Postopek : 2016/2990(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1256/2016

Predložena besedila :

RC-B8-1256/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0444

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 157kWORD 54k
23.11.2016
PE593.690v01-00}
PE593.691v01-00}
PE593.692v01-00}
PE593.693v01-00}
PE593.697v01-00}
PE593.703v01-00}
PE593.706v01-00} RC1
 
B8-1256/2016}
B8-1257/2016}
B8-1258/2016}
B8-1259/2016}
B8-1263/2016}
B8-1269/2016}
B8-1272/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8-1256/2016)

ECR (B8-1257/2016)

EFDD (B8-1258/2016)

PPE (B8-1259/2016)

S&D (B8-1263/2016)

GUE/NGL (B8-1269/2016)

ALDE (B8-1272/2016)


o primeru Guija Minhaja, zaprtega založnika na Kitajskem (2016/2990(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Raffaele Fitto, Branislav Škripek v imenu skupine ECR
Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL
Bodil Valero, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta  o primeru Guija Minhaja, zaprtega založnika na Kitajskem (2016/2990(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Kitajskem, zlasti z dne 4. februarja 2016 o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu(1), 16. decembra 2015 o odnosih med EU in Kitajsko(2) in 13. marca 2014 prednostnih nalogah EU za 25. sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice(3),

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 7. januarja 2016 o izginotju oseb, povezanih z založbo Mighty Current v Hongkongu,

–  ob upoštevanju 18. letnega poročila Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje o posebnem upravnem območju Hongkong iz aprila 2016,

–  ob upoštevanju dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko, ki se je začel leta 1995, in 34. kroga tega dialoga, ki je potekal 30. novembra in 1. decembra 2015 v Pekingu,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z dne 16. februarja 2016,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 22. junija 2016 o elementih nove strategije EU za Kitajsko,

–  ob upoštevanju temeljnega zakona posebnega upravnega območja Ljudske republike Kitajske Hongkong, zlasti členov o osebnih svoboščinah in svobodi tiska, in odloka o pravicah Hongkonga,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju, da je stalni odbor kitajskega nacionalnega ljudskega kongresa 1. julija 2015 sprejel nov zakon o nacionalni varnosti ter da je nacionalni ljudski kongres 28. aprila 2016 sprejel nov zakon o upravljanju tujih nevladnih organizacij, 7. novembra 2016 pa nov zakon o kibernetski varnosti,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Gui Minhai, založnik in delničar založbe in knjigarne, v kateri se prodajajo literarna dela, ki se kritično opredeljujejo do vlade v Pekingu, 17. oktobra 2015 v Pattayi na Tajskem izginil brez sledu;

B.  ker so med oktobrom in decembrom 2015 izginili še štirje drugi prebivalci Hongkonga (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee in Lee Bo), zaposleni v isti knjigarni;

C.  ker je Gui Minhai švedski državljan kitajskega porekla, torej državljan EU;

D.  ker naj bi se Gui Minhai 17. januarja 2016 pojavil na kitajski televiziji in priznal, da se je prostovoljno vrnil na celinsko Kitajsko, da bi mu sodili za domnevni zločin, povezan z avtomobilsko nesrečo leta 2003; ker je mogoče upravičeno domnevati, da je bil njegov televizijski nastop zrežiran in da je dobil besedilo, ki ga je moral prebrati;

E.  ker je Gui Minhai že več kot leto pridržan v izolaciji, prav tako pa ni znano, kje se nahaja; ker je Gui Minhai edini iz omenjene skupine knjigarnarjev, ki je še vedno v priporu;

F.  ker so švedski organi zahtevali popolno podporo kitajskih oblasti pri zaščiti pravic svojega državljana in drugih „izginulih“ posameznikov; ker ne družine Guija Minhaja ne švedske vlade niso seznanili z uradno obtožnico zoper njega ali krajem, kjer je uradno pridržan;

G.  ker sta se lahko Lui Bo in Zhang Zhiping 4. oziroma 8. marca 2016 iz pripora na Kitajskem vrnila v Hongkong; ker sta zaprosila policijo, naj ovrže njuna primera, in se še isti dan vrnila na celinsko Kitajsko; ker se je Lee Bo 24. marca 2016 vrnil v Hongkong in zanikal, da naj bi bil ugrabljen; ker se je Lam Wing-Kee 16. junija 2016 vrnil v Hongkong;

H.  ker se je Lam Wing-Kee, eden od založnikov, junija 2016 vrnil v Hongkong, da bi zaključili preiskavo o njegovem izginotju, a je, namesto da bi se vrnil nazaj na celino, medijem povedal, da so ga ugrabile kitajske varnostne službe, ga zadrževale v izolaciji in prisilile, da je pred televizijskimi kamerami priznal zločine, ki jih ni zagrešil;

I.  ker Hongkong zagotavlja in ščiti svobodo govora, izražanja in objavljanja; ker je v Hongkongu objavljanje prispevkov, ki kritizirajo kitajsko vodstvo, zakonito, na celinskem Kitajskem pa je prepovedano; ker načelo „ena država, dva sistema“ glede teh svoboščin zagotavlja Hongkongu avtonomijo od Pekinga, enako pa je določeno tudi v členu 27 temeljnega zakona;

J.  ker sta ESZD in Komisija v letnem poročilu o posebnem upravnem območju Hongkong za leto 2015 ocenili, da je primer petih založnikov največji izziv za uporabo hongkonške ustave in načelo „ena država, dva sistema“, odkar je bil Hongkong leta 1997 vrnjen Ljudski republiki Kitajski; ker imajo za izvrševanje zakonodaje v Hongkongu pravna pooblastila samo zakoniti organi pregona;

K.  ker je Odbor Združenih narodov proti mučenju poročal o resnih skrbeh zaradi nenehnih poročil iz različnih virov o stalni praksi nezakonitega pridržanja v nepriznanih in neuradnih priporih, tako imenovanih „črnih ječah“; ker je izrazil tudi zaskrbljenost zaradi ponavljajočih se poročil, da je v tem kazenskopravnem sistemu še vedno globoko zakoreninjena praksa mučenja in slabega ravnanja ter da se preveč zanaša na priznanje kot podlago za obsodbe;

L.  ker je Kitajska podpisala mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, vendar ga ni ratificirala, ker Kitajska ni niti podpisala niti ratificirala mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem;

M.  ker so se na 17. vrhu EU in Kitajske 29. junija 2015 dvostranski odnosi povzpeli na novo raven in ker se je EU v strateškem okviru za človekove pravice in demokracijo zavezala, da bo človekove pravice postavila v središče svojih odnosov z vsemi tretjimi državami, tudi s strateškimi partnericami; ker je bil 18. vrh EU in Kitajske 12. in 13. julija 2016 sklenjen z izjavo, da bo pred iztekom leta 2016 organiziran še en krog dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko;

1.  izraža globoko zaskrbljenost, ker ni znano, kje je Gui Minhai; poziva, da se takoj objavijo podrobne informacije o njegovi lokaciji, da se ga nemudoma izpusti na varno in da se mu omogoči komunikacija;

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v Hongkongu delujejo organi pregona iz celinske Kitajske; kitajske oblasti opozarja, da delovanje njihovih organov pregona v Hongkongu ni skladno z načelom „ena država, dva sistema“;

3.  poziva ustrezne organe Tajske, Kitajske in Hongkonga, naj pojasnijo okoliščine izginotja v skladu s pravno državo;

4.  odločno obsoja vse kršitve človekovih pravic, zlasti samovoljne aretacije, izročitve, prisilna priznanja, tajno pridržanje in pripor v samici, ter kršitve svobode objavljanja in izražanja; opozarja, da je treba zagotoviti neodvisnost knjižnih urednikov, novinarjev in piscev spletnih dnevnikov; poziva k takojšnjemu prenehanju kršenja človekovih pravic in političnega ustrahovanja;

5.  obsoja omejitve in kriminalizacijo svobode izražanja ter obžaluje, da so te omejitve vse strožje; poziva kitajsko vlado, naj preneha ovirati prost pretok informacij, vključno z omejevanjem uporabe interneta;

6.  izraža zaskrbljenost zaradi novega zakona o kibernetski varnosti, sprejetega 7. novembra 2016, ki bo še utrdil in institucionaliziral cenzuro in nadzor kibernetskega prostora, prav tako pa ga skrbita sprejeti zakon o nacionalni varnosti in osnutek zakona o boju proti terorizmu; je seznanjen z bojaznijo kitajskih reformističnih odvetnikov in zagovornikov državljanskih pravic, da bodo ti zakoni še bolj omejili svobodo izražanja in da bo samocenzura še večja;

7.  poziva Kitajsko, naj izpusti vse miroljubne vladne kritike, aktiviste, ki se borijo proti korupciji, odvetnike in novinarje ter umakne vse obtožbe zoper njih;

8.  je zaskrbljen zaradi skorajšnjega začetka veljavnosti zakona o upravljanju tujih nevladnih organizacij 1. januarja 2017, saj utegne močno ovirati dejavnosti kitajske civilne družbe in občutno omejiti svobodo združevanja in izražanja v državi, vključno s prepovedjo nevladnih organizacij iz tujine, ki niso registrirane pri kitajskem ministrstvu za javno varnost, prepovedjo, da bi pokrajinski oddelki za javno varnost financirali kitajske posameznike ali organizacije, ter prepovedjo kitajskim skupinam, da bi izvajale „dejavnosti“ v imenu neregistriranih tujih nevladnih organizacij, kar vključuje tudi tiste s sedežem v Hongkongu ali Macau; poziva kitajske oblasti, naj poskrbijo za varno in pravično okolje ter transparentne procese, da bodo lahko nevladne organizacije na Kitajskem delovale svobodno in učinkovito;

9.  poudarja, da se je Evropska unija zavezala krepitvi demokracije, vključno s pravno državo, neodvisnostjo sodstva, temeljnimi svoboščinami in pravicami, preglednostjo ter svobodo obveščanja in izražanja v Hongkongu;

10.  poziva Kitajsko, naj ratificira mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah ter podpiše in ratificira mednarodno konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem;

11.  poudarja, da se je Evropska unija zavezala krepitvi pravne države, neodvisnosti sodstva ter temeljnih svoboščin in pravic, zlasti preglednosti ter svobode govora in izražanja, v vseh državah, s katerimi ima dvostranske odnose; je prepričan, da je treba vzpostaviti pristen in odprt dialog o človekovih pravicah, ki bo temeljil na vzajemnemu spoštovanju; meni, da morajo trdni in stalni odnosi med EU in Kitajsko ponuditi učinkovito platformo za zrel, pristen in odprt dialog o človekovih pravicah, ki bo temeljil na vzajemnem spoštovanju;

12.  vztraja, da so trgovinski in gospodarski odnosi pomembni za povečanje blaginje na obeh straneh; opominja, da se lahko takšni odnosi razvijajo samo v ozračju dobre vere in vzajemnega zaupanja; poudarja, da sta spoštovanje človekovih pravic in preglednost del sodobnih trgovinskih sporazumov;

13.  poziva ustrezne institucije EU, naj hitro ukrepajo in primer Gui Minhaija uvrstijo na dnevni red naslednjega dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in parlamentu Ljudske Republike Kitajske ter izvršnemu predsedniku in svet posebnega upravnega območja Hongkong.

 

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0045.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0458.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0252.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov