Proċedura : 2016/2991(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-1260/2016

Testi mressqa :

RC-B8-1260/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 24/11/2016 - 8.2

Testi adottati :

P8_TA(2016)0445

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 161kWORD 53k
23.11.2016
PE593.694v01-00}
PE593.696v01-00}
PE593.699v01-00}
PE593.702v01-00}
PE593.705v01-00}
PE593.708v01-00}
PE593.709v01-00} RC1
 
B8-1260/2016}
B8-1262/2016}
B8-1265/2016}
B8-1268/2016}
B8-1271/2016}
B8-1274/2016}
B8-1275/2016} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

Verts/ALE (B8-1260/2016)

ECR (B8-1262/2016)

EFDD (B8-1265/2016)

PPE (B8-1268/2016)

S&D (B8-1271/2016)

GUE/NGL (B8-1274/2016)

ALDE (B8-1275/2016)


dwar is-sitwazzjoni tal-Guarani-Kaiowá fl-Istat Brażiljan ta' Mato Grosso Do Sul (2016/2991(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR
António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE
Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL
Ernest Urtasun, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD
EMENDI

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni tal-Guarani-Kaiowá fl-Istat Brażiljan ta' Mato Grosso Do Sul (2016/2991(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-ħtieġa li jitħarsu d-drittijiet tal-popli indiġeni tal-Brażil, b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-ksur tad-drittijiet kostituzzjonali tal-popli indiġeni tal-Brażil tal-15 ta' Frar 1996(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Ottubru 1995 dwar is-sitwazzjoni tal-popli indiġeni tal-Brażil(2),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni adottata mill-Assemblea Ġenerali fit-13 ta' Settembru 2007,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU ta' Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Patt Globali tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-Popli Indiġeni u Tribali (il-Konvenzjoni 169), kif adottata fis-27 ta' Ġunju 1989, u ffirmata mill-Brażil,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, Federica Mogherini, fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Popli Indiġeni tad-Dinja, tad-9 ta' Awwissu 2016,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1998, il-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR),

–  wara li kkunsidra r-rapport mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet ta' popli indiġeni, Victoria Tauli Corpuz, dwar il-missjoni tagħha fil-Brażil mis-7 sas-17 ta' Marzu 2016 (A/HRC/33/42/Add.1),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2016 tal-Kunsill Missjunarju Indiġenu (CIMI),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet magħmula mir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem matul id-Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-UE u l-Brażil,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Kostituzzjoni Brażiljana attwali tal-1988, li ġiet innegozjata mal-popli indiġeni, tagħraf id-drittijiet ta' tali popli li jżommu t-tradizzjonijiet kulturali tagħhom u tirrikonoxxi d-dritt oriġinali tagħhom għat-territorji tal-antenati tagħhom; billi huwa d-dmir tal-Istat li jirregola u jipproteġi dan id-dritt;

B.  billi, skont ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet ta' popli indiġeni, matul dawn l-aħħar tmien snin ġie rrappurtat nuqqas ta' progress preokkupanti fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tan-NU u tar-riżoluzzjoni ta' kwistjonijiet li ilhom għaddejjin u li huma ta' interess fundamentali għall-popli indiġeni fil-Brażil, bħall-omologazzjoni tat-territorji tagħhom, kif ukoll ir-rigressjoni inkwetanti fil-ħarsien tad-drittijiet tal-popli indiġeni;

C.  billi matul l-aħħar 14-il sena, skont id-data uffiċjali tas-Segretarjat Speċjali għas-Saħħa Indiġena (SESAI) u tad-distrett tas-saħħa indiġenu ta' Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) dwar il-qtil ta' persuni indiġeni Guarani-Kaiowá fl-Istat ta' Mato Grosso do Sul, inqatlu mill-anqas 400 persuna indiġena u 14-il mexxej indiġenu, inkluż Simiao Vilharva u Clodiodi de Souza, fit-tentattivi tagħhom biex jieħdu lura l-artijiet tal-antenati tagħhom fi protesti paċifiċi;

D.  billi, skont l-Istħarriġ Nazzjonali dwar is-Saħħa u n-Nutrizzjoni tal-Popli Indiġeni fil-Brażil, li sar bejn l-2008 u l-2009, ir-rata ta' malnutrizzjoni kronika fost it-tfal indiġeni kienet ta' 26 %, meta mqabbla ma' medja ta' 5,9 % fost tfal mhux indiġeni; billi, skont riċerka reċenti mwettqa mill-FIAN tal-Brażil u mill-Kunsill Missjunarju Indiġenu (CIMI), 42 % tal-persuni fil-komunitajiet Guarani u Kaiowá jsofru minn malnutrizzjoni kronika;

E.  billi nuqqas ta' għoti ta' kura tas-saħħa, edukazzjoni u servizzi soċjali xierqa u n-nuqqas ta' demarkazzjoni tal-artijiet indiġeni kellhom impatt fuq is-suwiċidju fost iż-żgħażagħ u l-mortalità tat-trabi; billi matul l-aħħar 15-il sena mill-anqas 750 individwu, l-aktar żgħażagħ, ikkommettew suwiċidju u aktar minn 600 tifel u tifla taħt l-età ta' 5 snin mietu, li bosta minnhom mietu minn mard li seta' ġie evitat u trattat faċilment;

F.  billi 98,33 % tal-artijiet indiġeni fil-Brażil jinsabu fir-reġjun tal-Amażonja, fejn il-popolazzjonijiet indiġeni jgħinu fil-ħarsien tal-bijodiversità fir-reġjun u b'hekk għandhom rwol fil-prevenzjoni tat-tibdil fil-klima; billi, skont l-istudju "Toward a Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands: An Updated Analysis of Indigenous Peoples' and Local Communities' Contributions to Climate Change Mitigation" (Lejn linja bażi globali ta' ħażna tal-karbonju f'artijiet kollettivi: Analiżi aġġornata tal-kontribut ta' popli indiġeni u ta' komunitajiet lokali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima), mill-Inizjattiva tad-Drittijiet u r-Riżorsi, iċ-Ċentru ta' Riċerka Woods Hole u l-Istitut World Resources, ippubblikat fl-1 ta' Novembru 2016, l-espansjoni tad-drittijiet għall-art tal-indiġeni jista' jkollha rwol importanti fil-ħarsien tal-foresti, tal-bijodiversità u tal-ekosistemi;

G.  billi l-Ministeru Federali Pubbliku u l-Fondazzjoni Nazzjonali għall-Appoġġ tal-Popli Indiġenu (FUNAI) fl-2007 ffirmaw it-Termini ta' Aġġustament ta' Kondotta (TAC) bl-għan li jiġu identifikati u demarkati 36 territorju tal-komunità Guarani-Kaiowá f'Mato Grosso do Sul sal-2009;

H.  billi għadd ta' inizjattivi għar-riforma, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Kostituzzjoni Federali Brażiljana għadhom għaddejjin, u billi dawn il-bidliet possibbli jistgħu jpoġġu f'riskju d-drittijiet tal-indiġeni rikonoxxuti mill-Kostituzzjoni;

1.  Jirrikonoxxi s-sħubija fit-tul bejn l-UE u l-Brażil, li hija mibnija fuq il-fiduċja reċiproka u r-rispett għall-prinċipji u l-valuri demokratiċi; ifaħħar lill-Gvern Brażiljan għall-progress li għamel f'materji bħar-rwol kostruttiv tal-FUNAI, is-serje ta' deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema Federali li jipprevjenu l-iżgumbramenti, il-bosta sforzi biex jiġu implimentati servizzi differenzjati fl-oqsma tas-saħħa u tal-edukazzjoni, il-kisbiet sinifikanti fir-rigward tad-demarkazzjoni tal-art fir-reġjun tal-Amażonja, l-organizzazzjoni tal-ewwel Konferenza Nazzjonali dwar il-Politika dwar l-Indiġeni u l-istabbiliment tal-Kunsill Nazzjonali għall-Politika dwar l-Indiġeni;

2.  Jikkundanna bil-qawwa l-vjolenza mwettqa kontra l-komunitajiet indiġeni tal-Brażil; jiddeplora s-sitwazzjoni tal-faqar u tad-drittijiet tal-bniedem tal-popolazzjoni Guarani-Kaiowá f'Mato Grosso do Sul;

3.  Jitlob lill-awtoritajiet Brażiljani jieħdu azzjoni immedjata biex iħarsu s-sigurtà tal-popli indiġeni u biex jiżguraw li jitwettqu investigazzjonijiet indipendenti dwar il-qtil u l-attakki fuq il-popli indiġeni fit-tentattivi tagħhom biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u territorjali tagħhom, b'tali mod li l-awturi jkunu jistgħu jiġu arrestati u jitressqu l-qorti;

4.  Ifakkar lill-awtoritajiet Brażiljani dwar ir-responsabilitajiet tagħhom fir-rigward tal-ħarsien u l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni Brażiljana dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-individwu u dwar id-drittijiet tal-minoranzi u ta' gruppi etniċi vulnerabbli fir-rigward tal-popolazzjoni Guarani-Kaiowá;

5.  Ifakkar lill-awtoritajiet Brażiljani dwar l-obbligu tagħhom li jirrispettaw l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem dwar il-popli indiġeni, kif meħtieġ b'mod partikolari mill-Kostituzzjoni Federali Brażiljana u l-Liġi 6.001/73 dwar "L-Istatut Indjan";

6.  Jirrikonoxxi r-rwol tal-Qorti Suprema Federali Brażiljana biex tkompli tipproteġi d-drittijiet oriġinali u kostituzzjonali tal-popli indiġeni, u jistieden lill-Kunsill Nazzjonali biex jiżviluppa mekkaniżmi u azzjonijiet li jħarsu aħjar il-ħtiġijiet ta' popolazzjonijiet vulnerabbli;

7.  Jistieden lill-awtoritajiet Brażiljani jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-popli indiġeni wara l-missjoni tagħha fil-Brażil f'Marzu 2016;

8.  Jitlob lill-awtoritajiet Brażiljani jiżviluppaw pjan ta' ħidma biex tingħata prijorità lit-tlestija tad-demarkazzjoni tat-territorji kollha mitluba mill-poplu ta' Guarani-Kaiowá u biex joħolqu kundizzjonijiet tekniċi u operattivi għal dan l-iskop, minħabba li ħafna mill-qtil huwa dovut għal rappreżalji fil-kuntest tal-okkupazzjoni mill-ġdid tal-artijiet tal-antenati;

9.  Jirrakkomanda li l-awtoritajiet Brażiljani jipprovdu baġit suffiċjenti għall-ħidma tal-FUNAI u jsaħħuha bir-riżorsi meħtieġa għall-għoti ta' servizzi bażiċi li fuqhom jiddependu l-popli indiġeni;

10.  Jesprimi tħassib dwar l-emenda kostituzzjonali proposta 215/2000 (PEC 215), li l-popli indiġeni Brażiljani qegħdin jopponu bil-qawwa, peress li jekk tiġi approvata hija se tippreġudika d-drittijiet fuq l-art ta' popli indiġeni;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-President u lill-Gvern tal-Brażil, lill-President tal-Kungress Nazzjonali Brażiljan, lill-Kopresidenti tal-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana u lill-Forum Permanenti tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kwistjonijiet Indiġeni.

 

 

(1)

ĠU C 65, 4.3.1996, p. 164.

(2)

ĠU C 287, 30.10.1995, p. 202.

Avviż legali - Politika tal-privatezza