Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-1276/2016Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-1276/2016

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Turkin välisistä suhteista

23.11.2016 - (2016/2993(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B8-1276/2016)
ALDE (B8-1277/2016)
GUE/NGL (B8-1278/2016)
ECR (B8-1281/2016)
PPE (B8-1282/2016)
S&D (B8-1283/2016)

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta
Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta


Menettely : 2016/2993(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-1276/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-1276/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Turkin välisistä suhteista

(2016/2993(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa[1] ja 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta[2],

–  ottaa huomioon Turkkia koskevan vuoden 2016 kertomuksen, jonka komissio julkaisi 9. marraskuuta 2016 (SWD(2016)0366),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkkia koskevan EU:n neuvottelukehyksen,

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–  ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014[3],

–  ottaa huomioon ilmaisunvapautta koskevan oikeuden, joka on vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimusvaltio Turkki on,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun muistiot,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 26. heinäkuuta 2016 antaman lausunnon poikkeustilan aikana toteutetuista toimista Turkissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja parlamentti ovat tuominneet jyrkästi Turkin epäonnistuneen sotilasvallankaappausyrityksen ja tunnustaneet Turkin viranomaisten legitiimin vastuun asettaa syytteeseen tästä yrityksestä vastuussa olevat ja siihen osallistuneet;

B.  toteaa, että Turkki on tärkeä kumppani ja ehdokasmaana sen odotetaan kunnioittavan erittäin korkeita demokratianormeja, kuten ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, perusvapauksia ja kaikkien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; ottaa huomioon, että Turkki on ollut Euroopan neuvoston jäsen vuodesta 1950 ja näin ollen Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo sitä;

C.  katsoo, että poikkeustilan nojalla toteutetut Turkin hallituksen sortotoimet ovat suhteettomia ja loukkaavat Turkin perustuslaissa suojattuja perusoikeuksia ja -vapauksia ja Euroopan unionin perustana olevia demokraattisia arvoja sekä rikkovat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta; toteaa, että vallankaappauksen jälkeen viranomaiset ovat pidättäneet kymmenen oppositiopuolue HDP:hen kuuluvaa Turkin suuren kansalliskokouksen jäsentä ja noin 150 toimittajaa (eniten maailmassa); toteaa, että 2 386 tuomaria ja syyttäjää ja 40 000 muuta ihmistä on pidätetty ja heistä yli 31 000 on edelleen pidätettyinä; toteaa, että 129 000 julkishallinnon työntekijää on joko erotettu määräajaksi (66 000) tai irtisanottu (63 000) komission Turkkia koskevan vuoden 2016 kertomuksen mukaan ja heistä useimpia vastaan ei ole tähän mennessä nostettu mitään syytteitä;

D.  toteaa, että presidentti Erdoğan ja Turkin hallituksen jäsenet ovat antaneet toistuvasti julkilausumia kuolemanrangaistuksen palauttamisesta; toteaa, että 18. heinäkuuta 2016 Turkista antamissaan päätelmissä neuvosto muistutti, että kuolemanrangaistuksen yksiselitteinen kieltäminen on olennainen osa unionin säännöstöä;

E.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen pidätettyjen ja vangittujen olot sekä ilmaisunvapauteen samoin kuin lehdistöön ja tiedotusvälineisiin kohdistuneet ankarat rajoitukset Turkissa ovat herättäneet vakavaa huolta;

F.  ottaa huomioon, että neuvottelukehyksen 5 kohdassa todetaan, että jos Turkki loukkaa vakavasti ja toistuvasti vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteita, joille unioni perustuu, komissio suosittaa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltioiden yhden kolmasosan pyynnöstä neuvottelujen keskeyttämistä ja esittää ehdot niiden mahdolliselle jatkamiselle;

G.  toteaa, että neuvottelujen väliaikainen keskeyttäminen merkitsisi sitä, että nykyiset keskustelut jäädytettäisiin, uusia lukuja ei avattaisi eikä uusia aloitteita tehtäisi Turkkia koskevan EU:n neuvottelukehyksen yhteydessä;

1.  tuomitsee ankarasti heinäkuun 2016 epäonnistuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen Turkissa toteutetut suhteettomat sortotoimet; on edelleen sitoutunut pitämään Turkin ankkuroituneena EU:hun; kehottaa kuitenkin komissiota ja jäsenvaltioita keskeyttämään väliaikaisesti Turkin kanssa käynnissä olevat liittymisneuvottelut;

2.  sitoutuu tarkistamaan kantaansa, kun Turkin poikkeustilan nojalla toteutettavat suhteettomat toimenpiteet lopetetaan; perustaa kantansa tarkistuksen siihen, onko oikeusvaltion periaate ja ihmisoikeudet palautettu koko maahan; katsoo, että sopiva aika aloittaa tällainen tarkistus koittaa sitten, kun poikkeustila lakkautetaan;

3.  toteaa, että jos Turkin hallitus palauttaa kuolemanrangaistuksen, seurauksena on oltava liittymisprosessin virallinen keskeyttäminen;

4.  panee merkille, että Turkki ei ole tähän mennessä täyttänyt viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman 72 kriteeristä seitsemää, joista osa on erityisen tärkeitä;

5.  panee merkille, että tulliliiton kehittäminen on tärkeää Turkille; korostaa, että tulliliiton kehittämistä koskevien toimien keskeyttämisestä aiheutuisi vakavia taloudellisia seurauksia maalle;

6.  kehottaa komissiota pohtimaan Turkin viimeaikaisia tapahtumia liittymistä valmistelevan tukivälineen väliarviointia koskevassa kertomuksessa, joka on määrä julkaista vuonna 2017; pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuutta lisätä tukea Turkin kansalaisyhteiskunnalle demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä;

7.  kannustaa komissiota, Euroopan neuvostoa ja Venetsian komissiota tarjoamaan Turkin viranomaisille lisää oikeudellista apua;

8.  korostaa EU:n ja Turkin välisten suhteiden strategista merkitystä molemmille osapuolille; on tietoinen siitä, että Turkki on unionin merkittävä kumppani, mutta katsoo, että kumppanuuden molemmilla osapuolilla on oltava poliittista tahtoa yhteistyöhön; katsoo, että Turkki ei osoita tätä poliittista tahtoa, sillä hallituksen toimet loitontavat Turkkia unionista;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.