Eljárás : 2016/2990(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-1256/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1256/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0444

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 160kWORD 55k
23.11.2016
PE593.690v01-00}
PE593.691v01-00}
PE593.692v01-00}
PE593.693v01-00}
PE593.697v01-00}
PE593.703v01-00}
PE593.706v01-00} RC1
 
B8-1256/2016}
B8-1257/2016}
B8-1258/2016}
B8-1259/2016}
B8-1263/2016}
B8-1269/2016}
B8-1272/2016} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B8-1256/2016)

ECR (B8-1257/2016)

EFDD (B8-1258/2016)

PPE (B8-1259/2016)

S&D (B8-1263/2016)

GUE/NGL (B8-1269/2016)

ALDE (B8-1272/2016)


Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött kiadó ügyéről (2016/2990(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bodil Valero, Jakop Dalunde a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött kiadó ügyéről (2016/2990(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kínai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Hongkongban eltűnt könyvkiadói munkatársak ügyéről szóló 2016. február 4-i(1), az EU és Kína közötti kapcsolatokról szóló 2015. december 16-i(2), valamint „Az EU prioritásai az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 25. ülésszaka tekintetében” című, 2014. március 13-i(3) állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a Mighty Current kiadóhoz köthető személyek hongkongi eltűnéséről szóló, 2016. január 7-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat 2016. áprilisi 18. éves jelentésére a Hongkong Különleges Közigazgatási Területről,

–  tekintettel az EU és Kína között az emberi jogokról folytatott, 1995-ben indított párbeszédre és a párbeszéd 2015. november 30. és december 1. között Pekingben tartott 34. fordulójára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2016. február 16-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Bizottságnak és az EKSZ-nek Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett, „A Kínára vonatkozó új uniós stratégia elemei” című, 2016. június 22-i közös közleményére;

–  tekintettel a Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatási Területének alaptörvényére, különösen annak a személyes szabadságjogokra és a sajtószabadságra vonatkozó cikkeire, valamint a hongkongi jogokról szóló rendeletre (Hong Kong Bill of Rights Ordinance),

–  tekintettel az 1966. december 16-án kelt Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az új nemzetbiztonsági törvénynek a Kínai Nemzeti Népi Kongresszus állandó bizottsága általi, 2015. július 1-jei elfogadására, a külföldi nem kormányzati szervezetek igazgatásáról szóló új törvénynek a Nemzeti Népi Kongresszus általi, 2016. április 28-i elfogadására és a kiberbiztonságról szóló új törvény 2016. november 7-i elfogadására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Gui Minhai, aki könyvkiadással foglalkozik, továbbá egy Pekinget kritikával illető irodalmi műveket értékesítő könyvesbolt és könyvkiadó részvényese, 2015. október 17-én Thaiföldön, Pattaya városából nyom nélkül eltűnt;

B.  mivel 2015 októbere és decembere között négy további olyan hongkongi lakos (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee és Lee Bo) tűnt el, akik ugyanennél a könyvesboltnál dolgoztak;

C.  mivel Gui Minhai kínai származású svéd állampolgár, tehát uniós polgár;

D.  mivel 2016. január 17-én Gui Minhai szerepelt egy kínai tévéműsorban, és a jelek szerint elismerte, hogy önként tért vissza a szárazföldi Kínába azért, hogy elbírálják egy 2003-ban történt autóbalesettel kapcsolatos feltételezett bűncselekményének ügyét; mivel komoly okkal úgy vélhető, hogy a tévés szereplése puszta színjáték volt, és előre megírt szöveget olvasott fel;

E.  mivel Gui Minhai több mint egy éve áll letartóztatás alatt, teljes elkülönítésben, és mivel holléte ismeretlen; mivel Gui Minhai a könyvkereskedők csoportjának egyetlen olyan tagja, aki még mindig börtönben van;

F.  mivel a svéd hatóságok arra kérték a kínai hatóságokat, hogy teljes mértékben támogassák állampolgáruk, valamint a többi „eltűnt” személy jogainak védelmét; mivel sem Gui Minhai családját, sem a svéd kormányt nem tájékoztatták hivatalos vádemelésről vagy fogvatartása hivatalos helyéről;

G.  mivel Lui Bo és Zhang Zhiping számára azt követően, hogy a szárazföldi Kínában fogva tartották őket, megengedték, hogy 2016. március 4-én, illetve 8-án visszatérjenek Hongkongba; mivel a rendőrséget arra érték, hogy ejtsék a velük kapcsolatos ügyeket, és még érkezésük napján visszatértek a szárazföldi Kínába; mivel Lee Bo 2016. március 24-én visszatért Hongkongba, és tagadja, hogy elrabolták volna; mivel Lam Wing-Kee 2016. június 16-án visszatért Hongkongba;

H.  mivel 2016 júniusában Lam Wing-Kee, a kiadók egyike, visszatért Hongkongba, hogy lezárja az eltűnésével kapcsolatos vizsgálatot, de ahelyett, hogy visszatért volna a szárazföldi területre, tévékamerák előtt elmondta a sajtónak, hogy a kínai biztonsági erők elrabolták, elszigetelve tartották és olyan bűncselekmények beismerésére kényszerítették, amelyeket nem követett el;

I.  mivel Hongkong kitart a szólás-, a véleménynyilvánítási és a kiadói szabadság mellett, és védi e szabadságokat; mivel bár Kína szárazföldi részén tilos, Hongkongban jogszerű a kínai vezetést bíráló bármely anyag közzététele; mivel az „egy ország – két rendszer” elv a fenti szabadságok tekintetében garantálja Hongkong autonómiáját Pekinggel szemben az alaptörvény 27. cikkében foglaltaknak megfelelően;

J.  mivel a Hongkong Különleges Közigazgatási Területről szóló 2015-ös éves jelentésben az EKSZ és a Bizottság az öt könyvkiadó esetét véli a Hongkong alaptörvényét és az „egy ország – két rendszer” elvet érintő legnagyobb kihívásnak azóta, hogy Hongkongot 1997-ben átadták a Kínai Népköztársaságnak; mivel csak a hongkongi törvényes bűnüldöző hatóságok rendelkeznek jogi felhatalmazással arra, hogy Hongkongban érvényt szerezzenek a jogszabályoknak;

K.  mivel az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága súlyos aggodalmának adott hangot azon különböző forrásokból származó, egybehangzó jelentések miatt, amelyek szerint továbbra is alkalmazzák az el nem ismert és nem hivatalos fogdákban, az úgynevezett „fekete börtönökben” a jogszerűtlen fogva tartás gyakorlatát; mivel komoly aggodalmának adott hangot azon egybehangzó jelentések miatt is, amelyek szerint a kínzás és a bántalmazás még mindig szerves része a büntető igazságszolgáltatásnak, amely ítélethozatalát túlzott mértékben a beismerő vallomásokra alapozza;

L.  mivel Kína aláírta, de még nem erősítette meg a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, mivel Kína nem írta alá és nem erősítette meg minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt;

M.  mivel a 2015. június 29-én tartott 17. EU–Kína csúcstalálkozó új szintre emelte a kétoldalú kapcsolatokat, és mivel az EU az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó stratégiai keretében elkötelezte magát, hogy az emberi jogokat helyezi a harmadik országokkal, köztük a stratégiai partnereivel fenntartott kapcsolatai középpontjába; mivel a 2016. július 12–13-án tartott 18. EU–Kína csúcstalálkozó olyan tartalmú nyilatkozattal zárult, amely szerint az EU és Kína között még 2016 vége előtt sor kerül az emberi jogi párbeszéd egy újabb fordulójára;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot, amiért semmit sem lehet tudni Gui Minhai hollétéről; felszólít arra, hogy haladéktalanul adjanak részletes tájékoztatást tartózkodási helyéről és hogylétéről, és felszólít azonnali biztonságos szabadon engedésére, valamint arra, hogy biztosítsák számára a kommunikációhoz való jogot;

2.  aggodalmát fejezi ki azon állítások miatt, amelyek szerint Kína szárazföldi területének bűnüldöző szervei Hongkongban tevékenykednek; emlékezteti a kínai hatóságokat arra, hogy bűnüldöző hatóságaik bármely hongkongi tevékenysége összeegyeztethetetlen lenne az „egy ország – két rendszer” elvével;

3.  sürgeti az érintett thaiföldi, kínai és hongkongi hatóságokat, hogy a jogállamisággal összhangban tisztázzák az eltűnések körülményeit;

4.  határozottan elítéli az emberi jogok megsértésének minden esetét, különösen az önkényes őrizetbe vételt, a kiadatást, a kikényszerített vallomásokat, a titkos fogva tartást, a magánzárkás fogva tartást és a kiadói és véleménynyilvánítási szabadság megsértését; emlékeztet, hogy a könyvszerkesztők, újságírók és bloggerek függetlenségét meg kell védeni; felszólít az emberi jogi jogsértések és a politikai megfélemlítés azonnali beszüntetésére;

5.  elítéli a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását és kriminalizálását, és helyteleníti a véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó korlátozások szigorítását; felszólítja a kínai kormányt, hogy vessen véget a szabad információáramlás akadályozásának, ideértve az internet használatának korlátozását is;

6.  aggodalmának ad hangot a kibertér cenzúrájának és ellenőrzésének gyakorlatait megalapozó és intézményesítő, a kiberbiztonságról szóló, 2016. november 7-én elfogadott új jogszabály miatt, valamint az elfogadott nemzetbiztonsági jogszabály és a terrorizmus elleni jogszabálytervezet miatt; felhívja a figyelmet a kínai reformpárti ügyvédek és polgári jogi aktivisták azzal kapcsolatos félelmeire, hogy e jogszabályok tovább korlátozzák majd a véleménynyilvánítás szabadságát és még nagyobb lesz az öncenzúra;

7.  felszólítja Kínát, hogy engedje szabadon a kormányt békésen bírálókat, a korrupcióellenes aktivistákat, ügyvédeket és újságírókat, és ejtsen velük szemben minden vádat;

8.  aggodalmát fejezi ki a külföldi nem kormányzati szervezetek kezeléséről szóló jogszabály 2017. január 1-jei hatálybalépése miatt, mivel radikálisan megnehezítené a kínai civil társadalom tevékenységeit, és súlyosan korlátozná az egyesülési szabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát az országban, többek között azáltal, hogy betiltja a kínai közbiztonsági minisztériumnál be nem jegyzett külföldi nem kormányzati szervezeteket, és hogy megtiltja a tartományi közbiztonsági minisztériumoknak, hogy kínai magánszemélyeket vagy szervezeteket finanszírozzanak, és megtiltaná a kínai csoportoknak, hogy be nem jegyzett külföldi – többek között hongkongi és makaói székhellyel rendelkező – nem kormányzati szervezetek nevében vagy engedélyével „tevékenységeket” végezzenek; felszólítja a kínai hatóságokat, hogy biztosítsanak biztonságos és tisztességes környezetet, valamint átlátható eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a nem kormányzati szervezetek szabad és hatékony működését Kínában;

9.  kiemeli az Európai Unió elkötelezettségét a hongkongi demokrácia, így a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége, az alapvető jogok és szabadságok, az átláthatóság, valamint az információszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának megerősítése iránt;

10.  felszólítja Kínát, hogy késedelem nélkül írja alá és erősítse meg a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt;

11.  hangsúlyozza az Európai Unió elkötelezettségét a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége, az alapvető jogok és szabadságok, az átláthatóság, valamint a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságának megerősítése iránt minden olyan országban, amellyel kétoldalú kapcsolatokat ápol; úgy véli, hogy meg kell teremteni a kölcsönös tiszteleten alapuló, érdemi és nyílt emberi jogi párbeszédet; úgy gondolja, hogy az EU és Kína közötti szilárd, folyamatos kapcsolatoknak eredményes platformot kell biztosítaniuk a kölcsönös tiszteleten alapuló, érett, érdemi és nyílt emberi jogi párbeszédhez;

12.  kitart amellett, hogy a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kölcsönösen fontos szerepet játszanak jólétünk fellendítésében; emlékeztet arra, hogy e kapcsolatok csak a jóhiszeműség és a kölcsönös bizalom szellemében fejlődhetnek; hangsúlyozza, hogy a modern kereskedelmi megállapodásoknak részét képezi az emberi jogok és az átláthatóság tisztelete;

13.  sürgeti az érintett uniós intézményeket, hogy gyorsan intézkedjenek és vegyék fel Gui Minhai ügyét az EU és Kína közötti emberi jogi párbeszéd következő fordulójának napirendjére;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, valamint Hongkong Különleges Közigazgatási Terület kormányzójának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0045.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0458.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0252.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat