Procedură : 2016/2990(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-1256/2016

Texte depuse :

RC-B8-1256/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.1

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0444

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 159kWORD 57k
23.11.2016
PE593.690v01-00}
PE593.691v01-00}
PE593.692v01-00}
PE593.693v01-00}
PE593.697v01-00}
PE593.703v01-00}
PE593.706v01-00} RC1
 
B8-1256/2016}
B8-1257/2016}
B8-1258/2016}
B8-1259/2016}
B8-1263/2016}
B8-1269/2016}
B8-1272/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8-1256/2016)

ECR (B8-1257/2016)

EFDD (B8-1258/2016)

PPE (B8-1259/2016)

S&D (B8-1263/2016)

GUE/NGL (B8-1269/2016)

ALDE (B8-1272/2016)


referitoare la cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China (2016/2990(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen în numele Grupului GUE/NGL
Bodil Valero, Jakop Dalunde în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD

Rezoluție a Parlamentului European referitoare la cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China (2016/2990(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la situația din China, în special cea din 4 februarie 2016 referitoare la cazul editorilor de carte din Hong Kong dispăruți(1), cea din 16 decembrie 2015 referitoare la relațiile dintre UE și China(2) și cea din 13 martie 2014 referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului(3),

–  având în vedere declarația din 7 ianuarie 2016 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la dispariția unor persoane asociate cu editura Mighty Current din Hong Kong,

–  având în vedere al 18-lea raport anual al Comisiei Europene și al Serviciului European de Acțiune Externă privind Regiunea Administrativă Specială Hong Kong (RAS) din aprilie 2016,

–  având în vedere dialogul UE-China privind drepturile omului, lansat în 1995, precum și cea de a 34-a rundă organizată la Beijing la 30 noiembrie și 1 decembrie 2015,

–  având în vedere declarația din 16 februarie 2016 a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului,

–  având în vedere Comunicarea comună din 22 iunie 2016 a Comisiei Europene și a SEAE către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Elemente ale unei noi strategii a UE privind China”,

–  având în vedere Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale Hong Kong a Republicii Populare Chineze, în special articolele referitoare la libertățile individuale și la libertatea presei, precum și Legea din Hong Kong privind drepturile,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere adoptarea, la 1 iulie 2015, a unei noi legi privind securitatea națională de către Comitetul permanent al Congresului Național Popular Chinez, adoptarea, la 28 aprilie 2016, a unei noi legi privind administrarea ONG-urilor străine de către Congresul Național pentru Apărarea Poporului, precum și adoptarea, la 7 noiembrie 2016, a unei noi legi privind securitatea cibernetică,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Gui Minhai, editor de cărți și acționar al editurii și al unei librării care vinde opere literare critice față de Beijing, a dispărut fără urmă în Pattaya, Thailanda, la 17 octombrie 2015;

B.  întrucât, între octombrie și decembrie 2015, alți patru rezidenți din Hong Kong (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee și Lee Bo), care lucrau pentru aceeași librărie, au dispărut la rândul lor;

C.  întrucât Gui Minhai este cetățean suedez de origine chineză și, prin urmare, este cetățean al UE;

D.  întrucât, la 17 ianuarie 2016, Gui Minhai a apărut într-o emisiune a unui canal de televiziune din China și aparent a recunoscut că s-a întors din proprie voință pe China continentală pentru a fi judecat pentru o presupusă infracțiune legată de un accident rutier din 2003; întrucât există motive bine întemeiate pentru a crede că apariția sa la televiziune a fost o punere în scenă, în cadrul căreia a fost obligat să citească un text pregătit de alții;

E.  întrucât Gui Minhai este în stare de arest de mai bine de un an, fără a avea dreptul de a comunica cu exteriorul, și întrucât nu se știe unde se află; întrucât Gui Minhai este singurul librar din grup care continuă să fie la închisoare;

F.  întrucât autoritățile suedeze au solicitat sprijinul deplin al autorităților chineze pentru protejarea drepturilor cetățeanului lor, precum și ale celorlalte persoane „dispărute”; întrucât nici familia lui Gui Minhai, nici guvernul suedez nu au fost informați cu privire la vreun capăt de acuzare adus împotriva lui și nici cu privire la locul oficial în este privat de libertate;

G.  întrucât Lui Bo și Zhang Zhiping au primit permisiunea de a se întoarce la Hong Kong la 4 martie și respectiv 8 martie 2016, după ce au fost privați de libertate în China continentală; întrucât aceștia au solicitat poliției să claseze cazurile lor și s-au întors în China continentală în aceeași zi în care au sosit; întrucât Lee Bo s-a întors în Hong Kong la 24 martie 2016 și neagă că ar fi fost răpit; întrucât Lam Wing-Kee s-a întors la Hong Kong la 16 iunie 2016;

H.  întrucât Lam Wing-Kee, unul dintre editori, s-a întors în iunie 2016 la Hong Kong pentru a clasa dosarul anchetei privind dispariția sa dar, în loc să se întoarcă în China continentală, a spus mass-media că a fost răpit de serviciile de securitate chineze, a fost menținut în izolare și forțat să recunoască în fața camerelor de televiziune infracțiuni pe care nu le-a comis;

I.  întrucât Hong Kongul susține și protejează libertatea de exprimare și de publicare; întrucât în Hong Kong este legală orice publicare de materiale critice la adresa autorităților chineze, deși astfel de publicații sunt interzise în China continentală; întrucât principiul „o țară, două sisteme” garantează autonomia Hong Kongului față de Beijing în ceea ce privește libertățile consacrate la articolul 27 din Legea fundamentală;

J.  întrucât în Raportul anual din 2015 privind Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, SEAE și Comisia consideră că cazul celor cinci editori de cărți este cea mai importantă provocare cu care se confruntă Legea fundamentală a Hong Kongului și principiul „o țară, două sisteme” de la întoarcerea Hong Kongului la Republica Populară Chineză (RPC) în 1997; întrucât doar agențiile de aplicare a legii din Hong Kong dețin autoritatea juridică de a asigura aplicarea legii în Hong Kong;

K.  întrucât Comitetul contra torturii al ONU și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la informațiile primite în mod repetat din surse diverse în legătură cu menținerea unei practici de privare ilegală de libertate, în locuri de detenție nerecunoscute și neoficiale, așa-numitele „închisori negre”; întrucât acesta și-a exprimat, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la informațiile primite în mod repetat ce indică faptul că practica torturii și a aplicării de rele tratamente este în continuare adânc înrădăcinată în sistemul judiciar penal, care se bazează în mod exagerat pe mărturii ca bază a condamnărilor;

L.  întrucât China a semnat, dar încă nu a ratificat Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP); întrucât China nu a semnat și nici nu a ratificat Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate;

M.  întrucât, în cadrul celui de al 17-lea summit UE-China din 29 iunie 2015, relațiile bilaterale au căpătat o nouă dimensiune și întrucât, în Cadrul său strategic privind drepturile omului și democrația, UE își asumă angajamentul de a pune drepturile omului în centrul relațiilor sale cu toate țările terțe, inclusiv cu partenerii săi strategici; întrucât cel de al 18-lea summit UE-China din 12-13 iulie 2016 s-a încheiat printr-o declarație potrivit căreia se va mai organiza o rundă a dialogului pe tema drepturilor omului între UE și China înainte de sfârșitul anului 2016,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că nu se știe unde se află Gui Minhai; solicită publicarea imediată a unor informații detaliate cu privire la locul unde se află acesta și solicită eliberarea sa imediată, în condiții de siguranță, precum și să i se acorde dreptul la comunicare;

2.  ia act cu îngrijorare de alegațiile potrivit cărora agențiile de aplicare a legii din China continentală operează în Hong Kong; reamintește autorităților chineze că orice intervenție a agențiilor lor de aplicare a legii în Hong Kong nu ar fi coerentă cu principiul „o țară, două sisteme”;

3.  îndeamnă autoritățile competente din Thailanda, China și Hong Kong să clarifice circumstanțele în care au avut loc disparițiile, în conformitate cu principiile statului de drept;

4.  condamnă cu fermitate toate cazurile de încălcare a drepturilor omului, în special arestările arbitrare, predările ilegale, mărturiile obținute forțat, ținerea ilegală în detenție, custodia incommunicado și încălcarea libertăților de publicare și de exprimare; amintește că trebuie să fie asigurată independența editorilor de cărți, a jurnaliștilor și a bloggerilor; solicită să înceteze imediat actele de încălcare a drepturilor omului și de intimidare politică;

5.  condamnă restricționarea și incriminarea libertății de exprimare și deplânge înăsprirea restricțiilor privind libertatea de exprimare; invită guvernul chinez să nu mai împiedice libera circulație a informațiilor, ce se petrece inclusiv prin restricționarea utilizării internetului;

6.  își exprimă preocuparea cu privire la noua lege privind securitatea cibernetică, adoptată la 7 noiembrie 2016, care ar consolida și ar instituționaliza și mai mult practicile de cenzură și monitorizare a spațiului cibernetic, precum și cu privire la legea adoptată în ceea ce privește securitatea națională și proiectul de lege privind combaterea terorismului; ia act de temerile avocaților reformatori și ale apărătorilor drepturilor civile din China, potrivit cărora aceste legi vor restricționa și mai mult libertatea de exprimare, iar autocenzura va crește;

7.  solicită Chinei să elibereze sau să renunțe la toate acuzațiile împotriva persoanelor care critică guvernul, activiștilor anti-corupție, avocaților și jurnaliștilor care își desfășoară activitatea în mod pașnic;

8.  își exprimă îngrijorarea legată de intrarea în vigoare în curând, la 1 ianuarie 2017, a noii legi privind reglementarea ONG-urilor străine, având în vedere că aceasta ar urma să limiteze în mod considerabil libertatea de asociere și de exprimare în țară, inclusiv prin interzicerea ONG-urile străine care nu sunt înregistrate la Ministerul Chinez al Securității Publice și prin interzicerea finanțării de către departamentele de securitate publică din provincii a oricărei organizații sau persoane fizice chineze, precum și prin interdicția aplicată grupurilor chineze de a desfășura „activități” în numele sau cu aprobarea ONG-urilor străine neînregistrate, inclusiv a celor cu sediul în Hong Kong și Macao; solicită autorităților chineze să asigure un mediu sigur și echitabil, precum și procese transparente, care să permită ONG-urilor să funcționeze liber și eficace în China;

9.  subliniază angajamentul Uniunii Europene de a consolida democrația, inclusiv statul de drept, independența sistemului judiciar, libertățile și drepturile fundamentale, transparența și libertatea de informare și de exprimare în Hong Kong;

10.  invită China să ratifice PIDCP și să semneze și să ratifice fără întârziere Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate;

11.  evidențiază angajamentul Uniunii Europene de a consolida statul de drept, independența sistemului judiciar și libertățile și drepturile fundamentale, în special transparența și libertatea de exprimare, în toate țările cu care are relații bilaterale; consideră că trebuie să se dezvolte un dialog substanțial și deschis privind drepturile omului, bazat pe respectul reciproc; consideră că actualele relații puternice dintre UE și China trebuie să constituie o platformă eficientă pentru desfășurarea unui dialog matur, substanțial și deschis privind drepturile omului, bazat pe respectul reciproc;

12.  insistă că relațiile comerciale și cele economice sunt importante pentru a impulsiona bunăstarea ambelor părți; reamintește că aceste relații pot evolua doar într-un climat caracterizat prin bună credință și încredere reciprocă; subliniază că respectarea drepturilor omului și a transparenței face parte din acordurile comerciale moderne;

13.  îndeamnă instituțiile UE competente să acționeze rapid și să introducă cazul lui Gui Minhai pe ordinea de zi a următorului dialog dintre UE și China privind drepturile omului;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze, precum și șefului executivului și adunării parlamentare a Regiunii Administrative Speciale Hong Kong.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0045.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0458.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0252.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate