Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-1249/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-1249/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

23.11.2016 - (2016/2933(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8-1249/2016)
PPE (B8-1250/2016)
ALDE (B8-1252/2016)
S&D (B8-1253/2016)
Verts/ALE (B8-1254/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Merja Kyllönen  
 


Διαδικασία : 2016/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-1249/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-1249/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

(2016/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της 6ης Οκτωβρίου 2016[1],

–  έχοντας υπόψη τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ντάες και το Μέτωπο Al-Nusra, καθώς εκείνες για τη σύγκρουση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, ειδικότερα δε τις αποφάσεις 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) και 2268 (2016),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2016, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου 2016 και της 20ής και 21ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Πολιτική Προστασία, Χρήστου Στυλιανίδη, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη Συρία, της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις αεροπορικές επιθέσεις κατά της αυτοκινητοπομπής ανθρωπιστικής βοήθειας ΟΗΕ/Συριακής Ερυθράς Ημισελήνου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στο Χαλέπι, της 2ας Οκτωβρίου 2016 σχετικά με επείγουσα ανθρωπιστική πρωτοβουλία για το Χαλέπι, και της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την επείγουσα ανάγκη η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στο Χαλέπι·

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία, που συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, της 27ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 21ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου, Federica Mogherini, σχετικά με τη Ρωσία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, της 17ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι χρόνια συγκρούσεων, ακραίας βίας και αγριότητας στη Συρία έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 400.000 ανθρώπων, ενώ πάνω από 13 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,7 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στη Συρία το 2016, ενώ 4,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη Συρία και η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χαλέπι παραμένει το επίκεντρο της συριακής σύγκρουσης, αλλά οι μάχες συνεχίζονται και αλλού, στη Χάμα, στο Ίντλιμπ, στη βορειοδυτική Συρία, στα προάστια της Δαμασκού και στο Ντέιρ Εζ Ζορ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι διαβιούν σε πολιορκούμενες πόλεις και δυσπρόσιτες περιοχές όπου η βασική υποδομή ύδρευσης και ηλεκτροδότησης έχει καταστραφεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις μονομερείς καταπαύσεις του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, που ανήγγειλαν το καθεστώς Ασάντ και η Ρωσία, ο πληθυσμός του ανατολικού Χαλεπιού και άλλων πολιορκούμενων πόλεων, όπως η κατεχόμενη από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις πόλη Ζαμπαντάνι και τα ελεγχόμενα από τα κυβερνητικά στρατεύματα χωριά Κεφράγια και Φούα, στην επαρχία Ίντλιμπ, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις βασικών ειδών διατροφής και ιατροφαρμακευτικού υλικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο του 2016 και μετά δεν έχει καταστεί δυνατή η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στα πολιορκούμενα τμήματα του ανατολικού Χαλεπιού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Χαλέπι αλλά και σε ολόκληρη τη Συρία επικρατεί μόνιμη υγειονομική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNICEF, πάνω από τα δύο τρίτα των κατοίκων της Συρίας στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν τακτική πρόσβαση σε νερό, ενώ σχεδόν έξι εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται επειγόντως ζωτικής σημασίας βοήθεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν γίνει σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών ανθρώπινων δικαιωμάτων από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη, αλλά οι πιο σοβαρές έγιναν από το καθεστώς Ασάντ με την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, μεταξύ άλλων με τη χρήση, αδιακρίτως, πυροβόλων όπλων, εμπρηστικών βομβών, βομβών τύπου «βαρελιού» και βομβών καταστροφής καταφυγίων σε μη στρατιωτικές περιοχές, και ουσιών που κατατάσσονται στα χημικά όπλα με βάση τη Σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές της πρόληψης και της αναλογικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν στοχευτεί σκόπιμα μη στρατιωτικές περιοχές, σχολεία, νοσοκομεία, εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια και στρατόπεδα προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντεταλμένη από τον ΟΗΕ Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, καθώς και ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν συλλέξει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι κρατούνται υπό απάνθρωπες συνθήκες από την κυβέρνηση της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχασαν τη ζωή τους από βασανιστήρια και αρρώστιες χιλιάδες Σύροι, κρατούμενοι με εντολή της κυβέρνησης της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες εξαφανίσεις και η φρικτή κακομεταχείριση κρατουμένων είναι ευρέως διαδεδομένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συριακές αρχές έχουν προσπαθήσει να κρατήσουν μυστικές τις πληροφορίες σχετικά με τους χώρους κράτησης, αρνούμενοι την πρόσβαση σε αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς παρακολούθησης των συνθηκών κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2011 και μετά έχει επιτραπεί στη Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκεφθεί μόνο ορισμένες φυλακές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θηριωδίες της Ντάες και άλλων τζιχαντιστικών ομάδων, οι βίαιες εκτελέσεις και η ανείπωτη σεξουαλική βία, οι απαγωγές, τα βασανιστήρια, ο βίαιος προσηλυτισμός, και ο εξανδραποδισμός γυναικών και παιδιών έχουν προκαλέσει επανειλημμένα διεθνή αποτροπιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλα τμήματα της Συρίας και του Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες διαπράττει γενοκτονία κατά θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, χρησιμοποιεί ακραίες μορφές βασανιστηρίων και ισοπεδώνει την πολιτιστική κληρονομιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τύχη του πληθυσμού που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ντάες και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινες ασπίδες κατά τις απελευθερωτικές επιχειρήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τζαμπχάτ Φατέχ Αλ Σάμ, επισήμως γνωστή ως Μέτωπο Αλ Νούσρα, παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, είναι τρομοκρατική οργάνωση που αρνείται τις διαπραγματεύσεις για μια πολιτική μετάβαση σε ένα χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικό μέλλον για τη Συρία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει κυρώσει, το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν, έχει καλέσει επανειλημμένα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να παραπέμψει στο ΔΠΔ την κατάσταση στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν επιτρέπουν να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη λογοδοσία στη Συρία, θέτοντας βέτο στην έκδοση οποιασδήποτε απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που θα ανέθετε στο Δικαστήριο να διερευνήσει τα φρικτά εγκλήματα που διαπράττονται κατά τη σύγκρουση στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Νοεμβρίου 2016 η Ρωσία αποφάσισε να αποσύρει την υπογραφή της από το καταστατικό της Ρώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη λογοδοσίας ευνοεί την διάπραξη περαιτέρω θηριωδιών και αυξάνει τα δεινά των θυμάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπενθυμιστούν σε όλες τις χώρες και τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση οι δεσμεύσεις τους σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα δε η υποχρέωση να σταματήσουν κάθε επίθεση κατά αμάχων και μη στρατιωτικής υποδομής, και η υποχρέωση να εξασφαλίσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση όλων των μερών προς την εν λόγω απόφαση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς παρόχους ανθρωπιστικής βοήθειας στους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την ιστορικών διαστάσεων βία και καταστροφή στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διεθνούς ενότητας καθιστά πολύ πιο δύσκολη την επίτευξη λύσης στον πόλεμο στη Συρία μέσω διαπραγματεύσεων·

1.  εκφράζει εκ νέου τη βαθύτατη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, τους βομβαρδισμούς και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών και αμάχων, τη συνέχιση όλων των πολιορκιών στη Συρία και την έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης των ανθρωπιστικών οργανώσεων στον πάσχοντα συριακό λαό· καλεί όλα τα μέρη να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη και συνεχή πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων καθώς και την παράδοση αγαθών πρώτης ανάγκης, ιδίως στις πολιορκημένες και στις δυσπρόσιτες περιοχές· τονίζει ότι η σκόπιμη πρόκληση λιμοκτονίας πληθυσμών απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και καλεί όλα τα μέρη να επιτρέψουν αμέσως την εκκένωση των ανθρώπων που χρειάζονται ιατρική βοήθεια από το ανατολικό Χαλέπι και τις άλλες πολιορκούμενες περιοχές·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τις θηριωδίες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις δυνάμεις του καθεστώτος Ασάντ με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από μη κρατικές ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες, και ειδικότερα από την Ντάες, την Τζαμπχάτ Φατέχ Αλ Σαμ/Μέτωπο Αλ Νούσρα, και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες·

3.  ζητεί να τεθεί άμεσα τέρμα στους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις, αδιακρίτως, κατά αμάχων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δώσουν όλα τα μέρη τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των αμάχων, ανεξάρτητα από την εθνοτική τους ταυτότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το λατρευτικό δόγμα τους· καταδικάζει απερίφραστα την τυφλή εκτόξευση μεγάλου αριθμού πυραύλων από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης προς μη στρατιωτικές περιοχές στα δυτικά προάστια στο Χαλέπι· τονίζει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν πολλοί άμαχοι, μεταξύ αυτών και παιδιά· ζητεί από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων τερματίζοντας τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων όπως τα ιατρικά κέντρα, τα σχολεία και οι σταθμοί ύδρευσης, αποστρατιωτικοποιώντας άμεσα τις εν λόγω εγκαταστάσεις, καταβάλλοντας προσπάθειες για να αποτραπεί η ανάπτυξη στρατιωτικών θέσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, και επιτρέποντας την εκκένωση των τραυματισμένων και όλων των πολιτών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις πολιορκούμενες περιοχές· υπογραμμίζει ότι το συριακό καθεστώς έχει την κύρια ευθύνη για την προστασία του πληθυσμού της Συρίας·

4.  εξαίρει τις προσπάθειες των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών σε τροφή, νερό και φάρμακα για τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι λόγω της σύγκρουσης, και καλεί όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να μεριμνήσουν για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο·

5.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσφέρουν πλήρη υποστήριξη στον ΟΗΕ και τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), προκειμένου να συνεχίσει να διερευνά τη χρήση και την καταστροφή των χημικών όπλων από όλα τα μέρη στη Συρία· εμμένει σθεναρά στην άποψη ότι οι υπεύθυνοι για τη χρήση χημικών όπλων θα πρέπει να λογοδοτήσουν· τάσσεται υπέρ της επέκτασης της εντολής του κοινού μηχανισμού έρευνας του ΟΑΧΟ, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία·

6.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με την παράνομη κράτηση, τον βασανισμό, την κακομεταχείριση, τη βίαιη εξαφάνιση και τη θανάτωση κρατουμένων στις φυλακές του καθεστώτος και στα μυστικά κέντρα κράτησης που διατηρούν οι υποστηριζόμενες από το εξωτερικό ένοπλες ομάδες· καλεί τις αρχές της Συρίας που διοικούν τα εν λόγω κέντρα κράτησης να θέσουν τέρμα στις εκτελέσεις και την απάνθρωπη μεταχείριση·

7.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση των ανθρώπων που κρατούνται αυθαίρετα και τον τερματισμό της χρήσης βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, καθώς και της πρακτικής των βίαιων εξαφανίσεων, σύμφωνα με την απόφαση 2139 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 22ας Φεβρουαρίου 2014· ζητεί να εξασφαλιστεί άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση για τους διεθνείς φορείς παρακολούθησης των συνθηκών κράτησης –όπως είναι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC)– προκειμένου να παρακολουθούν την κατάσταση όλων των κρατουμένων στη Συρία και να παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη στις οικογένειες των κρατουμένων·

8.  υπενθυμίζει ότι έχει καταδικάσει έντονα τις θηριωδίες που έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς Ασάντ, την Ντάες, την Τζαμπχάντ Φατέχ Αλ Σαμ/Αλ-Νούσρα και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, που μπορούν να θεωρηθούν σοβαρά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· υποστηρίζει την έκκληση των πέντε εθνών (Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) και της ΑΠ/ΥΕ προς όλες τις αντιμαχόμενες ένοπλες ομάδες στη Συρία να διακόψουν κάθε συνεργασία με την Τζαμπχάτ Φατέχ Αλ Σαμ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διακοπεί ουσιαστικά η πρόσβαση της Ντάες σε χορηγίες και χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές της, να συλλαμβάνονται οι ξένοι μαχητές και να διακοπεί η ροή οπλισμού προς τζιχαντιστικές ομάδες· καλεί τη συριακή αντιπολίτευση να τηρήσει σαφείς αποστάσεις από τέτοια εξτρεμιστικά στοιχεία και ιδεολογίες· υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρώνονται στην κατανίκηση της Ντάες και των άλλων ομάδων που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τα Ηνωμένα Έθνη· ζητεί να αναληφθεί δράση για την αποτροπή της υλικής και χρηματοδοτικής στήριξης σε πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που συνδέονται με ομάδες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τα Ηνωμένα Έθνη·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να επιβληθούν κυρώσεις και να κληθούν να λογοδοτήσουν οι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· τονίζει ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά θρησκευτικών, εθνοτικών και άλλων ομάδων και μειονοτήτων θα πρέπει επίσης να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επίλυση της σύγκρουσης ούτε μόνιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία από όλες τις πλευρές για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν· θεωρεί ότι το θέμα της λογοδοσίας για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί σε πολιτική βάση: η υποχρέωση για σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε όλες τις περιστάσεις βαρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης, και όποιος διαπράττει τέτοια εγκλήματα πρέπει να γνωρίζει ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη·

10.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα έρθουν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη μέσω κατάλληλων, αμερόληπτων διεθνών μηχανισμών ποινικού δικαίου ή εθνικών δικαστηρίων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ του να παραπεμφθεί η υπόθεση της Συρίας στο ΔΠΔ αλλά, δεδομένης της αδυναμίας του Συμβουλίου Ασφαλείας να συζητήσει το θέμα, επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ηγηθούν των προσπαθειών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύστασης δικαστηρίου για τα εγκλήματα του πολέμου στη Συρία εν αναμονή ενδεχόμενης παραπομπής στο ΔΠΔ· τονίζει ότι είναι σημαντικό, όταν τερματιστεί η σύγκρουση, και προκειμένου να προωθηθεί η συμφιλίωση, να ενστερνιστεί πλήρως τη διαδικασία η Συρία·

11.  χαιρετίζει και τονίζει την καθοριστική σημασία του έργου των τοπικών και διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη συγκέντρωση στοιχείων που τεκμηριώνουν τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και άλλες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προσφέρουν περαιτέρω και πλήρη υποστήριξη σε αυτούς τους φορείς·

12.  αποδοκιμάζει την απόφαση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για απόσυρση από το ΔΠΔ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στην πραγματικότητα η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είχε ποτέ κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης και ότι η χρονική στιγμή της απόφασης αυτής υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας και οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την προσήλωσή της στη διεθνή δικαιοσύνη·

13.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Συρία, της 17ης Οκτωβρίου 2016, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Συρία, της 20ης και 21ης Οκτωβρίου 2016· υποστηρίζει το αίτημα της ΕΕ για τερματισμό όλων των στρατιωτικών πτήσεων πάνω από το Χαλέπι· ζητεί επίσης την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την παρακολούθησή της μέσω ενός ισχυρού και διαφανούς μηχανισμού· ζητεί την άρση των πολιορκιών· ζητεί ακόμα να επιτρέψουν όλα τα μέρη την πλήρη, απρόσκοπτη και διαρκή πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα·

14.  χαιρετίζει την επανεξέταση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ κατά της Συρίας και των προσώπων που φέρουν μερίδιο ευθύνης για την καταπίεση του άμαχου πληθυσμού της χώρας· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης απαγόρευσης των πτήσεων επάνω από το Χαλέπι, προκειμένου να καθορίσει συνέπειες για τις πλέον αποτρόπαιες παραβιάσεις και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους δράστες, εάν συνεχιστούν οι θηριωδίες και η κατάφωρη έλλειψη σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου·

15.  ζητεί από όλα τα μέρη τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εθνοτικών και των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, για να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να ασκούν τη θρησκεία τους και τις πεποιθήσεις τους ελεύθερα, χωρίς να υπόκεινται σε κανενός είδους καταναγκασμό, βία ή διάκριση· υποστηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την προώθηση της αλληλοκατανόησης και την αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού·

16.  καλεί όλους τους συμμετέχοντες στη Διεθνή Ομάδα Στήριξης της Συρίας (ISSG) να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διευκολύνουν την επίτευξη σταθερής εκεχειρίας και να εντείνουν τις προσπάθειες για μόνιμη πολιτική διευθέτηση στη Συρία· τονίζει ότι οι περιφερειακοί φορείς, ιδίως οι γειτονικές χώρες, φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΑΠ/ΥΕ να ανανεώσει τις προσπάθειες για τη χάραξη κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία· εκφράζει την ικανοποίησή του και υποστηρίζει πλήρως τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini, σύμφωνα με την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχουν ως στόχο να επαναφέρουν τα αντιμαχόμενα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δρομολογήσουν εκ νέου την πολιτική διαδικασία στη Γενεύη· επισημαίνει με ενδιαφέρον τις περιφερειακές συνομιλίες της ΑΠ/ΥΕ με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, και θεωρεί ότι οι ενέργειές της συνιστούν προστιθέμενη αξία και χρήσιμη συνεισφορά στις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, Staffan de Mistura· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επαναλάβουν και να εντείνουν τις πολιτικές διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατόν, ενόψει της σύναψης μιας νέας και σταθερής εκεχειρίας η οποία θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα διασφαλίζουν τη μεταβατική δικαιοσύνη σε μια μετασυγκρουσιακή Συρία· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ειρηνευτικές συνομιλίες θα πρέπει να οδηγήσουν στην παύση των εχθροπραξιών και σε πολιτική μετάβαση υπό συριακή ηγεσία και με πλήρη αποδοχή από τη Συρία· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ στην ανασυγκρότηση και τη συμφιλίωση μετά τη σύγκρουση·

18.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην τρέχουσα ανθρωπιστική πρωτοβουλία της ΕΕ για το Χαλέπι και καλεί όλα τα μέρη να διευκολύνουν την εφαρμογή της·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης και των συμφώνων με την Ιορδανία για την περίοδο 2016-2018 και με τον Λίβανο για την περίοδο 2016-2020· επισημαίνει ότι τα σύμφωνα αποτελούν το πλαίσιο μέσω του οποίου μετουσιώνονται σε δράσεις οι αμοιβαίες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Διάσκεψη του Λονδίνου «Στήριξη της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», στις 4 Φεβρουαρίου 2016· επισημαίνει τις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες και το μόνιμο κενό χρηματοδότησης όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στις γειτονικές χώρες της Συρίας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, και να προσφέρουν την άκρως αναγκαία στήριξη στα Ηνωμένα Έθνη και τους ειδικούς οργανισμούς τους και σε άλλους ανθρωπιστικούς φορείς, ώστε να μπορέσουν να χορηγήσουν ανθρωπιστική βοήθεια στα εκατομμύρια Σύρους που έχουν εκτοπιστεί τόσο εσωτερικά όσο και σε χώρες και κοινότητες υποδοχής·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στα Ηνωμένα Έθνη, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας, και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση.