Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-1232/2016Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-1232/2016

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Vitryssland

21.11.2016 - (2016/2934(RSP))

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B8-1232/2016)
S&D (B8-1233/2016)
PPE (B8-1234/2016)
ALDE (B8-1237/2016)
ECR (B8-1240/2016)

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen
Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Nilsson för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen


Förfarande : 2016/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-1232/2016
Ingivna texter :
RC-B8-1232/2016
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland

(2016/2934(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner och rekommendationer om Vitryssland,

–  med beaktande av parlamentsvalet den 11 september 2016 och presidentvalet den 11 oktober 2015,

–  med beaktande av uttalandet av den 13 september 2016 från ordföranden för parlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 september 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av det preliminära uttalandet av den 12 september 2016 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Vitryssland, i synnerhet slutsatserna av den 16 februari 2016, där de restriktiva åtgärderna mot 170 personer och tre vitryska företag upphävs,

–  med beaktande av OSSE:s slutrapport av den 28 januari 2016 om presidentvalet i Vitryssland den 11 oktober 2015,

–  med beaktande av de vitryska myndigheternas många förklaringar att en del av de rekommendationer som OSSE/ODIHR utfärdade efter 2015 års presidentval skulle genomföras före parlamentsvalet 2016,

–  med beaktande av de vitryska myndigheternas frigivande av sex politiska fångar den 22 augusti 2015 och det efterföljande uttalandet av Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om frigivningen av politiska fångar i Vitryssland den 22 augusti 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin slutrapport om 2015 års presidentval i Vitryssland utfärdade OSSE/ODIHR tillsammans med Europarådets Venedigkommission ett antal rekommendationer som Vitryssland skulle genomföra före parlamentsvalet 2016.

B.  I syfte att bygga upp bättre förbindelser med väst vidtog de vitryska myndigheterna åtgärder för att låta partier i den demokratiska oppositionen registrera sig på ett enklare sätt än vid tidigare val, och utländska valobservatörer fick bättre tillträde till rösträkningen, enligt ODIHR:s bedömning.

C.  Den 6 juni 2016 utlyste Vitrysslands president val till representanthuset. Detta val hölls den 11 september 2016. Över 827 internationella och 32 100 lokala observatörer hade ackrediterats inför valet. OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag skickades ut för att bevaka valet på inbjudan av Vitrysslands utrikesministerium.

D.  Enligt OSSE/ODIHR:s bedömning var parlamentsvalet 2016 välorganiserat, men det kvarstår ett antal långvariga systembrister, inklusive begränsningarna av politiska rättigheter och grundläggande friheter i den rättsliga ramen. Rösträkningen och sammanställningen av valresultatet uppvisade ett avsevärt antal förfarandemässiga oegentligheter och bristande insyn.

E.  Efter en lång tid kommer en demokratisk opposition att finnas representerad i det vitryska parlamentet. Enligt FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland är de rättsliga och administrativa system som begränsningarna av de mänskliga rättigheterna bygger på oförändrade. Två oberoende ledamöter av parlamentet förväntas agera som en verklig opposition.

F.  Efter 1994 har inga fria och rättvisa val hållits i Vitryssland enligt vallagar som uppfyller OSSE/ODIHR:s internationellt erkända normer.

G.  I februari 2016 hävde EU de flesta av sina restriktiva åtgärder mot vitryska statstjänstemän och juridiska personer, som ett tecken på god vilja för att uppmuntra Vitryssland att förbättra situationen avseende mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten. I sina slutsatser om Vitryssland av den 15 februari 2016 underströk rådet behovet att stärka samarbetet mellan EU och Vitryssland på ett antal ekonomi-, handels- och stödrelaterade områden, vilket gjorde det möjligt för Vitryssland att ansöka om finansiering från EIB och EBRD. Ett antal ansträngningar för att ta itu med vissa långvariga problem före valet 2016 har noterats, samtidigt som många olösta problem kvarstår i den rättsliga och förfarandemässiga ramen för valförfarandet.

H.  De två vitryska valobservatörsgrupperna Människorättsförsvarare för fria val och Rätt att välja 2016 fördömde det senaste valet, som de ansåg inte uppfyllde ett antal centrala internationella normer och inte återspeglade de vitryska medborgarnas vilja på ett trovärdigt sätt.

I.  De vitryska observatörsgrupperna samlade in konkreta bevis på massiva ansträngningar i hela landet för att blåsa upp siffrorna för det totala valdeltagandet under den fem dagar långa förhandsröstningen (den 6–10 september) och på valdagen (den 11 september). Det enda oberoende opinionsinstitutet i Vitryssland (Nisepi) har ställt in sin verksamhet efter påtryckningar från regeringen, vilket gör det mycket svårt att bedöma vilka verkliga politiska preferenser vitryssarna har.

J.  En del av den vitryska oppositionen presenterade den 18 november 2015 för första gången ett gemensamt samarbetsavtal om att samverka i parlamentsvalet 2016.

K.  Det första besök som Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland avlagt sedan 2002 ägde rum i Minsk den 18 och 19 juni 2015. Europaparlamentet har i nuläget inga officiella förbindelser med det vitryska parlamentet.

L.  Vitryssland spelade en konstruktiv roll i arbetet för att åstadkomma ett avtal om eldupphör i Ukraina.

M.  Den ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim har ökat farhågorna i det vitryska samhället för en destabilisering av den inrikespolitiska situationen efter ett maktskifte. Det vitryska folket har dock inte gett upp hoppet om djupgående reformer och en fredlig omvandling av sitt land.

N.  Den vitryska ekonomin har under mer än 20 år präglats av stagnation, och viktiga sektorer befinner sig fortfarande i statlig ägo och omfattas av ett administrativt ledningssystem. Vitrysslands ekonomiska beroende av Rysslands ekonomiska bistånd ökar hela tiden, och Vitrysslands ekonomiska resultat är bland de svagaste bland länderna i Eurasiska ekonomiska unionen. Landets BNP sjönk till exempel med över 30 miljarder US-dollar under perioden 2015–2016.

O.  Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande verkställer dödsstraff. Den 4 oktober fastställde Vitrysslands högsta domstol dödsdomen mot Siarhei Vostrykau, vilket var fjärde gången som den högsta domstolen fastställde en dödsdom under 2016.

P.  Människorättsorganisationer har uppmärksammat nya metoder för att trakassera oppositionen. De vitryska myndigheterna fortsätter att tillämpa repressiva metoder mot sina politiska motståndare: fredliga demonstranter ställs fortfarande inför förvaltningsrättsligt ansvar, andra medborgerliga och politiska rättigheter inskränks och landet har nya politiska fångar. De vitryska myndigheterna har inte vidtagit några åtgärder som syftar till systemgenomgripande och kvalitativa förändringar på området för mänskliga rättigheter, särskilt inte på lagstiftningsnivå.

Q.  Betydande förbättringar vad gäller yttrandefriheten och mediefriheten, respekt för vanliga medborgares och oppositionsaktivisters politiska rättigheter samt respekt för rättsstaten och de grundläggande rättigheterna är alla förutsättningar för bättre förbindelser mellan EU och Vitryssland. Europeiska unionen fortsätter sitt starka engagemang för att försvara de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, inbegripet yttrande- och mediefriheten.

R.  Den 25 oktober 2016 antog Vitryssland sin första nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter, som godkändes genom en resolution av ministerrådet. Enligt de vitryska myndigheterna innehåller denna plan de huvudsakliga handlingslinjerna för ett fullgörande av landets åtaganden om mänskliga rättigheter.

S.  Ett av syftena med Vitrysslands deltagande i det östliga partnerskapet och dess parlamentariska gren Euronest är att intensifiera samarbetet mellan landet och EU. Det vitryska parlamentet har ingen officiell status i den parlamentariska församlingen Euronest.

T.  För närvarande bygger Vitryssland sitt allra första kärnkraftverk i Astravjets, vid gränsen till EU. Alla länder som utvecklar kärnkraft måste strikt följa internationella kärntekniska och miljörelaterade krav och normer för säkerhet. Vitrysslands regering är ensamt ansvarig för säkerheten och skyddet i kärntekniska anläggningar på sitt territorium och måste därför leva upp till sina skyldigheter gentemot såväl sin egen befolkning som grannländerna. Principerna om öppenhet och insyn måste vara vägledande när kärntekniska anläggningar byggs, drivs och läggs ned.

1.  Europaparlamentet är fortfarande djupt oroat över de brister som oberoende internationella observatörer konstaterade under presidentvalet 2015 och parlamentsvalet 2016. Det har gjorts ansatser till förbättringar, men de är fortfarande otillräckliga. Parlamentet konstaterar att det i det nyvalda parlamentet kommer att finnas en företrädare för oppositionspartiet och en för icke-statliga aktörer, men anser att det rör sig om politiska utnämningar snarare än en följd av valresultatet. Behandlingen av de lagstiftningsförslag som i framtiden läggs fram av dessa båda parlamentsledamöter kommer att fungera som ett test av de politiska avsikterna hos de myndigheter som ligger bakom utnämningen av dem.

2.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att utan dröjsmål och i samarbete med internationella partner återuppta arbetet med en övergripande valreform inom ramen för den bredare demokratiseringsprocessen. OSSE/ODIHR:s rekommendationer måste införas i god tid före kommunalvalen i mars 2018 och iakttas av inhemska och internationella observatörer, som en förutsättning för att de önskade framstegen i förbindelserna mellan EU och Vitryssland ska kunna åstadkommas.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de vitryska myndigheterna att under alla omständigheter trygga respekten för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de internationella och regionala människorättsinstrument som ratificerats av Vitryssland.

4.  Europaparlamentet uppmanar den vitryska regeringen att rehabilitera de frigivna politiska fångarna och återupprätta deras medborgerliga och politiska rättigheter.

5.  Europaparlamentet uttrycker oro över att inga nya politiska partier registrerats i Vitryssland sedan 2000. Alla restriktioner i detta avseende måste avskaffas, och alla politiska partier måste tillåtas genomföra politisk verksamhet obehindrat, särskilt under valkampanjen.

6.  Europaparlamentet förväntar sig att myndigheterna upphör med trakasserierna mot oberoende medier på politiska grunder. Parlamentet kräver ett stopp för administrativa åtal och godtycklig tillämpning av artikel 22.9(2) i förvaltningslagen mot frilansjournalister för samarbete med utländska medier utan ackreditering, vilket begränsar rätten till yttrandefrihet och informationsspridning.

7.  Europaparlamentet uppmanar den vitryska regeringen att utan dröjsmål upphäva artikel 193/1 i landets strafflag, som gör det straffbart att organisera och delta i icke-registrerade offentliga organisationers verksamhet, och att tillåta offentliga sammanslutningar och föreningar att verka fullt ut, fritt och obehindrat i juridiskt avseende. Kommissionen uppmärksammas särskilt på att det för närvarande på grund av tillämpningen av artikel 193/1 och andra restriktiva åtgärder finns över 150 vitryska icke-statliga organisationer registrerade i Litauen, Polen, Tjeckien och andra länder.

8.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de vitryska myndigheterna att se över den politik som gör att internationellt ekonomiskt stöd till icke-statliga aktörer i Vitryssland fortfarande är föremål för kraftig beskattning.

9.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Vitryssland – det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraffet, och som nyligen har återupptagit avrättningar – att ansluta sig till ett globalt moratorium för dödsstraffet som ett första steg mot ett definitivt avskaffande. Parlamentet påminner om att dödstraffet är omänskligt och förnedrande, inte har någon påvisad avskräckande effekt och gör att rättegångsfel får oåterkalleliga konsekvenser. Europeiska utrikestjänsten och kommissionen uppmanas att ge högsta prioritet åt de ovannämnda frågorna under den pågående människorättsdialogen mellan EU och Vitryssland. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det vitryska ministerrådets antagande av handelsplanen för genomförande av rekommendationerna från FN:s människorättsråds arbetsgrupp för de allmänna återkommande utvärderingarna, och förväntar sig att denna plan ska genomföras till fullo.

10.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att fortsätta och stärka sitt stöd till organisationer i det civila samhället i Vitryssland och utomlands. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet att stödja alla oberoende informationskällor för det vitryska samhället, inklusive medier som sänder på vitryska, och från utlandet.

11.  Europaparlamentet noterar att förhandlingar inleddes i januari 2014 om viseringslättnader i syfte att förbättra de mellanmänskliga kontakterna och främja uppkomsten av ett civilt samhälle. Kommissionen och utrikestjänsten bör vidta de åtgärder som krävs för att skynda på framstegen i detta avseende.

12.  Europaparlamentet stöder EU:s politik för ett ”kritiskt engagemang” gentemot de vitryska myndigheterna och är också redo att bidra till denna politik via sin delegation för förbindelserna med Vitryssland. Kommissionen uppmanas att noga övervaka lagstiftningsinitiativ och granska genomförandet av dem. Parlamentet påminner om att EU måste se till att dess resurser inte används för att förtrycka organisationer i det civila samhället, människorättsförsvarare, frilansjournalister och oppositionsledare.

13.  Europaparlamentet är oroat över de säkerhetsproblem som uppstått till följd av uppförandet av det vitryska kärnkraftverket i Astravjets, mindre än 50 km från Vilnius, Litauens huvudstad, och nära den polska gränsen. Det behövs ett omfattande internationellt överinseende av genomförandet av detta projekt för att se till att det överensstämmer med internationella kärntekniska och miljörelaterade krav och normer för säkerhet, inbegripet FN:s Esbo- och Århuskonventioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta med frågan om säkerhet och insyn kring detta kärnkraftverk under uppförande i sin dialog med Vitryssland och Ryssland, eftersom det finansieras av Ryssland och bygger på teknik från Rosatom, och att förse parlamentet och medlemsstaterna, i synnerhet de som gränsar till Vitryssland, med regelbundna rapporter.

14.  Europaparlamentet lägger stor vikt vid och ser fram emot Vitrysslands anslutning till den parlamentariska församlingen Euronest, i enlighet med den konstituerande akten, så snart de politiska villkoren är uppfyllda, eftersom denna anslutning vore en naturlig förlängning av Vitrysslands deltagande i det östliga partnerskapets multilaterala samarbetsram.

15.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att arbeta till förmån för det vitryska folket, stödja deras prodemokratiska ambitioner och initiativ samt bidra till en stabil, demokratisk och blomstrande framtid för landet.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, OSSE/ODIHR, Europarådet och de vitryska myndigheterna.