Postup : 2016/2990(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1256/2016

Predkladané texty :

RC-B8-1256/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0444

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 59k
23.11.2016
PE593.690v01-00}
PE593.691v01-00}
PE593.692v01-00}
PE593.693v01-00}
PE593.697v01-00}
PE593.703v01-00}
PE593.706v01-00} RC1
 
B8-1256/2016}
B8-1257/2016}
B8-1258/2016}
B8-1259/2016}
B8-1263/2016}
B8-1269/2016}
B8-1272/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

Verts/ALE (B8-1256/2016)

ECR (B8-1257/2016)

EFDD (B8-1258/2016)

PPE (B8-1259/2016)

S&D (B8-1263/2016)

GUE/NGL (B8-1269/2016)

ALDE (B8-1272/2016)


o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (2016/2990(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL
Bodil Valero, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (2016/2990(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Číne, najmä uznesenie zo 4. februára 2016 o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu(1), zo 16. decembra 2015 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou(2) a z 13. marca 2014 o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 7. januára 2016 o zmiznutí osôb spojených s vydavateľstvom Mighty Current v Hongkongu,

–  so zreteľom na 18. výročnú správu Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO) z apríla 2016,

–  so zreteľom na rozhovory medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktoré sa začali v roku 1995 a ktorých 34. kolo sa konalo v Pekingu 30. novembra a 1. decembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 16. februára 2016,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a ESVČ Európskemu parlamentu a Rade s názvom Prvky pre novú stratégiu EÚ pre Čínu z 22. júna 2016,

–  so zreteľom na ústavu osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong, najmä na jej články o osobných slobodách a slobode tlače a na hongkonské nariadenie o právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na prijatie nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý prijal stály výbor Čínskeho národného ľudového kongresu 1. júla 2015, prijatie nového zákona o správe zahraničných MVO, ktorý prijal národný ľudový kongres 28. apríla 2016 a prijatie nového zákona o kybernetickej bezpečnosti zo 7. novembra 2016,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Kuej Min-chaj, vydavateľ a akcionár vydavateľstva a kníhkupectva, ktoré predáva literárne diela kritické voči Pekingu, zmizol v Pattayi v Thajsku 17. októbra 2015 bez stopy;

B.  keďže medzi októbrom a decembrom 2015 zmizli ďalší štyria obyvatelia Hongkongu (Lui Bo, Čang Č-pching, Lam Wing-Kee a Lee Bo), ktorí pracovali pre to isté kníhkupectvo;

C.  keďže Kuej Min-chaj je švédsky občan čínskeho pôvodu a preto občan EÚ;

D.  keďže 17. januára 2016 sa Kuej Min-chaj objavil v čínskom televíznom vysielaní a nepochybne uznal, že sa dobrovoľne vrátil do kontinentálnej Číny, aby mohol byť súdený za údajný trestný čin súvisiaci s automobilovou nehodou v roku 2003; keďže existujú vážne dôvody domnievať sa, že jeho vystúpenie v televízii bolo zinscenované a že dostal text, ktorý mal prečítať;

E.  keďže Kuej Min-chaj bol vyše roka v samoväzbe a keďže miesto jeho pobytu nie je známe; keďže Kuej Min-chaj je jediný kníhkupec zo skupiny, ktorý je stále vo väzení;

F.  keďže švédske orgány požiadali čínske orgány o plnú podporu pri ochrane práv svojich občanov, ako aj ďalších nezvestných osôb; keďže ani Kuej Min-chajova rodina, ani švédska vláda neboli informované o akýchkoľvek formálnych obvineniach ani oficiálnom mieste jeho väzby;

G.  keďže Lui Bo a Čang Č-pching sa mohli vrátiť do Hongkongu 4. marca a 8. marca 2016 po zadržiavaní v kontinentálnej Číne; keďže požiadali políciu, aby zastavila vyšetrovanie ich prípadov a ešte v deň ich príchodu sa vrátili do kontinentálnej Číny; keďže Lee Bo sa vrátil do Hongkongu 24. marca 2016 a popiera, že bol unesený; keďže Lam Wing-Kee sa 16. júna 2016 vrátil do Hongkongu;

H.  keďže v júni 2016 sa Lam Wing-Kee, jeden z vydavateľov, vrátil do Hongkongu, aby zastavil vyšetrovanie jeho zmiznutia, ale namiesto návratu do kontinentálnej Číny pre médiá uviedol, že bol unesený čínskymi bezpečnostnými službami, držaný v izolácii a donútený k priznaniu pred televíznymi kamerami k trestným činom, ktoré nespáchal;

I.  keďže Hongkong dodržiava a chráni slobodu slova, prejavu a publikovania; keďže zverejňovanie akéhokoľvek materiálu kritického voči čínskemu vedeniu je v Hongkongu v súlade so zákonom, hoci v kontinentálnej Číne je zakázané; keďže zásada „jedna krajina, dva systémy“ zaručuje nezávislosť Hongkongu od Pekingu, pokiaľ ide o slobody, ktoré sú zakotvené v článku 27 ústavy;

J.  keďže vo výročnej správe za rok 2015 o osobitnej administratívnej oblasti Hongkong ESVČ a Komisia zastávajú názor, že prípady piatich vydavateľov sú najzávažnejšou výzvou pre ústavu Hongkongu a zásadu „jedna krajina, dva systémy“ od vrátenia Hongkongu Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) v roku 1997; keďže len orgány presadzovania práva v Hongkongu majú právomoc presadzovať právo v Hongkongu;

K.  keďže Výbor OSN proti mučeniu vyjadril vážne znepokojenie nad viacerými správami z rôznych zdrojov o pokračujúcom nezákonnom zadržiavaní osôb v neznámych a neoficiálnych väzenských zariadeniach, takzvaných čiernych väzniciach; keďže zároveň vyjadril vážne znepokojenie v súvislosti so sústavnými správami, v ktorých sa uvádza, že mučenie a zlé zaobchádzanie je stále hlboko zakorenené v systéme trestného súdnictva, v ktorom sa ako základ pre odsúdenie v prílišnej miere používa priznanie;

L.  keďže Čína podpísala, ale zatiaľ neratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach; keďže Čína ani nepodpísala, ani neratifikovala Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

M.  keďže na 17. samite EÚ – Čína 29. júna 2015 boli dvojstranné vzťahy rozšírené na novú úroveň a keďže vo svojom strategickom rámci pre ľudské práva a demokraciu sa EÚ zaväzuje, že ľudské práva budú základom jej vzťahov so všetkými tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov; keďže 18. samit EÚ – Čína, ktorý sa konal 12. – 13. júla 2016, sa skončil vyhlásením, podľa ktorého sa do konca roku 2016 medzi EÚ a Čínou uskutoční ďalšie kolo rozhovorov o ľudských právach;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatkom informácií o mieste pobytu Kuej Min-chaja; požaduje okamžité zverejnenie podrobných informácií o mieste jeho pobytu a jeho okamžité bezpečné prepustenie a aby mu bolo priznané právo na komunikáciu;

2.  so znepokojením berie na vedomie tvrdenia, že čínske orgány presadzovania práva pôsobia v Hongkongu; pripomína čínskym orgánom, že akákoľvek činnosť ich orgánov presadzovania práva v Hongkongu by bola v rozpore so zásadou „jedna krajina, dva systémy“;

3.  naliehavo žiada príslušné orgány Thajska, Číny a Hongkongu, aby objasnili okolnosti zmiznutí v súlade so zásadami právneho štátu;

4.  dôrazne odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv, najmä bezdôvodné zatýkanie, vydávanie osôb, vynútené priznania, tajné zadržiavanie, samoväzbu a porušovanie slobody publikovania a prejavu; pripomína, že musí byť zaručená nezávislosť vydavateľov, novinárov a blogerov; požaduje okamžité ukončenie porušovania ľudských práv a politického zastrašovania;

5.  odsudzuje obmedzenia a kriminalizáciu slobody prejavu a vyjadruje poľutovanie nad sprísnením obmedzení slobody prejavu; vyzýva čínsku vládu, aby prestala potláčať slobodný tok informácií vrátane obmedzovania používania internetu;

6.  vyjadruje znepokojenie nad novým zákonom o kybernetickej bezpečnosti prijatým 7. novembra 2016, ktorý by posilnil a inštitucionalizoval praktiky cenzúry a monitorovania kybernetického priestoru, a nad prijatým zákonom o národnej bezpečnosti a návrhom zákona o boji proti terorizmu; poznamenáva, že čínski právnici a obhajcovia občianskych práv presadzujúci reformy sa obávajú, že tieto zákony budú aj naďalej obmedzovať slobodu vyjadrovania a zvýši sa autocenzúra;

7.  vyzýva Čínu, aby prepustila všetkých mierumilovných kritikov vlády, protikorupčných aktivistov, právnikov a novinárov a stiahla všetky obvinenia proti nim;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s blížiacim sa nadobudnutím účinnosti nového zákona o zaobchádzaní so zahraničnými MVO 1. januára 2017, keďže by znamenal výrazné obmedzenie činností čínskej občianskej spoločnosti a výrazne by obmedzil slobodu združovania a prejavu v krajine, a to vrátane zákazu, aby „zámorské mimovládne organizácie“, ktoré nie sú zaregistrované na čínskom ministerstve verejnej bezpečnosti a na bezpečnostných útvaroch provincií, poskytovali finančné prostriedky akýmkoľvek čínskym jednotlivcom alebo organizáciám, ako aj zákazu, aby čínske skupiny vykonávali „činnosti“ v mene zámorských neregistrovaných MVO alebo s ich súhlasom vrátane tých, ktoré majú sídlo v Hongkongu a Macau; vyzýva čínske orgány, aby zabezpečili bezpečné a spravodlivé prostredie a umožnili transparentné postupy, ktoré mimovládnym organizáciám v Číne umožnia pracovať slobodne a účinne;

9.  zdôrazňuje odhodlanie Európskej únie posilňovať v Hongkongu demokraciu vrátane zásad právneho štátu, nezávislosti súdnictva, základných slobôd a práv, transparentnosti a slobody informácií a prejavu;

10.  vyzýva Čínu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a podpísala a ratifikovala Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

11.  zdôrazňuje, že Európska únia je odhodlaná posilniť zásadu právneho štátu, nezávislosť súdnictva, základné slobody a práva, najmä transparentnosť a slobodu slova a prejavu vo všetkých krajinách, s ktorými má dvojstranné vzťahy; domnieva sa, že treba vytvoriť zmysluplný a otvorený dialóg o ľudských právach, založený na vzájomnom rešpekte; domnieva sa, že pevné a trvalé vzťahy medzi EÚ a Čínou musia poskytnúť účinnú platformu pre vyspelý, zmysluplný a otvorený dialóg o ľudských právach, založený na vzájomnom rešpektovaní;

12.  trvá na tom, že obchodné a hospodárske vzťahy sú dôležité pre zlepšenie životných podmienok na oboch stranách; pripomína, že takéto vzťahy sa môžu rozvíjať iba v dobrej viere a vo vzájomnej dôvere; zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv a transparentnosť sú súčasťou moderných obchodných dohôd;

13.  naliehavo vyzýva príslušné inštitúcie EÚ, aby konali rýchlo a zaradili prípad Kuej Min-chaja do programu ďalších rozhovorov medzi EÚ a Čínou o ľudských právach;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcemu správy a zhromaždeniu osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0045.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0458.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0252.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia