Postup : 2017/2510(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0120/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0120/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 175kWORD 57k
30.1.2017
PE598.431v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.434v01-00}
PE598.435v01-00}
PE598.436v01-00}
PE598.437v01-00} RC1
 
B8-0120/2017}
B8-0121/2017}
B8-0122/2017}
B8-0123/2017}
B8-0124/2017}
B8-0125/2017}
B8-0126/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8-0120/2017)

ALDE (B8-0121/2017)

GUE/NGL (B8-0122/2017)

S&D (B8-0123/2017)

EFDD (B8-0124/2017)

Verts/ALE (B8-0125/2017)

PPE (B8-0126/2017)


o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Fernando Ruas v mene poslaneckého klubu PPE
Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D
Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL
Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine,

–  so zreteľom na politické dohody dosiahnuté v Konžskej demokratickej republike (KDR) 18. októbra 2016 a 31. decembra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 18. decembra 2016 o neschopnosti dosiahnuť dohodu v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne PK/VP z 23. novembra 2016 o aktuálnom politickom úsilí v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 a 17. októbra 2016 o KDR,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenia EÚ z 2. augusta 2016 a z 24. augusta 2016 o volebnom procese v KDR po začatí národného dialógu v KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2277 (2016), ktorou sa obnovil mandát stabilizačnej misie v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 15. júla 2016 a z 21. septembra 2016 o situácii v KDR,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v KDR uverejnenú 27. júla 2015,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 9. marca 2016 o stabilizačnej misii OSN v KDR a o vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu Africkej únie, Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016 a z 5. júna 2016 o potrebe inkluzívneho politického dialógu v KDR a na ich záväzok podporovať úsilie subjektov v KDR o konsolidáciu demokracie v krajine,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región podpísanú v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré 24. septembra 2016 po oznámení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb gabonským ústavným súdom vydali PK/VP a komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne PK/VP o Gabone z 11. septembra 2016,

–  so zreteľom na tlačovú správu vydanú Africkou úniou 1. septembra 2016, v ktorej odsudzuje násilie páchané počas konfliktu po voľbách v Gabone a požaduje mierové vyriešenie tohto konfliktu,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014, ktorú prijala Rada Európskej únie 22. júna 2015,

–  so zreteľom na národný indikatívny program v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu na roky 2014 – 2020, ktorého prioritami sú posilňovanie demokracie, správy vecí verejných a právneho štátu,

–  so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ z 18. mája 2011 o výzvach pre budúcnosť demokracie a rešpektovaní ústavného poriadku v krajinách AKT a EÚ a z 27. novembra 2013 o rešpektovaní zásad právneho štátu a úlohe nestranného a nezávislého súdnictva,

–  so zreteľom na memorandum o porozumení, ktoré podpísali Gabonská republika a Európska únia, týkajúce sa volebnej pozorovateľskej misie EÚ (VPM EÚ),

–  so zreteľom na konžskú a gabonskú ústavu,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie o zásadách demokratických volieb v Afrike z roku 2002,

–  so zreteľom na medzinárodnú chartu OSN o ľudských právach,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže právny štát, zodpovednosť, dodržiavanie ľudských práv a slobodné a spravodlivé voľby sú základnými prvkami každej fungujúcej demokracie; keďže tieto prvky boli v niektorých krajinách subsaharskej Afriky, najmä v KDR a Gabone, ohrozené, čo ich uvrhlo do pretrvávajúceho obdobia politickej nestability a násilia;

B.  keďže najnovším prípadom je vyhlásenie Aliho Bonga, odstupujúceho prezidenta Gabonu, ktorý bol pri moci od smrti svojho otca Omara Bonga v roku 2009, za víťaza prezidentských volieb v roku 2016; keďže medzinárodní pozorovatelia, najmä volebná pozorovateľská misia Európskej únie, zistili zjavné nezrovnalosti pri zostavovaní výsledkov;

C.  keďže Jean Ping, jeho hlavný protivník, okamžite napadol a odsúdil tento výsledok; keďže na ústavný súd bolo pre podozrenie z nezrovnalostí a s požiadavkou opätovného sčítania hlasov podané odvolanie, no ústavný súd nakoniec výsledok potvrdil; keďže však preskúmanie odvolania nerozptýlilo všetky pochybnosti týkajúce sa výsledku prezidentských volieb;

D.  keďže konžský prezident Joseph Kabila, ktorý je pri moci od roku 2001, odložil termín volieb a zotrval pri moci aj po skončení ústavného mandátu; keďže tieto kroky viedli k bezprecedentnému politickému napätiu, nepokojom a násiliu v celej krajine;

E.  keďže po skončení mandátu prezidenta Kabilu násilie eskalovalo, čo viedlo k smrti najmenej 40 osôb pri stretoch medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami; keďže podľa OSN 107 osôb bolo zranených alebo sa s nim zle zaobchádzalo a najmenej 460 osôb bolo zatknutých;

F.  keďže 18. októbra 2016 bola podpísaná dohoda medzi prezidentom Kabilom a časťou opozície o odložení prezidentských volieb na apríl 2018; keďže po mesiacoch rokovaní zmluvné strany dohody z 18. októbra 2016 dospeli 31. decembra 2016 k celkovej a inkluzívnej politickej dohode; keďže touto dohodou sa stanovuje prvé pokojné odovzdanie moci v krajine od roku 1960, vytvorenie dočasnej vlády národnej jednoty, uskutočnenie volieb do konca roka 2017 a odstúpenie prezidenta Kabilu; keďže niektorí členovia opozície dohodu nepodpísali;

G.  keďže v oboch krajinách vypukli pouličné demonštrácie, ktoré boli násilne potlačené a pri ktorých zahynulo niekoľko ľudí; keďže orgány ostro zasiahli proti členom opozície a občianskej spoločnosti, ktorí vyjadrovali nesúhlas s vládnou mocou; keďže ľudskoprávne skupiny nepretržite informujú o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, svojvoľných zatýkaniach a väzneniach a politicky motivovaných súdnych procesov;

H.  keďže došlo k výraznému zhoršeniu v oblasti slobody médií, ktorú obmedzujú neustále hrozby a útoky na novinárov; keďže úrady zatvorili médiá a rozhlasové stanice, pričom prístup na internet a sociálne siete sa obmedzil;

I.  keďže jednou z charakteristík demokracie je rešpektovanie ústavy, ktorá je základom štátu, inštitúcií a zásady právneho štátu; keďže pokojné, slobodné a spravodlivé voľby v týchto krajinách by výrazne prispeli k riešeniu výzvy demokratického napredovania a striedania moci, ktorej čelí región strednej Afriky;

J.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu na roky 2014 – 2020 patria riešenia na posilnenie demokracie, správy vecí verejných a právneho štátu, keďže zásadným spoločným záujmom EÚ aj afrických partnerov je stály rozvoj demokracie a vytvorenie správne fungujúceho konštitucionalizmu;

1.  vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch počas demonštrácií v posledných mesiacoch v obidvoch krajinách a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí a obyvateľom KDR a Gabonu;

2.  je hlboko znepokojený čoraz nestabilnejšou situáciou v oboch krajinách; nalieha na orgány, a najmä na prezidentov, aby dodržali svoje medzinárodné záväzky, zaručili ľudské práva a základné slobody a vládli takým spôsobom, aby sa čo najdôraznejšie rešpektovala zásada právneho štátu;

3.  dôrazne odsudzuje všetko násilie spáchané v Gabone a KDR, porušenia ľudských práv, svojvoľné zatýkanie a nezákonné zadržiavanie, politické zastrašovanie občianskej spoločnosti a členov opozície, ako aj porušovanie slobody tlače a slobody prejavu v kontexte prezidentských volieb; požaduje zrušenie všetkých obmedzení médií a prepustenie všetkých politických väzňov;

Gabon

4.  považuje oficiálne výsledky prezidentských volieb za netransparentné a vysoko pochybné, čo má za následok spochybnenie legitimity prezidenta Bonga; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že odvolacie konanie, ktoré viedlo k vyhláseniu Aliho Bonga za víťaza volieb, sa vykonalo netransparentne, a že ústavný súd riadne nezohľadnil nezrovnalosti zistené v niektorých provinciách, najmä v provincii Haut-Ogooué, ktorá je mocenskou základňou Aliho Bonga; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ústavný súd odmietol prepočítať hlasy a porovnať hlasovacie lístky pred tým, ako boli zničené;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad politickou krízou v Gabone a pokračujúcim násilím medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami v nadväznosti na vyhlásenie prezidentských volieb v roku 2016;

6.  dôrazne odsudzuje zastrašovanie a hrozby voči členom volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie, ako aj útoky spochybňujúce jej neutralitu a transparentnosť; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek memorandu o porozumení podpísanému s vládou Gabonu, bol volebnej pozorovateľskej misii EÚ poskytnutý len obmedzený prístup k centralizovanému sčítaniu hlasov v miestnych volebných komisiách a do sídla štátnej volebnej komisie a že sa tým volebnej pozorovateľskej misii EÚ zabránilo v kontrole legitímnosti prezidentského volebného procesu;

7.  berie na vedomie, že 14. novembra 2016 sa na základe návrhu Aliho Bonga začal národný dialóg; vyjadruje preto výhrady k vierohodnosti a relevantnosti takýchto procesov; poukazuje však na to, že vedúci predstaviteľ opozície Jean Ping sa na ňom odmieta zúčastniť a má záujem začať vlastný národný dialóg;

8.  naliehavo žiada vládu Gabonu, aby uskutočnila dôkladnú a rýchlu reformu volebného rámca, v ktorej zohľadní odporúčania VPM EÚ a ktorá bude zameraná na jeho zlepšenie a dosiahnutie jeho plnej transparentnosti a dôveryhodnosti; zdôrazňuje, že gabonské orgány musia zaručiť plnú a lojálnu spoluprácu so všetkými príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby budúce parlamentné voľby boli úplne transparentné a spravodlivé, a aby sa uskutočnili v slobodnom, demokratickom, inkluzívnom a pokojnom prostredí;

9.  požaduje nezávislé a objektívne vyšetrenie násilia súvisiaceho s voľbami a obvinení z vážneho porušovania ľudských práv a základných slobôd, a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby všetky zodpovedné osoby boli potrestané; okrem toho vyzýva EÚ, aby v spolupráci s OSN a Africkou úniou pokračovala v dôslednom monitorovaní celkovej situácie v Gabone a podávala správy o všetkých prípadoch porušovania ľudských práv a základných slobôd; berie na vedomie žiadosti o predbežné vyšetrovanie povolebného násilia na Medzinárodnom trestnom súde (MTS);

10.  nalieha na Radu, aby začala proces konzultácií podľa článku 96 Dohody z Cotonou, akonáhle sa nedospeje k pokroku v zintenzívnenom politickom dialógu; vyzýva Radu, aby v prípade, že sa nedosiahne dohoda v rámci procesu konzultácií, zvážila uvalenie cielených sankcií na osoby zodpovedné za násilnosti po voľbách a porušovanie ľudských práv, ako aj za oslabovanie demokratického procesu v krajine;

Konžská demokratická republika

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že konžská vláda nedokázala usporiadať prezidentské voľby v termíne danom ústavou; opakuje svoju požiadavku na podniknutie všetkých potrebných krokov s cieľom vytvoriť priaznivé prostredie pre konanie slobodných, spravodlivých a vierohodných volieb najneskôr v decembri 2017 v úplnom súlade s ústavou KDR a Africkou chartou demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných;

12.  naliehavo vyzýva všetkých politických aktérov, aby sa zapojili do mierového a konštruktívneho dialógu, aby sa predišlo akémukoľvek prehĺbeniu súčasnej politickej krízy a aby sa zdržali ďalšieho násilia a provokácie;

13.  víta úsilie Národnej konferencie biskupov (CENCO) o dosiahnutie širšieho konsenzu o presune politickej moci; berie na vedomie dohodu dosiahnutú koncom decembra 2016, v ktorej sa zamieta tretie funkčné obdobie prezidenta Kabilu a vyzýva na konanie volieb pred koncom roka 2017; pripomína všetkým zúčastneným stranám ich záväzok vyplývajúci z tejto dohody a vyzýva ich preto, aby ho uplatňovali vo všetkých jej zložkách a stanovili čo najskôr konkrétny harmonogram nadchádzajúcich volieb; pripomína im rozsah dôsledkov, ak sa im nepodarí dosiahnuť úspešný výsledok;

14.  naliehavo vyzýva konžskú vládu, aby okamžite začala riešiť otvorené otázky súvisiace so stanovením etáp volebného kalendára, s rozpočtom a aktualizáciou voličských zoznamov s cieľom umožniť uskutočnenie slobodných, spravodlivých a transparentných volieb; pripomína, že nezávislá štátna volebná komisia by mala byť nestranná a inkluzívna inštitúcia s dostatočnými zdrojmi na umožnenie komplexného a transparentného procesu;

15.  žiada Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporili vykonávanie dohody a uskutočnenie volebného procesu; a vyzýva všetkých medzinárodných aktérov, aby KDR poskytli rozsiahlu politickú, finančnú, technickú a logistickú podporu, ktorú potrebuje na to, aby sa voľby mohli konať do decembra 2017; požaduje transparentnosť v súvislosti s finančnou podporou od Európskej únie a jej členských štátov pre voľby v KDR;

16.  naliehavo požaduje úplné, podrobné a transparentné vyšetrenie prípadov údajného porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo počas protestov, s cieľom identifikovať zodpovedné osoby a vyvodiť voči nim zodpovednosť;

17.  víta skutočnosť, že EÚ prijala cielené sankcie vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív, ktoré sa týkajú osôb zodpovedných za násilné represie a narúšanie demokratického procesu v KDR; vyzýva Radu, aby v prípade ďalšieho násilia zvážila rozšírenie týchto reštriktívnych opatrení, ako je to uvedené v Dohode z Cotonou;

°

°  °

18.  vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby vyšetrila závažné porušovanie ľudských práv, ktoré sa nedávno vyskytlo v oboch krajinách;

19.  vyzýva konžské a gabonské orgány, aby pri najbližšej príležitosti ratifikovali Africkú chartu demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných;

20.  vyzýva delegáciu EÚ, aby využila všetky vhodné nástroje na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí a aby viedla posilnený politický dialóg s orgánmi týchto krajín, ako je zakotvené v článku 8 Dohody z Cotonou;

21.  okrem toho žiada, aby EÚ a krajiny AKT, v spolupráci s OSN a Africkou úniou, pokračovali v dôslednom monitorovaní celkovej situácie v oboch krajinách;

22.  zdôrazňuje, že situácia v Gabone a KDR predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu regiónu strednej Afriky ako celku; opakovane vyjadruje svoju podporu Africkej únii v jej významnej úlohe pri predchádzaní politickej kríze v regióne, ako aj akejkoľvek ďalšej destabilizácii v oblasti Veľkých jazier;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentom, premiérom a parlamentom KDR a Gabonu, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia