Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B8-0072/2017Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B8-0072/2017

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar l-Indoneżja, b'mod partikolari l-każ ta' Hosea Yeimo u Ismael Alua

18.1.2017 - (2017/2506(RSP))

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
S&D (B8-0072/2017)
ECR (B8-0073/2017)
Verts/ALE (B8-0077/2017)
EFDD (B8-0079/2017)
ALDE (B8-0083/2017)
PPE (B8-0088/2017)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via f'isem il-Grupp PPE
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR
Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD


Proċedura : 2017/2506(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B8-0072/2017
Testi mressqa :
RC-B8-0072/2017
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Indoneżja, b'mod partikolari l-każ ta' Hosea Yeimo u Ismael Alua

(2017/2506(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Indoneżja, b'mod partikolari dik tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija Komprensiva u Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Indoneżja, min-naħa l-oħra, bl-eċċezzjoni ta' kwistjonijiet relatati mad-dħul mill-ġdid[1],

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Indoneżja (FSK), li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2014,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-23 ta' Mejju 2015 mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) Federica Mogherini dwar is-sitwazzjoni fl-Indoneżja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-27 ta' Lulju 2016 mill-kelliem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) dwar l-eżekuzzjonjiet ippjanati fl-Indoneżja,

–  wara li kkunsidra s-Sitt Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indoneżja tat-28 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Bangkok dwar il-Promozzjoni ta' Sħubija Globali UE-ASEAN għal Għanijiet Strateġiċi Komuni tal-14 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li ġie rratifikat mill-Indoneżja fl-2006,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti tal-1987,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Indoneżja hija l-pajjiż bir-raba' l-akbar popolazzjoni fid-dinja, it-tielet l-akbar demokrazija, l-akbar pajjiż b'maġġoranza Musulmana, b'miljuni ta' aderenti ta' reliġjonijiet differenti, kif ukoll soċjetà diversa magħmula minn 255 miljun ċittadin ta' etniċitajiet, lingwi u kulturi differenti;

B.  billi l-Indoneżja hija sieħba importanti tal-UE; billi r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Indoneżja, li hija membru tal-G20, huma qawwija; billi l-UE u l-Indoneżja jikkondividu l-istess valuri f'dak li jirrigwarda d-drittijiet tal-bniedem, il-governanza u d-demokrazija;

C.  billi, fl-ewwel Djalogu Ministerjali Strateġiku (tat-8 ta' April 2016), il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Indoneżja u l-VP/RGħ ddikjaraw b'mod konġunt li ddeċidew li "jerfgħu r-relazzjoni bejn l-UE u l-Indoneżja għal livell ġdid ta' sħubija";

D.  billi, fid-19 ta' Diċembru 2016, Hosea Yeimo u Ismael Alua, żewġ attivisti politiċi minn Papua, ġew detenuti fuq akkużi ta' "ribelljoni" skont il-Kodiċi Kriminali tal-Indoneżja, wara li kienu ħadu sehem f'attivitajiet politiċi paċifiċi; billi Hosea Yeimo u Ismael Alua nħelsu fuq pleġġ fil-11 ta' Jannar 2017; billi l-proċedimenti legali fil-każ għadhom għaddejjin; billi, jekk jinsabu ħatja, jistgħu jingħataw sentenza ta' ħabs għal għomorhom;

E.  billi l-President Joko Widodo wiegħed il-bidla lin-nies ta' Papua, b'bidu bi "djalogu għal Papua aħjar", u impenja ruħu li jtemm l-użu ta' forza sproporzjonata u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-President żar Papua erba' darbiet mindu ġie elett fl-2014; billi reċentement ordna l-ħelsien ta' għadd kbir ta' detenuti minn Papua bħala ġest ta' paċifikazzjoni;

F.  billi l-Gvernatur ta' Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, magħruf aħjar bħala Ahok, għaddej minn proċess wara li xi gruppi reliġjużi akkużawh li insulta lill-Iżlam; billi minn Ottubru 2016 saru tliet dimostrazzjonijiet, organizzati minn koalizzjoni ta' gruppi Iżlamisti magħrufa bħala l-Moviment Nazzjonali għall-Ħarsien tal-Fatwa MUI (GNPF-MUI) u li tħaddan membri tal-Front Pembala Iżlam (FPI), bit-talba li Ahok jintbagħat il-ħabs;

G.  billi l-libertà tal-ħsieb, il-libertà tal-għaqda paċifika u tal-assoċjazzjoni, il-libertà tar-reliġjon, id-dritt tal-ħelsien minn arrest jew detenzjoni arbitrarja u d-dritt tal-ħelsien mit-tortura huma libertajiet u drittijiet fundamentali u inaljenabbli;

H.  billi l-Indoneżja ssuktat il-piena kapitali fl-2013, u wettqet l-eżekuzzjoni ta' għadd ta' priġunieri;

1.  Japprezza r-relazzjoni qawwija bejn l-UE u l-Indoneżja, u jtenni l-importanza ta' rabtiet politiċi, ekonomiċi u kulturali qawwija u fit-tul bejn iż-żewġ partijiet;

2.  Huwa mħasseb dwar iż-żieda fl-intolleranza fil-konfront tal-minoranzi etniċi, reliġjużi u sesswali fl-Indoneżja; jikkundanna bil-qawwa kull att ta' vjolenza, fastidju u intimidazzjoni kontra l-minoranzi, kif ukoll l-impunità għal atti ta' dan it-tip, u jikkundanna ż-żieda fl-abbuż tar-regolamenti eżistenti għal finijiet ta' diskriminazzjoni, prosekuzzjoni u detenzjoni ta' membri ta' minoranzi reliġjużi, ta' reliġjonijiet tradizzjonali, u ta' minoranzi etniċi u sesswali;

3.  Jilqa' l-ideat tal-Indoneżja dwar il-ġlieda kontra l-estremiżmu vjolenti, kif ukoll l-esperjenza tagħha f'dan ir-rigward, ibbażata fuq il-promozzjoni ta' soċjetà tolleranti u ta' djalogi bejn ir-reliġjonijiet; jieħu nota tal-isforzi tal-Indoneżja biex issostni d-demokrazija tagħha, tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem, u tfakkar "l-għaqda fid-diversità" tagħha; jisħaq fuq il-ħtieġa li tkun żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kollha, partikolarment dawk tal-minoranzi u tal-gruppi vulnerabbli, b'mod li jiżgura l-ħelsien mid-diskriminazzjoni fl-eżerċizzju tagħhom tal-libertajiet tar-reliġjon u tat-twemmin, tal-opinjoni, tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni u tal-għaqda paċifika;

4.  Jilqa' l-issuktar tad-Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indoneżja, stabbilit fl-2010; jilqa' l-kooperazzjoni mqarrba bejn l-UE u l-Indoneżja fuq firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet; jenfasizza li l-UE u l-Indoneżja qablu li jwettqu proġetti ta' kooperazzjoni konkreta f'firxa wiesgħa ta' oqsma, inkluż fl-aċċess għall-ġustizzja u fil-politika penali, fil-ġlieda kontra l-estremiżmu vjolenti, fid-drittijiet tal-migranti, fin-negozju u d-drittijiet tal-bniedem, u fid-drittijiet tal-persuni b'diżabilitajiet, kif ukoll tal-persuni li jappartjenu għal minoranzi u għal gruppi vulnerabbli;

5.  Ifakkar li t-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja hija prijorità tal-FSK bejn l-UE u l-Indoneżja;

6.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-istat tajjeb tar-relazzjonijiet bejn l-Indoneżja u l-pajjiżi ġirien tagħha u l-impenn attiv tagħha favur in-NU;

7.  Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Indoneżja biex jieħu l-miżuri kollha meħtieġa ħalli jiżgura li d-drittijiet ta' attivisti paċifiċi jkunu protetti, u biex jiżgura li jinħoloq ambjent favorevoli għat-twettiq tal-libertà tal-espressjoni u tal-libertà ta' dimostrazzjoni paċifika;

8.  Jilqa' l-ħelsien fuq pleġġ ta' Hosea Yeimo u Ismael Alua fil-11 ta' Jannar 2017; jieħu nota li l-proċedimenti legali fil-każ se jkomplu; jitlob li d-Delegazzjoni tal-UE għall-Indoneżja ssegwi dawn il-proċedimenti legali;

9.  Jitlob lill-awtoritajiet Indoneżjani jikkunsidraw li jwaqqgħu l-akkużi kontra Hosea Yeimo, Ismael Alua u priġunieri tal-kuxjenza oħra li sarulhom akkużi formali talli eżerċitaw b'mod paċifiku d-dritt tagħhom għal-libertà tal-espressjoni;

10.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Indoneżjani u lil dawk lokali f'Papua biex jimplimentaw miżuri immedjati u effikaċi sabiex jiżguraw is-sikurezza u s-sigurtà ta' attivisti politiċi paċifiċi li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom; jistieden lill-awtoritajiet jiżguraw li n-nies f'Papua jkunu jistgħu liberament jesprimu l-ideat u l-opinjonijiet tagħhom mingħajr biża' ta' kastig, rappreżalji jew intimidazzjoni;

11.  Jikkundanna bil-qawwa kull att ta' vjolenza jew terrur, u jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi;

12.  Jinnota bi tħassib il-kawża kontra Ahok fuq akkużi li wettaq atti blasfemi; jenfasizza li l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon huma protetti mil-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

13.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Indoneżja biex iħassru l-Artikoli 156 u 156(a) tal-Kodiċi Kriminali tal-pajjiż, ineħħu d-dispożizzjonijiet dwar l-atti blasfemi li hemm bħalissa fl-Abbozz ta' Liġi ta' Reviżjoni tal-Kodiċi Kriminali (RUU Revisi KUHP), il-Liġi dwar l-Informazzjoni u t-Tranżazzjonijiet Elettroniċi u l-liġijiet dwar ir-ribelljoni (b'mod partikolari l-Artikoli 106 u 110 tal-Kodiċi), u biex iġibu l-liġijiet kollha f'konformità mal-obbligi tal-Indoneżja skont il-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, speċifikament dwar il-libertà tal-espressjoni, tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon u tat-twemmin, tal-ugwaljanza quddiem il-liġi, tal-ħelsien mid-diskriminazzjoni, u tad-dritt tal-espressjoni u tal-għaqda pubblika; jinnota li persuni jistgħu jingħataw pieni ta' sa ħames snin ħabs għal "diffamazzjoni";

14.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Gvern Indoneżjan jipproteġi t-tradizzjoni Indoneżjana ta' tolleranza reliġjuża u pluraliżmu permezz tal-investigazzjoni, l-arrest u l-prosekuzzjoni ta' individwi jew gruppi li jiddiskriminaw jew iwettqu atti ta' vjolenza kontra l-komunitajiet reliġjużi;

15.  Huwa mħasseb dwar l-intensifikazzjoni tar-retorika kontra persuni LGBTI, li wasslet għal għadd kbir ta' theddidiet u ta' attakki vjolenti kontra persuni LGBTI, NGOs, attivisti u individwi; jistieden lill-gvern u lil-leġiżlaturi biex joqogħdu lura milli jirrestrinġu aktar id-drittijiet ta' persuni LGBTI, u biex jiżguraw li d-dritt tagħhom għal-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda jkun garantit;

16.  Jiddispjaċih għall-issuktar tal-piena tal-mewt; jappella lill-awtoritajiet biex jistabbilixxu moratorju fuq l-eżekuzzjonijiet kollha, bil-għan li l-piena kapitali tiġi abolita;

17.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Indoneżja, lis-Segretarju Ġenerali tal-ASEAN, lill-Kummissjoni Intergovernattiva tal-ASEAN dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.