Förfarande : 2016/2990(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-1256/2016

Ingivna texter :

RC-B8-1256/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2016)0444

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 56k
23.11.2016
PE593.690v01-00}
PE593.691v01-00}
PE593.692v01-00}
PE593.693v01-00}
PE593.697v01-00}
PE593.703v01-00}
PE593.706v01-00} RC1
 
B8-1256/2016}
B8-1257/2016}
B8-1258/2016}
B8-1259/2016}
B8-1263/2016}
B8-1269/2016}
B8-1272/2016} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8-1256/2016)

ECR (B8-1257/2016)

EFDD (B8-1258/2016)

PPE (B8-1259/2016)

S&D (B8-1263/2016)

GUE/NGL (B8-1269/2016)

ALDE (B8-1272/2016)


om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (2016/2990(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Branislav Škripek för ECR-gruppen
Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen
Bodil Valero, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (2016/2990(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Kina, särskilt resolutionerna av den 4 februari 2016 om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong(1), av den 16 december 2015 om förbindelserna mellan EU och Kina(2) och av den 13 mars 2014 om EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter(3),

–  med beaktande av uttalandet av den 7 januari 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om försvinnandet av personer knutna till förlaget Mighty Current i Hongkong,

–  med beaktande av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens 18:e årsrapport från april 2016 om den särskilda administrativa regionen Hongkong,

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Kina, som inleddes 1995, och av den trettiofjärde rundan, som hölls i Peking den 30 november–1 december 2015,

–  med beaktande av uttalandet av den 16 februari 2016 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av kommissionens och utrikestjänstens gemensamma meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina, som antogs den 22 juni 2016,

–  med beaktande av grundlagen för den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina, särskilt artiklarna om personliga friheter och tryckfrihet, och av Hongkongs rättighetsförklaring,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av att den kinesiska nationella folkkongressens ständiga kommitté den 1 juli 2015 antog den nya lagen om nationell säkerhet, att den kinesiska folkkongressen den 28 april 2016 antog den nya lagen om hantering av utländska icke-statliga organisationer och att den nya lagen om it-säkerhet antogs den 7 november 2016,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Gui Minhai, förläggare och aktieinnehavare i ett förlag och i en bokhandel som säljer Pekingkritiska litterära verk, försvann spårlöst i thailändska Pattaya den 17 oktober 2015.

B.  Mellan oktober och december 2015 försvann ytterligare fyra Hongkongbor (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee och Lee Bo) som arbetade för samma bokhandel.

C.  Gui Minhai är en svensk medborgare av kinesiskt ursprung och är därför även EU‑medborgare.

D.  Den 17 januari 2016 framträdde Gui Minhai i en kinesisk tv-sändning och erkände till synes att han frivilligt hade återvänt till Fastlandskina för att stå till svars för ett förmodat brott i samband med en bilolycka 2003. Det finns allvarliga skäl att tro att hans tv-framträdande var iscensatt och att han fick läsa upp ett färdigt manuskript.

E.  Gui Minhai har suttit i isoleringscell i över ett år, och det är oklart var han befinner sig. Gui Minhai är den ende bokhandlaren i gruppen som fortfarande är fängslad.

F.  De svenska myndigheterna har bett om de kinesiska myndigheternas fulla stöd för att deras medborgare, liksom de andra ”försvunna” personerna, ska få sina rättigheter skyddade. Varken Gui Minhais familj eller den svenska regeringen har blivit informerade om några formella anklagelser mot honom eller om var han formellt sitter frihetsberövad.

G.  Lui Bo och Zhang Zhiping fick tillåtelse att återvända till Hongkong den 4 respektive 8 mars 2016 efter att ha suttit frihetsberövade i Fastlandskina. De bad polisen att lägga ner deras respektive fall och åkte tillbaka till Fastlandskina samma dag som de kommit. Lee Bo återvände till Hongkong den 24 mars 2016 och förnekar att han blivit kidnappad. Lam Wing-Kee återvände till Hongkong den 16 juni 2016.

H.  I juni 2016 återvände Lam Wing-Kee, en av förläggarna, till Hongkong för att utredningen av hans försvinnande skulle kunna avslutas, men i stället för att åka tillbaka till fastlandet berättade han för media att han hade förts bort av kinesiska säkerhetstjänster, hållits isolerad och inför tv-kameror tvingats bekänna brott som han inte hade begått.

I.  Hongkong upprätthåller och värnar yttrandefriheten och publiceringsfriheten. Publicering av allt slags material med kritik mot det kinesiska ledarskapet är lagligt i Hongkong, trots att det är förbjudet i Fastlandskina. Principen ”ett land, två system” garanterar Hongkongs självstyre i förhållande till Peking med avseende på sådana friheter som stadgas i artikel 27 i grundlagen.

J.  I årsrapporten från 2015 om den särskilda administrativa regionen Hongkong betecknar utrikestjänsten och kommissionen fallet med de fem bokförläggarna som den allvarligaste prövningen för Hongkongs grundlag och principen ”ett land, två system” sedan Hongkong åter blev en del av Folkrepubliken Kina 1997. Endast Hongkongs rättsvårdande myndigheter är juridiskt behöriga att se till att lagstiftningen i Hongkong efterlevs.

K.  FN:s kommitté mot tortyr har uttryckt allvarlig oro över de konsekventa rapporterna från olika källor om det fortsatta bruket med olagligt frihetsberövande i icke erkända och inofficiella interneringsanläggningar, de så kallade svarta fängelserna. Kommittén har också uttryckt allvarlig oro över de konsekventa rapporterna om att bruket av tortyr och misshandel fortfarande är djupt rotat i det straffrättsliga systemet, som i alltför stor grad förlitar sig på bekännelser som grund för domar.

L.  Kina har undertecknat men ännu inte ratificerat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Kina har varken undertecknat eller ratificerat den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

M.  Vid det 17:e toppmötet mellan EU och Kina den 29 juni 2015 togs de bilaterala förbindelserna till en ny nivå, och i sin strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati utfäster sig EU att göra mänskliga rättigheter till en central del av sina förbindelser med alla tredjeländer, däribland sina strategiska partner. Det 18:e toppmötet mellan EU och Kina den 12–13 juli 2016 avslutades med ett uttalande om att en ny runda i människorättsdialogen mellan EU och Kina skulle genomföras före utgången av 2016.

1.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över ovissheten om var Gui Minhai befinner sig. Parlamentet begär ett omedelbart offentliggörande av detaljerade uppgifter om var han befinner sig, och begär att han omedelbart ska friges på ett säkert sätt och få rätt att meddela sig.

2.  Europaparlamentet noterar med oro påståendena om att Fastlandskinas brottsbekämpande myndigheter verkar i Hongkong. Parlamentet erinrar de kinesiska myndigheterna om att varje eventuell insats av deras brottsbekämpande myndigheter i Hongkong skulle vara oförenlig med principen ”ett land, två system”.

3.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de relevanta myndigheterna i Thailand, Kina och Hongkong att klarlägga omständigheterna kring försvinnandena i enlighet med rättsstatsprincipen.

4.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt godtyckliga gripanden, överlämnanden, framtvingade bekännelser, hemliga interneringar, häktningar i isoleringscell och kränkningar av publikations- och yttrandefriheten. Parlamentet påminner om att redaktörers, journalisters och bloggares oberoende måste tryggas. Parlamentet kräver att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och de politiska trakasserierna upphör omedelbart.

5.  Europaparlamentet fördömer inskränkningarna och kriminaliseringen av yttrandefriheten, och beklagar djupt de skärpta inskränkningarna av yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att upphöra med att undertrycka det fria informationsflödet, bland annat genom inskränkningar av internetanvändningen.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den nya lag om it-säkerhet som antogs den 7 november 2016 och som skulle förstärka och institutionalisera censuren och övervakningen av cyberrymden, liksom över den antagna lagen om nationell säkerhet och lagförslaget om terrorismbekämpning. Parlamentet noterar reforminriktade kinesiska juristers och medborgarrättsaktivisters farhågor om att dessa lagar kommer att inskränka yttrandefriheten ytterligare och att självcensuren kommer att tillta.

7.  Europaparlamentet uppmanar Kina att frige, eller dra tillbaka alla anklagelser mot, fredliga regeringskritiker, aktivister mot korruption, jurister och journalister.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att den nya lagen om hantering av utländska icke-statliga organisationer träder i kraft den 1 januari 2017, eftersom denna lag drastiskt skulle hämma verksamheten i det civila samhället i Kina och allvarligt skulle inskränka förenings- och yttrandefriheten i landet, bland annat genom att utländska icke-statliga organisationer som inte har registrerats hos det kinesiska ministeriet för allmän säkerhet förbjuds och provinsavdelningar för allmän säkerhet inte tillåts finansiera kinesiska enskilda personer eller organisationer och genom att kinesiska grupper förbjuds att bedriva ”verksamhet” för, eller med godkännande av, icke‑registrerade utländska icke-statliga organisationer, även sådana som är baserade i Hongkong och Macao. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att skapa ett säkert och rättvist klimat och transparenta processer som tillåter icke-statliga organisationer att verka fritt och effektivt i Kina.

9.  Europaparlamentet understryker Europeiska unionens åtagande att stärka demokratin, inklusive rättsstaten, rättsväsendets oberoende, grundläggande fri- och rättigheter, öppenhet och insyn samt informationsfriheten och yttrandefriheten i Hongkong.

10.  Europaparlamentet uppmanar Kina att utan dröjsmål ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och underteckna och ratificera den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

11.  Europaparlamentet framhåller Europeiska unionens åtagande att stärka rättsstaten, rättsväsendets oberoende samt grundläggande fri- och rättigheter, särskilt öppenhet och insyn samt yttrandefriheten, i alla länder med vilka EU har bilaterala förbindelser. Parlamentet anser att en meningsfull och öppen människorättsdialog som bygger på ömsesidig respekt måste etableras. Parlamentet anser att starka fortlöpande förbindelser mellan EU och Kina måste tillhandahålla en effektiv plattform för en mogen, meningsfull och öppen människorättsdialog som bygger på ömsesidig respekt.

12.  Europaparlamentet vidhåller att handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser är viktiga för att främja välståndet på ömse sidor. Parlamentet erinrar om att sådana förbindelser endast kan utvecklas i en anda av uppriktighet och ömsesidig tillit. Parlamentet betonar att respekt för mänskliga rättigheter och för öppenhet och insyn är en beståndsdel i moderna handelsavtal.

13.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de relevanta EU-institutionerna att agera snabbt och att sätta upp fallet Gui Minhai på dagordningen för nästa människorättsdialog mellan EU och Kina.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Folkrepubliken Kinas regering och parlament samt den särskilda administrativa regionen Hongkongs chefsminister och församling.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0045.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0458.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2014)0252.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy