Procedură : 2016/2991(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-1260/2016

Texte depuse :

RC-B8-1260/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0445

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 426kWORD 56k
23.11.2016
PE593.694v01-00}
PE593.696v01-00}
PE593.699v01-00}
PE593.702v01-00}
PE593.705v01-00}
PE593.708v01-00}
PE593.709v01-00} RC1
 
B8-1260/2016}
B8-1262/2016}
B8-1265/2016}
B8-1268/2016}
B8-1271/2016}
B8-1274/2016}
B8-1275/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8-1260/2016)

ECR (B8-1262/2016)

EFDD (B8-1265/2016)

PPE (B8-1268/2016)

S&D (B8-1271/2016)

GUE/NGL (B8-1274/2016)

ALDE (B8-1275/2016)


referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul Mato Grosso Do Sul din Brazilia (2016/2991(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen în numele Grupului GUE/NGL
Ernest Urtasun, Molly Scott Cato în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul Mato Grosso Do Sul din Brazilia (2016/2991(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la necesitatea de a proteja drepturile popoarelor indigene din Brazilia, în special rezoluția sa privind încălcarea drepturilor constituționale ale popoarelor indigene din Brazilia din 15 februarie 1996(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 octombrie 1995 referitoare la situația popoarelor indigene din Brazilia(2),

–  având în vedere Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene, adoptată de Adunarea Generală la 13 septembrie 2007,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, adoptate în septembrie 2015,

–  având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și Pactul global al ONU,

–  având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind populațiile indigene și tribale (Convenția nr. 169), astfel cum a fost adoptată la 27 iunie 1989 și semnată de Brazilia,

–  având în vedere declarația Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, cu ocazia Zilei internaționale a popoarelor indigene la nivel mondial, 9 august 2016,

–  având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului din 1998, Orientările Uniunii Europene cu privire la apărătorii drepturilor omului și Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO),

–  având în vedere raportul realizat de Raportorul special al ONU privind drepturile popoarelor indigene, Victoria Tauli Corpuz, în urma misiunii sale în Brazilia în perioada 7-17 martie 2016 (A/HRC/33/42/Add.1),

–  având în vedere raportul din 2016 al Consiliului misionar pentru popoarele indigene,

–  având în vedere declarațiile făcute de Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului în cursul dialogului UE-Brazilia privind drepturile omului,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actuala Constituție braziliană din 1988, care a fost negociată cu popoarele indigene, recunoaște drepturile acestora de a-și păstra tradițiile culturale și recunoaște dreptul lor strămoșesc la teritoriile lor ancestrale; întrucât este de datoria statului de a reglementa și de a proteja acest drept;

B.  întrucât, potrivit Raportorului special al ONU privind drepturile popoarelor indigene, în ultimii opt ani s-a înregistrat o absență îngrijorătoare de progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor ONU și rezolvării problemelor de interes deosebit și de lungă durată pentru populațiile indigene din Brazilia, precum recunoașterea teritoriilor lor și un regres îngrijorător în ceea ce privește protejarea drepturilor populațiilor indigene;

C.   întrucât, în ultimii 14 ani, potrivit datelor oficiale furnizate de Secretariatul special pentru probleme de sănătate a populației indigene și de serviciile locale de sănătate a populației indigene din statul Mato Grosso do Sul privind asasinarea populației indigene Guarani-Kaiowá în statul Mato Grosso do Sul, cel puțin 400 de persoane și 14 conducători ai populațiilor indigene au fost asasinate, printre care Simiao Vilharva și Clodiodi de Souza, în încercările lor de a-și recupera pământurile strămoșești prin proteste pașnice;

D.  întrucât, potrivit anchetei naționale privind sănătatea și alimentația populațiilor indigene din Brazilia, realizată în perioada 2008-2009, rata de malnutriție cronică în rândul copiilor aparținând populațiilor indigene a fost de 26 %, în comparație cu media de 5,9 % în rândul celorlalți copii; întrucât, în conformitate cu studiile recente efectuate de FIAN Brazil și de Consiliul misionar pentru popoarele indigene, 42 % din populația comunităților Kaiowá și Guaraní suferă de malnutriție cronică;

E.  întrucât gradul necorespunzător de furnizare a asistenței medicale, a educației și a serviciilor sociale, precum și lipsa marcării terenurilor populației indigene, au avut un impact asupra sinuciderilor în rândul tinerilor și a mortalității infantile; întrucât, în ultimii 15 de ani, cel puțin 750 de persoane, în mare parte tineri, s-au sinucis, iar peste 600 de copii cu vârsta mai mică de 5 ani au murit, dintre care cei mai mulți ca urmare a unor boli tratabile cu ușurință și care pot fi prevenite ;

F.  întrucât 98,33 % din terenurile populației indigene din Brazilia sunt situate în regiunea amazoniană, unde populațiile indigene contribuie la conservarea biodiversității în regiune și, prin urmare, joacă un rol important în prevenirea schimbărilor climatice; întrucât, potrivit studiului „Către un scenariu global de referință de stocare a dioxidului de carbon în terenuri colective: o analiză actualizată a contribuțiilor popoarelor indigene și a comunităților locale la atenuarea schimbărilor climatice”, efectuat de Inițiativa pentru drepturi și resurse, de Woods Hole Research Center și de World Resources Institute, publicat la 1 noiembrie 2016, extinderea drepturilor funciare ale populațiilor indigene poate juca un rol important în protejarea pădurilor, a biodiversității și a ecosistemelor;

G.  întrucât Ministerul public federal și Fundația națională pentru sprijinirea populațiilor indigene (FUNAI) au semnat în 2007 Acordul privind schimbarea conduitei (TAC) cu scopul de a identifica și delimita 36 de teritorii ale comunității Guarani-Kaiowá din Mato Grosso do Sul până în 2009;

H.  întrucât o serie de inițiative de reformă, interpretare și aplicare a Constituției federale a Braziliei sunt în curs de desfășurare, și întrucât aceste eventuale modificări ar putea pune în pericol drepturile populației indigene recunoscute prin Constituție,

1.  ia act de parteneriatul pe termen lung dintre UE și Brazilia, bazat pe încredere reciprocă și pe respectarea principiilor și valorilor democratice; felicită guvernul brazilian pentru progresele realizate, precum rolul constructiv al FUNAI, o serie de hotărâri ale Curții Supreme Federale de prevenire a evacuărilor forțate, eforturile de a pune în aplicare servicii diferențiate în materie de sănătate și educație, realizările semnificative în ceea ce privește delimitarea terenurilor din regiunea amazoniană, organizarea primei conferințe naționale privind politica în materie de populații indigene și instituirea Consiliului național pentru politici în materie de populații indigene;

2.  condamnă în mod ferm actele de violență comise împotriva comunităților indigene din Brazilia; își exprimă regretul cu privire la situația de sărăcie și la situația drepturilor omului în cazul populației Guarani-Kaiowá din Mato Grosso do Sul;

3.  invită autoritățile braziliene să ia măsuri imediate pentru a proteja securitatea populațiilor indigene și să asigure efectuarea unor anchete independente privind uciderea și agresarea populațiilor indigene în încercările lor de a-și apăra drepturile omului și drepturile funciare, astfel încât vinovații să fie aduși în fața justiției;

4.  reamintește autorităților braziliene responsabilitățile ce le revin în ceea ce privește menținerea și aplicarea integrală a dispozițiilor din Constituția Braziliei privind protecția drepturilor individuale și drepturile minorităților și grupurilor etnice vulnerabile, cu referire la populația Guarani-Kaiowá;

5.  reamintește autorităților braziliene obligația de a respecta standardele internaționale în materie de drepturile omului cu privire la popoarele indigene, astfel cum se prevede și în Constituția federală a Braziliei și în Legea 6.001/73 privind „Statutul populațiilor amerindiene”;

6.  recunoaște rolul Curții Supreme Federale braziliene în lupta continuă pentru a proteja drepturile constituționale și strămoșești ale populațiilor indigene și invită Consiliul național să elaboreze mecanisme și măsuri care să protejeze mai bine necesitățile populațiilor vulnerabile;

7.  invită autoritățile braziliene să pună în aplicare pe deplin recomandările Raportorului special al ONU privind drepturile popoarelor indigene ca urmare a misiunii acesteia în Brazilia în martie 2016;

8.  invită autoritățile braziliene să elaboreze un plan de lucru care să acorde prioritate finalizării demarcării tuturor teritoriilor pretinse de populațiile Guarani-Kaiowá și să creeze condiții tehnice și operaționale în acest sens, având în vedere faptul că numeroasele cazuri de omucidere sunt cauzate de represalii în contextul protestelor de recuperare a pământurilor strămoșești;

9.  recomandă ca autoritățile braziliene să asigure un buget suficient pentru FUNAI, consolidându-l cu resursele necesare pentru a furniza serviciile de bază indispensabile populațiilor indigene;

10.  își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea de modificare a Constituției 215/2000 (PSC 215), căreia popoarele indigene din Brazilia i se opun în mod acerb, având în vedere că, în cazul în care este aprobată, le va amenința drepturile de proprietate asupra terenurilor;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, președintelui și guvernului Braziliei, președintelui Congresului Național din Brazilia, copreședinților Adunării parlamentare euro-latinoamericane și Forumului permanent al Organizației Națiunilor Unite privind problemele legate de populația indigenă.

 

(1)

JO C 65, 4.3.1996, p. 164.

(2)

JO C 287, 30.10.1995, p. 202.

Notă juridică - Politica de confidențialitate