Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1310/2016

Predkladané texty :

RC-B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0479

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 159kWORD 48k
30.11.2016
PE593.747v01-00}
PE593.750v01-00}
PE593.753v01-00}
PE593.756v01-00}
PE593.757v01-00}
PE593.761v01-00} RC1
 
B8-1310/2016}
B8-1313/2016}
B8-1316/2016}
B8-1319/2016}
B8-1320/2016}
B8-1324/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8-1310/2016)

EFDD (B8-1313/2016)

ECR (B8-1316/2016)

PPE (B8-1319/2016)

ALDE (B8-1320/2016)

S&D (B8-1324/2016)


o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská, Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE
Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi, Eric Andrieu v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Arne Gericke v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička v mene skupiny ALDE
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP))  

 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenie z 10. marca 2016(1) a z 23. júna 2016(2),

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine, a najmä na vyhlásenia z 23. novembra 2016 a 24. augusta 2016,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenia EÚ z 25. júna 2016 o situácii ľudských práv v KDR, z 2. augusta 2016 a z 24. augusta 2016 o volebnom procese v KDR po začatí národného dialógu v KDR,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva uverejnenú 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva v KDR,

–  so zreteľom na spoločné tlačové správy Africkej únie, Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016 a z 5. júna 2016 o potrebe inkluzívneho politického dialógu v KDR a na ich záväzok podporovať úsilie subjektov v KDR o konsolidáciu demokracie v krajine,

–  so zreteľom na vyhlásenie z 15. augusta 2016 hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o násilí v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady EÚ z 23. mája 2016 a zo 17. októbra 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2277 (2016), ktorou sa obnovil mandát stabilizačnej misie v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 15. júla 2016 a z 21. septembra 2016 o situácii v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 20. septembra 2016, v ktorom sa vyzýva k zachovaniu pokoja na vyriešenie krízy prostredníctvom dialógu a v súlade s ústavou,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú 23. júna 2000 a revidovanú 25. júna 2005 a 22. júna 2010,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky prijatú 18. februára 2006,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Joseph Kabila je prezidentom KDR od roku 2001; keďže funkčné obdobie prezidenta Kabilu končí 20. decembra 2016 a kejže mandát prezidenta KDR je obmedzený ústavou na dve funkčné obdobia, a nasledujúce prezidentské a parlamentné voľby boli pôvodne plánované na koniec roku 2016;

B.  keďže počas posledných dvoch rokov prezident Joseph Kabila využíva administratívne a technické prostriedky na zdržanie volieb a zotrvanie pri moci aj po skončení ústavného mandátu;

C.  keďže prvý pokus o zmenu ústavy Konžskej demokratickej republiky s cieľom umožniť prezidentovi Kabilovi kandidovať na tretie funkčné obdobie bol v roku 2015 zastavený z dôvodu silného odporu a mobilizácie občianskej spoločnosti; keďže takéto pokusy spôsobili stupňujúce sa politické napätie, nepokoje a násilie v celej krajine, ktorá sa teraz v súvislosti s voľbami zrejme nachádza v patovej situácii;

D.  keďže prezident Kabila v novembri 2015 oznámil začatie národného dialógu; keďže Africká únia následne vymenovala bývalého togského predsedu vlády Edema Kodja za sprostredkovateľa národného politického dialógu; keďže dve hlavné opozičné skupiny sa odmietli zúčastniť, pretože dialóg považujú za neinkluzívny a nedemokratický, ako aj za zdržovaciu taktiku;

E.  keďže Africká únia, Organizácia spojených národov, EÚ a Medzinárodná organizácia frankofónie spoločne zdôraznili dôležitosť dialógu a hľadania dohody medzi politickými aktérmi, ktoré by rešpektovali zásady demokracie a právneho štátu, a naliehavo vyzvali všetkých konžských politických aktérov, aby rozšírili svoju úplnú spoluprácu na Edema Kodja;

F.  keďže 18. októbra 2016 bola podpísaná dohoda medzi prezidentom Kabilom a časťou opozície o odložení prezidentských volieb do apríla 2018; keďže podľa podmienok tejto dohody prezident Kabila, ktorému bolo teda umožnené zostať pri moci po roku 2016, vymenoval nového dočasného premiéra, Samyho Badibangu, člena opozície, ako zodpovedného za vytvorenie novej vlády;

G.  keďže od januára 2015 konžské bezpečnostné a spravodajské orgány zasahujú proti pokojným aktivistom a členom opozície a občianskej spoločnosti, ktorí odmietajú pokusy o to, aby prezident Kabila mohol zostať pri moci aj po presiahnutí ústavného limitu dvoch funkčných období;

H.  keďže skupiny ochrancov ľudských práv opakovane informovali o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu, zhromažďovania a demonštrovania v krajine pred voľbami, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, novinárom, politickým lídrom a iným;

I.  keďže neustále sa zvyšujúci počet prípadov násilia a porušovania ľudských práv a medzinárodného práva, najmä cielených akcií a svojvoľného zatýkania, majú negatívny vplyv na úsilie o vyriešenie a stabilizáciu situácie v KDR;

J.  keďže viac než 50 osôb bolo údajne zabitých počas demonštrácií v dňoch 19. a 20. septembra 2016 v Kinshase a mnohí ďalší sú nezvestní; keďže členovia hnutí LUCHA a Filimbi sú naďalej nezákonne zadržiavaní; keďže médiá ako Radio France Internationale (RFI) a Radio Okapi boli zatvorené alebo ich signál je rušený; keďže podľa správy Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva bolo zaznamenaných 422 prípadov porušovania ľudských práv zo strany polície a bezpečnostných síl počas demonštrácií, ktoré sa konali od 19. do 21. septembra 2016;

K.  keďže humanitárne organizácie tvrdia, že politická nestabilita uvrhuje krajinu do chaosu a spôsobuje, že jej obyvateľstvo, ktoré už bolo oslabené rôznymi minulými a súčasnými krízami, upadá do extrémnej chudoby a neistoty, pričom v súčasnosti vyše 5 miliónov ľudí potrebuje potravinovú pomoc;

L.  keďže Európska únia zdôraznila, že akékoľvek rozhodnutie o odložení volieb musí byť prijaté v rámci inkluzívneho, nestranného a transparentného politického dialógu medzi konžskými zúčastnenými stranami pred skončením funkčného obdobia prezidenta Kabilu v decembri 2016;

M.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu pre KDR na obdobie 2014 – 2020, ktorý je financovaný sumou vo výške 620 miliónov EUR z 11. Európskeho rozvojového fondu, patrí posilnenie dobrej správy a právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, polície a armády;

1.  vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch počas demonštrácií v posledných týždňoch a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí a obyvateľom KDR;

2.  je hlboko znepokojený čoraz nestabilnejšou situáciou v KDR v kontexte predvolebného napätia; pripomína orgánom KDR a v prvom rade jej prezidentovi, že je ich povinnosťou chrániť občanov, ktorí sa nachádzajú na celom území štátu, a najmä chrániť ich proti zneužívaniu a zločinom a vykonávať svoju úlohu vlády pri plnom rešpektovaní zásad právneho štátu;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláda a nezávislá národná volebná komisia (CENI) nedokázali usporiadať prezidentské voľby v termíne podľa ústavy; opakuje svoju výzvu na úspešné a včasné konanie volieb v úplnom súlade s ústavou KDR a Africkou chartou demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných, a trvá na zodpovednosti vlády KDR za zaručenie priaznivého prostredia pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby čo najskôr;

4.  pripomína záväzok, ktorý KDR prijala v rámci Dohody z Cotonou, t. j. rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudské práva, ku ktorým patrí sloboda prejavu a médií, dobrá správa vecí verejných a transparentnosť v politických funkciách; konštatuje, že dialóg podľa článku 8 Dohody z Cotonou s orgánmi KDR, ktorého cieľom je definitívne objasniť volebný proces, zlyháva;

5.  naliehavo vyzýva EÚ, aby prijala konkrétnejšie kroky a bezodkladne začala konanie podľa článku 96 Dohody z Cotonou, a prijala cielené sankcie vrátane zákazu vydávania víz a zmrazenia aktív namierené voči vyšším úradníkom a zamestnancom ozbrojených síl zodpovedným za násilné represie demonštrácií a patovú politickú situáciu, ktorá bráni mierovému a ústavnému odovzdaniu moci, najmä voči Kalevovi Mutondovi, generálmajorovi Johnovi Numbimu, generálovi Ilungovi Kampetemu, generálmajorovi Gabrielovi Amisimu Kumbovi a generálovi Célestinovi Kanyamovi;

6.  naliehavo vyzýva všetkých politických aktérov, aby sa zapojili do mierového a konštruktívneho dialógu, aby sa predišlo akémukoľvek prehĺbeniu súčasnej politickej krízy, a aby sa zdržali ďalšieho násilia a provokácie; víta úsilie Národnej konferencie biskupov (CENCO) o dosiahnutie širšieho konsenzu o politickom prechode; vyzýva orgány a opozíciu, aby sa zdržali akéhokoľvek konania alebo vyhlásenia, ktoré by mohli ďalej šíriť nepokoje; medzičasom uznáva, že je potrebné prechodné obdobie, počas ktorého sa bude funkcia prezidenta vykonávať len pod autoritou prechodnej rady, v ktorej bude hrať kľúčovú úlohu opozícia;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a narastajúcim obmedzovaním politického priestoru v KDR, a to najmä zneužívaním systému súdnictva, násilím a zastrašovaním obhajcov ľudských práv, politických oponentov a novinárov; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov; vyzýva orgány, aby okamžite zrušili všetky obmedzenia médií;

8.  naďalej sa hlboko zaujíma o skutočnú úlohu CENI, od ktorej bude do veľkej miery závisieť legitimita volebného procesu; pripomína, že volebná komisia by mala byť nestrannou a inkluzívnou inštitúciou s dostatočnými zdrojmi na umožnenie komplexného a transparentného procesu;

9.  požaduje úplné, podrobné a transparentné vyšetrenie prípadov údajného porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo počas protestov, identifikáciu zodpovedných osôb a ich vzatie na zodpovednosť;

10.  vyzýva delegáciu EÚ, aby naďalej pozorne sledovala vývoj v KDR a využila všetky vhodné nástroje na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí; vyzýva PK/VP, aby zvážila zvýšenie spôsobilosti v oblasti mediácie delegácie EÚ na spoluprácu s Africkou úniou s cieľom podporiť inkluzívnejší politický dialóg a zabrániť prehĺbeniu politickej krízy a ďalšiemu šíreniu násilia;

11.  žiada silnejšie zapojenie Africkej únie do zabezpečenia plného rešpektovania ústavy KDR; vyzýva na trvalý dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier, aby sa zabránilo akejkoľvek ďalšej destabilizácii; v tejto súvislosti víta usporiadanie medzinárodnej konferencie oblasti Veľkých jazier na zhodnotenie situácie v KDR, ktorá sa konala v Luande v októbri 2016;

12.  pripomína, že mier a bezpečnosť sú predpokladom úspešných volieb a stabilného politického prostredia; v tejto súvislosti víta obnovenie mandátu misie MONUSCO a posilnenie jej právomocí na ochranu civilného obyvateľstva a na dodržiavanie ľudských práv v súvislosti s voľbami;

13.  opakuje svoje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou humanitárnou situáciou v KDR; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v pomoci obyvateľom KDR s cieľom zlepšiť životné podmienky najzraniteľnejších obyvateľov a vyrovnať sa s následkami vysídľovania, nedostatku potravín a prírodných katastrof;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu KDR, africkej únii, Rade AKT – EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0085.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0290.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia