Eljárás : 2017/2510(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0120/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0120/2017

Viták :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Szavazatok :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0017

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 296kWORD 57k
30.1.2017
PE598.431v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.434v01-00}
PE598.435v01-00}
PE598.436v01-00}
PE598.437v01-00} RC1
 
B8-0120/2017}
B8-0121/2017}
B8-0122/2017}
B8-0123/2017}
B8-0124/2017}
B8-0125/2017}
B8-0126/2017} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-0120/2017)

ALDE (B8-0121/2017)

GUE/NGL (B8-0122/2017)

S&D (B8-0123/2017)

EFDD (B8-0124/2017)

Verts/ALE (B8-0125/2017)

PPE (B8-0126/2017)


a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Fernando Ruas a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge az S&D képviselőcsoport nevében
Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki az ECR képviselőcsoport nevében
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička, Hilde Vautmans az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Heidi Hautala a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt uniós küldöttség által az országban tapasztalható emberi jogi helyzetről tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) 2016. október 18-án és 2016. december 31-én kötött politikai megállapodásokra,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2016. december 18-i nyilatkozatára arról, hogy nem sikerült megállapodást elérni a Kongói Demokratikus Köztársaságban,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivője által a Kongói Demokratikus Köztársaságban jelenleg zajló politikai erőfeszítésekkel kapcsolatban 2016. november 23-án tett nyilatkozatra,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. május 23-i és 2016. október 17-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a nemzeti párbeszéd megkezdését követően a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló választási folyamatról kiadott 2016. augusztus 2-i és 2016. augusztus 24-i helyi uniós közleményre,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló határozataira, különösen a KDK elleni szankciórendszernek és a szakértői csoportok megbízatásának megújításáról szóló 2293. (2016) számú, valamint az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziója (MONUSCO) megbízatásának megújításáról szóló 2277. (2016) számú határozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságban uralkodó helyzetről szóló, 2016. július 15-i és szeptember 21-i sajtónyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2015. július 27-én kiadott éves jelentésére az emberi jogok kongói demokratikus köztársasági helyzetéről,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról szóló, 2016. március 9-i jelentéseire,

–  tekintettel az Afrikai Unió, az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének a KDK-ban egy befogadó politikai párbeszéd szükségességéről, valamint e szervezeteknek a melletti elkötelezettségéről szóló 2016. február 16-i és 2016. június 5-i közös sajtónyilatkozatára, hogy támogatják a kongói feleket a demokrácia országon belüli megszilárdítása terén kifejtett erőfeszítéseikben,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodásra, amelyet 2013 februárjában Addisz-Abebában írtak alá,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi választási megfigyelő missziójának zárójelentésére,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő és a nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős európai biztos, Neven Mimica közös, 2016. szeptember 24-i nyilatkozatára azt követően, hogy a Gaboni Alkotmánybíróság kihirdette az elnökválasztás hivatalos eredményeit,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivőjének Gabonról szóló, 2016. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Afrikai Unió által 2016. szeptember 1-jén kiadott sajtóközleményre, amelyben elítéli a választásokat követően Gabonban kialakult erőszakos konfliktust, és felszólít annak békés rendezésére,

–  tekintettel az Európai Unió Tanácsa által 2015. június 22-én elfogadott, „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban, 2014” című uniós éves jelentésre,

–  tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti indikatív programjára, amely előtérbe helyezi a demokrácia, a kormányzás és a jogállamiság megerősítését,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés által elfogadott, az uniós és az AKCS-országokban a demokrácia jövőjével kapcsolatosan felmerülő kihívásokról és az alkotmányos rend tiszteletben tartásáról szóló 2011. május 18-i, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartásáról és a pártatlan és független igazságszolgáltatás szerepéről szóló 2013. november 27-i állásfoglalásra,

–  tekintettel a Gaboni Köztársaság és az Európai Unió között az uniós választási megfigyelő misszióról aláírt egyetértési megállapodásra,

–  tekintettel Kongó és Gabon alkotmányára,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel az Afrikai Unió nyilatkozatára az afrikai demokratikus választások lebonyolításának alapelveiről (2002),

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a jogállamiság, az elszámoltathatóság, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a szabad és tisztességes választások minden működő demokrácia alapvető elemei; mivel ezek az elemek vitatottak a Szubszaharai-Afrika néhány országában, különösen a KDK-ban és Gabonban, így taszítva ezeket az országokat hosszan tartó politikai instabilitásba és erőszakba;

B.  mivel legutóbb Ali Bongót, az apja, Omar Bongo 2009-es halála óta hatalmon levő, leköszönő gaboni elnököt nyilvánították győztesnek a 2016-os elnökválasztáson; mivel a nemzetközi megfigyelők, és különösen az uniós választási megfigyelő misszió (EU EOM) egyértelmű anomáliákat azonosított az eredmények összesítése során;

C.  mivel Ali Bongo fő kihívója, Jean Ping azonnal vitatta és elítélte ezt az eredményt; mivel az állítólagos választási szabálytalanságokkal kapcsolatosan fellebbezést nyújtottak be az alkotmánybíróságnak, és felszólítottak a szavazatok újraszámlálására, és az alkotmánybíróság végül megerősítette az eredményt; mivel azonban a fellebbezés megvizsgálása nem oszlatta el a kétségeket az elnökválasztás eredményét illetően;

D.  mivel a 2001 óta hatalmon lévő Joseph Kabila kongói elnök elhalasztotta a választásokat, és alkotmányos megbízatásának lejártát követően is hatalmon maradt; mivel ez az egész országban példátlan politikai feszültséget, nyugtalanságot és erőszakot okozott;

E.  mivel Kabila elnök mandátumának lejártát követően az erőszak eszkalálódott, legalább 40 ember halálát okozva a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokban; mivel az ENSZ szerint 107 embert sebesítettek meg vagy bántalmaztak, és legalább 460 főt letartóztattak;

F.  mivel 2016. október 18-án Kabila elnök és az ellenzék egy része megállapodást írt alá arról, hogy az elnökválasztásokat 2018 áprilisára halasztják; mivel hónapokig tartó tárgyalások után a 2016. október 18-i megállapodás részes felei 2016. december 31-én globális és inkluzív politikai megállapodásra jutottak; mivel ez a megállapodás előirányozza 1960 óta az első békés hatalomátadást az országban, a nemzeti egységet képviselő ideiglenes kormány felállítását, a választások megtartását 2017 végéig és Kabila elnök lemondását; mivel az ellenzék bizonyos tagjai nem írták alá a megállapodást;

G.  mivel mindkét országban utcai demonstrációk robbantak ki, amelyeket erőszakkal elnyomtak, több ember halálát okozva; mivel ennek következtében a hatóságok megszigorították az ellenzék tagjai és a hatalmon lévő erővel szembeszálló civil társadalom ellenőrzését; mivel az emberi jogi csoportok folyamatosan az emberi jogok, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának romló helyzetéről, köztük a békés tüntetőkkel szemben alkalmazott túlzott erőszakról, az önkényes letartóztatásokról és fogva tartásokról, valamint a politikai indíttatású perek növekvő számáról adnak jelentést;

H.  mivel erősen romlik a média szabadsága, amelyet az újságírók elleni folyamatos fenyegetések és támadások korlátoznak; mivel a hatóságok médiaorgánumokat és rádióállomásokat állítottak le, és korlátozásokat vezettek be az interneten és a közösségi hálózatokon;

I.  mivel a demokráciák egyik jellemzője az állam, az intézmények és a jogállamiság alapját képező alkotmány tiszteletben tartása; mivel az elnökválasztás békés, szabad és tisztességes lebonyolítása ezekben az országokban nagymértékben hozzájárult volna a demokratikus fejlődés és a hatalom váltakozása tekintetében a közép-afrikai régió előtt álló kihívások kezeléséhez;

J.  mivel a 11. Európai Fejlesztési Alapnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti indikatív programja előtérbe helyezi a demokrácia, a kormányzás és a jogállamiság megerősítését; mivel mind az Uniónak, mind az afrikai partnereknek határozott közös érdeke a demokrácia folyamatos fejlesztése és a megfelelően működő alkotmányos rendszer megteremtése;

1.  mélységes sajnálatát fejezi ki a két országban az elmúlt hónapokban lezajlott tüntetések során kioltott emberéletek miatt, és legmélyebb együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak, illetve a KDK és Gabon népének;

2.  mélyen aggasztja, hogy mindkét országban egyre fokozódik a helyzet instabilitása; sürgeti a hatóságokat, és mindenekelőtt az elnököket, hogy tegyenek eleget nemzetközi kötelezettségeiknek, garantálják az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, továbbá a jogállamiságot szigorúan tiszteletben tartva végezzék a kormányzás feladatát;

3.  határozottan elítéli a Gabonban és a KDK-ban elkövetett erőszak valamennyi formáját, az emberi jogok megsértését, az önkényes letartóztatásokat és a jogellenes fogva tartásokat, a civil társadalom és az ellenzék tagjainak politikai megfélemlítését, valamint a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását az elnökválasztások keretében; felszólít, hogy szüntessék meg a médiát érő összes korlátozást és az összes politikai foglyot bocsássák szabadon;

Gabon

4.  úgy véli, hogy az elnökválasztás hivatalos eredményei átláthatatlanok és erősen kétségesek, és ennek hatására megkérdőjeleződik Bongo elnökségének legitimitása; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Ali Bongót a választások győztesének kinyilvánító fellebbezési eljárás átláthatatlan módon zajlott, és hogy az alkotmánybíróság nem vette kellően figyelembe az egyes tartományokban, különösen Haut-Ogoouéban, Ali Bongo birodalmában feltárt szabálytalanságokat; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az alkotmánybíróság elutasította a szavazatok újraszámlálását és a szavazólapok összehasonlítását, mielőtt azokat megsemmisítették;

5.  mélységesen aggasztja a politikai válság kibontakozása Gabonban, valamint a tüntetők és a biztonsági erők között a 2016. évi elnökválasztások kihirdetését követően elszabadult erőszakos cselekmények;

6.  határozottan elítéli az uniós választási megfigyelő misszió megfélemlítését és megfenyegetését, valamint a semlegességét és átláthatóságát megkérdőjelező támadásokat; mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a gaboni kormánnyal aláírt egyetértési megállapodás ellenére az uniós választási megfigyelő misszió számára csak korlátozott hozzáférést biztosítottak a központosított szavazatszámláláshoz a helyi választási bizottságokban és a Nemzeti Választási Bizottság (CENAP) központjában, ami megakadályozta, hogy az uniós választási megfigyelő misszió meg tudja figyelni az elnökválasztási folyamat legfontosabb részeit;

7.  tudomásul veszi az Ali Bongo által javasolt nemzeti párbeszéd 2016. november 14-i elindítását; ezért fenntartásainak ad hangot e folyamatok hitelességét és relevanciáját illetően; rámutat ugyanakkor arra, hogy a vezető ellenzéki személyiség, Jean Ping nem hajlandó részt venni ebben, és szeretne saját nemzeti párbeszédet indítani;

8.  sürgeti a gaboni kormányt, hogy figyelembe véve az uniós választási megfigyelő misszió ajánlásait alaposan és gyorsan hajtsa végre a választási keret reformját annak javítása, valamint teljes mértékben átláthatóvá és hitelessé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a gaboni hatóságoknak garantálniuk kell a teljes körű és őszinte együttműködést valamennyi érintett nemzeti és nemzetközi érdekelt féllel annak biztosítása érdekében, hogy a következő parlamenti választások teljes mértékben átláthatóak és tisztességesek legyenek, és szabad, demokratikus, befogadó és békés környezetben kerüljön rájuk sor;

9.  kéri, hogy folytassanak független és objektív vizsgálatot a választásokhoz kapcsolódó erőszakra, illetve az emberi jogok és az alapvető szabadságok állítólagos súlyos megsértésére vonatkozóan, és hangsúlyozza, hogy szükség van annak biztosítására, hogy a felelősöket bíróság elé állítsák; felszólítja továbbá az EU-t, hogy az ENSZ-szel és az Afrikai Unióval együttműködve a továbbiakban is szorosan kövessék nyomon az ország általános helyzetét, és tegyenek jelentést minden esetről, amikor megsértik az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat; tudomásul veszi a kérést, hogy induljon előzetes vizsgálat a Nemzetközi Büntetőbíróságnál (NBB) a választások utáni erőszakról;

10.  sürgeti a Tanácsot, hogy azonnal kezdje meg a Cotonoui Megállapodás 96. cikke szerinti konzultációkat, amint az intenzív politikai párbeszéd haladása megtorpan; felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni a konzultációs folyamat során, vegye fontolóra célzott szankciók kivetését azokra, akik felelősek a választások utáni erőszakért és az emberi jogok megsértéséért, valamint a demokratikus folyamat aláásásáért az országban;

Kongói Demokratikus Köztársaság

11.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kongói kormány nem tudta megtartani az elnökválasztásokat az alkotmányos határidőn belül; megismétli arra irányuló felhívását, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést egy olyan környezet megteremtése érdekében, amely hozzájárul a szabad, tisztességes és hiteles választások legkésőbb 2017. decemberi megtartásához, a kongói alkotmánnyal és a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartával összhangban;

12.  sürgeti az összes politikai szereplőt, hogy kezdjenek békés és konstruktív párbeszédet annak érdekében, hogy megakadályozzák a jelenlegi politikai válság elmélyülését, és hogy tartózkodjanak a további erőszaktól és a provokációktól;

13.  üdvözli a Nemzeti Püspöki Konferencia (CENCO) által annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy szélesebb körű konszenzust érjenek el a politikai átmenetet illetően; tudomásul veszi a 2016. december végén elért megállapodást, hogy Kabila elnök ne tölthesse be harmadszor is az elnöki hivatalt, illetve hogy 2017 vége előtt kerüljön sor a választásra; valamennyi felet emlékezteti e megállapodás iránti elkötelezettségükre, és ezért ösztönzi őket a megállapodás alkalmazására annak minden eleme tekintetében, valamint arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül dolgozzanak ki a következő választásokra vonatkozó konkrét ütemtervet; emlékezteti őket arra, hogy nagyok a felmerülő kockázatok, amennyiben nem tudják a tárgyalásokat sikerrel zárni;

14.  sürgeti a kongói kormányt, hogy haladéktalanul foglalkozzon a választási naptár ütemezésével, költségvetésével és a választói jegyzék naprakésszé tételével kapcsolatos nyitott kérdésekkel annak érdekében, hogy szabad, tisztességes és átlátható választásokra kerülhessen sor; emlékeztet arra, hogy a Független Nemzeti Választási Bizottságnak pártatlan és inkluzív intézménynek kell lennie, amely elegendő erőforrással rendelkezik egy átfogó és átlátható eljárás lebonyolításához;

15.  felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, hogy támogassák a megállapodás végrehajtását és a választási folyamat megtartását; felhívja a nemzetközi szereplőket, hogy nyújtsanak jelentős politikai, pénzügyi, technikai és logisztikai támogatást a KDK-nak a választások 2017 decemberéig történő megrendezéséhez; átláthatóságra hív fel az Európai Unió és tagállamai által a kongói választásokhoz nyújtott összes pénzügyi támogatás tekintetében;

16.  sürgeti, hogy a felelősök azonosítása és elszámoltatása érdekében teljes körűen, alaposan és átláthatóan vizsgálják ki az emberi jogok állítólagos megsértéseit, amelyeket a tiltakozások alkalmával követtek el;

17.  üdvözli az uniós célzott szankciók elfogadását – többek között az utazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását – azokra nézve, akik felelősek a KDK demokratikus folyamatának erőszakos letöréséért és aláásásáért; felhívja a Tanácsot, hogy a Cotonoui Megállapodásban foglaltaknak megfelelően további erőszak esetén fontolja meg ezen korlátozó intézkedések kiterjesztését;

°

°  °

18.  felszólítja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, hogy vizsgálja ki a két országban az emberi jogok súlyos megsértésének közelmúltbeli eseteit;

19.  felhívja a kongói és gaboni hatóságokat a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai charta mielőbbi megerősítésére;

20.  felhívja az Unió küldöttségét, hogy az összes megfelelő eszközt vegye igénybe az emberijog-védők és a demokráciapárti mozgalmak támogatása érdekében, és folytasson a Cotonoui Megállapodás 8. cikkének megfelelően megerősített politikai párbeszédet a hatóságokkal;

21.  felszólítja továbbá az EU-t és az AKCS-országokat, hogy az ENSZ-szel és az Afrikai Unióval együttműködve a továbbiakban is szorosan kövessék nyomon mindkét ország általános helyzetét;

22.  hangsúlyozza, hogy Gabon és a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete komoly fenyegetést jelent a közép-afrikai régió egészének stabilitására; újólag megerősíti, hogy támogatja az Afrikai Unió kulcsfontosságú szerepét a közép-afrikai régió politikai válságának és a a Nagy-tavak régiója további destabilizálódásának megelőzésében;

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Gabon elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat