Postup : 2016/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1276/2016

Předložené texty :

RC-B8-1276/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0450

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 156kWORD 46k
23.11.2016
PE593.710v01-00}
PE593.711v01-00}
PE593.712v01-00}
PE593.715v01-00}
PE593.716v01-00}
PE593.717v01-00} RC1
 
B8-1276/2016}
B8-1277/2016}
B8-1278/2016}
B8-1281/2016}
B8-1282/2016}
B8-1283/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-1276/2016)

ALDE (B8-1277/2016)

GUE/NGL (B8-1278/2016)

ECR (B8-1281/2016)

PPE (B8-1282/2016)

S&D (B8-1283/2016)


o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Michaela Šojdrová za skupinu PPE
Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL
Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku(1) a ze dne 14. dubna 2016 o zprávě o Turecku za rok 2015(2),

–  s ohledem na výroční zprávu o pokroku Turecka za rok 2016, kterou Komise zveřejnila dne 9. listopadu 2016 (SWD(2016)0366),

–  s ohledem na rámec EU pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. července 2016 týkající se Turecka,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II)(3),

–  s ohledem na právo na svobodu projevu, které je zakotveno v Evropské úmluvě o lidských právech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, jichž je Turecko smluvní stranou,

–  s ohledem na memoranda komisaře Rady Evropy pro lidská práva,

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 26. července 2016 o opatřeních přijatých za výjimečného stavu v Turecku,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Evropský parlament důrazně odsoudily neúspěšný pokus o vojenský převrat v Turecku a uznaly legitimní odpovědnost tureckých orgánů za stíhání těch, kteří jsou za tento pokus zodpovědni a účastnili se jej;

B.  vzhledem k tomu, že Turecko je důležitým partnerem a jako od kandidátské země se od něj očekává, že bude dodržovat nejvyšší demokratické standardy, včetně respektování lidských práv, právního státu, základních svobod a univerzálního práva na spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že Turecko je členem Rady Evropy od roku 1950 a je tedy povinno dodržovat EÚLP;

C.  vzhledem k tomu, že represivní opatření uplatňovaná tureckou vládou za výjimečného stavu jsou nepřiměřená a jsou v rozporu se základními právy a svobodami chráněnými tureckou ústavou a s demokratickými hodnotami, na kterých se zakládá Evropská unie, i s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že od pokusu o převrat zatkly orgány 10 poslanců tureckého parlamentu z opoziční strany HDP a přibližně 150 novinářů (celosvětově nejvyšší počet takových zatčení); vzhledem k tomu, že bylo zadrženo 2 386 soudců a státních zástupců a dalších 40 000 osob, z nichž více než 31 000 zůstává ve vazbě; vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise o pokroku Turecka za rok 2016 je 129 000 zaměstnanců veřejné správy buď stále zbaveno funkce (66 000), nebo bylo propuštěno (63 000), přičemž proti většině z nich dosud nebyla vznesena obvinění;

D.  vzhledem k tomu, že prezident Erdogan a členové turecké vlády učinili několik prohlášení o opětovném zavedení trestu smrti; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech o Turecku ze dne 18. července 2016 připomněla, že jednoznačné odmítnutí trestu smrti je jedním ze základních prvků acquis Unie;

E.  vzhledem k tomu, že panují vážné obavy ohledně situace v zemi, pokud jde o podmínky, za nichž jsou zadržovány osoby zatčené po pokusu o státní převrat, o přísné omezování svobody projevu a omezování tisku i jiných sdělovacích prostředků;

F.  vzhledem k tomu, že odstavec 5 rámce pro přístupová jednání stanoví, že dojde-li v Turecku k vážnému a přetrvávajícímu porušování zásad svobody, demokracie, respektování lidských práv, základních svobod a právního státu, tj. zásad, na nichž je Unie založena, doporučí Komise z vlastní iniciativy nebo na žádost třetiny členských států pozastavit jednání a navrhnout podmínky pro jejich případné obnovení;

G.  vzhledem k tomu, že dočasné pozastavení jednání by vedlo ke zmrazení aktuálních dialogů, přičemž v souvislosti s rámcem pro jednání o přistoupení Turecka k EU by nebyla otevřena žádná nová kapitola ani zahájena žádná nová iniciativa;

1.  důrazně odsuzuje nepřiměřená represivní opatření, která se v Turecku uplatňují od neúspěšného pokusu o vojenský převrat v červenci 2016; i nadále hodlá udržet vazby mezi Tureckem a EU; vyzývá nicméně Komisi a členské státy, aby daly podnět k dočasnému pozastavení probíhajících jednání o přistoupení Turecka;

2.  zavazuje se, že svůj postoj přehodnotí, jakmile budou nepřiměřená opatření zavedená v Turecku za výjimečného stavu zrušena; při tomto přehodnocení postoje bude vycházet z toho, zda bylo v zemi obnoveno dodržování zásad právního státu a lidských práv; domnívá se, že vhodný okamžik k zahájení přezkumu postoje nastane, až bude zrušen výjimečný stav;

3.  opakuje, že pokud by turecká vláda znovuzavedla trest smrti, následovalo by formální pozastavení procesu přistoupení;

4.  konstatuje, že Turecko dosud nesplnilo 7 ze 72 kritérií plánu na uvolnění vízového režimu, z nichž některá jsou obzvláště důležitá;

5.  poznamenává, že pro Turecko je důležité posílení celní unie; zdůrazňuje, že přerušení práce na posilování celní unie by mělo pro tuto zemi vážné ekonomické důsledky;

6.  vyzývá Komisi k tomu, aby se posledními událostmi v Turecku zabývala ve zprávě o přezkumu NPP v polovině období chystané na rok 2017; žádá Komisi, aby zvážila možné zvýšení podpory poskytované turecké občanské společnosti z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

7.  vybízí Evropskou komisi, Radu Evropy a Benátskou komisi, aby tureckým orgánům nabídly větší pomoc v justiční oblasti;

8.  zdůrazňuje, že vztahy mezi EU a Tureckem mají strategický význam pro obě strany; uznává, že Turecko je sice pro EU důležitým partnerem, avšak politická vůle ke spolupráci musí přicházet z obou stran partnerství; domnívá se, že Turecko tuto politickou vůli neprokazuje, jelikož vládní kroky jej stále více odklání od jeho evropské cesty;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecka.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0133.

(3)

Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí