Postup : 2016/2933(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1249/2016

Predkladané texty :

RC-B8-1249/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0449

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 170kWORD 51k
23.11.2016
PE593.683v01-00}
PE593.684v01-00}
PE593.686v01-00}
PE593.687v01-00}
PE593.688v01-00} RC1
 
B8-1249/2016}
B8-1250/2016}
B8-1252/2016}
B8-1253/2016}
B8-1254/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

ECR (B8-1249/2016)

PPE (B8-1250/2016)

ALDE (B8-1252/2016)

S&D (B8-1253/2016)

Verts/ALE (B8-1254/2016)


o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Merja Kyllönen

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii vrátane uznesenia zo 6. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na zásady Charty OSN,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Dá’iš a Fronte an-Nusra a o konflikte v Sýrskej arabskej republike, najmä na rezolúcie 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) a 2268 (2016),

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 a závery Európskej rady z 18. a 19. februára 2016 a 20. a 21. októbra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu Christosa Stylianidesa zo 16. septembra 2016 o Sýrii, z 20. septembra 2016 o leteckých útokoch na humanitárny konvoj OSN/sýrskeho Červeného polmesiaca, z 24. septembra 2016 o núdzovej humanitárnej iniciatíve zameranej na Aleppo a z 25. októbra 2016 o situácii v Aleppe, z 2. októbra 2016 o nevyhnutnosti toho, aby do Aleppa dorazila humanitárna pomoc,

–  so zreteľom na správy nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku, ktoré vypracoval Výbor OSN pre ľudské práva, a na rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva o Sýrskej arabskej republike z 27. septembra 2016 a z 21. októbra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej o Rusku a Medzinárodnom trestnom súde zo 17. novembra 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže šesť rokov konfliktu, extrémneho násilia a brutality v Sýrii viedli k smrti viac než 400 000 ľudí, pričom viac ako 13 miliónov ľudí potrebuje humanitárnu pomoc; keďže sa odhaduje, že vnútri Sýrie bude v roku 2016 8,7 milióna vysídlených ľudí, a 4,8 milióna ľudí z krajiny utieklo;

B.  keďže boje a bombardovanie v Sýrii naďalej pokračujú s nezmenenou intenzitou a humanitárna situácia sa opäť zhoršila; keďže Aleppo zostáva epicentrom sýrskeho konfliktu, ale boje naďalej pokračujú aj v Hame, Idlibe, na severozápade Sýrie, na predmestiach Damasku a v Deir ez-Zore; keďže viac ako štyri milióny ľudí žijú v obliehaných mestách a ťažko dostupných oblastiach, v ktorých bola zničená nevyhnutná vodovodná a elektrická infraštruktúra; keďže napriek jednostranným humanitárnym prestávkam vyhláseným Asadovým režimom a Ruskom postihuje obyvateľstvo východného Aleppa a ďalších obliehaných miest, ako napríklad mesta Zabadani kontrolovaného rebelmi a obcí Kefraya a Foua v provincii Idlib, ktoré sú pod kontrolou vlády, závažný nedostatok základných potravín a zdravotníckych potrieb; keďže od júla 2016 sa do obliehaných časti východného Aleppa nedostala žiadna humanitárna pomoc;

C.  keďže Aleppo a celá Sýria sa nachádza v nepretržitej zdravotnej kríze; keďže podľa organizácie UNICEF viac ako dve tretiny Sýrčanov v regióne nemajú pravidelný prístup k vode a takmer 6 miliónov detí naliehavo potrebuje pomoc na záchranu života;

D.  keďže všetky strany konfliktu sa dopúšťajú závažného porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ale najvážnejšie Asadov režim podporovaný Ruskom a Iránom, vrátane používania zbraní bez výberu cieľa, zápalných, barelových a protibunkrových bômb v civilných oblastiach a látok vedených ako chemické zbrane podľa Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení; keďže sa nedodržiavajú zásady predbežnej opatrnosti a primeranosti; keďže sa cielene útočí na civilné oblasti, školy, nemocnice, humanitárnych pracovníkov a utečenecké tábory; keďže vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti by nemali zostať nepotrestané;

