Postup : 2016/3027(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1345/2016

Předložené texty :

RC-B8-1345/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2016 - 6.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0506

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 169kWORD 57k
14.12.2016
PE596.615v01-00}
PE596.618v01-00}
PE596.622v01-00}
PE596.624v01-00}
PE596.627v01-00}
PE596.630v01-00}
PE596.633v01-00} RC1
 
B8-1345/2016}
B8-1348/2016}
B8-1352/2016}
B8-1354/2016}
B8-1357/2016}
B8-1360/2016}
B8-1363/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-1345/2016)

EFDD (B8-1348/2016)

Verts/ALE (B8-1352/2016)

GUE/NGL (B8-1354/2016)

PPE (B8-1357/2016)

ALDE (B8-1360/2016)

S&D (B8-1363/2016)


o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě (2016/3027(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Karol Karski za skupinu ECR
Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL
Jean Lambert, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě (2016/3027(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru/Barmě a o situaci rohingyjských muslimů, zejména na usnesení ze dne 7. července 2016(1),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě;

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ze dne 2. prosince 2016 o nedávné eskalaci násilí v Myanmaru/Barmě,

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem/Barmou o lidských právech ze dne 25. listopadu 2016,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na nedávné brífinky vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajky OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě týkající se zhoršující se situace v oblasti lidských práv v severní části Arakanského státu, které se uskutečnily ve dnech 29. listopadu a 18. listopadu 2016,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 s názvem „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 24. března 2016 (31/24) nazvanou „Stav lidských práv v Myanmaru“,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru/Barmě ze dne 18. března 2016,

–  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

–  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

–  s ohledem na články 18 až 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

–  s ohledem na Chartu sdružení ASEAN,

–  s ohledem na zprávu organizace Poslanci za lidská práva Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) z dubna 2015 nazvanou „Rohingyjská krize a riziko násilností v Myanmaru: Výzva pro ASEAN“,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn ve své zprávě ze dne 20. června 2016 popisuje závažné případy porušování lidských práv Rohingyů, k nimž neustále dochází; Rohingyům je svévolně odnímáno státní občanství, takže se stávají osobami bez státní příslušnosti, jejich svoboda pohybu je výrazně omezena, je ohrožován jejich život a bezpečnost, nemají právo na zdravotní péči a na vzdělání, musí vykonávat nucené práce, jsou vystaveni sexuálnímu násilí a jsou omezována jejich politická práva, a to v takové míře, že „lze hovořit o zločinech proti lidskosti“; vzhledem k tomu, že Zaíd Raád Zaíd Husajn uvádí, že Rohingyové nesmějí vykonávat řadu povolání a k přijetí do nemocnice potřebují zvláštní doklad, což mnohdy vede k pozdnímu poskytnutí zdravotní péče a k úmrtí dětí a matek při porodu; vzhledem k tomu, že vedoucí kanceláře Agentury OSN pro uprchlíky v bangladéšském městě Cox’s Bazar John McKissick nedávno veřejně prohlásil, že se Myanmar/Barma pokouší „etnicky vyčistit své území od muslimské rohingyjské menšiny“; vzhledem k tomu, že v případě porušování lidských práv rohingyjské menšiny již lze hovořit o kolektivním trestu;

B.  vzhledem k tomu, že dne 9. října 2016 napadli ozbrojení muži tři policejní stanice v blízkosti hranice s Bangladéšem, přičemž zemřelo devět policistů a zmizelo mnoho zbraní; vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy prohlásila, že tito ozbrojenci patřili k rohingyjským milicím a následně vyhlásila oblast Maungdaw za „operační oblast“, v níž platí zákaz vycházení a další přísná omezení, a to i pro novináře a zahraniční pozorovatele, kterým není do oblasti umožněn přístup;

C.  vzhledem k tomu, že podle organizací na ochranu lidských práv přinášejí místní zdroje zprávy o tom, že vládní síly v této tzv. operační oblasti závažně porušují lidská práva; vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy oznámila smrt 69 údajných radikálů a 17 členů bezpečnostních sil, což je ovšem tvrzení, které nelze vzhledem k omezení přístupu nezávisle ověřit;

D.  vzhledem k tomu, že dne 3. listopadu 2016 došlo k druhému útoku na služebnu pohraniční stráže, při němž zemřel jeden policista;

E.  vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv, především organizace Human Rights Watch, podávají díky satelitním snímkům informace o rozsáhlém bourání domů a dalších typů budov v některých oblastech v severní části Arakanského státu, které jsou v současné době pro nevládní organizace a nezávislé pozorovatele nepřístupné;

F.  vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy uspořádala ve dnech 2. a 3. listopadu 2016 cestu po některých postižených místech oblasti Maungdaw, které se pod jejím dohledem zúčastnila devítičlenná delegace zahraničních velvyslanců, včetně místní koordinátorky OSN, jež potvrdila, že v několika městech viděli vypálené budovy;

G.  vzhledem k tomu, že v minulých týdnech uprchlo do sousedního Bangladéše nejméně 25 000 Rohingyů a že podle odhadů bylo 30 000 obyvatel Arakanského státu násilím donuceno k vysídlení; vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Malajsii dosud zaregistroval více než 56 000 Rohingyů;

H.  vzhledem k tomu, že od roku 2011 podniká Myanmar/Barma kroky směřující k reformě své ekonomiky a politického systému; vzhledem k tomu, že i přesto si armáda stále udržuje nepřiměřenou moc nad správou země; vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 byl zvolen nový celostátní parlament a v březnu 2016 se ujala úřadu demokraticky zvolená vláda;

I.  vzhledem k tomu, že EU a další světoví hráči v reakci na to zrušily sankce a umožnily Myanmaru/Barmě, aby se znovu začlenila do světových politických a ekonomických struktur; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy hrají v procesu reforem a otvírání důležitou úlohu a mimo jiné přispěly poskytnutím značné rozvojové pomoci, školením a technickou spoluprací, podporou inkluzivní celonárodní dohody o příměří a obchodem v rámci iniciativy „Vše kromě zbraní“; vzhledem k tomu, že EU a Myanmar/Barma pořádají každoroční dialogy o lidských právech;

J.  vzhledem k tomu, že i přesto přetrvává řada problémů, mimo jiné v oblasti lidských práv, a zejména pokud jde o situaci rohingyjské muslimské menšiny; vzhledem k tomu, že více než jeden milion rohingyjských muslimů žil v Myanmaru/Barmě po celé generace, ale v současnosti jsou jednou z nejvíce pronásledovaných menšin na světě; vzhledem k tomu, že od vydání zákona o barmském občanství v roce 1982 jsou Rohingyové oficiálně bez státní příslušnosti; vzhledem k tomu, že orgány Myanmaru/Barmy i okolních států považují Rohingye za nežádoucí, přestože některé z těchto států poskytly útočiště velkým skupinám uprchlíků; vzhledem k tomu, že právní rámec Myanmaru/Barmy institucionalizuje diskriminaci menšin, a především činí z Rohingyů osoby bez státní příslušnosti, neboť jejich dočasné občanské průkazy (bílé průkazy) byly v březnu 2015 prohlášeny za neplatné a od roku 2012 nemohou Rohingyové získat rodný list pro své děti;

K.  vzhledem k tomu, že orgány Myanmaru/Barmy i nadále upírají Rohingyům jejich nejzákladnější práva; vzhledem k tomu, že zpráva organizace Poslanci pro lidská práva sdružení ASEAN z dubna 2015 uvádí, že v době jejího vypracování pobývalo přibližně 20 000 Rohingyů ve více než 80 táborech pro vnitřně vysídlené osoby v Arakanském státě, v nichž měli jen omezený přístup k humanitární pomoci, zatímco dalších více než 100 000 Rohingyů v posledních letech uprchlo přes moře či po souši do jiných zemí, často za pomoci převaděčů, přičemž mnoho z nich během těchto nebezpečných cest přišlo o život;

L.  vzhledem k tomu, že podle neověřených informací ozbrojené síly v Myanmaru/Barmě často používají znásilnění jako válečnou zbraň k zastrašení etnických menšin, což má pro oběti neblahé následky; vzhledem k tomu, že zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při konfliktech Zainab Hawa Bangurová vyjádřila v této souvislosti vážné obavy; vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud zařadil znásilnění a další formy sexuálního násilí do svého seznamu válečných zločinů a činů, které představují zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že je třeba zdůraznit zejména to, že rohingyjské ženy jsou oběťmi nejrůznějších forem diskriminace, mezi něž patří sexuální zneužívání či nucená sterilizace;

M.  vzhledem k tomu, že Aun Schan Su Ťij na setkání se zvláštní zpravodajkou OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě Janghee Leeovou oznámila, že vláda nebude používat označení „Rohingyové“ (v duchu politiky uplatňované za vojenské diktatury), neboť je stejně jako označení „Bengálci“ považováno za pobuřující, a namísto toho navrhuje nové označení: „muslimská komunita v Arakanském státě“;

N.  vzhledem k tomu, že Myanmar/Barma vynaložila určité úsilí o dosažení pokroku v mírovém procesu, a to nejen v rámci příprav národní mírové konference; vzhledem k tomu, že je naprosto zásadní, aby bylo zachováno národní příměří a došlo k zapojení všech etnických ozbrojených skupin s cílem zajistit mír, prosperitu a jednotu této země;

1.  je mimořádně znepokojen zprávami o násilných střetech v severní části Arakanského státu a vyslovuje politování nad ztrátou lidských životů, obživy a přístřeší a nad údajnými nepřiměřenými násilnými zákroky ozbrojených sil Myanmaru/Barmy; potvrzuje, že orgány Myanmaru/Barmy mají povinnost vyšetřovat útoky, které se odehrály dne 9. října, a stíhat osoby, které jsou za tyto činy zodpovědné, konstatuje však, že tak ale musí být učiněno v souladu s mezinárodními zásadami a povinnostmi v oblasti lidských práv;

2.  naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování příslušníků z řad Rohingyů a vypalování jejich domů;

3.  vítá sdělení vlády Myanmaru/Barmy o zřízení vyšetřovací komise, která se bude zabývat nedávným násilím v Arakanském státu; vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby OSN a dalším vnějším pozorovatelům byla nápomocna při vyšetřování nedávných událostí ve správní oblasti Maungdaw Arakanského státu, včetně útoků ze dne 9. října a vládních kroků, které byly v návaznosti na tyto útoky učiněny; zdůrazňuje, že je třeba patřičně stíhat ty osoby, jež jsou za tyto činy zodpovědné, a zajistit odpovídající odškodnění pro oběti;

4.  trvá na tom, aby toto byl pouze první krok k obecnějšímu závazku, který spočívá v ukončení beztrestnosti trestných činů páchaných na rohingyjské menšině; je zvláště otřesen počtem hlášených případů sexuálního násilí, které je využíváno jako forma zastrašování a válečná zbraň k potlačení etnické menšiny Rohingyů, a požaduje, aby byli pachatelé takových zločinů trestně stíháni;

5.  dále požaduje, aby vláda Myanmaru/Barmy okamžitě zajistila přístup humanitární pomoci do všech oblastí konfliktu a aby se tato pomoc dostala všem vysídleným osobám;

6.  žádá, aby vláda a veřejné orgány Myanmaru/Barmy neprodleně ukončily strašlivou diskriminaci a segregaci menšiny Rohingyů;

7.  vyzývá proto vládu Myanmaru/Barmy, aby změnila zákon o občanství z roku 1982 a vrátila příslušníkům rohingyjské menšiny občanství; naléhavě vyzývá vládu Myanmaru/Barmy a orgány Arakanského státu, aby okamžitě začaly vést záznamy o všech narozených dětech;

8.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby zrušila veškerá zbytečná, diskriminační a nepřiměřená omezení v Arakanském státě;

9.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby potírala obchodování s lidmi a nadnárodní organizovanou trestnou činnost;

10.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby zlepšila svoji spolupráci s OSN, a to i s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a osobami zmocněnými Organizací spojených národů ke zvláštním postupům; naléhavě vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby okamžitě provedla doporučení stanovená v rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 31/24 o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru; žádá vládu Myanmaru/Barmy, aby Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyzval k tomu, aby v této zemi otevřel kancelář s neomezeným mandátem a dostatečným počtem zaměstnanců;

11.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby jednomyslně odsoudila veškeré podněcování k rasové či náboženské nenávisti, přijala opatření k ukončení nenávistných verbálních projevů, včetně projevů radikálních budhistických skupin, a aby bojovala proti sociálnímu vyloučení a nepřátelským projevům vůči menšině Rohingyů; dále vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby prosazovala všeobecné právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

12.  vyzývá nositelku Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij, aby využila svou klíčovou pozici ve vládě Myanmaru/Barmy ke zlepšení situace rohingyjské menšiny; připomíná prohlášení mluvčího strany, v jejímž čele stojí Aun Schan Su Ťij, ze dne 18. května 2015, podle něhož by vláda Myanmaru/Barmy měla rohingyjské menšině vrátit občanství;

13.  doporučuje, aby vlády zemí, které se musí vyrovnat s přílivem rohingyjských uprchlíků, úzce spolupracovaly s úřadem UNHCR, který je vybaven odbornými znalostmi nezbytnými ke zjištění statusu uprchlíka a pověřením k ochraně uprchlíků a osob bez státní příslušnosti; naléhavě tyto země vyzývá k tomu, aby dodržovaly zásadu nenavracení a neodsouvaly rohingyjské uprchlíky zpět, přinejmenším do té doby, než bude nalezeno uspokojivé a důstojné řešení jejich situace; vyzývá zejména Bangladéš, aby rohingyjským uprchlíkům umožnil vstup na své území, a zároveň uznává, že Bangladéš již vyvinul úsilí o poskytnutí útočiště několika statisícům uprchlíků;

14.  vítá závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě; domnívá se, že EU má vskutku strategický zájem na posílení vztahů s Myanmarem/Barmou; domnívá se, že nová vláda má historickou příležitost, ale především povinnost upevnit demokracii a dosáhnout míru, národního usmíření a prosperity; je toho názoru, že další prohloubení vztahů mezi EU a Myanmarem/Barmou musí být podmíněno skutečným zlepšením v oblasti lidských práv v této zemi;

15.  připomíná dále požadavky, které ve svých závěrech vznesla Rada, a sice požadavky na vybudování účinných demokratických institucí a silné občanské společnosti, dodržování základních práv a svobod a na prosazování řádné správy věcí veřejných;

16.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby pokračovala v pravidelném dvoustranném dialogu o lidských právech a jednala o situaci v oblasti problematických právních předpisů a diskriminace menšin, zejména Rohingyů, a podrobně informovala Evropský parlament o výsledku těchto jednání;

17.  vyzývá EU a její členské státy, aby nadále podporovaly nové demokratické struktury Myanmaru/Barmy a kladly přitom zvláštní důraz zejména na technickou spolupráci, která pomůže zlepšit jednotlivé státní funkce;

18.  vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále Myanmar/Barmu podrobovaly přezkumu v Radě OSN pro lidská práva podle bodu 4;

19.  vyzývá EU, aby podporovala UNHRC v úsilí o pomoc rohingyjským uprchlíkům v jižní a jihovýchodní Asii;

20.  vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily globální akční plán UNHRC pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru/Barmy, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zástupci OSN pro lidská práva v Myanmaru/Barmě, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1)

P8_TA(2016)0316.

Právní upozornění - Ochrana soukromí