlády, takže bolo veľmi ťažké zistiť, aké sú skutočné volebné preferencie Bielorusov;

J.  keďže časť bieloruských opozičných síl 18. novembra 2015 prvýkrát predstavila spoločnú dohodu o spolupráci s cieľom jednotne kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2016;

K.  keďže 18. a 19. júna 2015 sa uskutočnila prvá návšteva Delegácie Parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom v Minsku od roku 2002; keďže Európsky parlament v súčasnosti neudržiava oficiálne vzťahy s bieloruským parlamentom;

L.  keďže Bielorusko zohralo konštruktívnu úlohu pri umožnení dohody o prímerí na Ukrajine;

M.  keďže ruská agresia proti Ukrajine a protiprávna anexia Krymu prehĺbili obavy bieloruskej spoločnosti z destabilizácie vnútornej situácie v dôsledku zmeny režimu; keďže sa však bieloruskí občania nevzdali svojich nádejí na uskutočnenie zásadných reforiem a mierovej transformácie vo svojej krajine;

N.  keďže bieloruské hospodárstvo prežíva viac ako dvadsaťročné obdobie stagnácie, pričom hlavné odvetvia stále zostávajú vo vlastníctve štátu a sú riadené a kontrolované v rámci správneho systému; keďže hospodárska závislosť Bieloruska od ruskej hospodárskej pomoci sa neustále zvyšuje a keďže hospodárska výkonnosť Bieloruska patrí k najnižším spomedzi krajín Euroázijskej hospodárskej únie – napríklad jeho HDP klesol v rokoch 2015 – 2016 o viac ako 30 miliárd USD;

O.  keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti; keďže 4. októbra bieloruský najvyšší súd potvrdil rozsudok smrti vynesený nad Sjarhejom Vostrykauom, čo bol štvrtý rozsudok smrti potvrdený týmto súdom v roku 2016;

P.  keďže organizácie pre ľudské práva upozornili na nové metódy prenasledovania opozície; keďže bieloruské orgány neupustili od represívnych praktík proti svojim politickým oponentom: pokojní demonštranti stále podliehajú administratívnym postihom, obmedzené sú aj iné občianske a politické práva a v krajine sú noví politickí väzni; keďže bieloruské orgány neprijali žiadne opatrenia zamerané na systémové a kvalitatívne zmeny v oblasti ľudských práv, najmä na legislatívnej úrovni;

Q.  keďže predpokladom zlepšenia vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom je výrazné zlepšenie v oblasti slobody prejavu a slobody médií, dodržiavania politických práv bežných občanov, ako aj opozičných aktivistov a dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv; keďže Európska únia je stále pevne odhodlaná ďalej obhajovať ľudské práva v Bielorusku vrátane slobody prejavu a médií;

R.  keďže 25. októbra 2016 Bielorusko prijalo svoj prvý národný akčný plán pre ľudské práva, ktorý bol schválený uznesením Rady ministrov; keďže podľa bieloruských orgánov tento plán určuje hlavné smery činnosti zameranej na vykonávanie záväzkov Bieloruska v oblasti ľudských práv;

S.  keďže jedným z cieľov účasti Bieloruska vo Východnom partnerstve a v jeho parlamentnom orgáne Euronest je zintenzívnenie spolupráce medzi touto krajinou a EÚ; keďže bieloruský parlament nemá v Parlamentnom zhromaždení Euronest žiadny oficiálny status;

T.  keďže Bielorusko v súčasnosti buduje svoju prvú jadrovú elektráreň v Ostrovci na hraniciach s EÚ; keďže každá krajina, ktorá vyvíja jadrovú energiu, musí prísne dodržiavať medzinárodné požiadavky a normy v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany životného prostredia; keďže vláda Bieloruska, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu jadrových zariadení na svojom území, musí plniť svoje záväzky voči svojim vlastným občanom, ale aj voči susedným krajinám; keďže rozvoj, prevádzka a vyraďovanie z prevádzky akéhokoľvek jadrového zariadenia sa musí riadiť zásadou otvorenosti a transparentnosti;

1.  je naďalej hlboko znepokojený nedostatkami, na ktoré poukázali nezávislí medzinárodní pozorovatelia počas prezidentských volieb v roku 2015 a parlamentných volieb v roku 2016; uznáva snahy o dosiahnutie pokroku, ktorý je však stále nedostatočný; poznamenáva, že v novozvolenom parlamente bude jeden predstaviteľ opozičnej strany a jeden predstaviteľ mimovládneho sektora; považuje ich však skôr za politicky menovaných ako za odraz volebných výsledkov; konštatuje, že pri prerokúvaní budúcich legislatívnych návrhov predložených týmito dvoma poslancami sa preukážu politické zámery orgánov, ktoré stoja za ich vymenovaním;

2.  vyzýva bieloruské orgány, aby bezodkladne obnovili prácu na komplexnej volebnej reforme ako súčasti širšieho procesu demokratizácie, a to v spolupráci s medzinárodnými partnermi; zdôrazňuje potrebu zaviesť odporúčania OBSE/ODIHR v dostatočnom predstihu pred komunálnymi voľbami v marci 2018, ako aj potrebu ich pozorovania domácimi a medzinárodnými pozorovateľmi; podčiarkuje, že je to nevyhnutné na dosiahnutie žiadaného pokroku vo vzťahoch medzi EÚ a Bieloruskom;

3.  opätovne vyzýva bieloruské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo;

4.  vyzýva vládu Bieloruska, aby rehabilitovala prepustených politických väzňov a v plnej miere obnovila ich občianske a politické práva;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že od roku 2000 nebola v Bielorusku zaregistrovaná žiadna nová politická strana; požaduje, aby boli všetky obmedzenia v tejto súvislosti zrušené; zdôrazňuje, že všetkým politickým stranám treba umožniť neobmedzenú politickú činnosť, najmä počas volebnej kampane;

6.  očakáva, že orgány prestanú prenasledovať nezávislé médiá z politických dôvodov; požaduje ukončenie administratívneho prenasledovania a svojvoľného uplatňovania článku 22 ods. 9 časti 2 správneho poriadku voči novinárom v slobodnom povolaní, ktorí spolupracujú so zahraničnými médiami bez akreditácie, čím obmedzujú právo na slobodu prejavu a šírenie informácií;

7.  vyzýva bieloruskú vládu, aby bezodkladne zrušila článok 193.1 trestného zákona, ktorý postihuje organizovanie činností neregistrovaných verejných združení a organizácií a účasť na nich, a aby umožnila plné, slobodné a neobmedzované zákonné fungovanie verejných združení a organizácií; upriamuje pozornosť Komisie najmä na skutočnosť, že v súčasnosti je v dôsledku uplatňovania článku 193.1 a iných reštriktívnych opatrení zaregistrovaných vyše 150 bieloruských MVO v Litve, Poľsku, Českej republike a inde;

8.  nalieha na bieloruské orgány, aby prehodnotili politiku, podľa ktorej medzinárodná finančná podpora mimovládnemu sektoru v Bielorusku podlieha vysokému zdaneniu;

9.  nalieha na Bielorusko, ako na jedinú krajinu v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti a ktorá ho nedávno obnovila, aby sa zapojilo do globálneho moratória na vykonávanie trestu smrti, ktoré je prvým krokom k jeho trvalému zrušeniu; pripomína, že trest smrti je neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, nemá žiadny preukázaný odrádzajúci účinok a v dôsledku jeho výkonu sú justičné omyly nezvratné; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby v rámci pokračujúceho dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom dôrazne uprednostňovali uvedené otázky; víta v tejto súvislosti, že Rada ministrov Bieloruska prijala akčný plán na realizáciu odporúčaní pracovnej skupiny všeobecného pravidelného preskúmavania Rady OSN pre ľudské práva, a očakáva, že tento plán bude v plnom rozsahu splnený;

10.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby naďalej vykonávali a rozšírili svoju podporu organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v Bielorusku i v zahraničí; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu podporovať všetky nezávislé zdroje informácií pre bieloruskú spoločnosť vrátane mediálneho vysielania v bieloruštine a zo zahraničia;

11.  konštatuje, že v januári 2014 sa začali rokovania o zjednodušení vízového režimu zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov a podporu rozvoja občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že Komisia a ESVČ by mali prijať potrebné opatrenia s cieľom urýchliť pokrok v tejto oblasti;

12.  podporuje EÚ v jej politike „kritickej spolupráce“ s bieloruskými orgánmi a vyjadruje ochotu prispieť k nej prostredníctvom svojej Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom; vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala legislatívne iniciatívy a kontrolovala ich vykonávanie; pripomína, že EÚ musí zabezpečiť, aby sa jej zdroje nevyužívali na potláčanie organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, novinárov v slobodnom povolaní a opozičných lídrov;

13.  je znepokojený bezpečnostnými problémami, ktoré vznikli pri výstavbe bieloruskej jadrovej elektrárne v meste Ostrovec nachádzajúcom sa menej ako 50 km od hlavného mesta Litvy Vilniusu a blízko poľských hraníc; zdôrazňuje potrebu komplexného medzinárodného dohľadu nad realizáciou tohto projektu, aby sa zabezpečil jeho súlad s medzinárodnými požiadavkami a normami v oblasti jadrovej a environmentálnej bezpečnosti vrátane Dohovoru OSN z Espoo a Aarhuského dohovoru OSN; vyzýva Komisiu, aby otázku bezpečnosti a transparentnosti tejto jadrovej elektrárne vo výstavbe zaradila do dialógu s Bieloruskom a Ruskom, keďže ju financuje Rusko a je založená na technológiách Rosatom, a aby Parlamentu a najmä členským štátom susediacim s Bieloruskom podávala pravidelné správy;

14.  očakáva pristúpenie Bieloruska k Parlamentnému zhromaždeniu Euronest v súlade s ustanovujúcim aktom, hneď ako budú splnené politické podmienky, a pripisuje tomuto pristúpeniu veľký význam, pretože by išlo o prirodzené rozšírenie účasti Bieloruska v rámci mnohostrannej spolupráce Východného partnerstva;

15.  opakuje svoj záväzok pracovať v prospech bieloruského ľudu, podporovať jeho demokratické ambície a iniciatívy a prispievať k stabilnej, demokratickej a úspešnej budúcnosti krajiny;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, OBSE/ODIHR, Rade Európy a bieloruským orgánom.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia