Postupak : 2016/3027(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1345/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1345/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2016 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0506

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 165kWORD 56k
14.12.2016
PE596.615v01-00}
PE596.618v01-00}
PE596.622v01-00}
PE596.624v01-00}
PE596.627v01-00}
PE596.630v01-00}
PE596.633v01-00} RC1
 
B8-1345/2016}
B8-1348/2016}
B8-1352/2016}
B8-1354/2016}
B8-1357/2016}
B8-1360/2016}
B8-1363/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8-1345/2016)

EFDD (B8-1348/2016)

Verts/ALE (B8-1352/2016)

GUE/NGL (B8-1354/2016)

PPE (B8-1357/2016)

ALDE (B8-1360/2016)

S&D (B8-1363/2016)


o položaju manjinske zajednice Rohingya u Mjanmaru (2016/3027(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Karol Karski u ime Kluba zastupnika ECR-a
Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Jean Lambert, Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o položaju manjinske zajednice Rohingya u Mjanmaru (2016/3027(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Mjanmaru i položaju muslimanske zajednice Rohingya, a posebno onu od 7. srpnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o strategiji EU-a u odnosu na Mjanmar/Burmu od 20. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Zajedničku komunikaciju Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku upućenu Europskom parlamentu i Vijeću naslovljenu „Elementi za strategiju EU-a u odnosu na Mjanmar/Burmu: posebno partnerstvo za demokraciju, mir i napredak”,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini o stupanju na dužnost nove vlade Unije Mjanmara,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika od 2. prosinca 2016. o nedavnoj eskalaciji nasilja u Mjanmaru,

–  uzimajući u obzir zajedničko priopćenje za medije o trećem dijalogu o ljudskim pravima između EU-a i Mjanmara od 25. studenog 2016.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o apatridnosti od 4. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir nedavni informativni sastanak visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (OHCHR) održan 29. studenoga 2016. i informativni sastanak posebne izvjestiteljice UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru održan 18. studenoga 2016. o sve lošijem stanju ljudskih prava u sjevernoj državi Rakhine,

–  uzimajući u obzir izvješće visokog povjerenika UN-a za ljudska prava naslovljeno „Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar” (Stanje ljudskih prava muslimanske etničke skupine Rohingya i ostalih manjina u Mjanmaru) od 20. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir rezoluciju (31/24) koju je 24. ožujka 2016. usvojilo Vijeće UN-a za ljudska prava naslovljenu „Stanje ljudskih prava u Mjanmaru”,

–  uzimajući u obzir izvješće posebne izvjestiteljice UN-a o stanju ljudskih prava u Mjanmaru od 18. ožujka 2016.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. i njezin Protokol iz 1967.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. i Konvenciju o smanjenju apatridnosti iz 1961.,

–  uzimajući u obzir opći akcijski plan UNHCR-a za iskorjenjivanje apatridnosti za razdoblje 2014. – 2024.,

–  uzimajući u obzir članke od 18. do 21. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. te Međunarodni pakt o socijalnim, gospodarskim i kulturnim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Povelju ASEAN-a,

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Parlamentarci za ljudska prava u okviru Zajednice naroda jugoistočne Azije (ASEAN) iz travnja 2015. naslovljeno „The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action” (Kriza u pogledu etničke skupine Rohingya i opasnost od zločina u Mjanmaru: izazov za ASEAN i poziv na djelovanje),

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je u svojem izvješću od 20. lipnja 2016. visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad Al Hussein opisao stalna ozbiljna kršenja prava pripadnika etničke skupine Rohingya, uključujući proizvoljno oduzimanje državljanstva, što ih čini apatridima, strogo ograničavanje slobode kretanja, ugrožavanje života i sigurnosti, uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, prisilni rad, seksualno nasilje i ograničavanje političkih prava, te je naveo da se ta kršenja prava mogu svrstati u zločine protiv čovječnosti; budući da je g. Al Hussein naveo da su pripadnici skupine Rohingya isključeni iz mnogih zanimanja i da su im za prijam u bolnicu potrebni posebni dokumenti, zbog čega se kasno reagira te bebe i majke umiru tijekom poroda; budući da je John McKissick, voditelj ureda Agencije UN-a za izbjeglice u bangladeškom gradu Cox’s Bazar, nedavno službeno izjavio da Mjanmar pokušava etnički očistiti svoj teritorij od muslimanske manjinske zajednice Rohingya; budući da se kršenja ljudskih prava manjine Rohingya svode na kolektivno kažnjavanje;

B.  budući da su 9. listopada 2016. naoružane osobe napale tri policijske ispostave blizu bangladeške granice, pri čemu je poginulo devet policajaca, a mnogo je oružja nestalo; budući da je mjanmarska vlada tvrdila da su naoružani napadači bili pripadnici paravojne skupine manjine Rohingya i slijedom toga proglasila okrug Maungdaw „zonom djelovanja” s policijskim satom i drugim strogim ograničenjima, pa i za novinare i vanjske promatrače kojima nije dopušten pristup tom području;

C.  budući da prema organizacijama za ljudska prava lokalni izvori izvješćuju o tome da vladine snage ozbiljno krše ljudska prava u tzv. zoni djelovanja; budući da je mjanmarska vlada izvijestila o smrti 69 navodnih militanata i 17 pripadnika sigurnosnih snaga, što je tvrdnja koja se zbog ograničenoga pristupa ne može neovisno provjeriti;

D.  budući da je 3. studenoga 2016. u drugome napadu na graničnu stražu poginuo jedan policajac;

E.  budući da su organizacije za ljudska prava, osobito Human Rights Watch, koristeći se satelitskim snimkama, izvijestile o razaranju domova i drugih vrsta zgrada velikih razmjera u dijelovima sjeverne države Rakhine koji su trenutačno nedostupni nevladinim organizacijama i neovisnim promatračima;

F.  budući da je mjanmarska vlada 2. i 3. studenoga 2016. organizirala obilazak, uz vladin nadzor, nekih zahvaćenih lokaliteta u okrugu Maungdaw s deveteročlanom delegacijom stranih veleposlanika, uključujući rezidentnog koordinatora UN-a, koji su potvrdili da su u nekoliko gradova vidjeli izgorene građevine;

G.  budući da je posljednjih tjedana najmanje 25 000 pripadnika skupine Rohingya pobjeglo u susjedni Bangladeš te da je oko 30 000 stanovnika države Rakhine raseljeno zbog nasilja; budući da je više od 56 000 pripadnika skupine Rohingya trenutačno prijavljeno u evidenciji UNHCR-a u Maleziji;

H.  budući da je Mjanmar od 2011. poduzeo mjere oko reforme svojega gospodarskog i političkog sustava; no budući da vojska još ima prekomjeran utjecaj na vođenje države; budući da je u studenome 2015. izabran novi sastav državnoga parlamenta te da je u ožujku 2016. na dužnost stupila demokratski izabrana nacionalna vlada;

I.  budući da su EU i drugi svjetski akteri kao odgovor na ta događanja ukinuli sankcije i dopustili Mjanmaru da se ponovno integrira u svjetske političke i gospodarske strukture; budući da su EU i njegove države članice imali važnu ulogu u reformi i procesu otvaranja te doprinijeli, među ostalim, pružanjem znatne razvojne pomoći, osposobljavanja i tehničke suradnje, promicanjem uključivoga sporazuma o prekidu vatre u cijeloj zemlji i trgovine u okviru inicijative Sve osim oružja; budući da EU i Mjanmar vode godišnje dijaloge o ljudskim pravima;

J.  budući da tomu unatoč brojni problemi ne prestaju, pa i u području ljudskih prava te posebno kad je riječ o položaju muslimanske manjinske skupine Rohingya; budući da više od jednoga milijuna pripadnika te muslimanske zajednice živi u Mjanmaru niz generacija, ali su trenutačno jedna od najprogonjenijih manjina u svijetu; budući da su službeno bez državljanstva od burmanskoga Zakona o državljanstvu iz 1982.; budući da su za vlasti u Mjanmaru i susjednim zemljama pripadnici te skupine nepoželjni, iako su neke od tih susjednih zemalja primile velik broj izbjeglica; budući da je mjanmarskim pravnim okvirom institucionalizirana diskriminacija manjina te su njime konkretno pripadnici skupine Rohingya ostali bez državljanstva jer su njihove privremene osobne iskaznice (bijele iskaznice) u ožujku 2015. proglašene isteklima te im je od 2012. onemogućeno dobivanje rodnih listova za djecu;

K.  budući da vlasti u Mjanmaru pripadnicima zajednice Rohingya i dalje uskraćuju najosnovnija prava; budući da se prema izvješću iz travnja 2015. organizacije ASEAN-a Parlamentarci za ljudska prava u trenutku sastavljanja tog izvješća oko 120 000 pripadnika skupine Rohingya i dalje nalazilo u više od 80 internih kampova za raseljene osobe u državi Rakhine, s ograničenim pristupom humanitarnoj pomoći, dok je više od 100 000 pripadnika posljednjih godina, morskim ili kopnenim putom te često preko krijumčara ljudi, pobjeglo u druge zemlje, a mnogi su na tim opasnim putovanjima izgubili živote;

L.  budući da se oružane snage navodno naširoko služe silovanjem kao ratnim oružjem kojim zastrašuju etničke manjine, što ima pogubne posljedice za žrtve; budući da je Zainab Hawa Bangura, posebna predstavnica glavnog tajnika UN-a za seksualno nasilje u sukobima, izrazila ozbiljnu zabrinutost u vezi s time; budući da je Međunarodni kazneni sud silovanje i druge oblike seksualnog nasilja uvrstio na popis ratnih zločina i kaznenih djela protiv čovječnosti; budući da posebno treba naglasiti da su žene pripadnice zajednice Rohingya žrtve višestrukih oblika diskriminacije, pa i seksualnog zlostavljanja i prisilne sterilizacije;

M.  budući da je Aung San Suu Kyi na sastanku s posebnom izvjestiteljicom UN-a o stanju ljudskih prava u Mjanmaru Yangheeom Leeom najavila da Vlada neće upotrebljavati naziv „Rohingya” – čime se nastavlja politika koja se provodila tijekom vojne diktature – jer se smatra provokativnim, kao ni naziv „Bengali”, i umjesto njih predlaže novi naziv: „muslimanska zajednica u državi Rakhine”;

N.  budući da je Mjanmar, povrh priprema za nacionalnu mirovnu konferenciju, uložio izvjesne napore u ostvarivanje napretka u mirovnom procesu; budući da je od presudne važnosti očuvati nacionalno primirje te njime obuhvatiti sve etničke naoružane skupine kako bi se u zemlji zajamčili mir, napredak i jedinstvo;

1.  iznimno je zabrinut zbog izvješća o nasilnim sukobima u sjevernoj državi Rakhine i žali zbog izgubljenih života, životne egzistencije i domova te izvješća o tome kako oružane snage Mjanmara nerazmjerno rabe silu; potvrđuje da su mjanmarske vlasti dužne istražiti napade od 9. listopada i suditi odgovornima, ali da to treba biti učinjeno u skladu s normama i standardima te obvezama u vezi s ljudskim pravima;

2.  snažno potiče vojne i sigurnosne snage da smjesta prekinu ubijanja, uznemiravanja i silovanja pripadnika zajednice Rohingya, a i spaljivanje njihovih domova;

3.  pozdravlja najavu mjanmarske vlade o osnivanju istražnog povjerenstva za nedavna nasilja u državi Rakhine; traži od mjanmarske vlade da UN-u i drugim vanjskim promatračima dopusti da sudjeluju u istrazi o nedavnim događajima u okrugu Maungdaw države Rakhine, pa i o napadima od 9. listopada i vladinim mjerama koje su uslijedile; ističe nužnost odgovarajućeg kaznenog progona odgovornih i primjerene pravne zaštite za žrtve kršenja prava;

4.  ustraje na tome da to bude samo prvi korak u sklopu šire obveze da se stane na kraj nekažnjavanju zločina počinjenih protiv pripadnika zajednice Rohingya; posebno je zgrožen izvješćima o seksualnom nasilju kao sredstvu zastrašivanja i ratnom oružju kojim se tlače pripadnici manjine Rohingya te traži da se sudi počiniteljima tih zločina;

5.  traži nadalje da mjanmarska vlada smjesta dopusti ulazak humanitarne pomoći u sva područja zahvaćena sukobima te humanitarne pomoći za raseljene osobe;

6.  traži od Vlade i civilnih vlasti Mjanmara da odmah prekinu strahovitu diskriminaciju i segregaciju manjine Rohingya;

7.  stoga poziva mjanmarsku vladu da provede reformu Zakona o državljanstvu iz 1982. i da manjinskoj zajednici Rohingya vrati državljanstvo; poziva mjanmarsku vladu i vlasti države Rakhine da odmah počnu registrirati svu djecu nakon rođenja;

8.  poziva mjanmarsku vladu da ukine sve nepotrebne, diskriminatorne i nerazmjerne restrikcije u državi Rakhine;

9.  poziva mjanmarsku vladu da se bori protiv krijumčarenja osoba i transnacionalnog organiziranog kriminala;

10.  poziva mjanmarsku vladu da poboljša suradnju s UN-om, pa i UNHCR-om i mandatarima posebnih postupaka UN-a; snažno potiče mjanmarsku vladu da provede preporuke iz Rezolucije 31/24 Vijeća UN-a za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Mjanmaru; apelira na mjanmarsku vladu da pozove Ured Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava da otvori ured u toj zemlji, s punim mandatom i odgovarajućim brojem zaposlenih;

11.  poziva mjanmarsku vladu da jasno osudi svako poticanje na rasnu i vjersku mržnju, da stane na kraj govoru mržnje, pa i od radikalnih skupina budista, i da se bori protiv društvene diskriminacije i netrpeljivosti prema manjini Rohingya; poziva nadalje mjanmarsku vladu da poštuje univerzalno pravo na slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja;

12.  poziva Aung San Suu Kyi, dobitnicu nagrade Saharov, da iskoristi svoje ključne pozicije u mjanmarskoj vladi kako bi poboljšala položaj manjinske zajednice Rohingya; podsjeća na izjavu glasnogovornika stranke Aung San Suu Kyi od 18. svibnja 2015. da bi mjanmarska vlada trebala vratiti državljanstvo manjinskoj zajednici Rohingya;

13.  preporučuje da vlade zemalja koje se nose s priljevom izbjeglica Rohingya usko surađuju s UNHCR-om, koji ima tehničku stručnost za provjeru statusa izbjeglica i mandat za zaštitu izbjeglica i osoba bez državljanstva; snažno potiče zemlje da poštuju načelo non refoulement i da izbjeglice Rohingya ne šalju natrag, barem dok se ne iznađe zadovoljavajuće i dostojanstveno rješenje za situaciju u kojoj se nalaze; posebno poziva Bangladeš da dozvoli ulazak izbjeglica Rohingya, uvažavajući pritom trud koji je ta zemlja uložila u pružanje utočišta za više stotina tisuća izbjeglica;

14.  pozdravlja zaključke Vijeća od 20. lipnja 2016. o strategiji EU-a u odnosu na Mjanmar; smatra da EU doista ima strateški interes za jačanje odnosa s Mjanmarom; smatra da nova vlada ima povijesnu priliku, ali i dužnost, konsolidirati demokraciju i postići mir, nacionalno pomirenje i blagostanje; smatra da se daljnje produbljivanje odnosa EU-a i Mjanmara mora uvjetovati stvarnim poboljšanjima ljudskih prava u toj zemlji;

15.  ponavlja nadalje pozive iz zaključaka Vijeća na izgradnju djelotvornih demokratskih institucija i snažnog civilnog društva, poštovanje osnovnih prava i sloboda te promicanje dobrog upravljanja;

16.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da nastavi redovite bilateralne dijaloge o ljudskim pravima i da detaljno raspravlja o situaciji u vezi s problematičnim zakonodavstvom i diskriminacijom manjina, posebno Rohingya, i da Europski parlament obavještava o ishodima tih rasprava;

17.  poziva EU i njegove države članice da i dalje pružaju podršku novim demokratskim strukturama Mjanmara i da se posebno usredotoče na tehničku suradnju kako bi se poboljšale razne državne funkcije;

18.  poziva EU i njegove države članice da i dalje pomno prate Mjanmar u Vijeću UN-a za ljudska prava u okviru 4. točke dnevnog reda;

19.  poziva EU da podrži UNHCR u njegovim nastojanjima da pomogne izbjeglicama skupine Rohingya u južnoj i jugoistočnoj Aziji;

20.  poziva EU i države članice da podrže opći akcijski plan UNHCR-a za iskorjenjivanje apatridnosti za razdoblje 2014. – 2024.;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vladi i Parlamentu Mjanmara, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, vladama i parlamentima država članica EU-a, glavnom tajniku ASEAN-a, Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava, posebnoj izvjestiteljici UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru, visokom povjereniku UN-a za izbjeglice i Vijeću UN-a za ljudska prava.

 

(1)

P8_TA(2016)0316.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti