Predlog skupne resolucije - RC-B8-0072/2017Predlog skupne resolucije
RC-B8-0072/2017

  SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Indoneziji, zlasti primerih Hosee Jeima in Ismaela Alue

  18.1.2017 - (2017/2506(RSP))

  v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  S&D (B8-0072/2017)
  ECR (B8-0073/2017)
  Verts/ALE (B8-0077/2017)
  EFDD (B8-0079/2017)
  ALDE (B8-0083/2017)
  PPE (B8-0088/2017)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via v imenu skupine PPE
  Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes v imenu skupine S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Valdemar Tomaševski, Monica Macovei v imenu skupine ECR
  Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
  Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD


  Postopek : 2017/2506(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B8-0072/2017
  Predložena besedila :
  RC-B8-0072/2017
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o Indoneziji, zlasti primerih Hosee Jeima in Ismaela Alue

  (2017/2506(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Indoneziji, zlasti z dne 26. februarja 2014 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom[1],

  –  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Indonezijo, ki je začel veljati 1. maja 2014,

  –  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 23. maja 2015 o možnosti izvajanja nadaljnjih usmrtitev v Indoneziji,

  –  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 27. julija 2016 o načrtovanih usmrtitvah v Indoneziji,

  –  ob upoštevanju šestega dialoga med Evropsko unijo in Indonezijo o človekovih pravicah, ki je potekal 28. junija 2016,

  –  ob upoštevanju bangkoške deklaracije z dne 14. oktobra 2016 o spodbujanju globalnega partnerstva med Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) in EU za skupne strateške cilje,

  –  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

  –  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Indonezija ratificirala leta 2006,

  –  ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984,

  –  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

  A.  ker je Indonezija po prebivalstvu četrta največja država na svetu, tretja največja demokracija in največja pretežno muslimanska država z milijoni pripadnikov drugih verskih prepričanj, katere raznoliko družbo sestavlja 255 milijonov državljanov različnih narodnostnih, jezikovnih in kulturnih skupnosti;

  B.  ker je Indonezija pomembna partnerica EU; ker so odnosi med EU in Indonezijo, ki je članica skupine G-20, trdni; ker imata EU in Indonezija enake vrednote glede človekovih pravic, upravljanja in demokracije;

  C.  ker sta indonezijski minister za zunanje zadeve in podpredsednica/visoka predstavnica na prvem ministrskem strateškem dialogu, ki je potekal 8. aprila 2016, izjavila, da nameravata dvigniti partnerstvo med EU in Indonezijo na novo raven;

  D.  ker sta bila 19. decembra 2016 pridržana papuanska politična aktivista Hosea Jeimo in Ismael Alua, ki so ju po indonezijskem kazenskem zakoniku zaradi mirnega političnega delovanja obtožili upora; ker sta bila 11. januarja 2017 proti plačilu varščine izpuščena; ker se sodni postopek v tej zadevi nadaljuje; ker jima v primeru obsodbe grozi dosmrtna zaporna kazen;

  E.  ker je predsednik Joko Vidodo Papuancem obljubil spremembe, začenši z odprtim dialogom za boljšo Papuo, in je obljubil, da bo odpravil nesorazmerno uporabo sile in zlorabe na področju človekovih pravic; ker je po svoji izvolitvi leta 2014 Papuo obiskal štirikrat; ker je nedavno kot znak pomiritve ukazal, naj izpustijo veliko število papuanskih pripornikov;

  F.  ker guverner Džakarte Basuki Cahaja Purnama, bolj poznan pod imenom Ahok, čaka na sojenje, ker so ga nekatere verske skupine obdolžile, da je žalil islam; ker je koalicija islamističnih skupin, imenovana Nacionalno gibanje za fatve Indonezijskega sveta ulemov (GNPF-MUI), med katerimi so tudi člani Fronte braniteljev islama (Front Pembala Islam – FPI), od oktobra 2016 organizirala tri zborovanja, da bi Ahoka zaprli;

  G.  ker so svoboda misli, svoboda mirnega zbiranja in združevanja, svoboda veroizpovedi, pravica ne biti samovoljno pridržan ali zaprt in pravica ne biti mučen temeljne in neodtujljive svoboščine in pravice;

  H.  ker je Indonezija leta 2013 ponovno uvedla smrtno kazen in usmrtila številne obsojence;

  1.  ceni tesne odnose med EU in Indonezijo ter ponavlja, kako pomembne so močne in dolgoletne politične, gospodarske in kulturne vezi med njima;

  2.  je zaskrbljen, ker v Indoneziji narašča nestrpnost do etničnih, verskih in spolnih manjšin; odločno obsoja dejanja nasilja, nadlegovanja in ustrahovanja, uperjena proti manjšinam, in nekaznovanost za ta dejanja ter obsoja vse večjo zlorabo veljavnih predpisov, da bi diskriminirali, preganjali in zapirali pripadnike verskih skupnosti, tradicionalnih veroizpovedi ter etničnih in spolnih manjšin;

  3.  pozdravlja prizadevanja Indonezije v boju proti nasilnemu ekstremizmu in njene izkušnje v zvezi s tem, ki temeljijo na spodbujanju strpne družbe in medverskega dialoga; je seznanjen z njenimi prizadevanji pri podpiranju demokracije, spoštovanju človekovih pravic in poudarjanju pomena združenosti v različnosti; poudarja, da je treba zaščititi vse človekove pravice, zlasti pravice manjšin in ranljivih skupin, ki jim je treba zagotoviti nediskriminacijo pri uresničevanju svobode vere ali prepričanja, mnenja, izražanja, združevanja in mirnega zbiranja;

  4.  pozdravlja, da Evropska unija in Indonezija nadaljujeta dialog o človekovih pravicah, ki sta ga začeli leta 2010; pozdravlja njuno tesno sodelovanje pri številnih vprašanjih; poudarja, da sta se dogovorili, da bosta še naprej izvajali konkretne projekte sodelovanja na številnih področjih, med katerimi je tudi dostop do pravosodja, kazenska politika, boj proti nasilnemu ekstremizmu, pravice migrantov, pravice podjetij, človekove pravice in pravice invalidov ter pripadnikov manjšin in ranljivih skupin;

  5.  želi spomniti, da je prednostna naloga sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Indonezijo izboljšanje razmer na področju človekovih pravic;

  6.  pozdravlja dobre odnose med Indonezijo in njenimi sosedami ter njeno dejavno delovanje za Organizacijo združenih narodov;

  7.  spodbuja indonezijsko vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi zaščitila pravice mirnih aktivistov, in poskrbi, da bo omogočeno uveljavljanje svobode govora in mirnih demonstracij;

  8.  pozdravlja, da so 11. januarja 2017 izpustili Hoseo Jeima in Ismaela Aluo; je seznanjen, da se bo sodni postopek v tej zadevi nadaljeval; poziva delegacijo EU v Indoneziji, naj ga spremlja;

  9.  poziva indonezijske oblasti, naj razmislijo o umiku obtožb zoper Hoseo Jeima, Ismaela Aluo in druge zapornike vesti, ki so obdolženi, ker so mirno uveljavljali svojo pravico do svobode izražanja;

  10.  poziva indonezijske in lokalne oblasti na Papui, naj nemudoma izvedejo učinkovite ukrepe, s katerimi bodo zagotovile varnost in zaščito mirnih političnih aktivistov, ki uveljavljajo svoje pravice; poziva oblasti, naj zagotovijo, da bodo ljudje na Papui lahko svobodno izražali svoje ideje in mnenje, ne da bi se bali kazni, zatiranja ali ustrahovanja;

  11.  ostro obsoja dejanja nasilja ali terorja in izraža sožalje družinam žrtev;

  12.  izraža zaskrbljenost zaradi preganjanja Ahoka, ki ga obtožujejo bogokletja; poudarja, da je svoboda izražanja, mišljenja, vesti in veroizpovedi zaščitena po mednarodnem pravu o človekovih pravicah;

  13.  poziva indonezijske oblasti, naj razveljavijo člena 156 in 156(a) svojega kazenskega zakonika ter iz sedanjega osnutka zakona o reviziji kazenskega zakonika (RUU Revisi KUHP), zakona o elektronskih informacijah in poslih in zakonov o uporih črtajo določbe o bogokletju (zlasti člena 106 in 110) in vse zakone uskladijo z obveznostmi Indonezije po mednarodnem pravu o človekovih pravicah, zlasti glede svobode izražanja, misli, vesti in veroizpovedi, enakosti pred zakonom, nediskriminacije in pravice do izražanja in javnega zbiranja; ugotavlja, da so lahko ljudje zaradi „obrekovanja“ zaprti do pet let;

  14.  poudarja, da mora indonezijska vlada ščititi indonezijsko tradicijo verske strpnosti in pluralizma, tako da bo preiskovala, aretirala in preganjala posameznike ali skupine, ki diskriminirajo verske skupnosti ali nad njimi izvajajo nasilje;

  15.  je zaskrbljen zaradi vse pogostejšega sovražnega govora proti osebam LGBTI, zaradi česar so nevladne organizacije, aktivisti in posamezniki, ki se zavzemajo za njihove pravice, tarče številnih groženj in nasilnih napadov; poziva vlado in snovalce politik, naj se vzdržijo nadaljnjega omejevanja pravic oseb LGBTI ter jim zagotovijo pravico do svobode izražanja in zbiranja,

  16.  obžaluje ponovno uvedbo smrtne kazni; poziva oblasti, naj vzpostavijo moratorij za vse usmrtitve in odpravijo smrtno kazen;

  17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Indonezije, generalnemu sekretarju združenja ASEAN, medvladni komisiji združenja ASEAN za človekove pravice in Svetu OZN za človekove pravice.