E.  keďže nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre Sýrsku arabskú republiku s mandátom od OSN a ľudskoprávne skupiny zhromaždili dôkazy o tom, že sýrska vláda v neľudských podmienkach väzby zadržiavala minimálne 200 000 osôb; keďže vo väzbe sýrskej vlády v posledných rokoch pre mučenie a choroby zomreli tisíce Sýrčanov; keďže sú rozšírené únosy a hrozné zneužívanie väzňov; keďže sýrske orgány sa pokúsili utajiť informácie o svojich väzenských zariadeniach a odmietli renomovaným medzinárodným väzenským pozorovateľom prístup k nim; keďže Medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK) od roku 2011 povolili navštíviť len niekoľko väzníc;

F.  keďže svet bol opakovane zdesený zverstvami organizácie Dá’iš a ďalších džihádistických skupín, brutálnymi popravami a neskrývaným sexuálnym násilím, únosmi, mučením, nútenou konverziou a otroctvom žien a dievčat; keďže na teroristické útoky sú verbované a používané deti; keďže Dá’iš naďalej kontroluje veľké časti Sýrie a Iraku; keďže Dá’iš pácha genocídu proti náboženským a etnickým menšinám, vykonáva extrémne činy mučenia a ničí kultúrne dedičstvo; keďže existujú vážne obavy o situáciu obyvateľov v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou Dá’iš, a o ich možnom využívaní ako ľudských štítov počas oslobodzovacej kampane;

G.  keďže organizácia Džabhat Fath aš-Šám, známa pôvodne ako an-Nusra Front, pridružená organizácia al-Káidy v Sýrii, je teroristická organizácia, ktorá odmieta dohodnutú politickú transformáciu a inkluzívnu demokratickú budúcnosť pre Sýriu;

H.  keďže Sýria podpísala, ale neratifikovala Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS); keďže generálny tajomník OSN Pan Ki-mun opakovane vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby postúpila situáciu v Sýrii MTS; keďže Rusko a Čína blokujú akýkoľvek pokrok v otázke zodpovednosti v Sýrii tým, že vetujú všetky rezolúcie Bezpečnostnej rady, ktoré by MTS udelili mandát na vyšetrovanie strašných zločinov spáchaných počas konfliktu v Sýrii; keďže 16. novembra 2016 sa Rusko rozhodlo odstúpiť od Rímskeho štatútu; keďže táto chýbajúca zodpovednosť vyvoláva ďalšie brutálne činy a znásobuje utrpenie obetí;

I.  keďže všetky strany zapojené do konfliktu treba upozorniť na ich záväzky v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254, najmä na povinnosť zastaviť všetky útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru a povinnosť zabezpečiť prístup humanitárnej pomoci v celej krajine; keďže Európska únia musí využiť všetky svoje nástroje vrátane uloženia obmedzujúcich sankcií, aby zabezpečila, aby všetky zúčastnené strany plnili toto uznesenie;

J.  keďže EÚ je jedným z hlavných prispievateľov humanitárnej pomoci osobám utekajúcim pred bezprecedentným násilím a skazou v Sýrii; keďže v dôsledku nejednotnosti medzinárodného spoločenstva je oveľa ťažšie dosiahnuť ukončenie vojny v Sýrii na základe rokovaní;

1.  opätovne vyjadruje vážne znepokojenie nad pokračujúcimi bojmi, bombardovaním a zhoršenou humanitárnou situáciou v Sýrii; dôrazne odsudzuje všetky útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru, pokračovanie všetkých obliehaní v Sýrii a skutočnosť, že humanitárna pomoc sa nemôže dostať k sýrskemu obyvateľstvu, ktoré ju potrebuje; vyzýva všetky strany, aby umožnili nerušený a nepretržitý prístup humanitárnym organizáciám a dodávku núdzového tovaru, najmä v obliehaných mestách a odľahlých oblastiach; zdôrazňuje, že úmyselné vyhladovanie obyvateľstva je podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané, a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby umožnili okamžitý zdravotnícky odsun z východného Aleppa a zo všetkých ďalších obliehaných oblastí;

2.  čo najdôraznejšie odsudzuje brutálne činy a rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva páchané Asadovymi ozbrojenými silami s podporou Ruska a Iránu, ako aj porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva páchané neštátnymi ozbrojenými teroristickými skupinami, a to najmä Dá’iš, Džabhat Fath aš-Šám/Frontom an-Nusra a ďalšími džihádistickými skupinami;

3.  žiada okamžité ukončenie bombardovania a bezohľadných útokov na civilistov; zdôrazňuje, že všetky strany musia s maximálnou pozornosťou prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu civilistov, bez ohľadu na ich etnickú identitu alebo náboženské presvedčenie; dôrazne odsudzuje skutočnosť, že ozbrojené opozičné skupiny plošne vystrelili veľký počet rakiet na civilné predmestia v západnej časti Aleppa; zdôrazňuje, že podľa správ došlo k zraneniu a zabitiu mnohých civilistov vrátane detí; žiada, aby všetky strany konfliktu prijali všetky opatrenia potrebné na ochranu civilného obyvateľstva v súlade s medzinárodným právom vrátane zastavenia útokov namierených proti civilným zariadeniam, ako sú zdravotnícke zariadenia, školy a vodárne, tým, že okamžite demilitarizujú takéto zariadenia s cieľom zabrániť vytvoreniu vojenských pozícií v husto osídlených oblastiach, a že umožnia evakuáciu ranených a všetkých civilistov, ktorí chcú odísť z obliehaných oblastí; zdôrazňuje, že v prvom rade je za ochranu sýrskeho obyvateľstva zodpovedný sýrsky režim;

4.  oceňuje úsilie humanitárnych pracovníkov o poskytovanie potrebnej pomoci, potravín, vody a liekov tým, ktorých postihol konflikt, a vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby humanitárnym organizáciám zaistili bezpečný, neobmedzený prístup k civilnému obyvateľstvu postihnutému vojnou;

5.  vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby poskytli plnú podporu úsiliu OSN a Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) s cieľom pokračovať v skúmaní využívania chemických zbraní všetkými stranami v Sýrii a ich likvidácii; dôrazne trvá na tom, že osoby zodpovedné za použitie chemických zbraní musia niesť zodpovednosť; podporuje predĺženie mandátu spoločného vyšetrovacieho mechanizmu OPCW s cieľom určiť zodpovednosť za použitie chemických zbraní v Sýrii;

6.  vyjadruje znepokojenie nad nezákonným zadržiavaním, mučením, zlým zaobchádzaním, nedobrovoľnými zmiznutiami a zabíjaním väzňov vo väzniciach režimu a v tajných väzenských zariadeniach prevádzkovaných milíciami podporovanými zo zahraničia; vyzýva sýrske orgány spravujúce tieto väznice, aby skoncovali s popravami a neľudským zaobchádzaním;

7.  požaduje okamžité prepustenie svojvoľne zadržiavaných osôb a ukončenie používania mučenia a iného zlého zaobchádzania, ako aj praktík násilných zmiznutí, a to v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 z 22. februára 2014; vyzýva na okamžitý a neobmedzený prístup medzinárodných pozorovateľov zadržiavania – ako je Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) – s cieľom monitorovať situáciu všetkých zadržiavaných v Sýrii a poskytovať informácie a podporu rodinám zadržiavaných osôb;

8.  pripomína, že dôrazne odsudzuje zverstvá, ktoré pácha Asadov režim, Dá’iš, Džabhat Fath aš-Šám/front an-Nusra a ďalšie teroristické organizácie, na ktoré možno nazerať ako na závažné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; podporuje výzvu krajín kvinteta (Spojené štáty Americké, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo) a PK/VP, aby všetky ozbrojené skupiny bojujúce v Sýrii zastavili akúkoľvek spoluprácu s Džabhat Fath aš-Šám; zdôrazňuje význam účinného prerušenia financovania činností Dá’iš, zatýkania zahraničných bojovníkov a zastavenia prílevu zbraní džihádistickým skupinám; vyzýva sýrsku opozíciu, aby sa jasne dištancovala od takýchto extrémistických prvkov a ideológie; pripomína, že úsilie by sa malo zamerať na porazenie Dá’iš a iných teroristických skupín označených OSN; žiada prijatie opatrení na zabránenie tomu, aby sa materiálna a finančná pomoc dostala k jednotlivcom, skupinám, podnikom a subjektom prepojeným na skupiny, ktoré OSN označila za teroristické;

9.  opätovne žiada, aby osoby vinné zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti znášali dôsledky svojho konania a zodpovedali sa zaň; zdôrazňuje, že postavené pred súd by mali byť aj osoby, ktoré páchajú trestné činy voči náboženským, etnickým a iným skupinám a menšinám; je naďalej presvedčený, že účinné riešenie konfliktu ani trvalý mier v Sýrii nemožno dosiahnuť bez vyvodenia zodpovednosti za spáchané zločiny; zastáva názor, že otázka zodpovednosti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti by nemala byť politizovaná: povinnosť dodržiavať medzinárodné humanitárne právo za každých okolností sa vzťahuje na všetky strany zapojené do konfliktu, a ktokoľvek, kto pácha tieto zločiny, si musí byť vedomý toho, že skôr či neskôr sa za ne bude zodpovedať pred súdom;

10.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, aby všetky osoby zodpovedné za porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva boli postavené pred spravodlivosť prostredníctvom vhodných nestranných medzinárodných mechanizmov trestnej justície alebo vnútroštátnych súdov a prostredníctvom uplatňovania zásady univerzálnej jurisdikcie; opakuje svoju podporu postúpeniu sýrskej otázky MTS, ale vzhľadom na neschopnosť Bezpečnostnej Rady rokovať o tejto otázke opakuje svoju výzvu, aby sa EÚ a jej členské štáty postavili na čelo úsilia v rámci Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, a aby dovtedy, kým sa vec postúpi MTS, zvážili zriadenie súdu pre vojnové zločiny v Sýrii; s cieľom podporiť zmierenie zdôrazňuje význam sýrskej zodpovednosti za tento proces po skončení konfliktu;

11.  víta a zdôrazňuje mimoriadne dôležitú činnosť miestnych a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o zaznamenávanie dôkazov o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a inom násilí vrátane ničenia kultúrneho dedičstva; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby týmto subjektom poskytli ďalšiu a úplnú pomoc;

12.  odsudzuje rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina o odstúpení od MTS, pričom poznamenáva, že Ruská federácia doteraz neratifikovala Rímsky štatút, a že načasovanie rozhodnutia poškodzuje dôveryhodnosť krajiny a vedie k záverom o jej odhodlanosti k medzinárodnej spravodlivosti;

13.  víta závery Rady o Sýrii zo 17. októbra 2016 a závery Európskej rady o Sýrii z 20. a 21. októbra 2016; podporuje výzvu EÚ, aby sa okamžite ukončili všetky vojenské lety nad mestom Aleppo, bezodkladne zastavili násilnosti, čo sa má monitorovať pomocou účinného a transparentného mechanizmu, skončili obliehania, a aby všetky strany zaručili neobmedzovaný, udržateľný prístup humanitárnej pomoci v plnom rozsahu a v celej krajine;

14.  víta preskúmanie reštriktívnych opatrení EÚ voči Sýrii a osobám, ktoré majú spoločnú zodpovednosť za represie voči civilnému obyvateľstvu v krajine; zdôrazňuje, že EÚ by mala zvážiť všetky dostupné možnosti vrátane zriadenia bezletovej zóny na mestom Aleppo a vyvodiť dôsledky za najstrašnejšie prípady porušovania ľudských práv a zneužívania vykonané všetkými páchateľmi krutostí, ak bude naďalej pokračovať hrubé porušovanie humanitárneho práva a neúcta k nemu;

15.  vyzýva všetkých na dodržiavanie práva etnických a náboženských menšín v Sýrii vrátane kresťanov, aby tieto menšiny naďalej mohli dôstojne, rovnoprávne a bezpečne žiť vo svojej historickej a tradičnej domovine, a aby mohli slobodne a v plnej miere vyznávať svoje náboženstvo a vieru bez toho, aby boli vystavení akémukoľvek nátlaku, násiliu alebo diskriminácii; podporuje medzináboženský dialóg s cieľom presadzovať vzájomné porozumenie a bojovať proti fundamentalizmu;

16.  naliehavo vyzýva všetkých účastníkov medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie (ISSG), aby obnovili rokovania s cieľom uľahčiť nastolenie stabilného prímeria, a aby zintenzívnili činnosť zameranú na dosiahnutie trvalého politického riešenia v Sýrii; zdôrazňuje, že osobitnú zodpovednosť nesú regionálni aktéri, najmä susedné krajiny;

17.  opätovne vyzýva PK/VP, aby obnovila úsilie o spoločnú stratégiu EÚ pre Sýriu; víta a plne podporuje nedávne diplomatické iniciatívy PK/VP Federicy Mogheriniovej, v súlade s mandátom Európskej rady, zamerané na primätie strán zapojených do konfliktu k návratu za rokovací stôl a na obnovu politického procesu v Ženeve; so záujmom berie na vedomie regionálne rozhovory, ktoré viedla s Iránom a Saudskou Arábiou, a jej činnosť považuje za pridanú hodnotu a pozitívny príspevok k úsiliu osobitného vyslanca OSN Staffana de Misturu; naliehavo vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby v očakávaní nového a stabilného prímeria, ktorého súčasťou by mali byť ustanovenia zabezpečujúce prechodné súdnictvo v Sýrii po ukončení konfliktu, čo najskôr obnovili a zintenzívnili politické rokovania; zdôrazňuje, že tieto mierové rozhovory by mali viesť k ukončeniu násilností a k politickej transformácii pod sýrskym vedením; zdôrazňuje úlohu, ktorú môže EÚ zohrávať pri obnove po skončení konfliktu a pri zmierení;

18.  opakuje svoju plnú podporu prebiehajúcej humanitárnej iniciatívy EÚ pre Aleppo, a naliehavo vyzýva všetky strany, aby uľahčili jej vykonávanie;

19.  víta priority partnerstva a pakty s Jordánskom na roky 2016 – 2018 a s Libanonom na roky 2016 – 2020; poznamenáva, že pakty sú rámcom, ktorým sa obojstranné záväzky prijaté na konferencii o podpore Sýrie a regiónu, ktorá sa konala 4. februára 2016 v Londýne, menia na činnosti; berie na vedomie rastúce finančné potreby a pretrvávajúce nedostatky vo financovaní, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc pre krajiny v susedstve Sýrie; vyzýva členské štáty EÚ, aby splnili svoje sľuby a poskytli potrebnú podporu OSN, jej špecializovaným agentúram a ostatným humanitárnym aktérom pri poskytovaní humanitárnej pomoci miliónom Sýrčanov presídleným v rámci ich vlastnej krajiny a v hostiteľských krajinách a komunitách;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, Organizácii Spojených národov, členom medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a všetkým stranám zapojeným do konfliktu.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0382.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia