Postup : 2016/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1276/2016

Predkladané texty :

RC-B8-1276/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0450

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 159kWORD 46k
23.11.2016
PE593.710v01-00}
PE593.711v01-00}
PE593.712v01-00}
PE593.715v01-00}
PE593.716v01-00}
PE593.717v01-00} RC1
 
B8-1276/2016}
B8-1277/2016}
B8-1278/2016}
B8-1281/2016}
B8-1282/2016}
B8-1283/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8-1276/2016)

ALDE (B8-1277/2016)

GUE/NGL (B8-1278/2016)

ECR (B8-1281/2016)

PPE (B8-1282/2016)

S&D (B8-1283/2016)


o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE
Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL
Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP))  

 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku(1) a na uznesenie zo 14. apríla 2016 o správe o Turecku za rok 2015(2),

–  so zreteľom na výročnú správu o Turecku za rok 2016, ktorú Komisia zverejnila 9. novembra 2016 (SWD(2016)0366),

–  so zreteľom na rokovací rámec EÚ pre Turecko z 3. októbra 2005,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2016 o Turecku,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)(3),

–  so zreteľom na právo na slobodu prejavu zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP) a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach, ktorých je Turecko zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na memorandá komisára Rady Európy pre ľudské práva,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 26. júla 2016 o opatreniach prijatých počas výnimočného stavu v Turecku,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Európsky parlament dôrazne odsúdili neúspešný vojenský prevrat v Turecku a uznali legitímnu zodpovednosť tureckých orgánov za trestné stíhanie osôb, ktoré sú zaň zodpovedné a ktoré sa na ňom podieľali;

B.  keďže Turecko je dôležitým partnerom a očakáva sa od neho, ako od kandidátskej krajiny, aby presadzovalo najvyššie normy demokracie vrátane dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu, základných slobôd a všeobecného práva na spravodlivý proces; keďže Turecko je od roku 1950 členom Rady Európy, a je teda povinné dodržiavať EDĽP;

C.  keďže represívne opatrenia tureckej vlády počas výnimočného stavu sú neprimerané, v rozpore so základnými právami a slobodami chránenými tureckou ústavou, s demokratickými hodnotami, na ktorých sa zakladá Európska únia, a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach; keďže od prevratu orgány zadržali 10 poslancov Tureckého veľkého národného zhromaždenia, ktorí sú členmi opozičnej strany HDP, a približne 150 novinárov (čo je najvyšší počet na svete, pokiaľ ide o takéto zatknutia); keďže bolo zadržaných 2 386 sudcov a prokurátorov a 40 000 ďalších osôb, pričom viac než 31 000 z nich je naďalej vo väzení; keďže podľa správy Komisie o Turecku za rok 2016 je 129 000 zamestnancov verejnej správy buď naďalej suspendovaných (66 000), alebo boli prepustení (63 000), pričom proti väčšine z nich doteraz neboli vznesené žiadne obvinenia;

D.  keďže prezident Erdogan a členovia tureckej vlády vydali opakované vyhlásenia o opätovnom zavedení trestu smrti; keďže Rada vo svojich záveroch o Turecku z 18. júla 2016 pripomenula, že jednoznačné odmietnutie trestu smrti je kľúčovým prvkom acquis Únie;

E.  keďže panuje vážne znepokojenie v súvislosti so situáciou osôb zadržaných a uväznených po pokuse o prevrat a závažným obmedzovaním slobody prejavu a tlače a médií v Turecku;

F.  keďže v odseku 5 rokovacieho rámca sa uvádza, že v prípade vážneho a trvalého porušovania zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, na ktorých je Únia založená, Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť tretiny členských štátov odporučí pozastavenie rokovaní a navrhne podmienky ich prípadného obnovenia;

G.  keďže dočasné pozastavenie rokovaní by znamenalo zmrazenie súčasných rozhovorov, ako aj to, že v súvislosti s rokovacím rámcom EÚ pre Turecko by sa neotvorili žiadne nové kapitoly a nezačali žiadne nové iniciatívy;

1.  dôrazne odsudzuje neprimerané represívne opatrenia, ktoré boli v Turecku prijaté po neúspešnom vojenskom prevrate v júli 2016; aj naďalej chce udržať väzby medzi Tureckom a EÚ; vyzýva však Komisiu a členské štáty, aby iniciovali dočasné zmrazenie prebiehajúcich rokovaní s Tureckom o pristúpení;

2.  zaväzuje sa preskúmať svoju pozíciu po zrušení neprimeraných opatrení prijatých počas výnimočného stavu v Turecku ; pri preskúmaní tejto pozície bude vychádzať z toho, či bolo v krajine obnovené dodržiavanie zásad právneho štátu a ľudských práv; domnieva sa, že vhodný čas na začatie preskúmania nastane, až bude zrušený výnimočný stav;

3.  opakuje, že opätovné zavedenie trestu smrti tureckou vládou by viedlo k formálnemu zastaveniu procesu pristúpenia;

4.  konštatuje, že Turecko doteraz nesplnilo 7 zo 72 kritérií plánu liberalizácie vízového režimu, z ktorých niektoré majú mimoriadny význam;

5.  konštatuje, že posilnenie colnej únie je pre Turecko dôležité; zdôrazňuje, že zastavenie posilňovania colnej únie by malo pre krajinu vážne hospodárske dôsledky;

6.  vyzýva Komisiu, aby reagovala na najnovší vývoj v Turecku v hodnotení v polovici trvania nástroja predvstupovej pomoci, ktoré je naplánované na rok 2017; žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť zvýšenia podpory tureckej občianskej spoločnosti z európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

7.  nabáda Európsku komisiu, Radu Európy a Benátsku komisiu, aby tureckým orgánom ponúkli ďalšiu justičnú pomoc;

8.  zdôrazňuje strategický význam vzťahov medzi EÚ a Tureckom pre obe strany; uznáva, že hoci je Turecko významným partnerom EÚ, politická vôľa pre spoluprácu musí byť na obdivoch stranách partnerstva; domnieva sa, že Turecko neprejavuje túto politickú vôľu, keďže opatrenia vlády vzďaľujú Turecko od jeho európskeho smerovania;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Turecka.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0133.

(3)

Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia