Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0072/2017Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0072/2017

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Indonesien, navnlig sagen om Hosea Yeimo og Ismael Alua

18.1.2017 - (2017/2506(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
S&D (B8-0072/2017)
ECR (B8-0073/2017)
Verts/ALE (B8-0077/2017)
EFDD (B8-0079/2017)
ALDE (B8-0083/2017)
PPE (B8-0088/2017)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei for ECR-Gruppen
Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen


Procedure : 2017/2506(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0072/2017
Indgivne tekster :
RC-B8-0072/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Indonesien, navnlig sagen om Hosea Yeimo og Ismael Alua

(2017/2506(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Indonesien, særlig beslutning af 26. februar 2014 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål[1],

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Indonesien (PSA'en), der trådte i kraft den 1. maj 2014,

–  der henviser til udtalelse af 23. maj 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Frederica Mongherini, om udsigten til yderligere henrettelser i Indonesien,

–  der henviser til erklæring af 27. juli 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om de planlagte henrettelser i Indonesien,

–  der henviser til den 6. menneskerettighedsdialog mellem Den Europæiske Union og Indonesien den 28 juni 2016,

–  der henviser til Bangkok-deklarationen af 14 oktober 2016 om fremme af et globalt partnerskab for fælles strategiske mål mellem ASEAN og EU,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Indonesien ratificerede i 2006,

–  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1987,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Indonesien er verdens fjerde mest folkerige land, tredjestørste demokrati, det største land med et muslimsk flertal med millioner af tilhængere af andre trosretninger samt et mangfoldigt samfund bestående af 255 millioner borgere med forskellig etnisk baggrund, sprog og kultur;

B.  der henviser til, at Indonesien er en vigtig partner for EU; der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Indonesien, som er medlem af G20, er solide; der henviser til, at EU og Indonesien deler de samme værdier vedrørende menneskerettigheder, regeringsførelse og demokrati;

C.  der henviser til, at Indonesiens udenrigsminister og NF/HR ved den første strategiske ministerdialog (den 8. april 2016) i fællesskab erklærede, at de ville "bringe forholdet op til et nyt niveau af partnerskab" mellem EU og Indonesien;

D.  der henviser til, at Hosea Yeimo og Ismael Alua, to politiske aktivister fra Papua, den 19. december 2016 blev tilbageholdt og anklaget for "oprør" i henhold til den indonesiske straffelov efter fredelige politiske aktiviteter; der henviser til, at Hosea Yeimo og Ismael Alua blev løsladt mod kaution den 11. januar 2017; der henviser til, at retssagen fortsætter; der henviser til, at de, hvis de dømmes, kan risikere op til fængsel på livstid;

E.  der henviser til, at præsident Joko Widodo har lovet papuanerne en ændring, begyndende med "en åben dialog om et bedre Papua", og har lovet at standse den overdrevne magtanvendelse og krænkelserne af menneskerettighederne; der henviser til, at præsidenten har besøgt Papua fire gange, siden han blev valgt i 2014; der henviser til, at han for nylig har beordret løsladelse af et stort antal papuanske fanger som et udtryk for imødekommenhed;

F.  der henviser til, at guvernøren i Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, bedre kendt som Ahok, er blevet stillet for en dommer, anklaget af visse religiøse grupper for at fornærme Islam; der henviser til, at der siden oktober 2016 er blevet organiseret tre møder af en koalition af islamistiske grupper, der kalder sig National Movement to Guard the MUI Fatwa (GNPF-MUI) (den nationale bevægelse til beskyttelse af MUI-fatwaen), herunder Front Pembala Islam (FPI), med opfordring til at fængsle Ahok;

G.  der henviser til, at tankefrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, religionsfrihed, retten til ikke at arresteres eller tilbageholdes vilkårligt og retten til ikke at blive udsat for tortur er grundlæggende og umistelige friheder og rettigheder;

H.  der henviser til, at Indonesien genindførte dødsstraffen i 2013 og har henrettet en række indsatte;

1.  udtrykker sin tilfredshed med de gode forbindelser mellem EU og Indonesien og gentager vigtigheden af de stærke og mangeårige politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem de to parter;

2.  er bekymret over den stigende intolerance i Indonesien over for etniske, religiøse og seksuelle mindretal; fordømmer på det kraftigste alle voldshandlinger mod og alle former for forfølgelse og intimidering af mindretal samt straffriheden for sådanne handlinger og fordømmer den øgede udnyttelse af eksisterende bestemmelser til at diskriminere, retsforfølge og fængsle medlemmer af religiøse mindretal, traditionelle religioner og etniske og seksuelle mindretal;

3.  glæder sig over Indonesiens indsigt i bekæmpelse af voldelig ekstremisme og landets erfaringer i denne henseende baseret på fremme af et tolerant samfund og tværreligiøs dialog; noterer sig Indonesiens bestræbelser på at opretholde sit demokrati og respektere menneskerettighederne og minder om sin motto "forenet i mangfoldighed"; understreger behovet for at sikre beskyttelsen af alle menneskerettigheder, navnlig for mindretal og sårbare grupper, og sikre ligebehandling i deres udøvelse af religions- og trosfriheden, menings-, ytrings-, foreningsfriheden og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

4.  glæder sig over den fortsatte menneskerettighedsdialog mellem EU og Indonesien, der blev etableret i 2010; glæder sig over det tætte samarbejde mellem EU og Indonesien om en bred vifte af emner; understreger, at EU og Indonesien er enedes om at forfølge konkrete samarbejdsprojekter på en lang række områder, herunder adgang til klage og domstolsprøvelse og strafferetspolitik, bekæmpelse af voldelig ekstremisme, migranters rettigheder, erhvervslivet og menneskerettighederne samt rettigheder for personer med handicap og rettigheder for personer, der tilhører mindretal og udsatte grupper;

5.  minder om, at en forbedring af menneskerettighedssituationen i Indonesien er en prioritet for partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Indonesien;

6.  glæder sig over de gode forbindelser mellem Indonesien og dets naboer og landets aktive engagement til fordel for FN;

7.  opfordrer Indonesiens regering til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fredelige aktivister rettigheder beskyttes, og sikre, at der skabes et gunstigt miljø for realisering af ytringsfriheden og retten til fredelig demonstration;

8.  glæder sig over løsladelsen mod kaution af Hosea Yeimo og Ismael Alua den 11. januar 2017; bemærker, at retssagen fortsætter; opfordrer EU's delegation til Indonesien til at følge denne retssag;

9.  opfordrer de indonesiske myndigheder til at overveje at droppe anklagerne mod Hosea Yeimo, Ismael Alua og andre samvittighedsfanger, mod hvem der er rejst tiltale for fredeligt at have udøvet deres ret til ytringsfrihed;

10.  opfordrer indtrængende de indonesiske og lokale myndigheder i Papua til at gennemføre øjeblikkelige og effektive foranstaltninger med henblik på at garantere sikkerheden for fredelige politiske aktivister, der udøver deres rettigheder; opfordrer myndighederne til at sikre, at folk i Papua er i stand til frit at udtrykke deres idéer og holdninger uden frygt for straf, gengældelse eller intimidering;

11.  fordømmer på det kraftigste enhver form for vold eller terror, og udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier;

12.  noterer sig med bekymring blasfemisagen mod Ahok; understreger, at ytringsfriheden og tanke-, samvittigheds- og religionsfriheden er beskyttet i henhold til international menneskerettighedslovgivning;

13.  opfordrer de indonesiske myndigheder til at ophæve artikel 156 og 156, litra a), i landets straffelov, fjerne blasfemibestemmelserne i det aktuelle lovforslag om ændring af retsplejeloven (RUU Revisi KUHP), loven om elektroniske informationer og transaktioner og lovene om oprør (navnlig artiklerne 106 og 110 i straffeloven) og bringe alle love i overensstemmelse med landets forpligtelser i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning, navnlig vedrørende ytrings-, tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, lighed for loven, ikkeforskelsbehandling og retten til ytrings- og forsamlingsfrihed; bemærker, at folk kan blive fængslet for "ærekrænkelse" i helt op til fem år;

14.  understreger nødvendigheden af, at den indonesiske regering beskytter Indonesiens tradition med religiøs tolerance og pluralisme ved at efterforske, anholde og retsforfølge personer eller grupper, der diskrimineres eller begår voldshandlinger mod trossamfund;

15.  er bekymret over intensiveringen af anti-LGBTI-retorikken, som har resulteret i talrige trusler mod og voldelige angreb på LGBTI-NGO'er, aktivister og enkeltpersoner; opfordrer regeringen og lovgiverne til at afstå fra yderligere at begrænse LGBTI-personers rettigheder og til at sikre, at deres ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er garanteret;

16.  beklager genindførelsen af dødsstraffen; opfordrer myndighederne til at indføre et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Indonesiens regering og parlament, ASEAN's generalsekretær, ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission og FN's Menneskerettighedsråd.