Postup : 2016/2990(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1256/2016

Předložené texty :

RC-B8-1256/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0444

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 56k
23.11.2016
PE593.690v01-00}
PE593.691v01-00}
PE593.692v01-00}
PE593.693v01-00}
PE593.697v01-00}
PE593.703v01-00}
PE593.706v01-00} RC1
 
B8-1256/2016}
B8-1257/2016}
B8-1258/2016}
B8-1259/2016}
B8-1263/2016}
B8-1269/2016}
B8-1272/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-1256/2016)

ECR (B8-1257/2016)

EFDD (B8-1258/2016)

PPE (B8-1259/2016)

S&D (B8-1263/2016)

GUE/NGL (B8-1269/2016)

ALDE (B8-1272/2016)


o případu Guie Minhaie, nakladatele vězněného v Číně (2016/2990(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Branislav Škripek za skupinu ECR
Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL
Bodil Valero, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o případu Guie Minhaie, nakladatele vězněného v Číně (2016/2990(RSP))  

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí rozhodnutí o situaci v Číně, zejména na usnesení ze dne 4. února 2016 o případu pohřešovaných vydavatelů knih v Hongkongu(1), ze dne 16. prosince 2015 o vztazích mezi EU a Čínou(2) a ze dne 13. března 2014 o prioritách EU pro 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva(3),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnosti (ESVČ) ze dne 7. ledna 2016 ke zmizení osob spojených s vydavatelstvím Mighty Current v Hongkongu,

–  s ohledem na 18. výroční zprávu Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost o Zvláštní správní oblasti Hongkong z dubna 2016,

–  s ohledem na dialog mezi EU a Čínou o lidských právech, jenž byl zahájen v roce 1995, a na jeho 34. kolo, které se konalo v Pekingu ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2015,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 16. února 2016 vydala vysoká komisařka OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na společné sdělení Evropské komise a ESVČ Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky pro novou strategii EU o Číně“ ze dne 22. června 2016,

–  s ohledem na základní zákon Zvláštní správní oblasti Hongkong Čínské lidové republiky, zejména na články o osobních svobodách a o svobodě tisku, a na nařízení o deklaraci lidských práv v Hongkongu,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na to, že Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců přijal dne 1. července 2015 nový zákon o národní bezpečnosti a Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo dne 28. dubna 2016 nový zákon o řízení zahraničních nevládních organizací a dne 7. listopadu 2016 nový zákon o kybernetické bezpečnosti,

–  s ohledem na článek 135 odst. 5 a článek 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 17. října 2015 zmizel v thajské Pattayi vydavatel knih a spoluvlastník nakladatelství a knihkupectví, které vydává a prodává literární díla kritizující čínskou vládu,

B.  vzhledem k tomu, že od října do prosince 2015 zmizely také čtyři další osoby pobývající v Hongkongu, které pracovaly v tomto knihkupectví (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee a Lee Bo);

C.  vzhledem k tomu, že Gui Minhai je švédským občanem čínského původu a tudíž i občanem EU;

D.  vzhledem k tomu, že dne 17. ledna 2016 vystoupil Gui Minhai v čínské televizi, kde uvedl, že se dobrovolně vrátil do kontinentální Číny, aby mohl být souzen za údajné spáchání trestného činu v souvislosti s automobilovou nehodou z roku 2003; vzhledem k tomu, že existují závažné důvody k domněnce, že toto vystoupení v televizi bylo zinscenované a Gui Minhai dostal předem text, který měl v televizi přečíst;

E.  vzhledem k tomu, že Gui Minhai je už více než rok zadržován, aniž by měl možnost komunikace a aniž by bylo známo, kde se nachází; vzhledem k tomu, že Gui Minhai je jediným z výše uvedené skupiny knihkupců, který je dosud ve vazbě;

F.  vzhledem k tomu, že švédské orgány požádaly čínské orgány o plnou podporu při ochraně práv svých občanů a také všech ostatních „zmizelých“; vzhledem k tomu, že rodině Guie Minhaie ani švédské vládě nebyla sdělena formální obžaloba ani místo, kde je Gui Minhai zadržován;

G.  vzhledem k tomu, že Lui Bo a Zhang Zhiping, kteří byli zatčeni na území kontinentální Číny, se směli 4. března resp. 8. března 2016 vrátit do Hongkongu; vzhledem k tomu, že oba muži požádali policii, aby ukončila jejich stíhání, a vrátili se ještě téhož dne do kontinentální Číny; vzhledem k tomu, že Lee Bo se vrátil do Hongkongu dne 24. března 2016 a popírá, že by byl unesen; vzhledem k tomu, že Lam Wing-Kee se vrátil do Hongkongu dne 16. června 2016;

H.  vzhledem k tomu, že v červnu 2016 se Lam Wing-Kee, jeden z pracovníků nakladatelství, vrátil do Hongkongu, aby uzavřel vyšetřování svého zmizení, avšak místo aby se vrátil do kontinentální Číny, oznámil ve sdělovacích prostředcích, že byl unesen čínskými bezpečnostními složkami, držen v izolaci a nucen, aby se před televizními kamerami doznal k činům, které nespáchal;

I.  vzhledem k tomu, že Hongkong zachovává a chrání svobodu slova, svobodu projevu a svobodu publikační činnosti; vzhledem k tomu, že v Hongkongu je možné legálně publikovat materiály kritické k čínskému vedení, ačkoli v kontinentální Číně je to zakázáno; vzhledem k tomu, že zásada „jedna země, dva systémy“ zaručuje Hongkongu autonomii na Pekingu a respektování svobod, které jsou zakotveny v článku 27 základního zákona;

J.  vzhledem k tomu, že ESVČ a Komise ve své výroční zprávě o zvláštní správní oblasti Hongkong za rok 2015 uvádějí, že případ pěti pracovníků nakladatelství je nejzávažnějším případem porušení hongkongského základního zákona od roku 1997, kdy se Hongkong stal znovu součástí Čínské lidové republiky (ČLR); vzhledem k tomu, že pravomoc stíhat porušování zákonů v Hongkongu mají pouze hongkongské orgány;

K.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN proti mučení oznámil, že je vážně znepokojen soustavnými zprávami z různých zdrojů o přetrvávající praxi nezákonného zadržování v neznámých a neoficiálních vazebních zařízeních, takzvaných „černých věznicích“; vzhledem k tomu, že také vyslovil vážné znepokojení nad soustavnými zprávami hovořícími o tom, že praktiky mučení a špatného zacházení jsou stále hluboce zakořeněny v systému trestního soudnictví, který dosud v přílišné míře používá doznání jako základ pro usvědčení;

L.  vzhledem k tomu, že Čína podepsala, ale dosud neratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že Čína nepodepsala ani neratifikovala Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením;

M.  vzhledem k tomu, že 17. summit EU a Číny, který se konal dne 29. června 2015, pozdvihl bilaterální vztahy na novou úroveň a že EU ve svém strategickém rámci pro lidská práva a demokracii přislíbila, že učiní lidská práva středem zájmu ve svých vztazích se všemi třetími zeměmi, včetně svých strategických partnerů; vzhledem k tomu, že 18. summit EU-Čína, který probíhal ve dnech 12.–13. července 2016, byl uzavřen prohlášením o tom, že mezi EU a Čínou proběhne do konce roku 2016 další kolo dialogu o lidských právech;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že není známo, kde se nachází Gui Minhai; žádá, aby byly okamžitě zveřejněny podrobné informace o tom, kde se nachází, a vyzývá k jeho okamžitému bezpečnému propuštění a k tomu, aby mu bylo přiznáno právo komunikovat;

2.  vyjadřuje znepokojení nad tvrzeními, podle nichž v Hongkongu působí čínské represivní složky; připomíná čínským orgánům, že působení jejich represivních složek v Hongkongu by bylo v každém případě v rozporu se zásadou „jedna země, dva systémy“;

3.  žádá příslušné orgány v Thajsku, Číně a Hongkongu, aby v souladu s právním státem vyjasnily okolnosti zmizení uvedených osob;

4.  důrazně odsuzuje všechny případy porušování lidských práv, zejména svévolná zatýkání, vydávání vězňů, vynucená přiznání, tajné zadržování, vazba bez možnosti komunikovat a porušování svobody publikační činnosti a svobody projevu; připomíná, že musí být zabezpečena nezávislost editorů knih, novinářů a blogerů; vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě ukončeno porušování lidských práv a politické zastrašování;

5.  odsuzuje omezování a kriminalizaci svobody projevu a vyjadřuje politování nad zpřísněním omezení svobody projevu; vyzývá čínskou vládu, aby přestala bránit volnému toku informací, a to ani omezováním používání internetu;

6.  vyjadřuje znepokojení nad novým zákonem o kybernetické bezpečnosti ze dne 7. listopadu 2016, který posílí a formalizuje praktiky cenzury a monitorování kyberprostoru, a nad přijatým zákonem o národní bezpečnosti a návrhem zákona o boji proti terorismu; bere na vědomí obavy čínských reformních právníků a obhájců občanských práv, že tento zákon ještě výrazněji omezí svobodu projevu a že bude narůstat autocenzura;

7.  žádá Čínu, aby propustila pokojné kritiky vlády, protikorupční aktivity, právníky a novináře a zprostila je všech obvinění;

8.  vyjadřuje znepokojení nad blížícím se nabytím účinnosti zákona o kontrole činnosti zahraničních nevládních organizací, k němuž dojde dne 1. ledna 2017, protože tento zákon by ve své současné podobě drasticky ztížil činnost čínské občanské společnosti a vážně by omezil svobodu sdružování a svobodu projevu, mimo jiné proto, že by zakázal činnost zahraničních nevládních organizací, které nemají registraci u čínského ministerstva veřejné bezpečnosti, a znemožnil provinčním oddělením veřejné bezpečnosti poskytovat finanční prostředky kterýmkoli čínským občanům či organizacím a současně zakázal čínským skupinám provádět „činnosti“ jménem neregistrovaných zahraničních nevládních organizací nebo s jejich svolením, včetně organizací sídlících v Hongkongu a Macau; vyzývá čínské orgány, aby vytvořily bezpečné prostředí, rovné podmínky a transparentní procesy, které by umožnily nevládním organizacích působit v Číně svobodně a efektivně;

9.  zdůrazňuje pevné odhodlání Evropské unie usilovat o posilování demokracie, včetně právního státu, nezávislosti soudnictví, základních práv a svobod, transparentnosti a svobody informací a projevu v Hongkongu;

10.  vyzývá Čínu, aby neprodleně ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a aby podepsala a ratifikovala Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením;

11.  zdůrazňuje pevné odhodlání Evropské unie usilovat o upevňování právního státu, nezávislosti soudnictví, základních práv a svobod, transparentnosti a svobody informací a projevu ve všech zemích, s nimiž má bilaterální vztahy; je přesvědčen, že je třeba zahájit smysluplný a otevřený dialog o lidských právech založený na vzájemném respektu; je přesvědčen, že nynější pevné vztahy mezi EU a Čínou se musí stát účinnou platformou pro zralý, smysluplný a otevřený dialog o lidských právech založený na vzájemném respektu;

12.  trvá na tom, že obchodní a ekonomické vztahy jsou důležité k tomu, aby stoupala prosperita EU i Číny; připomíná, že tyto vztahy se mohou rozvíjet pouze v dobré víře a vzájemné důvěře; zdůrazňuje, že dodržování lidských práv a transparentnosti je součástí moderních obchodních dohod;

13.  žádá příslušné orgány EU, aby rychle učinily potřebné kroky a zařadily případ Guie Minhaie na pořad jednání příštího dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky a předsedovi vlády a Shromáždění Zvláštní správní oblasti Hongkong.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0045.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0458.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0252.

Právní upozornění - Ochrana soukromí