Postup : 2016/3028(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1344/2016

Předložené texty :

RC-B8-1344/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2016 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0507

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 162kWORD 57k
14.12.2016
PE596.614v01-00}
PE596.617v01-00}
PE596.619v01-00}
PE596.621v01-00}
PE596.625v01-00}
PE596.628v01-00}
PE596.632v01-00} RC1
 
B8-1344/2016}
B8-1347/2016}
B8-1349/2016}
B8-1351/2016}
B8-1355/2016}
B8-1358/2016}
B8-1362/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-1344/2016)

EFDD (B8-1347/2016)

Verts/ALE (B8-1349/2016)

GUE/NGL (B8-1351/2016)

PPE (B8-1355/2016)

ALDE (B8-1358/2016)

S&D (B8-1362/2016)


o masových hrobech v Iráku (2016/3028(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi, Inese Vaidere za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Arne Gericke za skupinu ECR
Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o masových hrobech v Iráku (2016/3028(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci v severním Iráku / v Mosulu(1), ze dne 27. února 2014 o situaci v Iráku(2), ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin(3), ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem(4), ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá’iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů(5) a ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá’iš)(6),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 23. května 2016 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje Dá’iš, ze dne 14. prosince 2015 o Iráku, ze dne 16. března 2015 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje ISIS/Dá’iš, ze dne 20. října 2014 o krizi v Sýrii a Iráku spojenou s ISIS/Dá’iš, ze dne 14. dubna 2014 a 12. října 2015 o Sýrii, ze dne 15. srpna 2014 o Iráku a na závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Iráku a Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Úřadu pro lidská práva v rámci mise Organizace spojených národů na pomoc Iráku (UNAMI) s názvem „Výzva k odpovědnosti a ochraně: Jezídové přeživší zvěrstva páchaná ze strany ISIL“ ze srpna 2016,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu přijatý v roce 1998 a jeho ustanovení o jurisdikci v souvislosti se zločinem genocidy, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a zločinem agrese,

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Iráckou republikou,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2253 (2015),

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2016 aktivistkám a bývalým zajatkyním ISIS/Dá’iš Nadji Muradové a Lamíji Adží Bašárové,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 zaútočil ISIS/Dá’iš na jezídské komunity v okolí města Sindžár v Ninivské provincii v Iráku a údajně přitom zabil tisíce osob; vzhledem k tomu, že poté, co kurdské síly převzaly v prosinci 2014 kontrolu nad oblastmi severně od hory Sindžár, bylo nalezeno několik masových hrobů; vzhledem k tomu, že poté, co v polovině listopadu 2015 kurdské síly znovu ovládly město Sindžár, byly nalezeny další místa poprav a zjevné masové hroby;

B.  vzhledem k tomu, že zvěrstva, jichž se ISIS/Dá’iš systematicky ve velkém měřítku dopouští, byla zaměřena na zničení příslušníků Jezídů; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva, zejména podle článku II Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, představují tato zvěrstva genocidu;

C.  vzhledem k tomu, že k Parlamentu, který dne 4. února 2016 prohlásil, že se ISIS/Dá’iš dopouští genocidy na křesťanech a Jezídech a dalších náboženských a etnických menšinách, se připojily Rada Evropy, ministerstvo zahraničí USA, Kongres USA, britský parlament, australský parlament a další státní a mezinárodní instituce, které uznaly, že ukrutnosti, která páchá ISIS/Dá’iš na náboženských a etnických menšinách v Iráku, zahrnují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu;

D.  vzhledem k tomu, že Ninivská pláň, Tal Afar a Sindžár i širší region jsou odpradávna domovem křesťanů (Chaldejců, Syřanů a Asyřanů), Jezídů, sunnitských a šíitských Arabů, Kurdů, Šabaků, Turkmenů, příslušníků menšiny Kakájů, Sabejců/Mandejců a dalších národů, které zde po staletí vedle sebe pokojně žily a vzájemně spolupracovaly navzdory obdobím násilí a pronásledování zvnějšku, a to až do počátku tohoto století a obsazení většiny regionu organizací ISIS/Dá’iš v roce 2014;

E.  vzhledem k tomu, že ode dne 27. října 2016 ISIS/Dá’iš převáží unesené ženy, včetně Jezídek, do Mosulu a Tal Afaru; vzhledem k tomu, že některé z těchto žen byly údajně „rozděleny“ mezi bojovníky ISIS/Dá’iš, zatímco ostatním bylo řečeno, že budou doprovázet konvoje ISIS/Dá’iš;

F.  vzhledem k tomu, že k tomu, aby bylo možné zachovat a shromáždit důkazy o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a genocidě, jichž se dopouští ISIS/Dá’iš, a aby bylo možné jejich pachatele pohnat k odpovědnosti, je naprosto nezbytné chránit a zachovat všechny masové hroby v Iráku i v Sýrii a analyzovat je; vzhledem k tomu, že rodinným příslušníkům obětí by se mělo dostat psychické a logistické podpory;

G.  vzhledem k tomu, že zločiny ISIS/Dá’iš proti jezídské komunitě dokumentuje několik místních organizací, které však mají pouze omezenou kapacitu; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních lidskoprávních organizací jako např. Human Rights Watch v oblasti navzdory politické podpoře této mise ze strany nejrůznějších zemí, včetně USA a Německa, neprovádějí činnost žádní mezinárodní forenzní experti;

H.  vzhledem k tomu, že Vysoký komisař OSN pro lidská práva dne 11. listopadu 2016 uvedl, že „předáním situace v Iráku Mezinárodnímu trestnímu soudu, zajištěním jurisdikce iráckých soudů nad mezinárodními trestnými činy a reformou trestněprávního systému a rozšířením schopnosti soudních úředníků zdokumentovat, vyšetřit a stíhat porušování zákonů může irácká vláda zajistit spravedlnost a bezpečnost, které jsou základem trvalého míru v této zemi. Pokud se to nepovede, mohlo by to závažným způsobem ohrozit dlouhodobý mír a bezpečnost, které si irácký lid zaslouží“;

I.  vzhledem k tomu, že irácká armáda s podporou světové koalice zformované proti organizaci ISIS/Dá’iš a pešmergských milic kurdské regionální vlády zahájila operaci na osvobození Mosulu, druhého největšího města Iráku, a zbytku iráckého území, které stále okupuje ISIS/Dá’iš;

1.  bezvýhradně odsuzuje pokračování zvěrstev a zjevného porušování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv, jichž se dopouští ISIS/Dá’iš; s hlubokým rozhořčením poukazuje na neustále se objevující nové masové hroby v Iráku a Sýrii, které jsou důkazem teroru páchaného ze strany ISIS/Dá’iš; vyjadřuje soustrast všem osobám v Iráku, které v důsledku zločinů proti lidskosti a válečných zločinů páchaných ze strany ISIS/Dá’iš a skupin, které jsou na ně napojeny, přišly o své rodinné příslušníky;

2.  důrazně apeluje na mezinárodní společenství, zejména na Radu bezpečnosti OSN, aby údajné masové hroby v Iráku považovala za další důkaz genocidy a aby ISIS/Dá’iš předala Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC);

3.  vyzývá irácké orgány, včetně kurdské regionální vlády, aby urychleně přijaly kroky na ochranu pohřebišť v okolí hory Sindžár, která se poté, co bylo území od ISIS/Dá’iš získáno zpět, stala přístupná, a aby přijaly veškerá další nezbytná opatření na zachování důkazů o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti páchaných ze strany ISIS/Dá’iš, s cílem zajistit odpovědnost příslušných osob;

4.  vyzývá irácké orgány, aby přizvaly mezinárodní forenzní experty, včetně těch, kteří mají zkušenost s prací s trestními soudy, aby zmapovaly všechny masové hroby a pomohly zachovat a zanalyzovat důkazy, které byly nalezeny v nově zpřístupněných masových hrobech, jelikož při exhumaci bez forenzních expertů může dojít ke zničení důležitých důkazů a identifikace těl se může značně zkomplikovat;

5.  vyzývá EU, její členské státy a další potenciální mezinárodní dárce, aby irácké vládě usnadnily nábor lidských zdrojů a budování infrastruktury, která je nutná k zachování a analýze důkazů, které by mohly být velmi důležité v rámci budoucích domácích a mezinárodních procesů týkajících se zodpovědnosti za uvedené válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, a aby jí poskytly svou plnou podporu;

6.  je obzvláště znepokojen situací žen a dětí v tomto konfliktu, zejména situací jezídských žen a dětí, které jsou obětí pronásledování, poprav, mučení, sexuálního vykořisťování a dalších zvěrstev; trvá na tom, je nutné zajistit plný rozsah zdravotnických služeb, zejména obětem znásilnění; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby úzce spolupracovaly se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a aby ji v tomto směru podporovaly; vyzývá k okamžitému propuštění všech žen a dětí, které se i nadále nacházejí v zajetí u ISIS/Dá’iš;

7.  znovu poukazuje na svou plnou podporu irácké armády, armád světové koalice zformované proti organizaci ISIS/Dá’iš a pešmergských milic kurdské regionální vlády a jejich spojenců, kteří se snaží o osvobození Mosulu a dalších oblastí země od přítomnosti ISIS/Dá’iš, a také na svou podporu irácké nezávislosti, územní celistvosti a suverenity;

8.  připomíná, že irácké orgány musejí podniknout konkrétní kroky na ochranu civilistů během vojenské operace, mimo jiné přijmout veškerá možná preventivní opatření, aby během útoku nedošlo ke ztrátám na životech civilistů a k porušování lidských práv; zdůrazňuje, že pozemní síly musejí v průběhu svých operací dodržovat mezinárodní humanitární právo a mezinárodní předpisy v oblasti lidských práv;

9.  vyjadřuje podporu Irácké republice a jejím občanům při uznání politicky, sociálně a hospodářsky životaschopné a udržitelné provincie v regionech Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru v souladu se zákonným požadavkem na přiznání regionální autonomie, jak zaručuje irácká ústava;

10.  zdůrazňuje, že irácká vláda by si měla jako politickou prioritu stanovit, že vysídleným domorodým obyvatelům Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru – z nichž mnoho muselo opustit v rámci Iráku své domovy – zaručí s podporou EU, včetně jejích členských států, a mezinárodního společenství právo na návrat do jejich původní vlasti; zdůrazňuje, že těmto národům by měla být s podporou irácké vlády a kurdské regionální vlády v plném rozsahu znovu přiznána jejich základní lidská práva, včetně práva na rovné politické postavení, která by měla být nadřazena veškerým nárokům na majetková práva ze strany jiných osob;

11.  naléhavě vyzývá Irák, aby se stal členem Mezinárodního trestního soudu ICC, aby bylo možné ISIS/Dá’iš stíhat za válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti;

12.  vyzývá mezinárodní společenství, včetně členských států EU, aby postavilo členy ISIS/Dá’iš v rámci své jurisdikce před soud, mj. na základě uplatňování zásady všeobecné soudní pravomoci;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Iráku a regionální vládě Kurdistánu.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0422.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0171.

(3)

Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 25.

(4)

Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 35.

(5)

Úř. C 316, 30.8.2016, s. 113.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0051.

Právní upozornění - Ochrana soukromí