Procedura : 2016/2992(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-1261/2016

Teksty złożone :

RC-B8-1261/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2016 - 8.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0446

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 161kWORD 53k
23.11.2016
PE593.695v01-00}
PE593.698v01-00}
PE593.701v01-00}
PE593.704v01-00}
PE593.707v01-00} RC1
 
B8-1261/2016}
B8-1264/2016}
B8-1267/2016}
B8-1270/2016}
B8-1273/2016} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

Verts/ALE (B8-1261/2016)

ECR (B8-1264/2016)

PPE (B8-1267/2016)

S&D (B8-1270/2016)

ALDE (B8-1273/2016)


w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji  (2016/2992(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere w imieniu grupy PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke w imieniu grupy ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji  (2016/2992(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji, w szczególności rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego(1), rezolucję z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rządów prawa w Rosji(2), rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie Rosji: wyroki dla demonstrantów uczestniczących w wydarzeniach na Placu Bołotnym(3); uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego(4); a także uwzględniając swoje rezolucje: rezolucję z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zamknięcia organizacji pozarządowej Memoriał (laureata Nagrody im. Sacharowa z 2009 r.) w Rosji(5), rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji(6), rezolucję z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie stosunków UE-Rosja(7) oraz rezolucję z dnia 10 września 2015 r. w sprawie Rosji, w szczególności spraw Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki(8),

–  uwzględniając wyniki szczytu UE-Rosja, który odbył się w dniach 3-4 czerwca 2013 r., oraz konsultacje w sprawie praw człowieka z dnia 19 maja 2013 r.,

–  uwzględniając rosyjską konstytucję, a w szczególności jej art. 29, który chroni wolność słowa, oraz art. 31, który dotyczy wolności pokojowego zgromadzania się,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że na początku grudnia 2015 r. rosyjski działacz opozycyjny Ildar Dadin został skazany na trzy lata więzienia po tym, jak zorganizował szereg pokojowych zgromadzeń i protestów antywojennych, a tym samym był pierwszą osobą w Rosji skazaną na mocy surowej ustawy o zgromadzeniach publicznych uchwalonej w 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że Ildara Dadina skazano na trzy lata więzienia, czyli na okres dłuższy niż zalecane przez prokuratora dwa lata; mając na uwadze, że po apelacji wyrok skrócono do dwóch i pół roku;

C.  mając na uwadze, że według doniesień w czasie odbywania wyroku w kolonii karnej nr 7 w Karelii Ildar Dadin był wielokrotnie torturowany, bity i nieludzko traktowany, a także otrzymywał groźby śmierci ze strony władz rosyjskich;

D.  mając na uwadze, że Europejski Trybunał Praw Człowieka przychylił się do wniosku adwokata Ildara Dadina i zobowiązał Federację Rosyjską do zapewnienia skutecznego dochodzenia, przeniesienia Ildara Dadina do innego zakładu karnego oraz umożliwienia mu kontaktów z jego przedstawicielem prawnym.

E.  mając na uwadze, że przypadek Ildara Dadina nie jest odosobniony, a wiarygodne raporty na temat praw człowieka wskazują na systematyczne stosowanie tortur oraz brutalne i nieludzkie traktowanie w rosyjskim systemie karnym; mając na uwadze, że osoby dopuszczające się tortur i nadużyć wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach karnych lub ośrodkach detencyjnych, a także osoby odpowiedzialne za te tortury i nadużycia, często pozostają bezkarne;

F.  mając na uwadze, że w dniu 3 listopada 2016 r. sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland wyraził zaniepokojenie zarzutami złego traktowania Ildara Dadina skierowanymi pod adresem Aleksandra Konowałowa, ministra sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej;

G.  mając na uwadze, że liczba więźniów politycznych w Rosji w ostatnich latach znacznie wzrosła i według Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał wynosi obecnie 102, a wśród nich znajdują się m.in. Aleksander Kostenko Fiedorowicz, Iwan Niepomniaszczij, Dmitrij Buchenkow, Władimir Jonow, Maksim Panfiłow i inni; mając na uwadze, że w 2015 r. Rosja dopuściła się 109 naruszeń Europejskiej konwencji praw człowieka, więcej niż jakikolwiek inny kraj;

H.  mając na uwadze, że w 2015 r. odnotowano 197 przypadków śmierci w aresztach policyjnych, w tym 109 z powodu „nagłego pogorszenia stanu zdrowia” i 62 samobójstwa, co sugeruje powszechność nadużyć, tortur i brutalnego traktowania osób zatrzymanych w systemie penitencjarnym Federacji Rosyjskiej;

I.  mając na uwadze, że w dniu 26 października 2016 r. moskiewski sąd nałożył karę grzywny w wysokości 300 000 rubli na Analityczne Centrum Jurija Lewady (Centrum Lewady), jeden z trzech głównych ośrodków badania opinii publicznej w Rosji, gdyż nie zarejestrowało się ono jako „zagraniczny agent”;

J.  mając na uwadze, że prezydent Putin niedawno podpisał dekret, zgodnie z którym Rosja wycofuje się z grona państw-sygnatariuszy Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK); mając na uwadze, że w swoim oświadczeniu rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych określiło działania MTK jako „nieskuteczne i jednostronne” i wyraziło zaniepokojenie prowadzonym przez niego dochodzeniem w sprawie wydarzeń w Osetii Południowej, do jakich doszło w sierpniu 2008 r.; mając na uwadze, że prokuratorzy MTK opublikowali na stronie Trybunału raport, w którym stwierdzono, że „okupacji rosyjskiej towarzyszyło prześladowanie i zastraszanie Tatarów krymskich”;

K.  mając na uwadze, że w październiku 2016 r. Rada Praw Człowieka ONZ postanowiła nie wybierać ponownie Rosji jako członka w następstwie pisma podpisanego przez ponad 80 organizacji na rzecz praw człowieka i międzynarodowych organizacji pomocowych, w którym wezwano członków ONZ do zablokowania wyboru Rosji do tego organu;

1.  wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Ildara Dadina i wszystkich osób zatrzymanych na podstawie fałszywych lub bezpodstawnych zarzutów lub za korzystanie z wolności słowa i zgromadzeń;

2.  jest głęboko zaniepokojony tym, że kodeks karny Federacji Rosyjskiej został uzupełniony o artykuł, który nakłada nowe ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych i uznaje tego rodzaju zgromadzenia za przestępstwo;

3.  apeluje do władz rosyjskich, aby przy udziale niezależnych ekspertów ds. praw człowieka przeprowadziły gruntowne i przejrzyste dochodzenie w sprawie wysuniętych przez Ildara Dadina zarzutów o tortury i brutalne traktowanie; wzywa do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie zarzutów o tortury, nadużycia i poniżające i nieludzkie traktowanie ze strony urzędników państwowych w rosyjskich ośrodkach detencyjnych, obozach pracy i więzieniach;

4.  w tym kontekście wzywa Federację Rosyjską do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu swojego systemu więziennictwa z myślą o przeprowadzeniu gruntownej reformy tego systemu, a także do pełnego wdrożenia norm uzgodnionych na podstawie odpowiednich konwencji międzynarodowych;

5.  solidaryzuje się z osobami aresztowanymi na podstawie fałszywych lub bezpodstawnych zarzutów w Rosji i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, w tym z Tatarami krymskimi, i wzywa do ich natychmiastowego uwolnienia;

6.  przypomina Rosji o znaczeniu pełnego przestrzegania międzynarodowych zobowiązań prawnych, jakie spoczywają na niej w związku z członkostwem w Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także podstawowych praw człowieka i zasad praworządności zapisanych w różnych traktatach i umowach międzynarodowych, które Rosja podpisała i których jest stroną; podkreśla, że Federacja Rosyjska może być uznawana za wiarygodnego partnera w dziedzinie współpracy międzynarodowej jedynie wówczas, jeżeli podtrzyma swoje zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego; w tym kontekście wyraża zaniepokojenie dekretem prezydenckim wycofującym Rosję z grona państw-sygnatariuszy Rzymskiego Statutu MTK;

7.  wzywa rząd Rosji do podjęcia konkretnych i natychmiastowych kroków w celu zastosowania się do wszystkich wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Rosji; w tym kontekście ubolewa nad faktem, że Federacja Rosyjska w nowym prawodawstwie przyjętym w grudniu 2015 r. uprawniła rosyjski Sąd Konstytucyjny do unieważniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

8.  apeluje do Rady o opracowanie jednolitej strategii politycznej wobec Rosji, zobowiązującej 28 państw członkowskich UE i instytucje UE do zajęcia wspólnego zdecydowanego stanowiska w sprawie roli praw człowieka w stosunkach UE-Rosja i przestrzegania prawa międzynarodowego; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji /wysoką przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, by wspólnie z ESDZ i Komisją opracowała merytoryczną i konkretną strategię wspierania rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i organizacji, z wykorzystaniem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka;

9.  wzywa Radę do przyjęcia szeregu ukierunkowanych sankcji służących ukaraniu osób odpowiedzialnych za złe traktowanie Ildara Dadina i innych obrońców praw człowieka;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ESDZ, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

 

(1)

Dz.U. C 68E z 7.3.2014, s. 13.

(2)

Dz.U. C 65 z 19.2.2016, s. 150.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0253.

(4)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0258.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0039.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0074.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0225.

(8)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0314.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności