Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0120/2017Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0120/2017

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa

30.1.2017 - (2017/2510(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8-0120/2017)
ALDE (B8-0121/2017)
GUE/NGL (B8-0122/2017)
S&D (B8-0123/2017)
EFDD (B8-0124/2017)
Verts/ALE (B8-0125/2017)
PPE (B8-0126/2017)

Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta
Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta
Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2017/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0120/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0120/2017
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa

(2017/2510(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan -edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisessa tasavallassa 18. lokakuuta 2016 ja 31. joulukuuta 2016 aikaan saadut poliittiset sopimukset,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 18. joulukuuta 2016 antaman julkilausuman siitä, ettei Kongon demokraattisessa tasavallassa ole onnistuttu pääsemään sopimukseen,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 23. marraskuuta 2016 antaman julkilausuman ajankohtaisista poliittisista pyrkimyksistä Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisesta tasavallasta 23. toukokuuta 2016 ja 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 2. elokuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut EU:n paikalliset julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan vaaliprosessista maassa käynnistetyn kansallisen vuoropuhelun jälkeen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2293 (2016) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2277 (2016), jolla jatkettiin YK:n vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 15. heinäkuuta 2016 ja 21. syyskuuta 2016 antamat lehdistötiedotteet Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 9. maaliskuuta 2016 antamat raportit YK:n vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Kongon demokraattista tasavaltaa ja aluetta koskevan rauhan, turvallisuuden ja yhteistyön puitesopimuksen täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin, YK:n, EU:n ja ranskankielisten maiden järjestön (Organisation internationale de la francophonie) 16. helmikuuta 2016 ja 5. kesäkuuta 2016 antamat yhteiset lehdistötiedotteet, joissa järjestöt korostivat osallistavan poliittisen vuoropuhelun tarvetta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä sitoutumistaan Kongon toimijoiden tukemiseen maan demokratian vakauttamisessa,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattista tasavaltaa ja aluetta koskevan rauhan, turvallisuuden ja yhteistyön puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin,

–  ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, jonka varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica antoivat 24. syyskuuta 2016 Gabonin perustuslakituomioistuimen ilmoitettua presidentinvaalien viralliset tulokset,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 11. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman Gabonista,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin 1. syyskuuta 2016 antaman lehdistötiedotteen, jossa tuomittiin Gabonin vaalien jälkeisen konfliktin väkivaltaisuudet ja vaadittiin konfliktiin rauhanomaista ratkaisua,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 22. kesäkuuta 2015 hyväksymän vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa vuonna 2014,

–  ottaa huomioon 11. Euroopan kehitysrahaston (2014–2020) maaohjelman, jossa asetetaan painopisteiksi demokratian, hyvän hallinnon ja oikeusvaltion vahvistaminen,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 18. toukokuuta 2011 antaman päätöslauselman demokratian tulevaisuuden haasteista ja perustuslaillisen järjestyksen noudattamisesta AKT- ja EU-maissa ja 27. marraskuuta 2013 antaman päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteen sekä puolueettoman ja riippumattoman oikeuslaitoksen roolin kunnioittamisesta,

–  ottaa huomioon Gabonin tasavallan ja EU:n allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan, joka koskee EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin valtiosäännöt,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista kesäkuussa 1981 annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin julistuksen demokraattisia vaaleja Afrikassa koskevista periaatteista (2002),

–  ottaa huomioon YK:n hyväksymän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että oikeusvaltioperiaate, vastuuvelvollisuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja vapaat ja rehelliset vaalit ovat toimivan demokratian olennaisia osia; toteaa, että nämä osat on kyseenalaistettu eräissä Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa, jotka ovat näin joutuneet pitkään jatkuneeseen poliittisen epävakauden ja väkivallan aikaan;

B.  ottaa huomioon, että aivan äskettäin Gabonin väistyvä presidentti Ali Bongo, joka on ollut vallassa isänsä Omar Bongon kuoltua vuonna 2009, julistettiin vuonna 2016 pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi; ottaa huomioon, että kansainväliset tarkkailijat ja erityisesti EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan jäsenet havaitsivat selviä poikkeamia tulosten laskennassa;

C.  ottaa huomioon, että Ali Bongon päähaastaja Jean Ping kiisti ja tuomitsi tuloksen välittömästi; toteaa, että perustuslakituomioistuimelle esitettiin vetoomus, jossa väitettiin, että vaaleissa oli ilmennyt väärinkäytöksiä, ja vaadittiin äänten uudelleenlaskentaa ja että perustuslakituomioistuin lopulta vahvisti tuloksen; ottaa kuitenkin huomioon, että vetoomuksen käsittely ei hälventänyt kaikkia presidentinvaalien tulokseen liittyviä epäilyjä;

D.  toteaa, että vuodesta 2001 vallassa ollut Kongon demokraattisen tasavallan presidentti Joseph Kabila on lykännyt vaaleja ja pysynyt vallassa perustuslain mukaisen kautensa päätyttyä; ottaa huomioon, että tämä on aiheuttanut ennennäkemättömiä poliittisia jännitteitä, levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia eri puolilla maata;

E.  huomauttaa, että väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet presidentti Kabilan toimikauden päätyttyä ja mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa on kuollut ainakin 40 ihmistä; ottaa huomioon, että YK:n toimittamien tietojen mukaan 107 ihmistä on loukkaantunut tai joutunut pahoinpidellyksi ja että ainakin 460 ihmistä on pidätetty;

F.  toteaa, että presidentti Kabila ja osa oppositiosta allekirjoittivat 18. lokakuuta 2016 sopimuksen presidentinvaalien lykkäämisestä huhtikuuhun 2018; ottaa huomioon, että kuukausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen 18. lokakuuta 2016 tehdyn sopimuksen osapuolet tekivät 31. joulukuuta 2016 kattavan ja osallistavan poliittisen sopimuksen; toteaa, että sopimuksessa määrätään maan ensimmäisestä rauhanomaisesta vallanvaihdosta sitten vuoden 1960, väliaikaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen nimittämisestä, vaalien järjestämisestä vuoden 2017 loppuun mennessä sekä presidentti Kabilan vallasta luopumisesta; ottaa huomioon, että tietyt opposition jäsenet eivät ole allekirjoittaneet sopimusta;

G.  toteaa, että kummassakin maassa puhkesi katumielenosoituksia, jotka tukahdutettiin väkivaltaisesti ja joissa myös kuoli ihmisiä; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat kiristäneet valtaapitäviä vastustavien opposition ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten valvontaa; toteaa, että ihmisoikeusryhmät raportoivat jatkuvasti ihmisoikeuksia, sananvapautta ja kokoontumisvapautta koskevan tilanteen heikentymisestä, mikä ilmenee myös kohtuuttomana voimankäyttönä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisina pidätyksinä ja vangitsemisina sekä poliittisin perustein aloitettuina oikeudenkäynteinä;

H.  toteaa, että kummassakin maassa on heikennetty vakavasti tiedotusvälineiden vapautta, jota rajoitetaan toimittajiin kohdistuvilla jatkuvilla uhkauksilla ja hyökkäyksillä; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat sulkeneet tiedotusvälineitä ja radioasemia ja että internetin ja sosiaalisten verkostojen käyttöä on rajoitettu;

I.  ottaa huomioon, että yksi demokratian ominaispiirre on perustuslain kunnioitus, ja siihen sisältyvät valtiovalta, instituutiot ja oikeusvaltio; toteaa, että rauhanomaiset, vapaat ja rehelliset vaalit näissä maissa olisivat merkittävästi helpottaneet demokraattista edistystä ja vallanvaihtoa koskevan haasteen ratkaisemista Keski-Afrikan alueella;

J.  ottaa huomioon, että 11. Euroopan kehitysrahaston (2014–2020) maaohjelmassa asetetaan painopisteiksi demokratian, hyvän hallinnon ja oikeusvaltion vahvistaminen; katsoo, että demokratian jatkuva kehittäminen ja toimivan perustuslaillisen hallitusmuodon aikaansaaminen ovat vahvasti niin EU:n kuin myös Afrikan kumppaneiden yhteisen edun mukaisia;

1.  pitää valitettavana, että viime kuukausien mielenosoituksissa Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa on kuollut ihmisiä, ja ilmaisee syvimmän myötätuntonsa uhrien perheille ja kummankin maan kansoille;

2.  on hyvin huolissaan kasvavasta epävakaudesta näissä maissa; kehottaa viranomaisia ja ennen kaikkea maiden presidenttejä noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan, takaamaan ihmisoikeudet ja perusvapaudet ja noudattamaan hallinnossa tinkimättä oikeusvaltioperiaatetta;

3.  tuomitsee jyrkästi kaikki Gabonissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa presidentinvaalien yhteydessä tapahtuneet väkivaltaisuudet, ihmisoikeusloukkaukset, mielivaltaiset pidätykset ja laittomat vangitsemiset, kansalaisyhteiskunnan ja opposition jäsenten poliittisen uhkailun sekä lehdistön- ja sananvapauden rajoitukset; vaatii luopumaan kaikista tiedotusvälineisiin kohdistuvista rajoituksista ja vapauttamaan kaikki poliittiset vangit;

Gabon

4.  katsoo, että presidentinvaalien viralliset tulokset eivät ole avoimet ja että ne ovat sen sijaan hyvin arveluttavat, minkä vuoksi presidentti Bongon aseman laillisuus on asetettu kyseenalaiseksi; pitää valitettavana, että Ali Bongon julistamiseen vaalien voittajaksi päättynyt vetoomusmenettely ei ollut avoin ja että perustuslakituomioistuin ei ottanut eräissä maakunnissa ja varsinkin Ali Bongon omalla Haut-Ogoouén alueella todettuja väärinkäytöksiä asianmukaisesti huomioon; pitää valitettavana, että perustuslakituomioistuin ei suostunut laskemaan ääniä uudelleen eikä tutkimaan tarkemmin äänestyslippuja ennen kuin ne tuhottiin;

5.  on syvästi huolissaan Gabonin poliittisesta kriisistä sekä väkivaltaisuuksien puhkeamisesta mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä vuoden 2016 presidentinvaalien tuloksen julistamisen jälkeen;

6.  tuomitsee jyrkästi pelottelun ja uhkaukset, joiden kohteiksi EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan jäsenet ovat joutuneet, sekä hyökkäykset, joilla valtuuskunnan puolueettomuus ja avoimuus on asetettu epäilyksenalaisiksi; pitää erittäin valitettavana, että Gabonin hallituksen kanssa allekirjoitetusta yhteisymmärryspöytäkirjasta huolimatta EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan pääsyä keskitettyyn ääntenlaskentaan paikallisissa vaalilautakunnissa ja maan keskusvaalilautakunnan päätoimipisteessä rajoitettiin ja että sen vuoksi valtuuskunta ei pystynyt tarkastamaan presidentinvaaliprosessin laillisuutta;

7.  panee merkille, että Ali Bongon ehdottama kansallinen vuoropuhelu käynnistettiin 14. marraskuuta 2016; suhtautuu varauksellisesti tällaisten prosessien uskottavuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen; huomauttaa kuitenkin, että johtava oppositiopoliitikko Jean Ping kieltäytyy osallistumasta prosessiin ja haluaa käynnistää oman kansallisen vuoropuhelunsa;

8.  kehottaa Gabonin hallitusta toteuttamaan perusteellisen ja pikaisen vaaliuudistuksen ja ottamaan tässä täysimääräisesti huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositukset, jotta vaalimenettelyä parannettaisiin ja siitä tehtäisiin täysin avoin ja uskottava; korostaa, että Gabonin viranomaisten on taattava täysimääräinen ja vilpitön yhteistyö kaikkien asiaankuuluvien kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan varmistaa, että seuraavat parlamenttivaalit ovat täysin avoimet ja rehelliset ja ne voidaan pitää vapaassa, demokraattisessa, osallistavassa ja rauhanomaisessa toimintaympäristössä;

9.  kehottaa tutkimaan riippumattomasti ja puolueettomasti vaalien aikana ilmenneet väkivaltaisuudet sekä väitteet vakavista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkauksista ja korostaa, että on varmistettava, että kaikki niihin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen; kehottaa lisäksi EU:ta yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa seuraamaan jatkossakin tiiviisti Gabonin yleistä tilannetta ja raportoimaan kaikista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkauksista; panee merkille, että kansainvälistä rikostuomioistuinta on pyydetty aloittamaan vaalien jälkeisiä väkivaltaisuuksia käsittelevä esitutkinta;

10.  kehottaa neuvostoa aloittamaan Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisen kuulemisprosessin heti kun tehostetussa poliittisessa vuoropuhelussa ei päästä eteenpäin; kehottaa neuvostoa siinä tapauksessa, että kuulemisprosessissa ei pystytä pääsemään sopimukseen, harkitsemaan kohdennettujen pakotteiden määräämistä niille, jotka ovat syyllistyneet vaalien jälkeisiin väkivaltaisuuksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin ja yrittävät horjuttaa maan demokratiakehitystä;

Kongon demokraattinen tasavalta

11.  pitää valitettavana, että Kongon demokraattisen tasavallan hallitus ei ole järjestänyt presidentinvaaleja perustuslain mukaisessa määräajassa; muistuttaa kehottaneensa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet myönteisen ilmapiirin luomiseksi, jotta viimeistään joulukuussa 2017 voidaan pitää vapaat, rehelliset ja uskottavat vaalit Kongon perustuslakia sekä demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annettua Afrikan peruskirjaa täysimääräisesti noudattaen;

12.  kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita käymään rauhanomaista ja rakentavaa vuoropuhelua sekä estämään nykyisen poliittisen kriisin syvenemisen ja pidättäytymään jatkossa väkivallasta ja provokaatioista;

13.  pitää myönteisinä kansallisen piispainkokouksen pyrkimyksiä saada aikaan entistä laajempi konsensus poliittisesta siirtymäprosessista; panee merkille joulukuun 2016 lopussa aikaan saadun sopimuksen, jossa evättiin presidentti Kabilalta mahdollisuus kolmanteen kauteen ja vaadittiin vaalien järjestämistä ennen vuoden 2017 loppua; muistuttaa kaikkia osapuolia niiden sitoutumisesta tähän sopimukseen ja kannustaa niitä näin ollen soveltamaan sopimusta kaikilta osin ja vahvistamaan mahdollisimman pian seuraavien vaalien käytännön aikataulun; muistuttaa, että paljon on pelissä, jos neuvottelijat eivät pääse onnistuneeseen lopputulokseen;

14.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta käsittelemään välittömästi vaalien aikataulun suunnitteluun, vaalien talousarvioon ja vaaliluettelon päivittämiseen liittyviä kysymyksiä, jotta voidaan mahdollistaa vapaiden, rehellisten ja avoimien vaalien järjestäminen; muistuttaa, että riippumattoman keskusvaalilautakunnan on oltava puolueeton ja osallistava instituutio, jolla on riittävät resurssit laaja-alaiseen ja läpinäkyvään toimintaan;

15.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan sopimuksen täytäntöönpanoa ja vaaliprosessin toteuttamista; kehottaa kaikkia kansainvälisiä toimijoita antamaan Kongon demokraattiselle tasavallalle tarvittaessa merkittävää poliittista, rahoituksellista, teknistä ja logistista tukea, jotta vaalit voidaan järjestää joulukuuhun 2017 mennessä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita noudattamaan avoimuutta kaikessa Kongon demokraattisen tasavallan vaaleihin liittyvässä taloudellisessa tuessaan;

16.  kehottaa tutkimaan perinpohjaisesti ja avoimesti kaikki ihmisoikeusloukkaukset, joita on väitetty tapahtuneen mielenosoitusten aikana, jotta niistä vastuussa olevat saadaan selville ja voidaan saattaa tilille teoistaan;

17.  suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on asettanut kohdennettuja pakotteita, kuten matkustuskieltoja ja varojen jäädytyksiä, niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja demokratiakehityksen horjuttamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa; kehottaa neuvostoa harkitsemaan Cotonoun sopimuksen mukaisesti näiden rajoittavien toimenpiteiden laajentamista, jos väkivaltaa jälleen esiintyy;

°

°  °

18.  kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa tutkimaan kummassakin maassa viime aikoina tapahtuneita vakavia ihmisoikeusloukkauksia;

19.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin viranomaisia ratifioimaan mahdollisimman pian demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan;

20.  kehottaa EU:n edustustoa käyttämään kaikkia asianmukaisia keinoja ja välineitä ihmisoikeuksien puolustajien ja demokratialiikkeiden tukemiseksi sekä käymään laajennettua poliittista vuoropuhelua viranomaisten kanssa Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti;

21.  kehottaa lisäksi EU:ta ja AKT-maita yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa seuraamaan jatkossakin tiiviisti näiden maiden yleistä tilannetta;

22.  korostaa, että tilanne Gabonissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa on vakava uhka koko Keski-Afrikan alueen vakaudelle; toistaa tukevansa Afrikan unionia sen ratkaisevassa roolissa siinä, että voidaan estää poliittinen kriisi alueella sekä Afrikan suurten järvien alueen epävakauden paheneminen entisestään;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin presidenteille, pääministereille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.