Förfarande : 2016/2993(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-1276/2016

Ingivna texter :

RC-B8-1276/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0450

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 144kWORD 51k
23.11.2016
PE593.710v01-00}
PE593.711v01-00}
PE593.712v01-00}
PE593.715v01-00}
PE593.716v01-00}
PE593.717v01-00} RC1
 
B8-1276/2016}
B8-1277/2016}
B8-1278/2016}
B8-1281/2016}
B8-1282/2016}
B8-1283/2016} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8-1276/2016)

ALDE (B8-1277/2016)

GUE/NGL (B8-1278/2016)

ECR (B8-1281/2016)

PPE (B8-1282/2016)

S&D (B8-1283/2016)


om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Michaela Šojdrová för PPE-gruppen
Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić för ECR-gruppen
Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie‑Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen
Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet(1) och av den 14 april 2016 om 2015 års rapport om Turkiet(2),

–  med beaktande av årsrapporten 2016 om Turkiet, offentliggjord av kommissionen den 9 november 2016 (SWD(2016)0366),

–  med beaktande av EU:s förhandlingsram för Turkiet av den 3 oktober 2005,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Turkiet av den 18 juli 2016,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II)(3),

–  med beaktande av den rätt till yttrandefrihet som är förankrad i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Turkiet har anslutit sig till,

–  med beaktande av memorandumen från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av uttalandet av den 26 juli 2016 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om de åtgärder som vidtagits under undantagstillståndet i Turkiet,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Europaparlamentet har skarpt fördömt den misslyckade militärkuppen i Turkiet och erkänt de turkiska myndigheternas legitima ansvar att lagföra alla som ansvarade för och deltog i detta kuppförsök.

B.  Turkiet är ett viktigt partnerland och förväntas såsom kandidatland att upprätthålla de högsta standarderna avseende demokrati, däribland respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatlighet, grundläggande friheter och allas rätt till en rättvis rättegång. Turkiet har varit medlem i Europarådet sedan 1950 och är därför bundet av Europakonventionen.

C.  Den turkiska regeringens repressiva åtgärder under undantagstillståndet är oproportionerliga och strider mot de grundläggande rättigheter och friheter som skyddas genom Turkiets konstitution, mot de demokratiska värden på vilka Europeiska unionen vilar och mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Sedan kuppförsöket har myndigheterna gripit tio ledamöter av den turkiska nationalförsamlingen från oppositionspartiet HDP och omkring 150 journalister (det största antalet sådana gripanden i världen). 2 386 domare och åklagare samt 40 000 andra personer har frihetsberövats, av vilka fler än 31 000 sitter kvar i häkte. Enligt kommissionens rapport om Turkiet för 2016 har 129 000 offentliganställda antingen blivit avstängda (66 000) eller uppsagda (63 000), de flesta utan att ännu ha blivit anklagade för någonting.

D.  President Erdogan och turkiska regeringsledamöter har gjort återkommande uttalanden om ett återinförande av dödsstraffet. I sina slutsatser om Turkiet av den 18 juli 2016 påminde rådet om att ett tydligt avvisande av dödsstraffet är ett avgörande inslag i unionens regelverk.

E.  Det har uttryckts allvarlig oro över förhållandena för dem som gripits och fängslats efter kuppförsöket och över de kraftiga inskränkningarna av yttrandefriheten och av press och media i Turkiet.

F.  Om Turkiet allvarligt och ihållande åsidosätter principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen, som EU bygger på, stipulerar punkt 5 i förhandlingsramen att kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en tredjedel av medlemsstaterna, ska rekommendera att förhandlingarna avbryts och föreslå villkor för ett eventuellt återupptagande.

G.  Ett tillfälligt avbrott i förhandlingarna skulle innebära att de pågående samtalen läggs på is, att inga nya kapitel öppnas och att inga nya initiativ tas i fråga om Turkiets EU‑förhandlingsram.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt de oproportionerliga repressiva åtgärder som vidtagits i Turkiets sedan det misslyckade försöket till militärkupp i juli 2016. Parlamentet tror fortsatt på att Turkiet ska vara knutet till EU. Parlamentet uppmanar dock kommissionen och medlemsstaterna att inleda en tillfällig frysning av de pågående anslutningsförhandlingarna med Turkiet.

2.  Europaparlamentet förbinder sig att se över sin ståndpunkt när de oproportionerliga åtgärderna under undantagstillståndet i Turkiet väl har upphävts. Parlamentet kommer att basera sin översyn på om rättsstaten och de mänskliga rättigheterna har återinförts över hela landet. Parlamentet anser att en lämplig tidpunkt för en sådan översyn vore när undantagstillståndet har upphävts.

3.  Europaparlamentet upprepar att ett återinförande av dödsstraffet från den turkiska regeringens sida måste leda till att anslutningsprocessen formellt avbryts.

4.  Europaparlamentet konstaterar att Turkiet till dags dato inte har uppfyllt 7 av 72 riktmärken i färdplanen för viseringsliberalisering, av vilka en del är av särskild betydelse.

5.  Europaparlamentet konstaterar att en uppgradering av tullunionen är viktig för Turkiet. Parlamentet framhåller att en inställelse av arbetet med att uppgradera tullunionen skulle få allvarliga ekonomiska konsekvenser för landet.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att också reflektera över den senaste händelseutvecklingen i Turkiet i den halvtidsrapport inom ramen för föranslutningsinstrumentet som planeras till 2017. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att öka stödet till det turkiska civilsamhället från det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen, Europarådet och Venedigkommissionen att erbjuda de turkiska myndigheterna ytterligare juridiskt bistånd.

8.  Europaparlamentet understryker att förbindelserna mellan EU och Turkiet är strategiskt viktiga för båda parter. Parlamentet medger att Turkiet är en viktig partner till EU, men anser att det måste finnas en politisk vilja till samarbete från båda sidor i ett partnerskap. Parlamentet anser att Turkiet inte visar denna politiska vilja, eftersom regeringens åtgärder tar landet allt längre bort från den europeiska vägen.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Turkiets regering och parlament.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0423.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0133.

(3)

EUT L 77, 15.3.2014, s. 11.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy