Postopek : 2016/3028(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1344/2016

Predložena besedila :

RC-B8-1344/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2016 - 6.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0507

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 352kWORD 49k
14.12.2016
PE596.614v01-00}
PE596.617v01-00}
PE596.619v01-00}
PE596.621v01-00}
PE596.625v01-00}
PE596.628v01-00}
PE596.632v01-00} RC1
 
B8-1344/2016}
B8-1347/2016}
B8-1349/2016}
B8-1351/2016}
B8-1355/2016}
B8-1358/2016}
B8-1362/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-1344/2016)

EFDD (B8-1347/2016)

Verts/ALE (B8-1349/2016)

GUE/NGL (B8-1351/2016)

PPE (B8-1355/2016)

ALDE (B8-1358/2016)

S&D (B8-1362/2016)


o množičnih grobiščih v Iraku (2016/3028(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jiří Pospíšil, György Hölvényi, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D
Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ruža Tomašić, Monica Macovei, Arne Gericke v imenu skupine ECR
Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o množičnih grobiščih v Iraku (2016/3028(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 27. oktobra 2016 o razmerah v severnem Iraku/Mosulu(1), z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Iraku(2), z dne 18. septembra 2014 o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin(3), z dne 12. februarja 2015 o humanitarni krizi v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo(4), z dne 12. marca 2015 o nedavnih napadih in ugrabitvah, zlasti Asircev, ki jih izvaja ISIS/Daiš na Bližnjem vzhodu(5), in z dne 4. februarja 2016 o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS(6),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. maja 2016 o regionalni strategiji EU za Sirijo in Irak ter za odziv na grožnjo skupine Daiš, z dne 14. decembra 2015 o Iraku, z dne 16. marca 2015 o regionalni strategiji EU za Sirijo in Irak ter za odziv na grožnjo skupine ISIS/Daiš, z dne 20. oktobra 2014 o krizi v zvezi z ISIS/Daiš v Siriji in Iraku, z dne 14. aprila 2014 in 12. oktobra 2015 o Siriji in z dne 15. avgusta 2014 o Iraku ter sklepov Evropskega sveta z dne 30. avgusta 2014 o Iraku in Siriji,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Iraku in Siriji,

–  ob upoštevanju poročila urada visokega komisarja Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice in urada za človekove pravice misije OZN za pomoč Iraku iz avgusta 2016 z naslovom „Poziv k odgovornosti in zaščiti: Jazidi, ki so preživeli grozodejstva ISIL“,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča iz leta 1998 in njegovih določb o jurisdikciji za genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva in agresijo,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Republiko Irak,

–  ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN št. 2253 (2015),

–  ob upoštevanju Ustanovne listine OZN,

–  ob upoštevanju svoje odločitve, da nagrado Saharova za svobodo misli za leto 2016 podeli iraškima jazidskima aktivistkama Nadji Murad in Lamiji Adži Bašar, ki sta bili ujetnici ISIS/Daiša,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je v avgustu 2014 skupina ISIS/Daiš napadla jazidske skupnosti okrog mesta Sindžar v iraški pokrajini Ninive in tam po poročilih ubila več tisoč ljudi; ker je bilo po tem, ko so decembra 2014 kurdske sile ponovno zavzele območja severno od gore Sindžar, odkritih več množičnih grobišč; ker so bila odkrita nova prizorišča pobojev in domnevna množična grobišča, ko so kurdske sile ponovno zavzele mesto Sindžar sredi novembra 2015;

B.  ker je skupina ISIS/Daiš svoja sistematična in obsežna grozodejstva izvajala z namenom, da uniči jazidsko ljudstvo; ker takšna grozodejstva po mednarodnem pravu, zlasti v skladu s členom II konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948, predstavljajo genocid;

C.  ker so se Evropskemu parlamentu, ki je 4. februarja 2016 ugotovil, da ISIS/Daiš izvaja genocid nad kristjani in jazidi ter drugimi osebami, ki pripadajo verskim in etničnim manjšinam, pridružili Svet Evrope, zunanje ministrstvo in kongres ZDA, parlament Združenega kraljestva, avstralski parlament ter druge državne in mednarodne institucije, ki so ravno tako prišle do spoznanja, da grozodejstva skupine ISIS/Daiš nad verskimi in etničnimi manjšinami v Iraku, vključujejo vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in genocid;

D.  ker so Ninivska nižina, Tal Afar in Sindžar, pa tudi širša regija, domovina prednikov kristjanov (Kaldejcev, sirskih kristjanov in Asircev), jazidov, sunitov in šiitskih Arabcev, Kurdov, Šabakov, Turkmencev, kakajcev, sabejcev in mandejcev, pa tudi drugih, kjer so vse do začetka tega stoletja in okupacije ISIS/Daiša, ki je leta 2014 zavzel skoraj vso regijo, ter kljub obdobjem zunanjega nasilja in preganjanja stoletja živeli v duhu splošnega pluralizma, stabilnosti in sodelovanja skupnosti;

E.  ker ISIS/Daiš od 27. oktobra 2016 premešča ugrabljene ženske, tudi jazidske, v mesti Mosul in Tel Afar; ker poročila navajajo, da so bile nekatere od teh žensk „razdeljene“ borcem ISIS/Daiš, drugim pa je bilo sporočeno, da bodo uporabljene za spremljanje konvojev ISIS/Daiša;

F.  ker so varovanje, ohranitev in analiza množičnih grobišč v Iraku, pa tudi v Siriji, bistvenega pomena za ohranitev in zbiranje dokazov o vojnih hudodelstvih, hudodelstvih zoper človečnost in genocidu, ki jih je storila skupina ISIS/Daiš, in za to, da bodo storilci odgovarjali za svoja dejanja; ker bi bilo treba sorodnikom žrtev zagotoviti psihološko in logistično podporo;

G.  ker več lokalnih organizacij beleži zločine ISIS/Daiša zoper jazidsko skupnost, a so njihove zmogljivosti omejene; ker mednarodne organizacije s področja človekovih pravic – denimo Human Rights Watch – navajajo, da na območju niso delovali mednarodni forenzični izvedenci, čeprav so politično podporo za takšno misijo izrazile številne države, tudi ZDA in Nemčija;

H.  ker je visoki komisar OZN za človekove pravice 11. novembra 2016 povedal: „S predložitvijo razmer v Iraku Mednarodnemu kazenskemu sodišču, s pooblastitvijo iraških sodišč za sojenje o mednarodnih hudodelstvih, z reformo kazenskopravnega sistema in okrepitvijo zmogljivosti pravosodnih uradnikov, da beležijo, preiskujejo in preganjajo kršitve, lahko iraška vlada zagotovi, da bo pravici zadoščeno in da bodo postavljeni temelji za trajen mir v državi. Če do tega ne bo prišlo, utegneta biti resno ogrožena dolgoročni mir in varnost, ki si ju ljudje v Iraku zaslužijo“;

I.  ker je iraška vojska ob podpori svetovne koalicije proti ISIS/Daišu in pešmerg kurdske regionalne vlade začela operacijo za osvoboditev Mosula, drugega največjega iraškega mesta, ter preostalih iraških ozemelj, ki jih še vedno zaseda ISIS/Daiš;

1.  brez pridržkov obsoja ponavljajoča se grozodejstva in grobe kršitve humanitarnega prava in prava o človekovih pravicah, ki jih izvaja ISIS/Daiš; z neizmerno grozo ugotavlja nova in nova odkritja množičnih grobišč v Iraku in Siriji, ki pričajo o terorju, ki ga izvaja ISIS/Daiš; izraža sožalje vsem ljudem v Iraku, ki so izgubili sorodnike zaradi zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov, ki jih izvajajo ISIS/Daiš in njegovi somišljeniki;

2.  odločno poziva mednarodno skupnost, zlasti varnostni svet OZN, naj poročila o množičnih grobiščih v Iraku šteje kot naknaden dokaz o genocidu ter naj ISIS/Daiš prijavi mednarodnemu kazenskemu sodišču;

3.  poziva iraške oblasti, tudi kurdsko regionalno vlado, naj sprejmejo nujne ukrepe za zaščito grobišč v bližini gore Sindžar, ki so postala dostopna po ponovnem zavzetju tega območja, ki je sledilo vi zasedbi ISIS/Daiša, ter sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zaščitijo dokaze o vojnih hudodelstvih in hudodelstvih proti človečnosti, ki jih izvaja ISIS/Daiš, da bi zagotovili odgovornost;

4.  poziva iraške oblasti, da povabijo mednarodne forenzične strokovnjake, vključno s tistimi, ki imajo delovne izkušnje s kazenskimi sodišči, naj zabeležijo lokacijo vseh množičnih grobišč in pomagajo zaščititi in analizirati dokaze, najdene v množičnih grobiščih, ki so na novo dostopna, saj se z izkopom brez prisotnosti forenzičnih strokovnjakov lahko uničijo ključni dokazi in znatno oteži identifikacija trupel;

5.  poziva EU, njene države članice in druge potencialne mednarodne donatorje, naj v celoti podpre iraško vlado ter ji omogoči vzpostavitev človeških virov in infrastrukture za zaščito in analizo dokazov, ki bi lahko bili bistvenega pomena v prihodnjih nacionalnih in mednarodnih postopkih ugotavljanja odgovornosti za vojna hudodelstva, hudodelstva proti človečnosti in genocid;

6.  je zelo zaskrbljen zaradi položaja žensk in otrok v konfliktu, predvsem jazidskih žensk in otrok, ki so žrtve preganjanja, usmrtitev, mučenja, spolnega izkoriščanja in drugih grozodejstev; vztraja, da je treba zagotoviti celo vrsto zdravstvenih storitev, zlasti za žrtve posilstva; poziva, da bi morale EU in njene države članice v ta namen čimprej vzpostaviti tesno sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in jo podpreti; poziva k takojšnji izpustitvi vseh žensk in otrok, ki so še vedno ujetniki ISIS/Daiša;

7.  ponovno izraža svojo popolno podporo iraški vojski, vojskam globalne koalicije proti ISIS/Daišu, silam regionalne vlade Kurdistana (pešmerga) in njihovim zaveznikom pri prizadevanjih za osvoboditev Mosula in drugih delov države izpod zasedbe ISIS/Daiš, pa tudi podporo iraški neodvisnosti, ozemeljski celovitosti in suverenosti;

8.  želi spomniti, da morajo iraški organi sprejeti konkretne ukrepe za zaščito civilistov med kampanjo, vključno s sprejetjem vseh možnih previdnostnih ukrepov za preprečitev civilnih žrtev in kršitev človekovih pravic med napadom; poudarja, da morajo sile na terenu med svojimi operacijami spoštovati mednarodno humanitarno pravo in pravo o človekovih pravicah;

9.  podpira Republiko Irak in njene prebivalce pri priznavanju politično, socialno in gospodarsko uspešne in trajnostne province na območju Ninivske nižine, Tal Afarja in Sindžarja, ki bo skladna z zakonitim izrazom regionalne avtonomije, kot jamči iraška ustava;

10.  poudarja, da bi morala biti prednostna naloga politike iraške vlade uresničitev pravice razseljenih staroselskih prebivalcev Ninivske nižine, Tal Afarja in Sindžarja – mnogo jih je razseljenih v Iraku – do vrnitve v domovino svojih prednikov, kar bi morale podpreti tudi EU in njene države članice ter mednarodna skupnost; poudarja, da bi bilo treba ob podpori iraške vlade in kurdske regionalne vlade tem prebivalcem v celoti zagotoviti človekove pravice, vključno s politično enakostjo, pa tudi lastninske pravice, ki bi morale izpodriniti katere koli zahteve drugih ljudi za uveljavitev teh pravic;

11.  poziva Irak, naj postane članica Mednarodnega kazenskega sodišča, da bi omogočila pregon ISIS/Daiš za vojna hudodelstva, genocid in hudodelstva proti človečnosti;

12.  poziva mednarodno skupnost, vključno z državami članicami EU, naj člane ISIS/Daiša, ki so v njihovi sodni pristojnosti, privedejo pred sodišče, tudi z uporabo načela univerzalne pristojnosti;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, vladi in predstavniškemu svetu Iraka in regionalni vladi Kurdistana.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0422.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0171.

(3)

UL C 234, 28.6.2016, str. 25.

(4)

UL C 310, 25.8.2016, str. 35.

(5)

UL C 316, 30.8.2016, str. 113.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0051.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov