Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-1345/2016Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-1345/2016

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14.12.2016 - (2016/3027(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
ECR (B8-1345/2016)
EFDD (B8-1348/2016)
Verts/ALE (B8-1352/2016)
GUE/NGL (B8-1354/2016)
PPE (B8-1357/2016)
ALDE (B8-1360/2016)
S&D (B8-1363/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Karol Karski în numele Grupului ECR
Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL
Jean Lambert, Heidi Hautala în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD


Procedură : 2016/3027(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-1345/2016
Texte depuse :
RC-B8-1345/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

(2016/3027(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și la situația etnicilor rohingya musulmani, în special cea din 7 iulie 2016[1],

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la strategia UE privind Myanmar/Birmania din 20 iunie 2016,

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Elemente ale strategiei UE privind Myanmarul/Birmania: un parteneriat special pentru democrație, pace și prosperitate”,

–  având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, privind asumarea mandatului de către noul guvern al Myanmarului/Birmaniei,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt privind recentele escalări ale violențelor din Myanmar/Birmania din 2 decembrie 2016,

–  având în vedere comunicatul de presă comun cu privire la cel de al treilea dialog UE-Myanmar/Birmania pe tema drepturilor omului din 25 noiembrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la apatridie din 4 decembrie 2015,

–  având în vedere recentele informări ale Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) și ale Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, din 29 și 18 noiembrie 2016, cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în zona de nord a statului Rakhine,

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului din 20 iunie 2016 intitulat „Situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar/Birmania”,

–  având în vedere Rezoluția adoptată de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU la 24 martie 2016 (31/24), intitulată „Situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania”,

–  având în vedere raportul Raportorului special al ONU din 18 martie 2016 privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania,

–  având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 1967 la aceasta,

–  având în vedere Convenția privind statutul apatrizilor din 1954 și Convenția privind reducerea apatridiei din 1961,

–  având în vedere Planul de acțiune globală pentru 2014-2024 al ICNUR de a pune capăt apatridiei,

–  având în vedere articolele 18-21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, ambele din 1966,

–  având în vedere Carta ASEAN,

–  având în vedere raportul Parlamentarilor pentru Drepturile Omului din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) DIN APRILIE 2015, intitulat „Criza etnicilor rohingya și riscul comiterii unor atrocități în Myanmar: o provocare și un apel la acțiune pentru ASEAN”,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, în raportul său din 20 iunie 2016, a descris neîncetatele încălcări grave ale drepturilor omului îndreptate împotriva populației rohingya, printre care retragerea arbitrară a cetățeniei, care îi transformă în apatrizi, restrângerea severă a libertății de mișcare, amenințările care le periclitează viața și securitatea, negarea dreptului la sănătate și la educație, munca forțată, violența sexuală și limitarea drepturilor lor politice, „care ar putea constitui crime împotriva umanității”; întrucât dl Al Hussein a indicat că populația rohingya este exclusă de la numeroase profesiuni și trebuie să îndeplinească formalități speciale pentru a avea acces în spitale, ceea ce a condus la întârzieri și la decesul unor nou-născuți și al mamelor lor la naștere; întrucât John McKissick, șeful biroului Agenției pentru refugiați a ONU din orașul Cox’s Bazar (Bangladesh) a declarat recent în presă că Myanmar/Birmania încearcă o „purificare etnică a etnicilor rohingya musulmani de pe teritoriul său”; întrucât încălcările drepturilor omului comise împotriva minorității rohingya echivalează cu o pedepsire colectivă;

B.  întrucât, la 9 octombrie 2016, trei persoane înarmate au atacat avanposturi de poliție în apropierea frontierei Bangladeshului, ucigând nouă ofițeri de poliție subtilizând numeroase arme din dotare; întrucât guvernul din Myanmar a susținut că atacatorii înarmați erau minoritari rohingya, membri ai unor miliții și, ulterior, au declarat districtul Maungdaw drept „zonă operativă” sub stare de asediu și cu alte restricții severe, inclusiv pentru jurnaliști și observatorii externi, cărora nu le este permis accesul în zona respectivă;

C.  întrucât, conform organizațiilor pentru drepturile omului, surse locale au raportat abuzuri grave ale drepturilor omului de către forțele guvernamentale, în așa-numita „zonă operativă”; întrucât guvernul din Myanmar/Birmania a raportat moartea a 69 presupuși militanți și a 17 membri ai forțelor de securitate, o declarație care nu poate fi verificată în mod independent, din cauza restricțiilor de acces;

D.  întrucât, la 3 noiembrie 2016, un al doilea atac asupra unui post de poliție de frontieră s-a soldat cu moartea unui agent de poliție;

E.  întrucât organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, în special Human Rights Watch, prin intermediul unor imagini transmise prin satelit, au raportat distrugerea pe scară largă a unor locuințe și a altor tipuri de clădiri, în zone din nordul statului Rakhine în prezent inaccesibile ONG-urilor și observatorilor independenți;

F.  întrucât guvernul din Myanmar/Birmania a efectuat o vizită organizată asupra unor zone afectate din districtual Maungdaw la 2 și 3 noiembrie 2016, cu o delegație de nouă membri, formată din ambasadori străini, printre care și coordonatorul rezident al ONU, care a confirmat faptul că au văzut ruine incendiate în mai multe orașe;

G.  întrucât în ultimele săptămâni cel puțin 25 000 de etnici rohingya s-au refugiat în țara învecinată, Bangladesh și un număr estimat de 30 000 de locuitori din statul Rakhine au fost strămutați din cauza violențelor; întrucât mai mult de 56 000 de refugiați de etnie rohingya, sunt în prezent înregistrați la ICNUR, în Malaysia;

H.  întrucât, începând din 2011, Myanmar/Birmania a luat măsuri pentru ca aceasta să își reformeze economia și sistemul politic; întrucât, cu toate acestea, armata continuă să dețină puteri disproporționate în această țară; întrucât, în noiembrie 2015, a fost ales un nou parlament național și, în martie 2016, un guvern național ales în mod democratic a venit la putere;

I.  întrucât, ca reacție, UE și alți actori internaționali au anulat sancțiunile și au permis Myanmarului/Birmaniei să se reintegreze în structurile economice și politice mondiale; întrucât UE și statele sale membre au jucat un rol semnificativ în procesul de reformă și de deschidere și au contribuit, printre altele, cu un important de ajutor pentru dezvoltare, formare și cooperare tehnică, promovarea unui acord național incluziv de încetare a focului și pentru promovând totodată și schimburile comerciale în temeiul inițiativei „Totul în afară de arme” (EBA); întrucât UE și Myanmar/Birmania întrețin dialoguri anuale privind drepturile omului;

J.  întrucât, cu toate acestea, numeroase probleme persistă, inclusiv în domeniul drepturilor omului și în special în ceea ce privește situația minorității musulmane rohingya; întrucât peste un milion de musulmani rohingya au trăit în Myanmar/Birmania, timp de generații, dar, în prezent, această minoritate este una dintre cele mai persecutate din lume; întrucât etnicii rohingya au fost declarați oficial apatrizi prin Legea privind cetățenia birmană din 1982; întrucât populația rohingya este indezirabilă pentru autoritățile din Myanmar/Birmania și din țările învecinate, cu toate că unele dintre țările vecine găzduiesc un număr mare de refugiați; întrucât cadrul juridic din Myanmar/Birmania instituționalizează discriminarea împotriva minorităților și în special a minorității rohingya, ai căror membri au fost declarați apatrizi, cărțile de identitate temporare (cărți albe) fiind declarate ca expirate în martie 2015, etnicii rohingya nemaifiind în măsură să obțină certificate de naștere pentru copiii lor, începând din 2012;

K.  întrucât autoritățile din Myanmar/Birmania continuă să nege drepturile cele mai elementare ale populației rohingya; întrucât, conform unui raport din aprilie 2015 elaborat de către Parlamentarii pentru Drepturile Omului din cadrul ASEAN, la momentul redactării aproximativ 120 000 de rohingya continuau să rămână în peste 80 de tabere pentru persoane strămutate în statul Rakhine, cu acces limitat la ajutorul umanitar, în timp ce alți 100 000 au fugit, în ultimii ani, pe mare sau pe uscat, în alte țări, lăsându-se adesea pe mâinile traficanților de ființe umane, iar mulți dintre ei mor în cursul acestor călătorii periculoase;

L.  întrucât se relatează că violul se utilizează pe scară largă în Myanmar/Birmania de către forțele armate ca armă de război pentru a intimida minoritățile etnice, cu consecințe devastatoare pentru victime; întrucât Reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru violența sexuală în perioadele de conflict, Zainab Hawa Bangura, și-a exprimat profunda îngrijorare în acest sens; întrucât Curtea Penală Internațională include violul și alte forme de violență sexuală pe lista sa a crimelor de război și a actelor care constituie crime împotriva umanității; întrucât ar trebui subliniat, în special, faptul că femeile rohingya sunt victime ale unor forme multiple de discriminare, inclusiv ale abuzurilor sexuale și ale sterilizării forțate;

M.  întrucât Aung San Suu Kyi a anunțat, în cadrul unei întâlniri cu Raportorul special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Yanghee Lee, că guvernul nu va utiliza termenul „rohingya” (în continuarea politicii practicate sub dictatura militară) deoarece este considerat inflamator, la fel ca termenul „bengali”, și că sugerează înlocuirea lui cu o nouă sintagmă: „comunitatea musulmană din statul Rakhine”;

N.  întrucât Myanmar/Birmania a depus unele eforturi pentru a avansa procesul de pace, pe lângă pregătirile sale în vederea unei conferințe naționale pentru pace; întrucât este esențial să se mențină acordul național de încetare a focului și să se includă toate grupurile etnice armate pentru a asigura pacea, prosperitatea și unitatea țării,

1.  este extrem de îngrijorat cu privire la relatările referitoare la confruntări violente în nordul statului Rakhine și deplânge pierderea de vieți omenești, mijloace de subzistență și adăposturi, precum și utilizarea disproporționată a forței de către forțele armate din Myanmar/Birmania; confirmă faptul că autoritățile din Myanmar/Birmania au datoria de a investiga atacurile din 9 octombrie și de a pune sub urmărire vinovații, dar că aceasta trebuie să se realizeze în conformitate cu standardele și obligațiile în materie de drepturi ale omului;

2.  îndeamnă forțele armate și cele de securitate să pună capăt imediat asasinatelor, hărțuirilor și violurilor împotriva populației rohingya, precum și incendierii caselor acesteia;

3.  salută anunțul guvernului din Myanmar/Birmania referitor la înființarea unei comisii de anchetă privind actele recente de violență din statul Rakhine; solicită guvernului din Myanmar/Birmania să permită ONU și altor observatori externi să asiste la investigațiile cu privire la recentele evenimente din districtul Maungdaw, statul Rakhine, inclusiv cu privire la atacurile din 9 octombrie și la acțiunile ulterioare întreprinse de guvern; subliniază necesitatea de a urmări corespunzător în justiție persoanele responsabile și de a oferi despăgubiri adecvate victimelor încălcărilor;

4.  insistă asupra faptului că acest lucru ar constitui doar prima etapă a unui angajament mai larg de a pune capăt impunității pentru crimele săvârșite împotriva minorității rohingya; este în special îngrozit de relatările privind utilizarea violenței sexuale ca mijloc de intimidare și armă de război în reprimarea minorității rohingya și solicită urmărirea penală a autorilor acestor crime;

5.  solicită, de asemenea, ca guvernul din Myanmar/Birmania să permită imediat ca ajutoarele umanitare să ajungă în toate zonele de conflict și la persoanele strămutate;

6.  solicită ca guvernul și autoritățile civile din Myanmar/Birmania să pună capăt imediat discriminării și segregării teribile a minorității rohingya;

7.  solicită, prin urmare, guvernului din Myanmar/Birmania să își reformeze Legea din 1982 privind cetățenia și să restabilească cetățenia minorității rohingya; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania și autoritățile statului Rakhine să înceapă imediat să înregistreze toți copiii la naștere;

8.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să elimine toate restricțiile inutile, discriminatorii și disproporționate din statul Rakhine;

9.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să combată traficul de persoane și criminalitatea organizată transnațională;

10.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să își îmbunătățească cooperarea cu ONU, inclusiv cu UNHCR și cu deținătorii de mandate pentru proceduri speciale; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să pună în aplicare recomandările din Rezoluția 31/24 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania; solicită guvernului din Myanmar/Birmania să invite Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului să deschidă un cabinet în această țară, care să dispună de un mandat cuprinzător și de personal adecvat;

11.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să condamne fără echivoc orice act de instigare la ură rasială sau religioasă, să ia măsuri pentru a pune capăt discursului de incitare la ură, inclusiv din partea grupărilor budiste radicale, și să combată discriminarea socială și ostilitățile împotriva minorității rohingya; solicită, de asemenea, guvernului din Myanmar/Birmania să respecte dreptul universal la libertatea de religie sau de convingere;

12.  solicită laureatei Premiului Saharov Aung San Suu Kyi să se folosească de poziția-cheie pe care o deține în cadrul guvernului din Myanmar/Birmania pentru a îmbunătăți situația minorității rohingya; reamintește declarația din 18 mai 2015 a purtătorului de cuvânt al partidului dnei Suu Kyi, potrivit căreia guvernul din Myanmar/Birmania ar trebui să restabilească cetățenia minorității rohingya;

13.  recomandă ca guvernele țărilor ce se confruntă cu un aflux de refugiați rohingya să coopereze îndeaproape cu UNHCR, care deține expertiza tehnică necesară pentru a evalua statutul de refugiat, precum și mandatul de a proteja refugiații și persoanele apatride; îndeamnă aceste țări să respecte principiul nereturnării și să nu respingă refugiații rohingya, cel puțin până la găsirea unei soluții satisfăcătoare și demne pentru situația lor; invită în special Bangladeshul să permită intrarea refugiaților rohingya, deși recunoaște eforturile depuse deja de Bangladesh pentru a găzdui mai multe sute de mii de refugiați;

14.  salută concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 referitoare la o strategie a UE față de Myanmar/Birmania; crede că UE are, într-adevăr, un interes strategic de a își consolida relația cu Myanmar/Birmania; consideră că noul guvern are ocazia istorică și datoria de a consolida democrația și a asigura pacea, reconcilierea națională și prosperitatea; este de părere că aprofundarea în continuare a relațiilor UE-Myanmar/Birmania trebuie să fie condiționată de îmbunătățirea reală a situației drepturilor omului în această țară;

15.  reiterează, de asemenea, apelul din concluziile Consiliului de a edifica instituții democratice eficace și o societate civilă puternică, de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, precum și de a promova buna guvernanță;

16.  invită Serviciul European de Acțiune Externă să continue dialogul bilateral regulat privind drepturile omului și să discute în detaliu situația legată de legislația problematică și discriminarea minorităților, în special a minorității rohingya, și să prezinte Parlamentului European un raport privind rezultatul acestor discuții;

17.  solicită UE și statelor sale membre să sprijine în continuare noua structură democratică din Myanmar/Birmania și să se concentreze în special pe cooperarea tehnică pentru a contribui la îmbunătățirea diferitelor funcții ale statului;

18.  solicită UE și statelor sale membre să mențină supravegherea Myanmarului/Birmaniei în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului în temeiul punctului 4 de pe agendă;

19.  solicită ca UE să sprijine UNHCR în eforturile sale de a ajuta refugiații rohingya din regiunea Asiei de Sud și de Sud-Est;

20.  solicită ca UE și statele sale membre să sprijine Planul de acțiune global al UNHCR pentru 2014-24 menit să pună capăt apatridiei;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.