Διαδικασία : 2016/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-1310/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1310/2016

Συζήτηση :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0479

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 176kWORD 57k
30.11.2016
PE593.747v01-00}
PE593.750v01-00}
PE593.753v01-00}
PE593.756v01-00}
PE593.757v01-00}
PE593.761v01-00} RC1
 
B8-1310/2016}
B8-1313/2016}
B8-1316/2016}
B8-1319/2016}
B8-1320/2016}
B8-1324/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B8-1310/2016)

EFDD (B8-1313/2016)

ECR (B8-1316/2016)

PPE (B8-1319/2016)

ALDE (B8-1320/2016)

S&D (B8-1324/2016)


σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská, Teresa Jiménez-Becerril Barrio εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi, Eric Andrieu εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Arne Gericke εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως δε εκείνα της 10ης Μαρτίου 2016(1) και της 23ης Ιουνίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, και ιδίως τις δηλώσεις της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 24ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ της 25ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, και της 2ας Αυγούστου 2016 και 24ης Αυγούστου 2016 σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μετά την έναρξη του εθνικού διαλόγου στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Κοινής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά ανακοινωθέντα Τύπου της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2016 και της 5ης Ιουνίου 2016 για την αναγκαιότητα ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς στη ΛΔΚ και τη δέσμευσή τους να στηρίξουν τους φορείς του Κονγκό στις προσπάθειές τους για την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 15ης Αυγούστου 2016 του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με τη βία στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό της 23ης Μαΐου και της 17ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως το ψήφισμα 2293 (2016) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και το ψήφισμα 2277 (2016), με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Ιουλίου 2016 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Σεπτεμβρίου 2016 δήλωση των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, με την οποία ζητούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα ώστε να διευθετηθεί η κρίση μέσω διαλόγου και τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 25 Ιουνίου 2005 και στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου του 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 ο Joseph Kabila είναι Πρόεδρος της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή του Προέδρου Kabila λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2016, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή στο αξίωμα του Προέδρου της ΛΔΚ περιορίζεται από το Σύνταγμα σε δύο θητείες και ότι οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές είχαν αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία δύο έτη, ο Πρόεδρος Kabila χρησιμοποιεί διοικητικά και τεχνικά μέσα επιδιώκοντας να καθυστερήσει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία μετά το πέρας της συνταγματικής του εντολής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρώτη προσπάθεια για την τροποποίηση του Συντάγματος της ΛΔΚ προκειμένου να επιτραπεί στον Πρόεδρο Kabila να θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη θητεία το 2015 ματαιώθηκε λόγω της έντονης αντίδρασης και της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω προσπάθειες έχουν προκαλέσει αυξανόμενη πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία φαίνεται να έχει φθάσει τώρα σε εκλογικό αδιέξοδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο 2015 ο Πρόεδρος Kabila εξήγγειλε την έναρξη εθνικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, η Αφρικανική Ένωση διόρισε τον πρώην πρωθυπουργό του Τόγκο, Edem Kodjo, ως συντονιστή του εθνικού πολιτικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο βασικές ομάδες της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε έναν διάλογο τον οποίο θεωρούν ως μη-συμμετοχικό και αντιδημοκρατικό, καθώς και ως παρελκυστική τακτική·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας υπογράμμισαν από κοινού τη σημασία του διαλόγου και της επιδίωξης μιας συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών φορέων, που θα σέβεται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, κάλεσαν δε όλους τους πολιτικούς φορείς του Κονγκό να συνεργαστούν πλήρως με τον Edem Kodjo·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Οκτωβρίου 2016 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Kabila και ενός τμήματος της αντιπολίτευσης για αναβολή των προεδρικών εκλογών έως τον Απρίλιο 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Πρόεδρος Kabila, ο οποίος έχει επομένως τη δυνατότητα να παραμείνει στην εξουσία μετά το 2016, τοποθέτησε νέο προσωρινό πρωθυπουργό τον Samy Βadibanga, μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος, αρμόδιο για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιανουαρίου 2015, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών του Κονγκό επιδίδονται σε ενέργειες καταστολής κατά ειρηνικών διαδηλωτών και μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτίθενται στις προσπάθειες του Προέδρου Kabila να παραμείνει στην εξουσία μετά από τη λήξη της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα δεύτερης θητείας του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν επανειλημμένα ότι παρατηρείται επιδείνωση στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης στη χώρα πριν από την περίοδο των εκλογών, περιλαμβανομένης και χρήσεως υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, πολιτικών ηγετών και άλλων αντιφρονούντων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχώς αυξανόμενη βία και οι καταπατήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα σε επικεντρωμένες δράσεις και αυθαίρετες συλλήψεις, έχει αρνητικό αντίκτυπο σε κάθε προσπάθεια ρύθμισης και σταθεροποίησης της κατάστασης στη ΛΔΚ·

Ι.  λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κινσάσα και πολλοί άλλοι είναι αγνοούμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να κρατούνται παρανόμως μέλη των κινημάτων LUCHA και Filimbi· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το Radio France Internationale (RFI) και το Radio Okapi έκλεισαν ή δέχθηκαν παρεμβολές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, διαπιστώθηκαν 422 παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2016·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, η πολιτική αστάθεια βυθίζει τη χώρα στο χάος και οδηγεί τον πληθυσμό, ο οποίος είναι ήδη αποδυναμωμένος από τις διάφορες κρίσεις του παρελθόντος και του παρόντος, σε ακραία φτώχεια και ανασφάλεια, ενώ επί του παρόντος πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι χρήζουν βοήθειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει ότι οιαδήποτε απόφαση για την αναβολή των εκλογών πρέπει να λαμβάνεται στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού, αμερόληπτου και διαφανούς πολιτικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στο Κονγκό πριν από τη λήξη της θητείας του Προέδρου Kabila, τον Δεκέμβριο του 2016·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη ΛΔΚ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 620 εκατομμύρια ευρώ από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων δε σε μεταρρυθμίσεις του δικαστικού σώματος, της αστυνομίας και του στρατού·

1.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες και δηλώνει την ειλικρινή συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εντεινόμενη αστάθεια στη ΛΔΚ, σε ένα τεταμένο προεκλογικό πλαίσιο· υπενθυμίζει στις αρχές της ΛΔΚ, και κυρίως στον Πρόεδρό του, ότι είναι δική τους ευθύνη να προστατεύουν τους πολίτες που ζουν σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, ιδίως δε να τους προστατεύουν από καταχρήσεις και εγκλήματα, και ότι οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα διακυβέρνησης της χώρας τηρώντας στο έπακρο τις αρχές του κράτους δικαίου·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της κυβέρνησης και της CENI (ανεξάρτητη εθνική εκλογική επιτροπή) για διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών εντός της συνταγματικώς καθορισμένης προθεσμίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επιτυχή και έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κονγκό και τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, και επιμένει ότι η κυβέρνηση του Κονγκό έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για διαφανείς, αδιάβλητες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές το ταχύτερο δυνατό·

4.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΛΔΚ βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η χρηστή διακυβέρνηση και η διαφάνεια στα πολιτικά αξιώματα· σημειώνει ότι ο διάλογος με τις αρχές της ΛΔΚ στο πλαίσιο του άρθρο 8 του Συμφωνίας του Κοτονού, στόχος του οποίου είναι να δοθούν οριστικές διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία, πνέει τα λοίσθια·

5.  παροτρύνει την ΕΕ να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία δυνάμει του άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού και να εγκρίνει στοχευμένες κυρώσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης θεώρησης και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, κατά των ανώτερων υπαλλήλων και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και για το πολιτικό αδιέξοδο που εμποδίζει μια ειρηνική και σύμφωνα με το Σύνταγμα μεταβίβαση της εξουσίας, και συγκεκριμένα του Kalev Mutond, του υποστράτηγου John Numbi, του στρατηγού Ilunga Kampete, του υποστράτηγου Gabriel Amisi Kumba, και του στρατηγού Célestin Kanyama·

6.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να δρομολογήσουν έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο για την πρόληψη κάθε επιδείνωσης της τρέχουσας πολιτικής κρίσης, και να απέχουν από περαιτέρω άσκηση βίας και προκλήσεις· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Εθνική Επισκοπική Διάσκεψη του Κονγκό (CENCO) για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης για μία πολιτική μετάβαση· καλεί τις κυβερνητικές αρχές και την αντιπολίτευση να απέχουν από κάθε ενέργεια ή δήλωση που θα μπορούσε να επιφέρει μεγαλύτερη αναταραχή· εν τω μεταξύ, αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη μία μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η Προεδρία θα μπορούσε να ασκηθεί μόνον υπό την εποπτεία ενός Μεταβατικού Συμβουλίου, στο οποίο η αντιπολίτευση θα διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον περιορισμό του πολιτικού χώρου στη ΛΔΚ, και ιδίως την χειραγώγηση του δικαστικού συστήματος, καθώς και τη βία και τους εκφοβισμούς που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι δημοσιογράφοι· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· ζητεί από τις αρχές να άρουν αμέσως όλους τους περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης·

8.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τον αποτελεσματικό ρόλο της CENI από την οποία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι η εκλογική επιτροπή πρέπει να είναι ένας αμερόληπτος θεσμός χωρίς αποκλεισμούς με επαρκείς πόρους ώστε να επιτρέψει τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς διαδικασίας·

9.  ζητεί πλήρη, ενδελεχή και διαφανή έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ώστε να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

10.  ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στη ΛΔΚ και να χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα για τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών κινημάτων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης της αντιπροσωπίας της ΕΕ προκειμένου να συνεργασθεί με την Αφρικανική Ένωση με στόχο τη στήριξη ενός πιο περιεκτικού πολιτικού διαλόγου και την αποτροπή της επιδείνωσης της πολιτικής κρίσης και της περαιτέρω εξάπλωσης της βίας·

11.  ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Αφρικανικής Ένωσης για τη διασφάλιση πλήρους σεβασμού στο Σύνταγμα του Κονγκό· ζητεί την καθιέρωση μόνιμου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών με σκοπό την πρόληψη οιασδήποτε περαιτέρω αποσταθεροποίησης· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διεξαγωγή της Διεθνούς Διάσκεψης της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών για την αξιολόγηση της κατάστασης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που πραγματοποιήθηκε στη Λουάντα, τον Οκτώβριο του 2016·

12.  υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν προϋποθέσεις μίας επιτυχούς εκλογικής διαδικασίας και ενός σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανανέωση της εντολής της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO) και την ενίσχυση των εξουσιών της για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας·

13.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για την ιδιαίτερα ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στη ΛΔΚ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να συνδράμουν τον λαό της ΛΔΚ στην προοπτική της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των πλέον ευάλωτων μερίδων του πληθυσμού, καθώς επίσης και για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες που επέφεραν οι εκτοπίσεις, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι φυσικές καταστροφές·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο των χωρών ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

 

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0085.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0290.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου