Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0072/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0072/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Indonézii, najmä o prípade Hoseau Yeima a Ismaela Aluau

18.1.2017 - (2017/2506(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B8-0072/2017)
ECR (B8-0073/2017)
Verts/ALE (B8-0077/2017)
EFDD (B8-0079/2017)
ALDE (B8-0083/2017)
PPE (B8-0088/2017)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD


Postup : 2017/2506(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0072/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0072/2017
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Indonézii, najmä o prípade Hoseau Yeima a Ismaela Aluau

(2017/2506(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všetky svoje predchádzajúce uznesenia o Indonézii, najmä uznesenie z 26. februára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej, s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou[1],

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Indonéziou, ktorá nadobudla platnosť 1. mája 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 23. mája 2015 o možnosti ďalších popráv v Indonézii,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 27. júla 2016 o plánovaných popravách v Indonézii,

–  so zreteľom na Šiesty dialóg o ľudských právach medzi Európskou úniou a Indonéziou z 28. júna 2016,

–  so zreteľom na Bangkockú deklaráciu o podpore globálneho partnerstva ASEAN – EÚ pre spoločné strategické ciele zo 14. októbra 2016,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Indonézia ratifikovala v roku 2006,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1987,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Indonézia je štvrtou najľudnatejšou krajinou, treťou najväčšou demokraciou, najväčšou prevažne moslimskou krajinou, v ktorej žijú milióny prívržencov iných vier, a rôznorodou spoločnosťou s 255 miliónmi obyvateľov, ktorí majú rôznu etnickú príslušnosť, hovoria rôznymi jazykmi a sú príslušníkmi rôznych kultúr;

B.  keďže Indonézia je dôležitým partnerom EÚ; keďže vzťahy medzi EÚ a Indonéziou, členom skupiny G20, sú pevné; keďže EÚ a Indonézia uznávajú rovnaké hodnoty, pokiaľ ide o ľudské práva, správu vecí verejných a demokraciu;

C.  keďže na prvom strategickom dialógu na ministerskej úrovni (8. apríla 2016) ministerka zahraničných vecí Indonézie a podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku spoločne oznámili rozhodnutie „posunúť vzťahy EÚ a Indonézie na novú úroveň partnerstva“;

D.  keďže 19. decembra 2016 v nadväznosti na nenásilné politické aktivity zadržali dvoch politických aktivistov z Papuy Hoseaa Yeima a Ismaela Aluau a podľa indonézskeho trestného zákonníka ich obvinili zo „vzbury“; keďže 11. januára 2017 boli Hosea Yeimo a Ismael Alua prepustení na kauciu; keďže súdne konanie v tejto veci pokračuje; keďže v prípade, že ich súd vyhlási za vinných, im hrozí odňatie slobody na doživotie;

E.  keďže prezident Joko Widodo sľúbil občanom Papuy zmenu, ktorá sa začne „otvoreným dialógom o lepšej Papue“, a zaviazal sa, že zastaví neprimerané používanie sily a porušovanie ľudských práv; keďže prezident navštívil Papuu štyrikrát od svojho zvolenia v roku 2014; keďže ako gesto zmierenia nedávno nariadil prepustiť mnohých papuánskych väzňov;

F.  keďže guvernér Jakarty Basuki Tjahaja Purnama, známy ako Ahok, stojí pred súdom a niekoľko náboženských skupín ho obvinilo z urážky islamu; keďže sa od októbra 2016 uskutočnili tri manifestácie za uväznenie Ahoka, ktoré zorganizovala koalícia islamistických skupín s názvom Národné hnutie za ochranu fatvy MUI (GNPF-MUI) vrátane členov Frontu Pembala Islam (FPI);

G.  keďže sloboda myslenia, sloboda pokojného zhromažďovania a združovania sa, sloboda vyznania, zákaz svojvoľného zatknutia alebo zadržania a právo nebyť podrobený mučeniu sú základné slobody a práva, ktoré nikomu nemožno odobrať;

H.  keďže Indonézia v roku 2013 obnovila trest smrti a niekoľko odsúdených popravila;

1.  váži si úzke prepojenie medzi EÚ a Indonéziou a znovu poukazuje na význam silných a dlhotrvajúcich politických, hospodárskych a kultúrnych väzieb medzi obidvomi stranami;

2.  vyjadruje znepokojenie nad narastajúcou neznášanlivosťou v Indonézii zameranou proti etnickým, náboženským a sexuálnym menšinám; dôrazne odsudzuje akékoľvek prejavy násilia voči všetkým menšinám, ich prenasledovanie a zastrašovanie, ako aj beztrestnosť tohto konania a odsudzuje narastajúce zneužívanie platných predpisov na diskrimináciu, stíhanie a väznenie príslušníkov náboženských menšín, tradičných náboženstiev a etnických a sexuálnych menšín;

3.  víta poznatky Indonézie súvisiace s bojom proti násilnému extrémizmu a jej skúsenosti v tejto oblasti, ktoré nadobudla podporou tolerantnej spoločnosti a medzináboženských dialógov; berie na vedomie úsilie, ktoré Indonézia vyvíja na zachovanie svojej demokracie, dodržiavanie ľudských práv a uvedomovanie si „jednoty v rozmanitosti“; zdôrazňuje, že treba zaistiť ochranu všetkých ľudských práv, najmä práv menšín a zraniteľných skupín a zaistiť zákaz diskriminácie pri uplatňovaní slobody vyznania alebo viery, presvedčenia, prejavu, pokojného združovania a zhromažďovania sa;

4.  víta pokračujúci dialóg o ľudských právach medzi Európskou úniou a Indonéziou, ktorý sa začal v roku 2010; víta úzku spoluprácu medzi EÚ a Indonéziou v širokom spektre otázok; zdôrazňuje, že EÚ a Indonézia sa dohodli, že budú uskutočňovať konkrétne projekty spolupráce v širokej škále oblastí vrátane prístupu k spravodlivosti a trestnoprávnej politiky, boja proti násilnému extrémizmu, práv migrantov, podnikania a ľudských práv, práv osôb so zdravotným postihnutím a osôb patriacich k menšinám a zraniteľným skupinám;

5.  pripomína, že zlepšovanie situácie v oblasti ľudských práv v Indonézii je jednou z priorít Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Indonéziou;

6.  víta dobré vzťahy medzi Indonéziou a susednými krajinami, ako aj jej aktívne zapojenie v prospech OSN;

7.  nabáda indonézsku vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zaistiť ochranu práv pokojných aktivistov a aby zaistila vytvorenie priaznivého prostredia na uplatňovanie slobody prejavu a práva na nenásilnú demonštráciu;

8.  víta skutočnosť, že Hosea Yeimo a Ismael Alua boli 11. januára 2017 prepustení na kauciu; berie na vedomie, že súdne konanie v tejto veci bude pokračovať; vyzýva delegáciu EÚ v Indonézii, aby súdne konanie sledovala;

9.  žiada indonézske orgány, aby zvážili stiahnutie obvinení proti Hoseovi Yeimovi, Ismaelovi Aluaovi a iným väzňom svedomia, proti ktorým boli vznesené obvinenia pre pokojné uplatňovanie práva na slobodu prejavu;

10.  naliehavo vyzýva indonézske orgány a miestne orgány Papuy, aby zaviedli okamžité a účinné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany pre nenásilných politických aktivistov pri uplatňovaní práv; vyzýva orgány, aby zaistili obyvateľom Papuy možnosť slobodne vyjadrovať svoje myšlienky a názory bez strachu z trestu, odvety alebo zastrašovania;

11.  dôrazne odsudzuje všetky prejavy násilia alebo teroru a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí;

12.  so znepokojením berie na vedomie prípad rúhania, z ktorého obvinili Ahoka; zdôrazňuje, že sloboda prejavu a sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania sú chránené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

13.  vyzýva indonézske orgány, aby zrušili článok 156 a článok 156 písm. a) indonézskeho trestného zákonníka, odstránili ustanovenia o rúhaní v súčasnom návrhu zákona o revízii trestného zákonníka (RUU Revisi KUHP), zákone o elektronických informáciách a transakciách a zákonoch o vzburách (najmä ustanovenia článkov 106 a 110 tohto zákonníka) a aby zabezpečili súlad všetkých zákonov so záväzkami Indonézie podľa medzinárodných právnych predpisov v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu, myslenia, svedomia a náboženského vyznania, rovnosť pred zákonom, zákaz diskriminácie, slobodu prejavu a právo zhromažďovať sa na verejnosti; poznamenáva, že za hanobenie možno ľudí uväzniť až na päť rokov;

14.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby indonézska vláda chránila tradičnú náboženskú toleranciu a pluralitu tak, že bude vyšetrovať, zatýkať a stíhať jednotlivcov alebo skupiny, ktoré diskriminujú náboženské komunity alebo páchajú násilné činy proti nim;

15.  vyjadruje znepokojenie nad narastajúcou rétorikou zameranou proti osobám LGBTI, ktorá prerástla do mnohých prípadov vyhrážania sa a násilných útokov namierených proti mimovládnym organizáciám, aktivistom a jednotlivcom spomedzi LGBTI; vyzýva vládu a zákonodarcov, aby ďalej neokliešťovali práva osôb LGBTI a aby zaistili ich právo na slobodu prejavu a zhromažďovania;

16.  vyjadruje poľutovanie nad obnovením trestu smrti; vyzýva orgány, aby zaviedli moratórium na všetky popravy s cieľom zrušiť trest smrti;

17.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Indonézie, generálnemu tajomníkovi ASEAN, Medzivládnej komisii pre ľudské práva združenia ASEAN a Rade OSN pre ľudské práva.