Procedūra : 2016/2992(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-1261/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-1261/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2016 - 8.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0446

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 179kWORD 48k
23.11.2016
PE593.695v01-00}
PE593.698v01-00}
PE593.701v01-00}
PE593.704v01-00}
PE593.707v01-00} RC1
 
B8-1261/2016}
B8-1264/2016}
B8-1267/2016}
B8-1270/2016}
B8-1273/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B8‑1261/2016)

ECR (B8‑1264/2016)

PPE (B8‑1267/2016)

S&D (B8‑1270/2016)

ALDE (B8‑1273/2016)


par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu  (2016/2992(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke ECR grupas vārdā
Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Heidi Hautala, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu  (2016/2992(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējos ziņojumus un rezolūcijas par Krieviju, jo īpaši 2012. gada 23. oktobra rezolūciju par kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā(1), 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par tiesiskumu Krievijā(2) un 2014. gada 13. marta rezolūciju par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšanu(3), 2014. gada 2. aprīļa ieteikumu Padomei par kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā(4), kā arī 2014. gada 23. oktobra rezolūciju par nevalstiskās organizācijas „Memoriāls” (Saharova balvas 2009. gada laureātes) slēgšanu Krievijā(5), 2015. gada 12. marta rezolūciju par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā(6), 2015. gada 10. jūnija rezolūciju par ES un Krievijas attiecībām(7) un 2015. gada 10. septembra rezolūciju par Krieviju, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietām(8),

–  ņemot vērā ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi, kas notika 2013. gada 3. un 4. jūnijā, un 2013. gada 19. maijā notikušās apspriedes par cilvēktiesībām,

–  ņemot vērā Krievijas konstitūciju un jo īpaši tās 29. pantu, kas aizsargā vārda brīvību, un 31. pantu, kurā iekļautas tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos;

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2015. gada decembra sākumā Krievijas opozīcijas aktīvistam Ildaram Dadinam (Ildar Dadin) piesprieda triju gadu cietumsodu par to, ka viņš bija organizējis vairākus mierīgus pret karu vērstus protesta pasākumus un pulcēšanos, un tādējādi viņš ir kļuvis par pirmo personu, kuram Krievijā piespriests sods, piemērojot 2014. gadā pieņemto stingro sabiedriskas pulcēšanās likumu;

B.  tā kā Ildaram Dadinam tika piespriests triju gadu cietumsods, kas bija stingāks par prokurora ieteikto divu gadu cietumsodu; tā kā pēc apelācijas šis sods tika samazināts līdz divarpus gadiem;

C.  tā kā ieslodzījuma laikā Karēlijas 7. soda kolonijā I. Dadinu Krievijas amatpersonas ir atkārtoti spīdzinājušas, piekāvušas, pret viņu ir necilvēcīgi izturējušās un izteikušas slepkavības draudus;

D.  tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ir apstiprinājusi I. Dadina advokāta prasību un likusi Krievijas Federācijai nodrošināt efektīvu izmeklēšanu, pārvietot I. Dadinu uz citu soda izciešanas vietu un nodrošināt viņa saziņu ar juridisko pārstāvi;

E.  tā kā Ildara Dadina gadījums nav vienīgais, un ticamos cilvēktiesību ziņojumos ir norādīts, ka Krievijas sodu sistēmā tiek sistemātiski izmantota spīdzināšana, slikta un necilvēcīga izturēšanās; tā kā tās personas, kas spīdzina cietumos vai ieslodzījuma un aizturēšanas vietās esošās personas un vardarbīgi izturas pret tām, un tās personas, kas par to ir atbildīgas, bieži ir nesodāmas;

F.  tā kā 2016. gada 3. novembrī Eiropas Padomes ģenerālsekretārs Thorbjørn Jagland pauda bažas Krievijas Federācijas Tieslietu ministram Aleksandram Konovalovam par iespējamu sliktu izturēšanos pret I. Dadinu;

G.  tā kā Krievijas politieslodzīto skaits pēdējo gadu laikā ir ievērojami palielinājies un saskaņā ar Cilvēktiesību centra „Memoriāls” sniegtajiem datiem to skaits pašlaik ir sasniedzis 102 personas, kuru starpā ir Aleksandrs Kostenko Fedorovičs, Ivans tā kā 2015. gadā tika atzīts, ka Krievija ir 109 reizes pārkāpusi Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, kas ir vairāk nekā jebkura cita valsts;

H.  tā kā 2015. gadā tika reģistrēti 197 gadījumi, kad personas ir gājušas bojā, atrodoties policijas apcietinājumā, tostarp 109 personas ir mirušas “pēkšņa veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ” un 62 personas ir izdarījušas pašnāvību, kas norāda uz Krievijas Federācijas sodu sistēmā plaši izplatīto praksi pielietot vardarbību, spīdzināt ieslodzītos un slikti izturēties pret tiem;

I.  tā kā 2016. gada 26. oktobrī Maskavas tiesa piesprieda 300 000 rubļu naudassodu Jurija Levadas Analītiskajam centram (Levadas centrs) — vienai no trijām galvenajām organizācijām, kas pēta Krievijas sabiedrisko domu —, jo tā nebija reģistrējusies kā ārvalstu aģents;

J.  tā kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir nesen parakstījis rīkojumu, ka Krievija turpmāk atsakās piedalīties Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtos; tā kā Krievijas ārlietu ministrs savā paziņojumā ir Starptautiskās Krimināltiesas darbu raksturojis kā “neefektīvu un vienpusēju” un pauda bažas par tās veikto izmeklēšanu attiecībā uz Dienvidosetijas 2008. gada augusta notikumiem; tā kā Starptautiskās Krimināltiesas prokurori ir tiesas tīmekļa vietnē publicējuši ziņojumu, kurā ir konstatēts, ka “līdztekus Krievijas īstenotajai okupācijai ir notikusi Krimas tatāru vajāšana un iebiedēšana”;

K.  tā kā 2016. gada oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padome nolēma atkārtoti neievēlēt Krieviju par tās locekli pēc tam, kad vairāk nekā 80 cilvēktiesību un starptautiskās palīdzības organizāciju parakstīja vēstuli, kurā ANO locekļi tika mudināti bloķēt Krievijas ievēlēšanu šajā struktūrā,

1.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Ildaru Dadinu un visas personas, kas ir aizturētas, izmantojot nepatiesas vai nepamatotas apsūdzības, vai par to, ka ir izmantojušas vārda un pulcēšanās brīvību;

2.  pauž dziļas bažas par to, ka Krievijas Federācijas Kriminālkodekss ir grozīts, iekļaujot pantu, kurā ir noteikti jauni publiskās pulcēšanās ierobežojumi un paredzēts, ka šādu pulcēšanos var uzskatīt par krimināli sodāmu darbību;

3.  mudina Krievijas varas iestādes veikt visaptverošus un pārredzamu izmeklēšanu, piedaloties neatkarīgiem cilvēktiesību ekspertiem, saistībā ar Ildara Dadina iespējamu spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret viņu; prasa neatkarīgi izmeklēt apgalvojumus par valsts ierēdņu veiktu spīdzināšanu, vardarbības pielietošanu un pazemojošu un necilvēcīgu izturēšanos Krievijas ieslodzījuma vietās, darba nometnēs un cietumos;

4.  šajā sakarībā aicina Krievijas Federāciju veikt visaptverošu sodu sistēmas izvērtēšanu nolūkā veikt padziļinātas reformas un pilnībā īstenot standartus, par kuriem ir panākta vienošanās attiecīgajās starptautiskajās konvencijās;

5.  pauž solidaritāti ar personām, tostarp Krimas tatāriem, kas apcietinātas Krievijā un uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās, pamatojoties uz nepatiesām vai nepamatotām apsūdzībām, un prasa šīs personas nekavējoties atbrīvot;

6.  atgādina Krievijai kā Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas loceklei, ka ir svarīgi pilnībā ievērot tās starptautiskās juridiskās saistības un pamata cilvēktiesības un tiesiskumu, kā tas ir paredzēts dažādos starptautiskajos līgumos un nolīgumos, kurus Krievija ir parakstījusi un kuriem tā ir pievienojusies; uzsver, ka Krievijas Federāciju var uzskatīt par uzticamu partneri starptautiskās sadarbības jomā vienīgi tad, ja tā ievēro savas starptautiskajās tiesībās paredzētās saistības; šajā sakarībā pauž bažas par Krievijas prezidenta dekrētu, ar kuru Krievija izstājas no Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtiem;

7.  aicina Krievijas valdību veikt konkrētus un tūlītējus pasākumus, lai ņemtu vērā visus ECT spriedumus pret Krieviju; šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka Krievijas Federācija ar 2015. gada decembrī pieņemto tiesību aktu ir pilnvarojusi Konstitucionālo tiesu atcelt ECT spriedumus;

8.  mudina Padomi attiecībā uz Krieviju izstrādāt vienotu politiku, kas uzliktu saistības visām 28 ES dalībvalstīm un ES iestādēm paust stingru kopēju nostāju par cilvēktiesību lomu ES un Krievijas attiecībās un starptautisko tiesību ievērošanu; aicina PV/AP kopā ar EĀDD un Komisiju izstrādāt plašu un konkrētu stratēģiju, ar ko atbalstītu Krievijas pilsonisko sabiedrību un organizācijas, izmantojot Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu;

9.  aicina Padomi pieņemt vairākas mērķtiecīgas sankcijas, lai sodītu personas, kas ir atbildīgas par sliktu izturēšanos pret Ildaru Dadinu un citiem cilvēktiesību aktīvistiem;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, kā arī Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

 

(1)

OV C 68E, 7.3.2014., 13. lpp.

(2)

OV C 65, 19.2.2016., 150. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0253.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0258.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0039.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0074.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0225.

(8)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0314.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika