Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-1261/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-1261/2016

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία

  23.11.2016 - (2016/2992(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  Verts/ALE (B8-1261/20)
  ECR (B8-1264/20)
  PPE (B8-1267/20)
  S&D (B8-1270/20)
  ALDE (B8-1273/20)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Heidi Hautala, Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Διαδικασία : 2016/2992(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B8-1261/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B8-1261/2016
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία  

  (2016/2992(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και ψηφίσματά του για τη Ρωσία, ιδίως τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με κοινούς περιορισμούς στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για Ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky[1], της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία[2], και της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια[3]· στη σύστασή του της 2ας Απριλίου 2014 προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για Ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky[4]· και τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ «Memorial» (που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009) στη Ρωσία[5], της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία[6], της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας[7], και της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις υποθέσεις Eston Kohver, Oleg Sentzov και Alexander Kolchenko[8],

  –  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 3 και 4 Ιουνίου 2013 και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 19ης Μαΐου 2013,

  –  έχοντας υπόψη το Ρωσικό Σύνταγμα, ιδίως δε το άρθρο 29 αυτού, που προστατεύει την ελευθερία του λόγου, και το άρθρο 31, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5, και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 ο ρώσος ακτιβιστής της αντιπολίτευσης Ildar Dadin καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών μετά τη διοργάνωση σειράς ειρηνικών διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων κατά του πολέμου, όντας το πρώτο πρόσωπο στη Ρωσία που καταδικάστηκε σύμφωνα με έναν σκληρό νόμο για τις δημόσιες συναθροίσεις που εγκρίθηκε το 2014·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ildar Dadin καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών, καθ’ υπέρβαση της προτεινόμενης από την εισαγγελική αρχή ποινής των δύο ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινή μειώθηκε, μετά από έφεση, σε δυόμισι έτη·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεχιζόμενη φυλάκισή του ο κ. Dadin φέρεται να έχει υποστεί επανειλημμένα βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, απάνθρωπη μεταχείριση και απειλές δολοφονίας από τις ρωσικές αρχές, στο σωφρονιστικό ίδρυμα υπ’ αριθμ. 7 της Καρελίας·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ενέκρινε το αίτημα του δικηγόρου του κ. Dadin και υποχρέωσε τη Ρωσική Ομοσπονδία να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης, να μεταφέρει τον κ. Dadin σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα και να διασφαλίσει την επικοινωνία του με τον νόμιμο εκπρόσωπό του·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση του Ildar Dadin δεν είναι μεμονωμένη, και ότι αξιόπιστες εκθέσεις φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα επισημαίνουν τη συστηματική χρήση βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και απάνθρωπης μεταχείρισης στο ρωσικό ποινικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι διαπράττουν και είναι υπεύθυνοι για βασανισμούς και κακομεταχείριση ατόμων που ευρίσκονται σε φυλακές ή κρατητήρια συχνά τυγχάνουν ατιμωρησίας·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Νοεμβρίου 2016 ο Thorbjørn Jagland, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε την ανησυχία του για τις καταγγελίες περί κακομεταχείρισης του κ. Dadin στον Alexander Konovalov, Υπουργό Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, και αριθμεί επί του παρόντος, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, 102 άτομα, μεταξύ των οποίων οι Alexander Kostenko Fedorovic, Ivan Nepomnyaschih, Dmitry Buchenkov, Vladimir Ionov, Maxim Panfilov και άλλοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπιστώθηκε ότι το 2015 η Ρωσία έχει παραβιάσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 109 φορές, δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη χώρα·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 καταγράφηκαν 197 θάνατοι κατά τη διάρκεια αστυνομικής κράτησης, εκ των οποίων 109 από «αιφνίδια επιδείνωση των συνθηκών υγείας» και 62 αυτοκτονίες, γεγονός ενδεικτικό της κακομεταχείρισης ευρείας κλίμακας, βασανιστηρίων και κακοποίησης κρατουμένων στο σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Οκτωβρίου 2016, δικαστήριο της Μόσχας, επέβαλε πρόστιμο 300.000 ρούβλια στο Κέντρο Ανάλυσης Yuriy Levada (κέντρο Levada), έναν από τους τρεις κύριους οργανισμούς μελέτης της κοινής γνώμης στη Ρωσία, διότι δεν είχε καταχωρηθεί ως «ξένος πράκτορας»·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε πρόσφατα διάταξη σύμφωνα με την οποία η Ρωσία αρνείται πλέον να συμμετάσχει στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε δήλωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, περιέγραψε το έργο του ΔΠΔ ως «αναποτελεσματικό και μεροληπτικό» και εξέφρασε την ανησυχία του για την έρευνα εκ μέρους του των γεγονότων του Αυγούστου 2008 στη Νότια Οσετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγγελείς του ΔΠΔ έχουν αναρτήσει έκθεση στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία «η ρωσική κατοχή συνοδεύτηκε από παρενόχληση και εκφοβισμό των Τατάρων της Κριμαίας»·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2016 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να μην εκλέξει εκ νέου τη Ρωσία ως μέλος, μετά την υπογραφή επιστολής 80 και πλέον οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών βοήθειας, με την οποία προέτρεπαν τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εμποδίσουν την εκλογή της Ρωσίας στον εν λόγω φορέα·

  1.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Ildar Dadin και όλων όσων κρατούνται με ψευδείς ή μη τεκμηριωμένες κατηγορίες ή για τη χρήση του δικαιώματός τους όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

  2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι ο ποινικός κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει τροποποιηθεί με ένα άρθρο το οποίο επιβάλλει νέους περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και προβλέπει, στο πλαίσιο αυτό, παρόμοιες συναθροίσεις να θεωρούνται εγκληματική πράξη·

  3.  προτρέπει τις ρωσικές αρχές να διενεργήσουν ενδελεχή και διαφανή διερεύνηση των ισχυρισμών τους οποίους προβάλλει ο Ildar Dadin για βασανιστήρια και κακομεταχείριση, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να υπάρξει ανεξάρτητη έρευνα των καταγγελιών για βασανιστήρια, κακοποίηση και εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση εκ μέρους των κρατικών υπαλλήλων σε ρωσικά κέντρα κράτησης, στρατόπεδα εργασίας και φυλακές·

  4.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο αυτό, να προβεί σε ενδελεχή επανεξέταση του σωφρονιστικού της συστήματος με σκοπό την πραγματοποίηση μιας σε βάθος μεταρρύθμισης του συστήματος, και να εφαρμόσει πλήρως τα πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί δυνάμει των σχετικών διεθνών συμβάσεων·

  5.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους συλληφθέντες στη Ρωσία και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των Τατάρων της Κριμαίας, με βάση ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους·

  6.  υπενθυμίζει στη Ρωσία τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου που κατοχυρώνονται σε διάφορες διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει η Ρωσία και των οποίων είναι συμβαλλόμενο μέρος· υπογραμμίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος εταίρος στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για το προεδρικό διάταγμα με το οποίο αποσύρεται η Ρωσία από το καταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ·

  7.  καλεί την κυβέρνηση της Ρωσίας να λάβει συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα για τη συμμόρφωση με όλες τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ κατά της Ρωσίας· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, με νέα νομοθεσία που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, εξουσιοδότησε το Συνταγματικό της Δικαστήριο να ακυρώσει αποφάσεις του ΕΔΑΔ·

  8.  προτρέπει το Συμβούλιο να αναπτύξει μια ενιαία πολιτική έναντι της Ρωσίας, η οποία θα δεσμεύει τα 28 κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε ένα ισχυρό κοινό μήνυμα όσον αφορά τον ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, από κοινού με την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, να αναπτύξει ουσιαστικές και συγκεκριμένες στρατηγικές, με σκοπό τη στήριξη της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων, μέσω της χρήσης του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

  9.  καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει μια σειρά στοχευμένων κυρώσεων για την τιμωρία όσων ευθύνονται για την κακομεταχείριση του Ildar Dadin και άλλων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ΕΥΕΔ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.