Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-1261/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-1261/2016

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku

  23.11.2016 - (2016/2992(RSP))

  predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
  Verts/ALE (B8-1261/2016)
  ECR (B8-1264/2016)
  PPE (B8-1267/2016)
  S&D (B8-1270/2016)
  ALDE (B8-1273/2016)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
  Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke v mene skupiny ECR
  Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
  Heidi Hautala, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE

  Postup : 2016/2992(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-1261/2016
  Predkladané texty :
  RC-B8-1261/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku

  (2016/2992(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku, najmä na svoje uznesenia z 23. októbra 2012 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského[1], z 13. júna 2013 o právnom štáte v Rusku[2] a z 13. marca 2014 o Rusku: odsúdenie protestujúcich účastníkov udalostí na námestí Bolotnaja[3]; na svoje odporúčanie Rade z 2. apríla 2014 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského[4]; a na svoje uznesenia z 23. októbra 2014 o zatvorení mimovládnej organizácie Memorial (víťaza Sacharovovej ceny za rok 2009) v Rusku[5], z 12. marca 2015 o vražde ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a o stave demokracie v Rusku[6], z 10. júna 2015 o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom[7] a z 10. septembra 2015 o Rusku, najmä o prípadoch Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka[8],

  –  so zreteľom na výsledky samitu EÚ a Ruska z 3. a zo 4. júna 2013 a konzultácií o ľudských právach z 19. mája 2013,

  –  so zreteľom na ruskú ústavu, najmä na jej článok 29, ktorý sa týka ochrany slobody prejavu, a článok 31, v ktorom sa stanovuje právo na pokojné zhromažďovanie,

  –  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže ruský opozičný aktivista Ildar Dadin, ktorý bol začiatkom decembra 2015 odsúdený na tri roky odňatia slobody za organizovanie niekoľkých pokojných protestov a zhromaždení zameraných proti vojne, je prvou osobou v Rusku odsúdenou podľa prísneho zákona o verejnom zhromažďovaní, ktorý bol prijatý v roku 2014;

  B.  keďže napriek tomu, že prokuratúra odporučila odňatie slobody na dva roky, Ildar Dadin bol odsúdený na tri roky; keďže v odvolacom konaní sa trest znížil na dva a pol roka;

  C.  keďže pán Dadin bol počas svojho aktuálneho pobytu vo väzení v trestaneckej kolónii číslo 7 v Karélii údajne vystavený opakovaným prípadom mučenia, bitia, neľudského zaobchádzania a vyhrážania sa zabitím zo strany ruských orgánov;

  D.  keďže Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) schválil žiadosť advokáta pána Dadina a nariadil Ruskej federácii, aby zabezpečila účinné vyšetrovanie, preložila pána Dadina do iného väzenia a umožnila mu komunikovať so svojím právnym zástupcom;

  E.  keďže prípad Ildara Dadina nie je ojedinelý a dôveryhodné správy o ľudských právach poukazujú na systematické využívanie mučenia a zlého a neľudského zaobchádzania v ruskom trestnom systéme; keďže tí, ktorí vykonávajú mučenie a týranie osôb vo väzniciach alebo v trestných a väzenských zariadeniach alebo sú zaň zodpovední, často zostávajú nepotrestaní;

  F.  keďže generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland 3. novembra 2016 informoval ministra spravodlivosti Ruskej federácie Alexandra Konovalova o svojich obavách z údajného zlého zaobchádzania s pánom Dadinom;

  G.  keďže počet politických väzňov v Rusku sa v posledných rokoch výrazne zvýšil a podľa strediska pre ľudské práva Memorial je ich v súčasnosti 102, medzi nimi Alexander Kostenko Fedorovič, Ivan Nepomnjaščich, Dmitrij Bučenkov, Vladimir Jonov, Maxim Panfilov a ďalší; keďže je známe, že Rusko v roku 2015 porušilo Európsky dohovor o ľudských právach v 109 prípadoch, t. j. viac ako ktorákoľvek iná krajina;

  H.  keďže v roku 2015 sa zaznamenalo 197 prípadov úmrtí v policajnej väzbe vrátane 109 prípadov v dôsledku „náhleho zhoršenia zdravotného stavu“ a 62 samovrážd, čo naznačuje rozšírené zneužívanie, mučenie a zlé zaobchádzanie so zadržiavanými osobami vo väzenskom systéme Ruskej federácie;

  I.  keďže moskovský súd 26. októbra 2016 uložil pokutu vo výške 300 000 rubľov analytickému centru Jurija Levadu (centrum Levada), jednej z troch hlavných organizácií, ktoré skúmajú verejnú mienku v Rusku, pretože sa nezaregistrovalo ako „zahraničný agent“;

  J.  keďže prezident Putin nedávno podpísal príkaz, na základe ktorého Rusko odstupuje od Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (MTS); keďže ruské ministerstvo zahraničných vecí opísalo vo svojom vyhlásení prácu MTS ako „neefektívnu a jednostrannú“ a vyjadrilo obavy z jeho vyšetrovania udalostí v Južnom Osetsku z augusta 2008; keďže prokurátori MTS uverejnili na webovej stránke súdu správu, podľa ktorej „súčasťou ruskej okupácie bolo prenasledovanie a zastrašovanie krymských Tatárov“;

  K.  keďže Rada OSN pre ľudské práva v októbri 2016 rozhodla Rusko opätovne nezvoliť za člena, po tom, čo viac ako 80 organizácií za ľudské práva a organizácií medzinárodnej pomoci podpísalo list, v ktorom naliehavo vyzýva členov OSN, aby blokovali zvolenie Ruska do tohto orgánu;

  1.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie Ildara Dadina a všetkých, ktorí sú zadržiavaní na základe nesprávnych alebo nepodložených obvinení alebo za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu a zhromažďovania;

  2.  je hlboko znepokojený tým, že trestný zákonník Ruskej federácie bol zmenený článkom, v ktorom sú stanovené nové obmedzenia týkajúce sa verejného zhromažďovania a podľa ktorého sa takéto zhromaždenia považujú za trestný čin;

  3.  naliehavo vyzýva ruské orgány, aby dôkladne a transparentne vyšetrili tvrdenia Ildara Dadina týkajúce sa údajného mučenia a zlého zaobchádzania, a to za účasti nezávislých odborníkov z oblasti ľudských práv; žiada nezávislé vyšetrovanie obvinení z mučenia, zneužívania a ponižujúceho a neľudského zaobchádzania zo strany štátnych úradníkov v ruských zariadeniach zadržiavania, pracovných táboroch a väzniciach;

  4.  vyzýva Ruskú federáciu, aby v tejto súvislosti vykonala dôkladnú revíziu svojho väzenského systému na účely uskutočnenia dôkladnej reformy systému a aby v plnej miere vykonávala normy dohodnuté v rámci príslušných medzinárodných dohovorov;

  5.  vyjadruje solidaritu s tými, ktorí boli zatknutí v Rusku a na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny vrátane krymských Tatárov na základe nepravdivých a nepodložených obvinení, a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

  6.  pripomína Rusku, že je dôležité, aby v plne miere dodržiavalo svoje medzinárodné právne záväzky ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ako aj základné ľudské práva a zásady právneho štátu zakotvené v rôznych medzinárodných zmluvách a dohodách, ktoré Rusko podpísalo a ktorých je zmluvnou stranou; zdôrazňuje, že Ruskú federáciu možno považovať za spoľahlivého partnera v oblasti medzinárodnej spolupráce, iba ak si bude plniť svoje povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad prezidentskou vyhláškou, na základe ktorej Rusko odstupuje od Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu;

  7.  vyzýva vládu Ruska, aby prijala konkrétne a okamžité kroky na vykonanie všetkých rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva proti Rusku; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Ruská federácia v nových právnych predpisoch prijatých v decembri 2015 splnomocnila svoj ústavný súd zrušiť rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva;

  8.  naliehavo vyzýva Radu, aby vypracovala jednotnú politiku voči Rusku, ktorá by zaviazala 28 členských štátov EÚ a jej inštitúcie k silnému spoločnému odkazu o úlohe ľudských práv vo vzťahu medzi EÚ a Ruskom a dodržiavaní medzinárodného práva; vyzýva PK/VP, aby spolu s ESVČ a Komisiou vypracovala rozsiahlu a konkrétnu stratégiu na podporu ruskej občianskej spoločnosti a organizácií, pričom by sa využil európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva;

  9.  vyzýva Radu, aby prijala rad cielených sankcií na trestanie tých, ktorí sú zodpovední za zlé zaobchádzanie s Ildarom Dadinom a inými aktivistami za ľudské práva;

  10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie ESVČ, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.