Postup : 2017/2510(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0120/2017

Předložené texty :

RC-B8-0120/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0017

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 174kWORD 57k
30.1.2017
PE598.431v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.434v01-00}
PE598.435v01-00}
PE598.436v01-00}
PE598.437v01-00} RC1
 
B8-0120/2017}
B8-0121/2017}
B8-0122/2017}
B8-0123/2017}
B8-0124/2017}
B8-0125/2017}
B8-0126/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0120/2017)

ALDE (B8-0121/2017)

GUE/NGL (B8-0122/2017)

S&D (B8-0123/2017)

EFDD (B8-0124/2017)

Verts/ALE (B8-0125/2017)

PPE (B8-0126/2017)


o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Fernando Ruas za skupinu PPE
Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D
Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička, Hilde Vautmans za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL
Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))  

Evropský parlament,

 

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v této zemi,

–  s ohledem na politické dohody dosažené v Demokratické republice Kongo ze dne 18. října 2016 a 31. prosince 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 18. prosince 2016 o tom, že se v Demokratické republice Kongo nepodařilo dosáhnout dohody,

–  s ohledem na prohlášení tiskové mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dne 23. listopadu 2016 o současných politických snahách v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 23. května 2016 a 17. října 2016 týkající se Demokratické republiky Kongo,

–  s ohledem na místní prohlášení, která vydala EU dne 2. srpna 2016 a dne 24. srpna 2016 ohledně volebního procesu v Demokratické republice Kongo v návaznosti na zahájení národního dialogu v této zemi,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Demokratické republice Kongo, zejména na rezoluci č. 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu vůči Demokratické republice Kongo a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016), kterou byl obnoven mandát Stabilizační mise OSN v této zemi (MONUSCO),

–  s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. července 2016 a 21. září 2016 o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo, která byla zveřejněna dne 27. července 2015,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo a o uplatňování Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na společné tiskové zprávy, které dne 16. února 2016 a 5. června 2016 vydala Africká unie, Organizace spojených národů, Evropská unie a Mezinárodní organizace Frankofonie ohledně nutnosti zahájit v Demokratické republice Kongo politický dialog za účasti všech stran a o odhodlání těchto organizací podporovat úsilí konžských subjektů o upevnění demokracie v této zemi,

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o míru, bezpečnosti a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region, která byla v únoru 2013 podepsána v Addis Abebě,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici vydané dne 24. září 2016 v návaznosti na vyhlášení oficiálních výsledků prezidentské volby gabonským ústavním soudem,

–  ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie ze dne 11. září 2016 o Gabonu,

–  s ohledem na tiskovou zprávu Africké unie ze dne 1. září 2016, v níž odsuzuje násilí páchané během povolebního konfliktu v Gabonu a vyzývá k mírovému urovnání konfliktu,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2014, kterou přijala Rada Evropské unie dne 22. června 2015,

–  s ohledem na národní orientační program na období 2014–2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu, který jako prioritu stanovuje upevnění demokracie a posílení veřejné správy a právního státu,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 18. května 2011 o výzvách pro budoucnost demokracie a dodržování ústavního pořádku v zemích AKT a EU a ze dne 27. listopadu 2013 o dodržování právního státu a úloze nestranného a nezávislého soudnictví,

–  s ohledem na memorandum o porozumění týkající se mise EU pro sledování voleb podepsané mezi Gabonskou republikou a Evropskou unií,

–  s ohledem na konžskou a na gabonskou ústavu,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Deklaraci Africké unie o zásadách, jimiž se řídí demokratické volby v Africe (2002),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že základními prvky každé fungující demokracie jsou právní stát, demokratická odpovědnost, dodržování lidských práv a svobodné a spravedlivé volby; vzhledem k tomu, že tyto prvky jsou v některých zemích subsaharské Afriky ohroženy, mimo jiné v Demokratické republice Kongo a v Gabonu, čímž se tyto země dostávají do dlouhého období politické nestability a násilí;

B.  vzhledem k tomu, že nedávno byl odstupující gabonský prezident Ali Bongo, který byl u moci od smrti svého otce Omara Bonga v roce 2009, prohlášen za vítěze prezidentských voleb, které proběhly v roce 2016; vzhledem k tomu, že mezinárodní pozorovatelé, zejména volební pozorovatelská mise EU, odhalili zjevné nesrovnalosti ve zpracování výsledků voleb;

C.  vzhledem k tomu, že jeho hlavní protivník Jean Ping tento výsledek okamžitě napadl a odmítl jej uznat; vzhledem k tomu, že k ústavnímu soudu bylo podáno odvolání, které vyzývá k přepočítání hlasů z důvodu údajných volebních nesrovnalostí, a že tento soud výsledek nakonec potvrdil; avšak vzhledem k tomu, že projednáváním odvolání nebyly rozptýleny veškeré pochybnosti o výsledku prezidentských voleb;

D.  vzhledem k tomu, že se konžský prezident Joseph Kabila, který je u moci od roku 2001, snaží odkládat volby, aby mohl zůstat u moci i po skončení svého mandátu daného ústavou; vzhledem k tomu, že tato situace vyvolala po celé zemi bezprecedentní politické napětí, nepokoje a násilí;

E.  vzhledem k tomu, že po vypršení mandátu prezidenta Kabily došlo k eskalaci násilí, což vedlo k úmrtí nejméně 40 lidí v potyčkách mezi protestujícími a bezpečnostními složkami; vzhledem k tomu, že podle OSN došlo ke zranění nebo k fyzickému týrání 107 osob a k zatčení nejméně 460 osob;

F.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila podepsal dne 18. října 2016 s částí opozice dohodu o odložení prezidentských voleb do dubna 2018; vzhledem k tomu, že smluvní strany dohody ze dne 18. října 2016 uzavřely po měsících vyjednávání dne 31. prosince 2016 celkovou a úplnou politickou dohodu; vzhledem k tomu, že podle této dohody by mělo v zemi dojít k prvnímu pokojnému předání moci od roku 1960, měla by být ustanovena přechodná vláda národní jednoty a do konce roku 2017 by se měly konat volby a prezident Kabila by měl odstoupit; vzhledem k tomu, že někteří členové opozice tuto dohodu nepodepsali;

G.  vzhledem k tomu, že v obou těchto zemích vypukly pouliční demonstrace, které byly násilně potlačeny, což vedlo k úmrtí řady lidí; vzhledem k tomu, že jejich orgány ostře zasáhly proti členům opozice a občanské společnosti, kteří vyjádřili nesouhlas se stávající vládou; vzhledem k tomu, že skupiny zabývající se lidskými právy přinášejí neustále informace o zhoršování situace z hlediska lidských práv a svobody projevu a shromažďování, mj. o používání nepřiměřeného násilí při zákrocích proti účastníkům pokojných demonstrací, o svévolném zatýkání a zadržování a o politicky motivovaných soudních řízeních;

H.  vzhledem k tomu, že došlo k významnému zhoršení svobody sdělovacích prostředků, která je omezována neustálými hrozbami a útoky proti novinářům; vzhledem k tomu, že orgány uzavřely sdělovací prostředky a rozhlasové stanice a že na Internet a sociální sítě se vztahují omezení;

I.  vzhledem k tomu, že jednou z charakteristik demokratických systémů je respektování ústavy, která je základem státu, jeho orgánů a právního státu; vzhledem k tomu, že pokud by byly volby v těchto zemích svobodné a spravedlivé a probíhaly by pokojně, přispělo by to značnou měrou k řešení problematiky pokroku v oblasti demokracie a demokratického předání moci, která stojí před středoafrickým regionem;

J.  vzhledem k tomu, že národní orientační program na období 2014–2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu stanovuje jako prioritu upevnění demokracie a posílení veřejné správy a právního státu; vzhledem k tomu, že jasným společným zájmem EU a afrických partnerů je nepřetržitý rozvoj demokracie a zavádění řádně fungující ústavnosti;

1.  lituje ztrát na životech během demonstrací v několika posledních měsících v obou zemích a vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám obětí a lidu Demokratické republiky Kongo a Gabonu;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad čím dál nestabilnější situací v obou zemích; naléhavě vyzývá příslušné orgány, a především prezidenty, aby dodržovali své mezinárodní povinnosti, zaručili lidská práva a základní svobody a aby v rámci výkonu své vládní funkce důsledně dodržovali zásady právního státu;

3.  důrazně odsuzuje veškeré násilí spáchané v Gabonu a demokratické republice, porušování lidských práv, svévolné zatýkání a nezákonné zadržování, politické zastrašování občanské společnosti a členů opozice a porušování svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu v souvislosti s prezidentskými volbami; žádá, aby byla zrušena omezení týkající se sdělovacích prostředků a aby byli propuštěni všichni političtí vězni;

Gabon

4.  považuje oficiální výsledky prezidentské volby za netransparentní a vysoce pochybné, následkem čehož lze pochybovat o legitimitě prezidenta Bonga; vyjadřuje politování nad tím, že odvolací postup, který vedl k tomu, že vítězem voleb byl vyhlášen Ali Bongo, nebyl transparentní a že ústavní soud řádně nezohlednil nesrovnalosti, na něž bylo poukázáno v některých provinciích, zejména v provincii Haut-Ogooué, již má pod kontrolou Ali Bongo; vyjadřuje politování nad tím, že ústavní soud zamítl přepočítání hlasů a porovnání hlasovacích lístků před jejich zničením;

5.  je hluboce znepokojen politickou krizí v Gabonu a rozmachem násilí mezi protestujícími a bezpečnostními silami po vyhlášení prezidentských voleb v roce 2016;

6.  důrazně odsuzuje zastrašování a hrozby, jimž čelili členové volební pozorovatelské mise Evropské unie, a útoky ohrožující její neutralitu a transparentnost; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že přes podepsání memoranda o porozumění s gabonskou vládou byl volební pozorovatelské misi EU poskytnut pouze omezený přístup k centralizovanému sčítání hlasů v místních volebních komisích a v sídle národní volební komise (CENAP), takže volební pozorovatelská mise EU nemohla sledovat klíčové části procesu volby prezidenta;

7.  konstatuje, že dne 14. listopadu 2016 byl zahájen národního dialog, který inicioval Ali Bongo; vyjadřuje proto pochybnosti o důvěryhodnosti a relevanci takových procesů; nicméně poukazuje na to, že vedoucí představitel opozice Jean Ping se této iniciativy odmítá zúčastnit a usiluje o zahájení vlastního národního dialogu;

8.  naléhavě vyzývá gabonskou vládu, aby provedla důkladnou a rychlou reformu volebního rámce v zájmu jeho zlepšení, plné transparentnosti a důvěryhodnosti a aby při tom zohlednila doporučení volební pozorovatelské mise EU; zdůrazňuje, že gabonské orgány musí zaručit plnou a loajální spolupráci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, aby se zajistilo, že příští parlamentní volby budou plně transparentní a spravedlivé a budou se konat ve svobodném, demokratickém, inkluzivním a bezpečném prostředí;

9.  vyzývá k nezávislému a objektivnímu prošetření násilí spáchaného ve spojitosti s volbami a případů údajného vážného porušení lidských práv a základních svobod a zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby byly všechny zodpovědné osoby postaveny před soud; vyzývá rovněž EU, aby ve spolupráci s OSN a Africkou unií nadále pozorně sledovala celkovou situaci v Gabonu a upozorňovala na všechny případy porušování lidských práv a základních svobod; bere na vědomí žádosti o předběžné vyšetřování povolebního násilí Mezinárodním trestním soudem;

10.  naléhavě vyzývá Radu, aby zahájila konzultace podle článku 96 dohody z Cotonou, jakmile již nebude dosahováno pokroku v rámci posíleného politického dialogu; vyzývá Radu, aby v případě, že se nepodaří dosáhnout dohody v rámci postupu konzultací, zvážila možnost zavedení cílených sankcí vůči osobám zodpovědným za povolební násilí a porušování lidských práv a za poškozování demokratického procesu v zemi;

Demokratická republika Kongo

11.  hluboce lituje toho, že se konžské vládě nepodařilo uspořádat prezidentskou volbu ve lhůtě stanovené ústavou; znovu žádá, aby byly podniknuty veškeré nezbytné kroky k vytvoření prostředí, které umožní, aby byly nejpozději do prosince 2017 uspořádány svobodné, spravedlivé a důvěryhodné volby v plném souladu s konžskou ústavou a Africkou chartou pro demokracii, volby a správu věcí veřejných;

12.  naléhavě vyzývá všechny politické subjekty, aby zahájily pokojný a konstruktivní dialog s cílem předejít prohlubování současné politické krize a zamezit dalšímu násilí a provokacím;

13.  vítá úsilí, jež vynakládá Národní biskupská konference (CENCO) k tomu, aby dosáhla širšího konsensu o politické transformaci; bere na vědomí dohodu uzavřenou na konci prosince 2016, v níž smluvní strany odmítly třetí funkční období prezidenta Kabily a vyzvaly ke konání voleb do konce roku 2017; všem stranám připomíná jejich závazek řídit se smluvními ujednáními, a proto je vyzývá, aby dohodu dodržovaly ve všech bodech a aby co nejdříve stanovily konkrétní harmonogram konání příštích voleb; připomíná jim, že pokud se dohodu nepodaří úspěšně naplnit, bude to mít závažné důsledky;

14.  naléhavě žádá konžskou vládu, aby se neprodleně zabývala nevyřešenými otázkami týkajícími se posloupnosti volebního kalendáře, rozpočtu a aktualizace seznamu voličů s cílem umožnit konání svobodných, spravedlivých a transparentních voleb; připomíná, že Nezávislá národní volební komise by měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

15.  vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby podporovaly provádění dohody a uskutečnění volebního procesu; vyzývá mezinárodní aktéry, aby Demokratické republice Kongo poskytli v souvislosti s volbami, které se mají konat do prosince 2017, rozsáhlou politickou, finanční, technickou a logistickou podporu dle potřeby; požaduje transparentnost veškeré finanční pomoci Evropské unie a jejích členských států v souvislosti s konžskými volbami;

16.  naléhavě žádá, aby byla plně, důkladně a transparentně vyšetřena obvinění z porušování lidských práv během protestů s cílem zjistit, kdo je za ně zodpovědný, a pohnat příslušné osoby k odpovědnosti;

17.  vítá zavedení cílených sankcí EU vůči těm, kteří nesou odpovědnost za násilné zásahy a narušování demokratického procesu v Demokratické republice Kongo, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv; vyzývá Radu, aby v případě dalšího násilí zvážila rozšíření těchto restriktivních opatření v souladu s dohodou z Cotonou;

°

°  °

18.  vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby prošetřila závažná porušení lidských práv, k nimž nedávno došlo v obou zemích;

19.  vyzývá konžské a gabonské úřady, aby co nejdříve ratifikovaly Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných;

20.  vyzývá delegaci EU, aby využila všech vhodných nástrojů na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí a aby prohloubila politický dialog s orgány, jak je zakotveno v článku 8 dohody z Cotonou;

21.  vyzývá země EU a AKT, aby ve spolupráci s OSN a Africkou unií nadále pečlivě sledovaly celkovou situaci v obou zemích;

22.  zdůrazňuje, že situace v Gabonu a Demokratické republice Kongo představuje závažnou hrozbu pro stabilitu celého středoafrického regionu; znovu poukazuje na to, že podporuje Africkou unii v její klíčové úloze potlačování politické krize v tomto regionu a další destabilizace oblasti Velkých jezer;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, ministerskému předsedovi a parlamentu Demokratické republiky Kongo a Gabonu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí