Menettely : 2016/3001(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-1310/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1310/2016

Keskustelut :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.24
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0479

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 55k
30.11.2016
PE593.747v01-00}
PE593.750v01-00}
PE593.753v01-00}
PE593.756v01-00}
PE593.757v01-00}
PE593.761v01-00} RC1
 
B8-1310/2016}
B8-1313/2016}
B8-1316/2016}
B8-1319/2016}
B8-1320/2016}
B8-1324/2016} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8-1310/2016)

EFDD (B8-1313/2016)

ECR (B8-1316/2016)

PPE (B8-1319/2016)

ALDE (B8-1320/2016)

S&D (B8-1324/2016)


Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská, Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta
Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi, Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta
Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 10. maaliskuuta 2016(1) ja 23. kesäkuuta 2016(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan -edustuston lausumat maan ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti 23. marraskuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut lausumat,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2016 annetun EU:n paikallisen julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta sekä 2. elokuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut EU:n paikalliset julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan vaaliprosessista maassa käynnistetyn kansallisen vuoropuhelun jälkeen,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta ja YK:n yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin ja ranskankielisten maiden järjestön (Organisation internationale de la francophonie) 16. helmikuuta 2016 ja 5. kesäkuuta 2016 antamat yhteiset lehdistötiedotteet, joissa järjestöt korostivat osallistavan poliittisen vuoropuhelun tarvetta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä sitoutumistaan Kongon toimijoiden tukemiseen maan demokratian vakauttamisessa,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 15. elokuuta 2016 antaman julkilausuman väkivallasta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2016 ja 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2293 (2016) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2277 (2016), jolla jatkettiin Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 15. heinäkuuta ja 21. syyskuuta 2016 antamat lehdistötiedotteet Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien 20. syyskuuta 2016 esittämän julkilausuman, jossa kehotettiin rauhallisuuteen kriisin ratkaisemiseksi vuoropuhelulla ja perustuslakia noudattaen,

–  ottaa huomioon Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja 25. kesäkuuta 2005 ja 22. kesäkuuta 2010 tarkistetun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 1981 annetun ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 annetun Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Joseph Kabila on ollut Kongon demokraattisen tasavallan presidenttinä vuodesta 2001 lähtien; toteaa, että presidentti Kabilan toimikausi päättyy 20. joulukuuta 2016 ja presidentin toimikaudet on rajattu maan perustuslaissa kahteen; toteaa, että seuraavat presidentinvaalit ja parlamenttivaalit oli alun perin tarkoitus pitää vuoden 2016 loppuun mennessä;

B.  toteaa, että presidentti Kabila on viimeisten kahden vuoden aikana käyttänyt hallinnollisia ja teknisiä keinoja vaalien viivyttämiseksi ja vallassa pysymiseksi perustuslain mukaisen kautensa jälkeen;

C.  toteaa, että ensimmäinen yritys maan perustuslain muuttamiseksi siten, että Kabila voisi toimia presidenttinä kolmannen toimikauden, kilpistyi vuonna 2015 kansalaisyhteiskunnan tiukkaan vastustukseen ja aktivoitumiseen; toteaa, että tällaiset yritykset ovat voimistaneet poliittisia jännitteitä ja lietsoneet levottomuuksia ja väkivaltaa koko maassa, joka näyttää nyt ajautuneen vaalien suhteen umpikujaan;

D.  ottaa huomioon, että marraskuussa 2015 presidentti Kabila ilmoitti kansallisen vuoropuhelun käynnistämisestä; toteaa, että myöhemmin Afrikan unioni nimitti Togon entisen pääministerin Edem Kodjon edistämään kansallista poliittista vuoropuhelua; toteaa, että kaksi huomattavaa oppositioryhmää kieltäytyi osallistumasta mielestään ei-osallistavaan ja epädemokraattiseen vuoropuheluun, jota pidettiin myös viivytystaktiikkana;

E.  ottaa huomioon, että Afrikan unioni, Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni ja ranskankielisten maiden järjestö korostivat yhdessä vuoropuhelun merkitystä ja sitä, että on tärkeää pyrkiä saamaan poliittisten toimijoiden välille sopimus, joka kunnioittaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, ja kehottivat kaikkia Kongon poliittisia toimijoita toimimaan täysimääräisessä yhteistyössä myös Edem Kodjon kanssa;

F.  toteaa, että presidentti Kabila ja osa oppositiosta allekirjoittivat 18. lokakuuta 2016 sopimuksen presidentinvaalien lykkäämisestä huhtikuuhun 2018; toteaa, että tämän sopimuksen mukaisesti presidentti Kabila, joka siis saa jäädä valtaan vuoden 2016 jälkeen, nimitti oppositiota edustavan Samy Badibangan uudeksi väliaikaiseksi pääministeriksi muodostamaan maahan uuden hallituksen;

G.  ottaa huomioon, että tammikuusta 2015 lähtien Kongon turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat kiristäneet sellaisten rauhanomaisten aktivistien sekä opposition ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten valvontaa, jotka vastustavat pyrkimyksiä pitää presidentti Kabila vallassa perustuslain sallimien kahden toimikauden päätyttyä;

H.  toteaa, että ihmisoikeusaktivistit ovat toistuvasti raportoineet maan ihmisoikeustilanteen ja ilmaisun- ja kokoontumisvapauden sekä mielenosoittamista koskevan vapauden heikentymisestä ennen vaaleja; toteaa, että tähän kuuluu liiallinen voimankäyttö rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, poliittisia johtajia ja muita vastaan;

I.  toteaa, että edelleen kiihtyvä väkivalta sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkaukset ja erityisesti kohdennetut operaatiot ja mielivaltaiset pidätykset haittaavat kaikkia pyrkimyksiä Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen sääntelyyn ja vakauttamiseen;

J.  ottaa huomioon erityisesti tiedot, joiden mukaan yli 50 ihmistä tapettiin 19. ja 20. syyskuuta 2016 Kinshasassa pidetyissä mielenosoituksissa ja monia muita katosi; toteaa, että LUCHA- ja Filimbi-liikkeiden jäseniä on edelleen laittomasti pidätettyinä; toteaa, että tiedotusvälineitä, esimerkiksi Radio France Internationale (RFI) ja Radio Okapi, on suljettu tai niitä häiritään; ottaa huomioon, että YK:n yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston mukaan 19.–21. syyskuuta 2016 järjestettyjen mielenosoitusten aikana raportoitiin 422 ihmisoikeusloukkausta, joihin poliisi ja turvallisuusjoukot olivat syyllistyneet;

K.  toteaa humanitaaristen järjestöjen katsovan, että poliittinen epävakaus on ajamassa maan kaaokseen ja saa sen väestön, joka jo valmiiksi on kärsinyt menneistä ja nykyisistä kriiseistä, vaipumaan äärimmäiseen köyhyyteen ja turvattomuuteen ja että yli 5 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä ruoka-avun tarpeessa;

L.  toteaa Euroopan unionin korostaneen, että mahdollinen vaalien lykkäämistä koskeva päätös on tehtävä kongolaisten sidosryhmien keskuudessa käytävän osallistavan, puolueettoman ja avoimen poliittisen vuoropuhelun puitteissa ennen presidentti Kabilan toimikauden päättymistä joulukuussa 2016;

M.  ottaa huomioon, että vuosina 2014–2020 Kongon demokraattisen tasavallan maaohjelmassa, jota rahoitetaan 620 miljoonalla eurolla 11:nnestä Euroopan kehitysrahastosta, on asetettu painopisteiksi hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteen vahvistaminen, mihin kuuluu oikeuslaitoksen, poliisivoimien ja armeijan uudistaminen;

1.  pitää valitettavana, että viime viikkojen mielenosoituksissa on kuollut ihmisiä, ja ilmaisee syvimmän myötätuntonsa uhrien perheille ja Kongon demokraattisen tasavallan koko kansalle;

2.  on hyvin huolissaan kasvavasta epävakaudesta Kongon demokraattisessa tasavallassa tässä kireässä vaaleja edeltävässä tilanteessa; muistuttaa maan viranomaisia ja etenkin presidenttiä siitä, että heidän tehtävänään on suojella maan kansalaisia maan kaikilla alueilla ja etenkin suojella heitä kaikenlaiselta huonolta kohtelulta ja rikoksilta ja noudattaa hallinnossa tinkimättä oikeusvaltioperiaatetta;

3.  pitää valitettavana, että hallitus ja riippumaton kansallinen vaalilautakunta (CENI) eivät järjestä presidentinvaaleja perustuslain mukaisessa määräajassa; muistuttaa kehottaneensa toimittamaan vaalit asianmukaisesti ja ajallaan Kongon perustuslakia sekä demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa täysimääräisesti noudattaen ja korostaa Kongon hallituksen vastuuta taata toimintaolosuhteet, jotka mahdollistavat avoimien, uskottavien ja osallistavien vaalien järjestämisen mahdollisimman pian;

4.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksen mukaisesti antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallintotapa ja avoimuus poliittisissa viroissa; toteaa, että vuoropuhelu, jota Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten kanssa yritetään Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti käydä, jotta vaaliprosessista saadaan lopullinen selvyys, on jäämässä tuloksettomaksi;

5.  kehottaa unionia toteuttamaan konkreettisempia toimia ja käynnistämään välittömästi Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisen menettelyn ja hyväksymään kohdennettuja pakotteita, mukaan lukien viisumikielto ja varojen jäädyttäminen, niitä korkeita virkamiehiä ja armeijan edustajia vastaan, jotka ovat vastuussa mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta ja poliittisesta umpikujasta, joka estää rauhanomaisen ja perustuslaillisen vallansiirron; toteaa, että näihin kuuluvat etenkin Kalev Mutond, kenraalimajuri John Lumbi, kenraali Ilunga Kampete, Evariste Boshab, kenraalimajuri Gabriel Amisi Kumba ja kenraali Célestin Kanyama;

6.  kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita käymään rauhanomaista ja rakentavaa vuoropuhelua sekä estämään nykyisen poliittisen kriisin syvenemisen ja pidättäytymään jatkossa väkivallasta ja provokaatioista; pitää myönteisinä Kongon kansallisen episkopaalisen konferenssin (CENCO) pyrkimyksiä saada aikaan entistä laajempi konsensus poliittisesta siirtymäprosessista; kehottaa sekä viranomaisia että oppositiota pidättäytymään toimista tai lausunnoista, jotka voisivat jälleen lietsoa levottomuutta; myöntää samalla, että tarvitaan siirtymäkausi, jonka aikana presidentin tehtävien hoitamista valvoo siirtymäkauden neuvosto, jossa oppositiolla on oltava vahva asema;

7.  on syvästi huolestunut ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä ja poliittisen liikkumatilan entistä tarkemmasta rajoittamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä erityisesti oikeusjärjestelmän välineellistämisestä ja ihmisoikeuksien puolustajiin, poliittisiin vastustajiin ja toimittajiin kohdistetusta väkivallasta ja pelottelusta; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit; pyytää viranomaisia luopumaan välittömästi kaikista tiedostusvälineisiin kohdistuvista rajoituksista;

8.  on edelleen erittäin huolissaan riippumattoman keskusvaalilautakunnan todellisesta roolista, sillä vaaliprosessin legitiimiys riippuu pitkälti kyseisestä lautakunnasta; muistuttaa, että vaalilautakunnan olisi oltava puolueeton ja osallistava instituutio, jolla on riittävät resurssit laaja-alaiseen ja avoimeen toimintaan;

9.  kehottaa tutkimaan perinpohjaisesti ja avoimesti ihmisoikeusloukkaukset, joita on väitetty tapahtuneen mielenosoitusten aikana, jotta niistä vastuussa olevat saadaan selville ja voidaan saattaa tilille teoistaan;

10.  kehottaa EU:n valtuuskuntaa seuraamaan edelleen tiiviisti Kongon demokraattisen tasavallan kehitystä ja käyttämään kaikkia asianmukaisia keinoja ja välineitä ihmisoikeuksien puolustajien ja demokratialiikkeiden tukemiseksi; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa harkitsemaan EU:n valtuuskunnan välitysvalmiuksien lisäämistä, jotta voidaan tehdä yhteistyötä Afrikan unionin kanssa osallistavamman poliittisen vuoropuhelun tukemiseksi sekä poliittisen kriisin syvenemisen ja väkivaltaisuuksien leviämisen estämiseksi;

11.  edellyttää, että Afrikan unioni osallistuu suuremmassa määrin sen varmistamiseen, että Kongon perustuslakia noudatetaan täysimääräisesti; kehottaa luomaan pysyvän vuoropuhelun Suurten järvien alueen maiden välille, jotta voidaan estää alueen epävakauden paheneminen; pitää näin ollen myönteisenä Luandassa lokakuussa 2016 järjestettyä Suurten järvien alueen kansainvälistä konferenssia, jossa arvioitiin Kongon demokraattisen tasavallan tilannetta;

12.  palauttaa mieliin, että rauha ja turvallisuus ovat ennakkoedellytyksiä vaalien onnistumiselle ja vakaan poliittisen toimintaympäristön kehittymiselle; on tässä yhteydessä tyytyväinen, että Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO) jatkettiin ja että sen valtuuksia suojella siviilejä ja vaalia ihmisoikeuksia vaalien yhteydessä jatkettiin;

13.  muistuttaa olevansa syvästi huolestunut Kongon demokraattisen tasavallan hälyttävästä humanitaarisesta tilanteesta; kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita jatkamaan apuaan Kongon demokraattisen tasavallan ihmisille, jotta voitaisiin parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien elinoloja ja torjua väestön siirtymisen, heikon ruokaturvan ja luonnonkatastrofien seurauksia;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä komission varapuheenjohtajalle ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Kongon demokraattisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0085.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0290.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö