Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-1276/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-1276/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

23.11.2016 - (2016/2993(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8-1276/2016)
ALDE (B8-1277/2016)
GUE/NGL (B8-1278/2016)
ECR (B8-1281/2016)
PPE (B8-1282/2016)
S&D (B8-1283/2016)

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Michaela Šojdrová εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Εύα Καϊλή, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2016/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-1276/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-1276/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

(2016/2993(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[1] και το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία[2],

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου του 2016 για την Τουρκία, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2016 (SWD(2016)0366),

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Τουρκία, της 3ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)[3],

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τα υπομνήματα του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασαν απερίφραστα το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία και αναγνώρισαν την κατά νόμο υποχρέωση των τουρκικών αρχών να διώξουν τους υπαίτιους και όσους είχαν συμμετοχή σε αυτό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος και ότι αναμένεται από αυτή, ως υποψήφια χώρα, να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και του οικουμενικού δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1950 και ότι δεσμεύεται, ως εκ τούτου, από την ΕΣΑΔ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα καταστολής που εφαρμόζει η τουρκική κυβέρνηση στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι δυσανάλογα και παραβιάζουν βασικά δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από το τουρκικό σύνταγμα, τις δημοκρατικές αξίες στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, οι αρχές έχουν συλλάβει 10 μέλη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που ανήκουν στο αντιπολιτευόμενο κόμμα HDP και περίπου 150 δημοσιογράφους (ο μεγαλύτερος αριθμός συλλήψεων στον χώρο αυτό παγκοσμίως)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συλληφθεί 2 386 δικαστικοί και άλλοι 40 000 πολίτες, από τους οποίους περισσότεροι από 31 000 παραμένουν υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 129 000 δημόσιοι υπάλληλοι είτε έχουν ανακληθεί από τα καθήκοντά τους (66 000) είτε έχουν απολυθεί (63 000), σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία, χωρίς στους περισσότερους από αυτούς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι σήμερα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση έχουν προβεί επανειλημμένα σε δηλώσεις σχετικά με την επαναφορά της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Ιουλίου 2016 για την Τουρκία, υπενθύμισε ότι η κατηγορηματική απόρριψη της θανατικής ποινής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του κεκτημένου της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και σύλληψης μετά την απόπειρα πραξικοπήματος και για τους αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και στον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 5 του διαπραγματευτικού πλαισίου ορίζει ότι, σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης στην Τουρκία των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, στις οποίες εδράζεται η Ένωση, η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου των κρατών μελών, συνιστά την αναστολή των διαπραγματεύσεων και προτείνει τους όρους για ενδεχόμενη επανάληψή τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προσωρινή διακοπή των διαπραγματεύσεων θα είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι σημερινές συνομιλίες, να μην ανοίξει κανένα κεφάλαιο και να μην αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες σε σχέση με το διαπραγματευτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Τουρκία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τα δυσανάλογα μέτρα καταστολής που εφαρμόζονται στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου 2016· διατηρεί τη δέσμευση να παραμείνει η Τουρκία προσδεδεμένη στην ΕΕ· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε προσωρινή αναστολή των εν εξελίξει ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία·

2.  δεσμεύεται να επανεξετάσει τη θέση του όταν αρθούν τα δυσανάλογα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία· θα έχει ως βάση για την επανεξέτασή του το κατά πόσον θα αποκατασταθούν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη τη χώρα· θεωρεί ότι η κατάλληλη χρονική στιγμή για τη δρομολόγηση της επανεξέτασης θα είναι όταν θα αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

3.  επαναλαμβάνει ότι η επαναφορά της κεφαλικής ποινής από την τουρκική κυβέρνηση θα οδηγούσε αναγκαστικά σε επίσημη διακοπή της ενταξιακής διαδικασίας·

4.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει 7 από τα 72 σημεία αναφοράς του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, ορισμένα από τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά·

5.  σημειώνει ότι η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης είναι σημαντική για την Τουρκία· τονίζει ότι η αναστολή των εργασιών για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τη χώρα·

6.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης έκθεσης επισκόπησης του MΠB που έχει προγραμματιστεί για το 2017, τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξήσει τη βοήθεια από το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου προς την τουρκική κοινωνία των πολιτών·

7.  προτρέπει την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή της Βενετίας να παράσχουν πρόσθετη δικαστική συνδρομή στις τουρκικές αρχές·

8.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που έχουν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και για τις δύο πλευρές· αναγνωρίζει ότι, παρότι η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν πολιτική βούληση για συνεργασία· εκτιμά ότι η Τουρκία δεν επιδεικνύει αυτή την πολιτική βούληση, δεδομένου ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης εκτρέπουν ακόμη περισσότερο την Τουρκία από την ευρωπαϊκή της πορεία·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Τουρκίας.