Postupak : 2016/2990(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1256/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1256/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0444

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 157kWORD 53k
23.11.2016
PE593.690v01-00}
PE593.691v01-00}
PE593.692v01-00}
PE593.693v01-00}
PE593.697v01-00}
PE593.703v01-00}
PE593.706v01-00} RC1
 
B8-1256/2016}
B8-1257/2016}
B8-1258/2016}
B8-1259/2016}
B8-1263/2016}
B8-1269/2016}
B8-1272/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-1256/2016)

ECR (B8-1257/2016)

EFDD (B8-125/2016)

PPE (B8-1259/2016)

S&D (B8-1263/2016)

GUE/NGL (B8-1269/2016)

ALDE (B8-1272/2016)


o slučaju Guija Minhaija, izdavača koji se nalazi u zatvoru u Kini (2016/2990(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Bodil Valero, Jakop Dalunde u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o slučaju Guija Minhaija, izdavača koji se nalazi u zatvoru u Kini  (2016/2990(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Kini, posebno Rezoluciju od 4. veljače 2016. o slučaju nestalih izdavača knjiga u Hong Kongu(1), Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o odnosima EU-a i Kine(2) i Rezoluciju od 13. ožujka 2014. o prioritetima EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava(3),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 7. siječnja 2016. o nestanku pojedinaca povezanih s izdavačkom kućom Mighty Current u Hong Kongu,

–  uzimajući u obzir 18. godišnje izvješće Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje o Posebnom upravnom području Hong Kongu iz travnja 2016.,

–  uzimajući u obzir dijalog EU-a i Kine o ljudskim pravima započet 1995. i njegov 34. krug održan 30. studenog i 1. prosinca 2015. u Pekingu,

–  uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 16. veljače 2016.,

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Europske komisije i ESVD-a Europskom parlamentu i Vijeću pod naslovom „Elementi nove strategije EU-a za Kinu” od 22. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Temeljni zakon Posebnog upravnog područja Narodne Republike Kine Hong Konga, posebno članke o osobnim slobodama i slobodi tiska, i hongkonšku Povelju o pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir novi zakon o nacionalnoj sigurnosti koji je stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa donio 1. srpnja 2015., novi zakon o postupanju sa stranim nevladinim organizacijama koji je Svekineski narodni kongres donio 28. travnja 2016. i novi zakon o kibersigurnosti donesen 7. studenog 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Gui Minhai, izdavač i dioničar izdavačke kuće i knjižare koja prodaje književna djela kritički nastrojena prema Pekingu, 17. listopada 2015. nestao u Pattayi u Tajlandu ne ostavivši nikakav trag;

B.  budući da su u razdoblju od listopada do prosinca 2015. nestala još četvorica stanovnika Hong Konga (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee i Lee Bo) koji su radili za tu istu knjižaru;

C.  budući da je Gui Minhai švedski državljanin kineskog podrijetla, a time i građanin EU-a;

D.  budući da se Gui Minhai 17. siječnja 2016. pojavio u emisiji kineske televizije i izjavio da se dobrovoljno vratio u kontinentalnu Kinu kako bi mu se sudilo za navodni zločin povezan s automobilskom nesrećom iz 2003.; budući da postoje ozbiljni razlozi da se vjeruje da je to njegovo pojavljivanje na televiziji izrežirano i da mu je dan tekst koji je morao pročitati;

E.  budući da je Gui Minhai u pritvoru već više od godinu dana, u izolaciji, i budući da se ne zna gdje se nalazi; budući da je Gui Minhai jedini zaposlenik knjižare iz navedene skupine koji je još uvijek u zatvoru;

F.  budući da su švedske vlasti zatražile punu potporu kineskih vlasti u zaštiti prava svojeg državljanina kao i ostalih „nestalih” pojedinaca; budući da ni obitelj Guija Minhaija ni švedska vlada nisu obaviještene ni o kakvoj službenoj optužnici protiv njega kao ni o službenom mjestu njegova pritvora;

G.  budući da je Luiju Bou i Zhangu Zhipingu dopušteno da se nakon pritvora u kontinentalnoj Kini 4. ožujka odnosno 8. ožujka 2016. vrate u Hong Kong; budući da su oni od policije zatražili da odustane od kaznenog progona te su se vratili u kontinentalnu Kinu isti dan kada su stigli u Hong Kong; budući da se Lee Bo 24. ožujka 2016. vratio u Hong Kong i poriče da je bio otet; budući da se Lam Wing-Kee vratio u Hong Kong 16. lipnja 2016.;

H.  budući da se Lam Wing-Kee, jedan od izdavača, u lipnju 2016. vratio u Hong Kong kako bi zaključio istragu o svojem nestanku, ali je, umjesto da se vrati u kontinentalnu Kinu, medijima rekao da su ga otele kineske službe sigurnosti, držale ga u izolaciji i prisilile da pred televizijskim kamerama prizna zločine koje nije počinio;

I.  budući da Hong Kong poštuje i štiti slobodu govora, izražavanja i objavljivanja; budući da je u Hong Kongu objava bilo kakvog materijala kojim se kritizira kinesko vodstvo legalna, premda je u kontinentalnoj Kini zabranjena; budući da se načelom „jedna zemlja, dva sustava” Hong Kongu jamči autonomija u odnosima s Pekingom u pogledu tih sloboda koje su utvrđene člankom 27. Temeljnog zakona;

J.  budući da ESVD i Europska komisija u Godišnjem izvješću o Posebnom upravnom području Hong Kongu za 2015. slučaj petorice izdavača navode kao najozbiljniji izazov za Temeljni zakon Hong Konga i načelo „jedna zemlja, dva sustava” od vraćanja Hong Konga Narodnoj Republici Kini 1997.; budući da su samo kaznenopravna tijela u Hong Kongu zakonski nadležna za izvršenje zakona u Hong Kongu;

K.  budući da je Odbor UN-a protiv mučenja izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog stalnih navoda iz raznih izvora o ustaljenoj praksi nezakonitog pritvaranja u nepotvrđenim i neslužbenim pritvornim objektima, takozvanim crnim zatvorima; budući da je također izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog stalnih navoda koji upućuju na to da je praksa mučenja i zlostavljanja još uvijek duboko usađena u kaznenopravni sustav, koji se pretjerano oslanja na priznanja kao osnovu za osuđujuće presude;

L.  budući da je Kina potpisala, ali još uvijek nije ratificirala Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; budući da Kina nije niti potpisala niti ratificirala Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka;

M.  budući da su na 17. sastanku na vrhu između EU-a i Kine, održanom 29. lipnja 2015., bilateralni odnosi podignuti na novu razinu i budući da se u svojem strateškom okviru za ljudska prava i demokraciju EU obvezuje da će ljudska prava postaviti u središte svojih odnosa sa svim trećim zemljama, uključujući strateške partnere; budući da je 18. sastanak na vrhu između EU-a i Kine, održan 12. i 13. srpnja 2016., zaključen izjavom da će se prije kraja 2016. održati još jedan krug dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Kine;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da se ne zna gdje se nalazi Gui Minhai; poziva na trenutačnu objavu detaljnih informacija o tome gdje se nalazi te poziva da ga se odmah pod sigurnim uvjetima pusti na slobodu i da mu se omogući pravo na komunikaciju;

2.  sa zabrinutošću prima na znanje navode da tijela kaznenopravnog progona kontinentalne Kine djeluju u Hong Kongu; podsjeća kineske vlasti da bi svako djelovanje njihovih kaznenopravnih tijela u Hong Kongu bilo u suprotnosti s načelom „jedna zemlja, dva sustava”;

3.  apelira na mjerodavna tijela u Tajlandu, Kini i Hong Kongu da razjasne okolnosti nestanaka u skladu s vladavinom prava;

4.  oštro osuđuje sve slučajeve kršenja ljudskih prava, posebno samovoljna uhićenja, izručenja, iznuđena priznanja, tajna pritvaranja, pritvor u izolaciji i kršenja slobode objavljivanja i izražavanja; podsjeća da se mora zaštititi neovisnost književnih urednika, novinara i blogera; poziva na to da se smjesta obustave kršenja ljudskih prava i političko zastrašivanje;

5.  osuđuje ograničenja i kriminalizaciju slobode izražavanja i žali zbog strožih ograničenja slobode izražavanja; poziva kinesku vladu da prestane kočiti slobodan protok informacija, među ostalim ograničavanjem upotrebe interneta;

6.  izražava zabrinutost zbog novog zakona o kibersigurnosti, koji je donesen 7. studenog 2016. i kojim bi se podržale i institucionalizirale prakse cenzuriranja i nadziranja kiberprostora, kao i zbog donesenog zakona o nacionalnoj sigurnosti i nacrta zakona o borbi protiv terorizma; prima na znanje bojazan kineskih reformistički nastrojenih odvjetnika i boraca za građanska prava da će se tim zakonima dodatno ograničiti sloboda izražavanja i da će biti sve više autocenzure;

7.  poziva Kinu da oslobodi sve miroljubive kritičare vlade, aktiviste koji se bore protiv korupcije, odvjetnike i novinare ili da odbaci sve optužbe protiv njih;

8.  izražava zabrinutost zbog skorašnjeg stupanja na snagu novog zakona o postupanju sa stranim nevladinim organizacijama 1. siječnja 2017., s obzirom na to da bi se tim zakonom drastično otežale aktivnosti kineskog civilnog društva te bi se znatno ograničila sloboda udruživanja i izražavanja u toj zemlji, među ostalim onemogućavanjem djelovanja stranih nevladinih organizacija koje nisu registrirane pri kineskom Ministarstvu javne sigurnosti i zabranom provincijskim uredima za javnu sigurnost da financiraju kineske pojedince ili organizacije te zabranom kineskim skupinama da provode „aktivnosti” u ime ili s ovlaštenjem neregistriranih stranih nevladinih organizacija, uključujući one sa sjedištem u Hong Kongu i Makau; poziva kineske vlasti da omoguće sigurno i pravedno okruženje i transparentne procese kojima će se nevladinim organizacijama omogućiti slobodno i učinkovito djelovanje u Kini;

9.  ističe da se Europska unija zauzima za jačanje demokracije, uključujući vladavinu prava, neovisnosti pravosuđa, temeljnih sloboda i prava, transparentnosti te slobode informiranja i izražavanja u Hong Kongu;

10.  poziva Kinu da bez odgode ratificira Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima te da potpiše i ratificira Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka;

11.  naglašava predanost Europske unije jačanju vladavine prava, neovisnosti pravosuđa te temeljnih sloboda i prava, posebno transparentnosti te slobode informiranja i izražavanja, u svim zemljama s kojima održava bilateralne odnose; smatra da je potrebno uspostaviti sadržajan i otvoren dijalog o ljudskim pravima koji se temelji na uzajamnom poštovanju; smatra da postojeći čvrsti odnosi EU-a i Kine moraju ponuditi učinkovitu platformu za promišljen, sadržajan i otvoren dijalog o ljudskim pravima koji se temelji na uzajamnom poštovanju;

12.  naglašava da su trgovinski i gospodarski odnosi važni za poticanje blagostanja obiju strana; podsjeća da se ti odnosi mogu razviti samo u slučaju dobrih namjera i uzajamnog povjerenja; ističe da su poštovanje ljudskih prava i transparentnost dio modernih trgovinskih sporazuma;

13.  apelira na mjerodavne institucije EU-a da žurno djeluju i da slučaj Guija Minhaija uvrste u program sljedećeg dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Kine;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i parlamentu Narodne Republike Kine te izvršnom dužnosniku i skupštini Posebnog upravnog područja Hong Konga.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0045.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0458.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0252.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti