Διαδικασία : 2017/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0120/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0120/2017

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 193kWORD 60k
30.1.2017
PE598.431v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.434v01-00}
PE598.435v01-00}
PE598.436v01-00}
PE598.437v01-00} RC1
 
B8-0120/2017}
B8-0121/2017}
B8-0122/2017}
B8-0123/2017}
B8-0124/2017}
B8-0125/2017}
B8-0126/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0120/2017)

ALDE (B8-0121/2017)

GUE/NGL (B8-0122/2017)

S&D (B8-0123/2017)

EFDD (B8-0124/2017)

Verts/ALE (B8-0125/2017)

PPE (B8-0126/2017)


σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Fernando Ruas εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔK),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), στις 18 Οκτωβρίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, στις 18 Δεκεμβρίου 2016, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με τη μη επίτευξη συμφωνίας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 23ης Νοεμβρίου 2016 του εκπροσώπου Τύπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές προσπάθειες στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2016 και της 17ης Οκτωβρίου 2016, για την ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ της 2ας Αυγούστου 2016 και 24ης Αυγούστου 2016 σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη ΛΔΚ μετά την έναρξη του εθνικού διαλόγου στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως την απόφαση 2293 (2016) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και την απόφαση 2277 (2016), με την οποία ανανεώθηκε η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Ιουλίου 2016 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔK,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ και την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά ανακοινωθέντα Τύπου της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2016 και της 5ης Ιουνίου 2016 για την αναγκαιότητα ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς στη ΛΔΚ και τη δέσμευσή τους να στηρίξουν παράγοντες του Κονγκό στις προσπάθειές τους για την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το συμφωνία πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 της ΑΠ/ΥΕ και του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Neven Mimica μετά την ανακοίνωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Γκαμπόν των επίσημων αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την Γκαμπόν που εξέδωσε η εκπρόσωπος της ΑΠ/ΎΕ στις 11 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Αφρικανική Ένωση στις 1 Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία καταδικάζεται η βία της μετεκλογικής σύγκρουσης στη Γκαμπόν και ζητείται η ειρηνική επίλυσή της,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2014, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στις 18 Μαΐου 2011 σχετικά με τις προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας και τον σεβασμό της συνταγματικής τάξης στις χώρες ΑΚΕ και της ΕΕ, και στις 27 Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τον ρόλο μιας αμερόληπτης και ανεξάρτητης δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ της Δημοκρατίας της Γκαμπόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ (EOM),

–  έχοντας υπόψη τα συντάγματα του Κονγκό και της Γκαμπόν,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης για τις αρχές που διέπουν τις δημοκρατικές εκλογές στην Αφρική (2002),

–  έχοντας υπόψη τον Διεθνή Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, η υποχρέωση λογοδοσίας, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται σε ορισμένες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, μεταξύ των οποίων η ΛΔΚ και η Γκαμπόν, βυθίζοντας έτσι αυτές τις χώρες σε μια διαρκή περίοδο πολιτικής αστάθειας και βίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πιο πρόσφατα, ο Ali Bongo, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Γκαμπόν, που ανέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του πατέρα του, του Omar Bongo, το 2009, ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς παρατηρητές, και ειδικότερα η ΑΠΕ της ΕΕ, διαπίστωσαν σαφείς ανωμαλίες σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean Ping, ο βασικός αντίπαλός του, αμφισβήτησε αμέσως και καταδίκασε αυτό το αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ένσταση η οποία κατάγγελλε εκλογικές παρατυπίες και ζητούσε νέα καταμέτρηση, υποβλήθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο τελικά επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η εξέταση της ένστασης δεν έχει εξαλείψει όλες τις αμφιβολίες ως προς την έκβαση των προεδρικών εκλογών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Κονγκό Joseph Kabila, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2001, έχει καθυστερήσει τις εκλογές και παραμένει στην εξουσία μετά το πέρας της συνταγματικής του θητείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μία άνευ προηγουμένου πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκε κλιμάκωση της βίας ύστερα από την εκπνοή της εντολής του Προέδρου Kabila , με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άτομα να χάσουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα HΕ, 107 άτομα έχουν τραυματιστεί ή έχουν υποστεί κακομεταχείριση και ότι υπήρξαν τουλάχιστον 460 συλλήψεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Οκτωβρίου 2016 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Kabila και ενός τμήματος της αντιπολίτευσης για αναβολή των προεδρικών εκλογών έως τον Απρίλιο 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από διαπραγματεύσεις μηνών, τα μέρη της συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου κατέληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σε μια γενική και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει την πρώτη ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στη χώρα από το 1960, την εγκατάσταση μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, τη διεξαγωγή εκλογών πριν από το τέλος του 2017, και την παραίτηση του Προέδρου Kabila· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και στις δύο χώρες ξέσπασαν διαδηλώσεις οι οποίες κατεστάλησαν βίαια, αφήνοντας πολλούς νεκρούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επιδίδονται σε καταστολή εναντίον μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτίθενται στις αρχές που εξουσιάζουν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχώς υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, και πολιτικά υποκινούμενων δικών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση όσον αφορά την ελευθεροτυπία, η οποία περιορίζεται από τις συνεχείς απειλές και επιθέσεις κατά δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές έχουν κλείσει μέσα ενημέρωσης και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ έχουν επιβληθεί περιορισμοί στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των δημοκρατιών είναι ο σεβασμός του Συντάγματος πάνω στο οποίο θεμελιώνονται το κράτος, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνικές, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στις χώρες αυτές θα συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της δημοκρατικής προόδου και της εναλλαγής στην εξουσία που αντιμετωπίζει η περιοχή της Κεντρικής Αφρικής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι Αφρικανοί εταίροι της έχουν έντονο κοινό συμφέρον για διαρκή ανάπτυξη της δημοκρατίας και εδραίωση μιας εύρυθμης συνταγματικής τάξης·

1.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τους τελευταίους μήνες σε αμφότερες τις χώρες και δηλώνει την ειλικρινή συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους λαούς της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Γκαμπόν·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εντεινόμενη αστάθεια σε αμφότερες τις χώρες· παροτρύνει τις αρχές και ιδίως τους προέδρους, να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, να εγγυηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να ασκήσουν το έργο της διακυβέρνησης με αυστηρότερο σεβασμό του κράτους δικαίου·

3.  καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας στη Γκαμπόν και τη ΛΔK, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομες κρατήσεις, τον πολιτικό εκφοβισμό της κοινωνίας των πολιτών και μελών της αντιπολίτευσης, και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης, τόσο πριν όσο και μετά τις προεδρικές εκλογές· ζητεί να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης και να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι·

Γκαμπόν

4.  θεωρεί ότι τα επίσημα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών είναι αδιαφανή και άκρως αμφίβολα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα του προέδρου Bongo· εκφράζει τη λύπη του διότι η εκδίκαση της ένστασης που οδήγησε στο να ανακηρυχθεί νικητής των εκλογών ο Ali Bongo πραγματοποιήθηκε με αδιαφανή τρόπο, και ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν έλαβε δεόντως υπόψη τις παρατυπίες που σημειώθηκαν σε ορισμένες επαρχίες, ιδίως στην Haut-Ogooué, που είναι το προπύργιο του Ali Bongo· εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση των Συνταγματικών Δικαστηρίων να προχωρήσουν σε επανακαταμέτρηση των ψήφων και να συγκρίνουν τα ψηφοδέλτια πριν από την καταστροφή τους·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πολιτική κρίση στη Γκαμπόν και την εξελισσόμενη βία μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2016·

6.  καταδικάζει σθεναρά τις πρακτικές εκφοβισμού και τις απειλές εναντίον μελών της ΑΠΕ της ΕΕ καθώς και τις επιθέσεις που αμφισβητούσαν την ουδετερότητα και τη διαφάνειά της· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι, παρά το μνημόνιο συμφωνίας που είχε υπογραφεί με την κυβέρνηση της Γκαμπόν, στην αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ χορηγήθηκε μόνο περιορισμένη πρόσβαση στις συγκεντρωτικές καταμετρήσεις ψήφων στις τοπικές εκλογικές επιτροπές και στην έδρα της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής και ότι το γεγονός αυτό εμπόδισε την ΑΠΕ της ΕΕ να επιτηρήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας των προεδρικών εκλογών·

7.  σημειώνει τη δρομολόγηση εθνικού διαλόγου, όπως προτάθηκε από τον Ali Bongo στις 14 Νοεμβρίου 2016· εκφράζει, ως εκ τούτου, επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία και τη βασιμότητα των εν λόγω διαδικασιών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κορυφαία προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ο Jean Ping, αρνείται να συμμετάσχει και επιδιώκει να δρομολογήσει δικό του εθνικό διάλογο·

8.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Γκαμπόν να προβεί σε διεξοδική και ταχεία μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της AΠΕ της ΕΕ, έτσι ώστε να τη βελτιώσει και να την καταστήσει πλήρως διαφανή και αξιόπιστη· τονίζει ότι οι αρχές της Γκαμπόν πρέπει να εγγυηθούν την πλήρη και ειλικρινή συνεργασία με όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα είναι πλήρως διαφανείς και δίκαιες και θα διεξαχθούν σε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό περιβάλλον·

9.  ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα σχετικά με τη βία που σχετίζεται με τις εκλογές και τις καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι βρεθούν υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση στην Γκαμπόν και να αναφέρει όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· σημειώνει τα αιτήματα για προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σχετικά με τη μετεκλογική βία·

10.  παροτρύνει το Συμβούλιο να δρομολογήσει μια διαδικασία διαβούλευσης δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού αφής στιγμής παρατηρηθεί έλλειψη προόδου στον εντατικό πολιτικό διάλογο· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για τη μετεκλογική βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα·

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

11.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι η κυβέρνηση του Κονγκό δεν διεξήγαγε τις προεδρικές εκλογές εντός της συνταγματικώς καθορισμένης προθεσμίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές που θα διεξαχθούν το αργότερο Δεκεμβρίου 2017, σε πλήρη συμφωνία με το Σύνταγμα του Κονγκό και τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

12.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να δρομολογήσουν έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο για την πρόληψη κάθε επιδείνωσης της τρέχουσας πολιτικής κρίσης, και να απέχουν από περαιτέρω άσκηση βίας και προκλήσεις·

13.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Εθνική Επισκοπική Διάσκεψη (CENCO) για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης για μία πολιτική μετάβαση· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 με την οποία απορρίπτεται το ενδεχόμενο τρίτης θητείας του προέδρου Kabila και ζητείται να πραγματοποιηθούν οι εκλογές πριν από το τέλος του 2017· υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη τη δέσμευσή τους σε αυτήν τη συμφωνία και, ως εκ τούτου, τα ενθαρρύνει να την εφαρμόσουν σε όλες τις συνιστώσες της και να καθορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες εκλογές το συντομότερο δυνατόν· τους υπενθυμίζει τα σοβαρά διακυβεύματα, εάν αποτύχουν να υπάρξει επιτυχής έκβαση·

14.  καλεί την κυβέρνηση του Κονγκό να επιλύσει άμεσα τα ανοικτά ζητήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος, τον προϋπολογισμό και την επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή ελεύθερων, αδιάβλητων και διαφανών εκλογών· υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη εθνική εκλογική επιτροπή θα πρέπει να αποτελεί έναν αμερόληπτο και συμμετοχικό θεσμό με επαρκείς πόρους, με στόχο τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς διαδικασίας·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας και τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας· καλεί όλους τους διεθνείς παράγοντες να παράσχουν σημαντική πολιτική, οικονομική, τεχνική και υλικοτεχνική στήριξη στη ΛΔK, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να διεξαχθούν οι εκλογές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017· απευθύνει έκκληση για διαφάνεια όσον αφορά το σύνολο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στις εκλογές του Κονγκό·

16.  ζητεί επιμόνως την πλήρη, ενδελεχή και διαφανή διερεύνηση των καταγγελιών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έτσι ώστε να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

17.  επιδοκιμάζει την έγκριση εκ μέρους της ΕΕ στοχευμένων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σε βάρος εκείνων που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή και την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας στη ΛΔΚ· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση αυτών των περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Kοτονού·

°

°  °

18.  καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να διερευνήσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν πρόσφατα και στις δύο χώρες·

19.  ζητεί από τις αρχές του Κονγκό και της Γκαμπόν να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατόν τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

20.  ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ να αξιοποιήσει όλα τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα για τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κινημάτων υπέρ της δημοκρατίας, και να προβεί σε ενισχυμένο πολιτικό διάλογο με τις αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού·

21.  ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ και τις χώρες AKΕ, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση σε αμφότερες τις χώρες·

22.  τονίζει ότι η κατάσταση στην Γκαμπόν και το Κονγκό αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής της Κεντρικής Αφρικής στο σύνολό της· επαναλαμβάνει την υποστήριξή της προς την Αφρικανική Ένωση στο πλαίσιο του καίριου ρόλου της στην πρόληψη μιας πολιτικής κρίσης στην περιοχή, καθώς και τυχόν περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ και της Γκαμπόν, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου