Procedură : 2016/3028(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-1344/2016

Texte depuse :

RC-B8-1344/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2016 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0507

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 434kWORD 57k
14.12.2016
PE596.614v01-00}
PE596.617v01-00}
PE596.619v01-00}
PE596.621v01-00}
PE596.625v01-00}
PE596.628v01-00}
PE596.632v01-00} RC1
 
B8-1344/2016}
B8-1347/2016}
B8-1349/2016}
B8-1351/2016}
B8-1355/2016}
B8-1358/2016}
B8-1362/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8-1344/2016)

EFDD (B8-1347/2016)

Verts/ALE (B8-1349/2016)

GUE/NGL (B8-1351/2016)

PPE (B8-1355/2016)

ALDE (B8-1358/2016)

S&D (B8-1362/2016)


referitoare la gropile comune din Irak (2016/3028(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Arne Gericke în numele Grupului ECR
Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la gropile comune din Irak (2016/3028(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la situația din Nordul Irakului/Mosul(1), Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Irak(2), Rezoluția sa din 18 septembrie 2014 referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva grupării Statul Islamic, inclusiv la persecutarea minorităților(3), Rezoluția sa din 12 februarie 2015 referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, mai ales în contextul ISIS(4), Rezoluția sa din 12 martie 2015 referitoare la atacurile și răpirile recente comise de ISIS/Daesh în Orientul Mijlociu, în special asupra asirienilor(5) și Rezoluția sa din 4 februarie 2016 referitoare la uciderea sistematică în masă a minorităților religioase de către așa-numita grupare ISIS/Daesh(6),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 23 mai 2016 privind Strategia regională a UE pentru Siria și Irak, precum și pentru amenințarea reprezentată de Daesh, din 14 decembrie 2015 privind Irakul, din 16 martie 2015 privind Strategia regională a UE pentru Siria și Irak, precum și pentru amenințarea reprezentată de ISIL/Daesh, din 20 octombrie 2014 privind criza ISIL/Da’esh din Siria și Irak, din 14 aprilie 2014 și 12 octombrie 2015 privind Siria, din 15 august 2014 privind Irakul, și concluziile Consiliului European din 30 august 2014 privind Irakul și Siria,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la Irak și Siria,

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și al Biroului pentru drepturile omului al misiunii ONU de asistență pentru Irak (UNAMI) intitulat: „Un apel la responsabilitate și protecție: supraviețuitorii yazidi ai atrocităților comise de ISIL” din august 2016,

–  având în vedere Statutul de la Roma din 1998 al Curții Penale Internaționale și prevederile acestuia referitoare la jurisdicția pentru crima de genocid, crimele împotriva umanității, crimele de război și crima de agresiune,

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Republica Irak;

–  având în vedere Rezoluția 2253 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere decizia sa de a acorda Premiul Saharov pe 2016 pentru libertatea de gândire activistelor yazidi irakiene care s-au aflat în captivitatea ISIS/Daesh Nadia Murad și Lamiya Aji Bashar,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în august 2014 ISIS/Daesh a atacat comunitățile Yazidi din jurul orașului Sinjar din provincia irakiană Ninive, omorând, potrivit relatărilor, mii de oameni; întrucât au fost găsite mai multe gropi comune după ce forțele kurde au recucerit zonele aflate la nord de Muntele Sinjar înainte de decembrie 2014; întrucât, după ce forțele kurde au recucerit orașul Sinjar la jumătatea lunii noiembrie 2015, au fost găsite și alte locuri de execuție și posibil alte gropi comune;

B.  întrucât atrocitățile săvârșite de ISIS/Daesh în mod sistematic și pe scară largă au avut drept țintă populația Yazidi, pe care au încercat să o distrugă; întrucât, conform dreptului internațional, mai ales în conformitate cu articolul articolul II din Convenția ONU din 1948 pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, aceste crime reprezintă un genocid;

C.  întrucât Parlamentului, care, la 4 februarie 2016 a recunoscut că ISIS/Daesh comite acte de genocid împotriva creștinilor și yazidilor și împotriva persoanelor aparținând altor minorități religioase și etnice, i s-au alăturat Consiliul Europei, Departamentul de Stat al SUA, Congresul SUA, Parlamentul Regatului Unit, Parlamentul Australiei și alte instituții naționale și internaționale, care au recunoscut că atrocitățile comise de ISIS/Daesh împotriva minorităților etnice și religioase din Irak includ crime de război, crime împotriva umanității și acte de genocid;

D.  întrucât câmpia Ninive, Tal Afar și Sinjar, precum și regiunea în ansamblu, au constituit de multă vreme patria ancestrală a creștinilor (caldeeni/siriaci/asirieni), a comunității yazidi, a arabilor sunniți și șiiți, a kurzilor, a comunității shabak, a turkmenilor, a comunității kaka’i, a comunității sabiene-mandeene și a altora, unde au locuit vreme de secole într-un spirit general de pluralism, stabilitate și cooperare comunitară, în ciuda unor perioade de violență și de persecuție externe, până la începutul acestui secol și la ocuparea celei mai mari părți a regiunii de către ISIS/Daesh în 2014;

E.  întrucât din 27 octombrie 2016 încoace ISIS/Daesh a transferat femei, inclusiv femei Yazidi, în orașele Mosul și Tel Afar; întrucât se pare că unele dintre aceste femei au fost „distribuite” luptătorilor ISIS/Daesh, în timp ce altora li s-a spus că vor fi puse să însoțească convoaiele ISIS/Daesh;

F.  întrucât protejarea, conservarea și analizarea tuturor gropilor comune din Irak, ca și din Siria, sunt esențiale pentru conservarea și strângerea dovezilor de crime de război, crime împotriva umanității și genocid comise de ISIS/Daesh și pentru a-i trage la răspundere pe făptași; întrucât rudelor victimelor ar trebui să li se acorde sprijin psihologic și logistic;

G.  întrucât mai multe organizații locale au strâns date despre crimele ISIS/Daesh împotriva comunității Yazidi, numai că ele au o capacitate limitată; întrucât, potrivit organizațiilor internaționale pentru protecția drepturilor omului precum Human Rights Watch, niciun expert internațional în medicină legală nu a studiat situația din zonă, în ciuda susținerii politice pentru o asemenea misiune din partea mai multor țări, inclusiv SUA și Germania;

H.  întrucât la 11 noiembrie 2016 Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat că: „Dacă Curtea Penală Internațională este sesizată în legătură cu situația din Irak; dacă instanțele irakiene primesc jurisdicția asupra crimelor internaționale; dacă se reformează sistemul judiciar penal și se întărește capacitatea aparatului judiciar de a documenta, investiga și a urmări în justiție infracțiunile, guvernul Irakului poate asigura justiția și să pună temeliile unei păci durabile în această țară. În caz contrar, ar putea fi pusă în pericol pacea și securitatea pe termen lung pe care poporul irakian o merită”;

I.  întrucât, cu sprijinul coaliției internaționale împotriva ISIS/Daesh și al forțelor Peshmerga ale Guvernului Regional al Kurdistanului, armata irakiană a inițiat operațiunea de eliberare de sub controlul ISIS/Daesh a orașului Mosul, al doilea oraș ca mărime din Irak, și a celorlalte teritorii aflate încă sub ocupația ISIS/Daesh;

1.  condamnă fără rezerve atrocitățile continue și încălcările flagrante ale drepturilor umanitare internaționale și drepturilor omului de către ISIS/Daesh; ia act cu nespusă indignare de descoperirea în curs de noi gropi comune în Irak și Siria, mărturie a grozăviilor săvârșite de ISIS/Daesh; transmite condoleanțe tuturor irakienilor care și-au pierdut ființe apropiate ca urmare a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război comise de ISIS/Daesh;

2.  face un apel ferm către comunitatea internațională, în special către Consiliul de Securitate al ONU, să considere gropile comune descoperite în Irak ca pe o nouă dovadă a genocidului și să aducă ISIS/Daesh în fața Curții Penale Internaționale (CPI);

3.  îndeamnă autoritățile irakiene, inclusiv GRK, să ia măsuri urgente pentru a proteja gropile comune din jurul Muntelui Sinjar care au devenit accesibile după ce zona a fost recucerită din mâinile ISIS/Daesh și să ia toate măsuri care se impun pentru a păstra dovezile crimelor de război și ale crimelor împotriva umanității comise de ISIS/Daesh pentru a-i putea trage la răspundere pe vinovați;

4.  îndeamnă autoritățile irakiene să invite experți internaționali în criminalistică, inclusiv dintre cei cu experiență în colaborarea cu tribunalele penale, pentru a cartografia toate gropile comune și ajuta la păstrarea și analizarea probelor găsite în gropile comune descoperite de curând, întrucât exhumările făcute fără ajutorul experților criminaliști pot distruge probe extrem de importante, complicând foarte mult identificarea cadavrelor;

5.  face un apel către UE, statele sale membre și alți potențiali donatori să faciliteze acordarea de sprijin și să acorde ei înșiși tot sprijinul disponibil guvernului Irakului de a constitui resursele umane și infrastructura necesare pentru păstrarea și analizarea probelor care ar putea fi vitale pentru procesele viitoare interne și internaționale de stabilire a răspunderii destinate să judece crimele de război, crimele împotriva umanității și genocidul;

6.  este deosebit de îngrijorat de soarta femeilor și copiilor prinși în conflict, mai ales a femeilor și copiilor Yazidi, care sunt victime ale persecuțiilor, execuțiilor, torturii, exploatării sexuale și altor atrocități; insistă asupra necesității de a pune la dispoziție o gamă completă de servicii medicale, îndeosebi pentru victimele violurilor; îndeamnă, în regim de urgență, UE și statele sale membre să coopereze strâns cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și să o sprijine în acest scop; cere eliberarea imediată a tuturor femeilor și copiilor ținuți încă în captivitate de ISIS/Daesh;

7.  își reiterează sprijinul total față de armata irakiană, armatele coaliției mondiale anti-ISIS/Daesh, forțelor Peshmerga ale GRK și ale aliaților lor și față de eforturile lor de a elibera Mosulul și alte părți ale țării de ISIS/Daesh, precum și sprijinul față de independența, integritatea teritorială și suveranitatea Irakului;

8.  reamintește că autoritățile irakiene trebuie să ia măsuri concrete pentru a proteja populația civilă pe durata acestei campanii, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor de precauție posibile pentru a se evita pierderea de vieți omenești în rândul civililor și încălcarea drepturilor omului pe durata ofensivei; subliniază că forțele prezente pe teren au obligația de a respecta prevederile dreptului umanitar internațional și ale legislației în domeniul drepturilor omului pe durata desfășurării operațiunilor;

9.  își exprimă sprijinul pentru Republica Irak și poporul său în ceea ce privește recunoașterea unei provincii viabile și sustenabile din punct de vedere politic, social și economic în câmpia Ninive și în regiunile Tal Afar și Sinjar, în concordanță cu manifestările legitime de autonomie regională garantate de Constituția Irakului;

10.  subliniază că dreptul de întoarcere în regiunea de origine a populațiilor autohtone strămutate din Câmpia Ninive, din Tal Afar și din Sinjar – multe dintre acestea strămutate în interiorul Irakului – ar trebui să reprezinte o prioritate politică a guvernului irakian, cu sprijinul UE, inclusiv al statelor sale membre, precum și al comunității internaționale; subliniază că, cu sprijinul guvernului Irakului și al GRK, acestor populații ar trebui să li se garanteze pe deplin drepturile omului, precum și drepturile lor de proprietate, care ar trebui să aibă întâietate în fața oricăror pretenții exprimate de alții;

11.  îndeamnă Irakul să devină un membru al CPI pentru a putea încrimina ISIS/Daesh pentru crime de război, genocid și crime împotriva umanității;

12.  cere comunității internaționale, inclusiv statelor membre ale UE, să aducă în fața justiției pe membrii ISIS/Daesh aflați în jurisdicția lor, inclusiv prin aplicarea principiului jurisdicției universale;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și Consiliului Reprezentanților din Irak și guvernului regional din Kurdistan.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0422.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0171.

(3)

JO C 234, 28.6.2016, p. 25.

(4)

JO C 310, 25.8.2016, p. 35.

(5)

JO C 316, 30.8.2016, p. 113.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0051.

Notă juridică - Politica de confidențialitate