Postup : 2016/3027(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1345/2016

Predkladané texty :

RC-B8-1345/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2016 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0506

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 169kWORD 58k
14.12.2016
PE596.615v01-00}
PE596.618v01-00}
PE596.622v01-00}
PE596.624v01-00}
PE596.627v01-00}
PE596.630v01-00}
PE596.633v01-00} RC1
 
B8-1345/2016}
B8-1348/2016}
B8-1352/2016}
B8-1354/2016}
B8-1357/2016}
B8-1360/2016}
B8-1363/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8-1345/2016)

EFDD (B8-1348/2016)

Verts/ALE (B8-1352/2016)

GUE/NGL (B8-1354/2016)

PPE (B8-1357/2016)

ALDE (B8-1360/2016)

S&D (B8-1363/2016)


o situácii rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku (2016/3027(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Karol Karski v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL
Jean Lambert, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku (2016/3027(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii rohingyjských moslimov, najmä na uznesenie zo 7. júla 2016(1),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o stratégii EÚ pre Mjanmarsko/Barmu,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Európskemu Parlamentu a Rade s názvom Prvky stratégie EÚ voči Mjanmarsku/Barme: Osobitné partnerstvo pre demokraciu, mier a prosperitu“,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federici Mogheriniovej o nástupe novej vlády Mjanmarského zväzu,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu k nedávnej eskalácii násilia v Mjanmarsku z 2. decembra 2016,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu o treťom dialógu medzi EÚ a Mjanmarskom o ľudských právach z 25. novembra 2016,

–  so zreteľom na závery Rady zo 4. decembra 2015 o osobách bez štátnej príslušnosti,

–  so zreteľom na nedávne brífingy vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z 29. a 18. novembra 2016 o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v severnom Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. júna 2016 s názvom Situácia ľudských práv rohingyjských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na rezolúciu prijatú Radou OSN pre ľudské práva z 24. marca 2016 (31/24) s názvom Situácia v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z 18. marca 2016,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961,

–  so zreteľom na globálny akčný plán UNHCR na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti na roky 2014 – 2024,

–  so zreteľom na články 18 až 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, oba z roku 1966,

–  so zreteľom na Chartu ASEAN,

–  so zreteľom na správu asociácie poslancov za ľudské práva Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) z apríla 2015 s názvom Kríza rohingyjskej menšiny a riziko zverstiev v Mjanmarsku: Výzva ASEAN-u a výzva konať,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn vo svojej správe z 20. júna 2016 opísal pretrvávajúce vážne porušovania práv rohingyjského obyvateľstva vrátane svojvoľného zbavovania občianstva, ktorým sa stávajú osobami bez štátnej príslušnosti, prísneho obmedzovania slobody pohybu, hrozieb pre život a bezpečnosť, upierania práva na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, nútenej práce, sexuálneho násilia a obmedzovania ich politických práv, „ktoré môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti“; keďže pán al-Husajn uviedol, že Rohingyovia sú vylúčení z mnohých povolaní a potrebujú osobitné papiere na prístup do nemocníc, čo má za následok oneskorenia a umieranie detí a matiek počas pôrodu; Keďže John McKissick, vedúci kancelárie Agentúry OSN pre utečencov v bangladéšskom meste Cox’s Bazar, nedávno verejne vyhlásil, že Mjanmarsko sa pokúša „etnicky vyčistiť moslimskú rohingyjskú menšinu zo svojho územia; keďže porušovanie ľudských práv rohingyjskej menšiny predstavuje kolektívny trest;

B.  keďže 9. októbra 2016 ozbrojenci zaútočili na tri policajné stanice v blízkosti hraníc s Bangladéšom, pričom zomreli deviati policajti a mnohé zbrane zmizli; keďže vláda Mjanmarska vyhlásila, že útočníkmi boli rohingyjské milície, a následne vyhlásila oblasť Maungdaw za „operačný priestor“ so zákazmi vychádzania a inými závažnými obmedzeniami, a to aj pre novinárov a vonkajších pozorovateľov, ktorí nemajú prístup na toto územie;

C.  keďže podľa ľudskoprávnych organizácií miestne zdroje informujú o vážnych porušeniach ľudských práv zo strany vládnych síl v tzv. operačnom priestore; keďže vláda Mjanmarska oznámila smrť 69 údajných militantov a 17 členov bezpečnostných síl, pričom toto tvrdenie nemožno nezávisle overiť vzhľadom na obmedzenia prístupu;

D.  keďže 3. novembra 2016 spôsobil druhý útok na príslušníka pohraničnej stráže smrť jedného policajného dôstojníka;

E.  keďže organizácie pre ľudské práva, najmä Human Rights Watch, s využitím satelitných záberov informovali o rozsiahlom ničení obydlí a iných typov budov v častiach severného Jakchainského štátu, ktoré sú v súčasnosti nedostupné pre MVO a nezávislých pozorovateľov;

F.  keďže vláda Mjanmarska vykonala prehliadku niektorých dotknutých lokalít v Maungdaw v dňoch 2. a 3. novembra 2016 s deväťčlennou delegáciou zahraničných veľvyslancov vrátane rezidentnej koordinátorky OSN, ktorá potvrdila, že videla spálené budovy v niekoľkých mestách;

G.  keďže v posledných týždňoch najmenej 25 000 Rohingyov ušlo do susedného Bangladéša a približne 30 000 obyvateľov Jakchainského štátu bolo vysídlených v dôsledku násilia; keďže viac než 56 000 Rohingyov je v súčasnosti registrovaných na UNHCR v Malajzii;

H.  keďže od roku 2011 podniklo Mjanmarsko kroky na reformu svojho hospodárskeho a politického systému; keďže armáda má však stále neprimeraný vplyv na záležitosti krajiny; keďže v novembri 2015 bol zvolený nový národný parlament a v marci 2016 sa ujala moci demokraticky zvolená vláda;

I.  keďže EÚ a ďalší globálni aktéri následne zrušili sankcie a umožnili Mjanmarsku opätovné začlenenie do svetových politických a hospodárskych štruktúr; keďže EÚ a jej členské štáty zohrávajú významnú úlohu pri procesoch reformy a otvárania a prispeli okrem iného významnou rozvojovou pomocou, vzdelávaním a technickou spoluprácou, podporou inkluzívnej celoštátnej dohody o prímerí a obchodom v rámci iniciatívy Všetko okrem zbraní (EBA); keďže EÚ a Mjanmarsko uskutočňujú každoročné dialógy o ľudských právach;

J.  keďže však pretrvávajú mnohé problémy, a to aj v oblasti ľudských práv, a najmä v súvislosti so situáciou moslimskej rohingyjskej menšiny; keďže viac než milión rohingyjských moslimov v Mjanmarsku žije po niekoľko generácií, ale v súčasnosti sú jednou z najviac prenasledovaných menšín na svete; keďže od prijatia zákona o barmskom občianstve v roku 1982 sú oficiálne bez štátnej príslušnosti; keďže Rohingyovia sú neželaní tak mjanmarskými orgánmi, ako aj susednými krajinami, hoci v niektorých z týchto krajín žije veľké množstvo utečencov; keďže mjanmarský právny rámec inštititucionalizuje diskrimináciu menšín, konkrétne odopiera Rohingyom štátnu príslušnosť, ich dočasné osobné preukazy (biele preukazy) sú od marca 2015 neplatné a od roku 2012 nemôžu získať rodné listy pre svoje deti;

K.  keďže orgány Mjanmarska naďalej Rohingyom upierajú ich základné práva; keďže podľa správy Poslancov krajín ASEAN pre ľudské práva z apríla 2015 v čase písania asi 120 000 Rohingyov žilo vo viac ako 80 táboroch pre vysídlené osoby v Jakchainskom štáte, s obmedzeným prístupom k humanitárnej pomoci, pričom viac ako 100 000 osôb ušlo v posledných rokoch po mori alebo po súši, často v rukách obchodníkov s ľuďmi, do iných krajín, a mnohí počas týchto nebezpečných ciest zomierajú;

L.  keďže mjanmarské ozbrojené sily údajne často používajú znásilňovanie ako vojnovú zbraň na zastrašovanie etnických menšín, čo má ničivé následky pre obete; keďže osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre sexuálne násilie počas konfliktov Zainab Hawa Bangura vyjadrila v tejto súvislosti vážne obavy; keďže Medzinárodný trestný súd uvádza znásilňovanie a iné formy sexuálneho násilia na zozname vojnových zločinov a činov, ktoré predstavujú zločiny proti ľudskosti; keďže treba zdôrazniť najmä to, že rohingyjské ženy sú obeťami viacerých foriem diskriminácie vrátane sexuálneho zneužívania a nútenej sterilizácie;

M.  keďže Aun Schan Su Ťij oznámila na stretnutí s osobitnou spravodajkyňou OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku Yanghee Leeovou, že vláda nebude používať slovo „Rohingyovia“ (pretože ide o pokračovanie politiky vykonávanej za vojenskej diktatúry), ktorý sa považuje za štvavý, ani slovo „Bengálčania“, a že namiesto toho navrhuje nový pojem: „moslimská komunita v Jakchainskom štáte“;

N.  keďže Mjanmarsko vynaložilo určité úsilie o napredovanie mierového procesu popri prípravách na celoštátnu mierovú konferenciu; keďže je nevyhnutné zachovať celoštátne prímerie a zahrnúť všetky etnické ozbrojené skupiny s cieľom zabezpečiť mier, prosperitu a jednotu krajiny;

1.  je mimoriadne znepokojený správami o násilných stretoch v severnom Jakchainskom štáte a vyjadruje poľutovanie nad stratou životov, živobytia a domovov, ako aj nad údajným neprimeraným použitím sily zo strany mjanmarských ozbrojených síl; potvrdzuje, že mjanmarské orgány majú povinnosť vyšetriť útoky z 9. októbra a stíhať zodpovedné osoby, ale v súlade s normami a záväzkami v oblasti ľudských práv;

2.  naliehavo žiada vojenské a bezpečnostné sily, aby okamžite ukončili zabíjanie, zastrašovanie a znásilňovanie Rohingyov a vypaľovanie ich domov;

3.  víta vyhlásenie vlády Mjanmarska o vytvorení komisie na vyšetrenie nedávnych prípadov násilia v Jakchainskom štáte; žiada vládu Mjanmarska, aby umožnila OSN a iným vonkajším pozorovateľom pomôcť pri vyšetrovaní nedávnych udalostí v okrese Maungdaw v Jakchainskom štáte vrátane útokov z 9. októbra a vládnych opatrení v nadväznosti na ne; zdôrazňuje potrebu riadne stíhať zodpovedné osoby a poskytnúť primeranú nápravu obetiam porušení;

4.  trvá na tom, že toto je len prvý krok širšieho úsilia o ukončenie beztrestnosti za zločiny páchané na rohingyjskej menšine; je pobúrený správami o používaní sexuálneho násilia ako prostriedku na zastrašovanie a ako vojnovej zbrane na potláčanie rohingyjskej menšiny, a žiada stíhanie páchateľov týchto trestných činov;

5.  ďalej žiada, aby vláda Mjanmarska okamžite umožnila prístup humanitárnej pomoci do všetkých oblastí konfliktu a k vysídleným ľuďom;

6.  žiada, aby vláda Mjanmarska a civilné orgány okamžite zastavili hroznú diskrimináciu a segregáciu rohingyjskej menšiny;

7.  vyzýva preto vládu Mjanmarska, aby reformovala zákon o štátnom občianstve z roku 1982 a obnovila občianstvo príslušníkom rohingyjskej menšiny; naliehavo žiada vládu Mjanmarska a orgány Jakchainského štátu, aby začali registráciu všetkých detí pri narodení;

8.  vyzýva vládu Mjanmarska, aby zrušila všetky nepotrebné, diskriminačné a neprimerané obmedzovanie v Jakchainskom štáte;

9.  vyzýva vládu Mjanmarska, aby bojovala proti obchodovaniu s ľuďmi a nadnárodnému organizovanému zločinu;

10.  vyzýva vládu Mjanmarska, aby zlepšila svoju spoluprácu s OSN vrátane UNHCR a držiteľov mandátu pre osobitné postupy; naliehavo žiada vládu Mjanmarska, aby vykonala odporúčania rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva 31/24 o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku; vyzýva vládu Mjanmarska, aby požiadala Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva o otvorenie kancelárie v krajine, a to s plným mandátom a primeraným personálom;

11.  vyzýva vládu Mjanmarska, aby jednoznačne odsúdila akékoľvek podnecovanie k rasovej alebo náboženskej nenávisti, aby podnikla kroky na skončenie prejavov podnecujúcich k nenávisti, a to aj zo strany radikálnych budhistických skupín, a bojovala proti sociálnej diskriminácii a aktom nepriateľstva proti príslušníkom rohingyjskej menšiny; ďalej vyzýva vládu Mjanmarska, aby dodržiavala všeobecné právo na slobodu náboženského vyznania alebo viery;

12.  vyzýva laureátku Sacharovovej ceny Aun Schan Su Ťij, aby využila svoju kľúčovú pozíciu v mjanmarskej vláde na zlepšenie situácie rohingyjskej menšiny; víta vyhlásenie hovorcu opozičnej strany nositeľky Nobelovej ceny Aun Schan Su Ťij z 18. mája 2015, že vláda Mjanmarska by mala príslušníkom rohingyjskej menšiny obnoviť občianstvo;

13.  odporúča, aby vlády krajín, ktoré sa musia vyrovnať s prílevom rohingyjských utečencov, úzko spolupracovali s UNHCR, ktorý má odborné znalosti potrebné na preskúmanie štatútu utečenca a mandát na ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti; naliehavo vyzýva tieto krajiny, aby dodržiavali zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia, a aby neodsúvali rohingyjských utečencov späť, a to aspoň dovtedy, kým sa nedosiahne uspokojivé a dôstojné riešenie ich situácie; osobitne vyzýva Bangladéš, aby umožnil vstup rohingyjským utečencom, pričom uznáva vynaložené úsilie Bangladéša, ktorý prichýlil niekoľko stoviek tisícov utečencov;

14.  víta závery Rady z 20. júna 2016 o stratégii EÚ pre Mjanmarsko; je presvedčený, že EÚ skutočne má strategický záujem o posilnenie svojich vzťahov s Mjanmarskom; domnieva sa, že nová vláda má historickú príležitosť a taktiež povinnosť upevniť demokraciu a dosiahnuť mier, celoštátne zmierenie a prosperitu; zastáva názor, že ďalšie prehĺbenie vzťahov medzi EÚ a Mjanmarskom musí byť podmienené skutočným zlepšením v oblasti ľudských práv v tejto krajine;

15.  pripomína, že v záveroch Rady týkajúcich sa budovania účinných demokratických inštitúcií a silnej občianskej spoločnosti sa vyzýva na dodržiavanie základných práv a slobôd a podporu dobrej správy;

16.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby pokračovala v pravidelnom dvojstrannom dialógu o ľudských právach a diskutovala o situácii ohľadom problémových právnych predpisov a diskriminácie menšín, najmä rohingyjskej menšiny, a podrobne informovala Európsky parlament o výsledku týchto diskusií;

17.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v podpore nových demokratických štruktúr Mjanmarska a zamerali sa najmä na technickú spoluprácu na pomoc pri zlepšovaní rôznych funkcií štátu;

18.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zachovali kontrolu Mjanmarska na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v rámci bodu 4 programu;

19.  vyzýva EÚ, aby podporovala UNHRC v úsilí pomôcť rohingyjským utečencom v regióne južnej a juhovýchodnej Ázie;

20.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali globálny akčný plán UNHRC na roky 2014 – 2024 na vyriešenie situácie osôb bez štátnej príslušnosti;

21.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde a parlamentu Mjanmarska, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi ASEAN-u, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

 

(1)

P8_TA(2016)0316.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia