Procedură : 2016/2992(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-1261/2016

Texte depuse :

RC-B8-1261/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.3

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0446

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 155kWORD 53k
23.11.2016
PE593.695v01-00}
PE593.698v01-00}
PE593.701v01-00}
PE593.704v01-00}
PE593.707v01-00} RC1
 
B8-1261/2016}
B8-1264/2016}
B8-1267/2016}
B8-1270/2016}
B8-1273/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8-1261/2016)

ECR (B8-1264/2016)

PPE (B8-1267/2016)

S&D (B8-1270/2016)

ALDE (B8-1273/2016)


referitoare la cazul lui Ildar Dadin, încarcerat pentru delict de opinie în Rusia  (2016/2992(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke în numele Grupului ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul lui Ildar Dadin, încarcerat pentru delict de opinie în Rusia  (2016/2992(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, îndeosebi Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 referitoare la restricțiile comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky(1), cea din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia(2) și cea din 13 martie 2014 referitoare la Rusia: condamnarea manifestanților implicați în evenimentele din Piața Bolotnaia(3), recomandarea sa adresată Consiliului la 2 aprilie 2014 privind restricțiile în ceea ce privește acordarea vizei funcționarilor ruși implicați în cazul Serghei Magnițki(4), precum și rezoluțiile sale din 23 octombrie 2014 referitoare la dizolvarea ONG-ului „Memorial” (laureat al premiului Saharov 2009) din Rusia(5), cea din 12 martie 2015 referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia(6), cea din 10 iunie 2015 referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia(7), precum și cea din 10 septembrie 2015 referitoare la Rusia, îndeosebi la cazurile lui Eston Kohver, lui Oleg Sențov și al lui Alexander Colcenko(8),

–  având în vedere rezultatele Summitului UE-Rusia din 3-4 iunie 2013 și consultările pe teme de drepturile omului din 19 mai 2013,

–  având în vedere Constituția Rusiei, în special articolul 29, care protejează libertatea de exprimare și articolul 31, care prevede dreptul la întrunire pașnică;

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la începutul lunii decembrie 2015, militantul opoziției ruse, Ildar Dadin, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru organizarea mai multor proteste și întruniri pașnice împotriva războiului, fiind prima persoană din Rusia care a fost condamnată în temeiul legii dure privind întrunirile publice adoptată în 2014;

B.  întrucât Ildar Dadin a fost condamnat la trei ani de închisoare, mai mult decât pedeapsa de doi ani cerută de procurori; întrucât sentința a fost redusă ulterior în urma recursului la doi ani și jumătate;

C.  întrucât în timpul detenției, se pare dl Dadin a fost supus torturii, bătăilor repetate, tratamentelor inumane și amenințărilor cu moartea de către autorităților ruse în colonia penitenciară numărul 7 din Karelia;

D.  întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a aprobat cererea avocatului dlui Dadin și a obligat Federația Ruse să facă o anchetă veritabilă, să îl mute pe dl Dadin într-un alt penitenciar și să-i asigure comunicarea cu reprezentantul său legal;

E.  întrucât cazul lui Dadin Ildar nu este unul izolat, existând raporturi credibile privind drepturile omului care au relatat utilizarea sistematică a torturii, maltratării și a tratamentului inuman în sistemul penal rus; întrucât cei care comit și sunt răspunzători de acte de tortură și abuz împotriva persoanelor aflate în închisoare sau în centrele penitenciare și de detenție beneficiază adesea de impunitate;

F.  întrucât, la 3 noiembrie 2016, Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acuzațiile de maltratare a dlui Dadin, față de Alexander Konovalov, ministrul justiției din Federația Rusă;

G.  întrucât numărul mare de deținuți politici din Rusia a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la 102 persoane, conform Centrului pentru drepturile omului „Memorial”, printre aceștia numărându-se Alexander Costenko Fedorovici, Ivan Nepomniașcih, Dmitri Bucencov, Vladimir Ionov, Maxim Panfilov și alții; întrucât în 2015 Rusia a fost acuzată că a încălcat de 109 ori Convenția europeană a drepturilor omului, cu alte cuvinte, mai mult decât orice altă țară;

H.  întrucât în 2015 au fost înregistrate 197 de decese în arestul poliției, inclusiv 109 decese datorate „deteriorării bruște a sănătății”, și 62 de sinucideri, ceea ce reflectă practicarea pe scară largă a abuzurilor, torturii și maltratării deținuților în sistemul penitenciar din Federația Rusă;

I.  întrucât, la 26 octombrie 2016, un tribunal din Moscova a aplicat o amendă de 300 000 de ruble Centrului de analiză Iuri Levada (Centrul Levada), una dintre cele trei organizații importante de studiere a opiniei publice din Rusia, deoarece nu s-a înregistrat ca „agent străin”;

J.  întrucât Președintele Putin a semnat recent un ordin prin care Rusia refuză să participe la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI); întrucât Ministrul Afacerilor Externe din Rusia a descris într-o declarație activitatea desfășurată de Curte ca fiind „ineficientă și părtinitoare” și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu ancheta evenimentelor din august 2008 din Osetia de Sud făcută de CPI; întrucât procurorii CPI au publicat pe site-ul Curții un raport în care au afirmat că „ocupația rusească a hărțuit și și intimidat tătarii din Crimeea”;

K.  întrucât, în octombrie 2016, Consiliului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU a decis să nu mai realeagă Rusia ca membru, după ce peste 80 organizații internaționale de drepturile omului și de ajutor au semnat o scrisoare în care solicitau membrilor ONU să blocheze alegerea Rusiei în Consiliul pentru Drepturile Omului,

1.  cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Ildar Dadin și a tuturor persoanelor reținute în baza unor acuzații false și neîntemeiate sau pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire;

2.  este profund îngrijorat de faptul că în Codul penal al Federației Ruse s-a introdus un articol care impune noi restricții privind întrunirile publice și prevede ca acestea să fie considerate fapte penale;

3.  îndeamnă autoritățile ruse să facă o anchetă transparentă și detaliată a acuzațiilor făcute de Ildar Dadin privind tortura și de relele tratamente care i-au fost aplicate, anchetă la care să participe experți independenți în drepturile omului; cere o anchetă independentă cu privire la acuzațiile de tortură, abuzuri și tratament degradant și inuman aduse funcționarilor din centrele de detenție, lagărele de muncă și închisorile din Rusia;

4.  invită, în acest sens, Federația Rusă să facă o analiză profundă a sistemului său penitenciar cu scopul de a-l reforma din temelii și să aplice în totalitate standardele convenite în cadrul convențiilor internaționale relevante;

5.  își exprimă solidaritatea cu persoanele arestate în Rusia și din teritoriile temporar ocupate în Ucraina, inclusiv cu tătarii din Crimeea, în baza unor acuzații false și neîntemeiate și cere eliberarea lor imediată;

6.  reamintește Rusiei că este important să respecte pe deplin obligațiile juridice internaționale în calitate de membră a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și drepturile fundamentale ale omului și statul de drept, astfel cum sunt consacrate în diversele tratate și acorduri internaționale pe care Rusia le-a semnat și la care este parte; subliniază că Federația Rusă poate fi considerată un partener de încredere în domeniul cooperării internaționale numai dacă își respectă obligațiile asumate în temeiul dreptului internațional; în acest sens, își exprimă îngrijorarea în legătură cu decretul președintelui Putin privind retragerea Rusiei din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale;

7.  invită guvernului Rusiei să ia măsuri imediate și concrete pentru a se conforma tuturor hotărârilor pronunțate de CEDO împotriva Rusiei; în acest sens, regretă faptul că Federația Rusă, în noua legislație adoptată în decembrie 2015, și-a abilitat Curtea Constituțională să anuleze hotărârile CEDO;

8.  îndeamnă Consiliul să elaboreze o politică unitară față de Rusia, care să angajeze cele 28 de state membre și instituțiile UE să trimită un mesaj comun ferm privind rolul drepturilor omului în relația UE cu Rusia și respectarea dreptului internațional; invită VP/ÎR ca împreună cu SEAE și Comisia să elaboreze o strategie substanțială și concretă de susținere a societății civile și a organizațiilor din Rusia, folosind Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului;

9.  invită Consiliul să adopte o serie de sancțiuni concrete pentru a pedepsi persoanele responsabile de maltratarea lui Ildar Dadin și a altor susținători a ai drepturilor omului;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție SEAE, Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.

 

(1)

JO C 68, 7.3.2014, p. 2.

(2)

JO C 65, 19.2.2016, p. 150.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0253.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0258.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0039.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0074.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0225.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0314.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate