Společný návrh usnesení - RC-B8-0150/2017Společný návrh usnesení
RC-B8-0150/2017

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu

  15.2.2017 - (2017/2564(RSP))

  předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  PPE (B8-0150/2017)
  EFDD (B8-0154/2017)
  ALDE (B8-0155/2017)
  S&D (B8-0161/2017)
  GUE/NGL (B8-0162/2017)
  Verts/ALE (B8-0165/2017)

  Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil za skupinu PPE
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes za skupinu S&D
  Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Gesine Meissner za skupinu ALDE
  Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL
  Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD


  Postup : 2017/2564(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B8-0150/2017
  Předložené texty :
  RC-B8-0150/2017
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu

  (2017/2564(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bahrajnu, zejména na usnesení ze dne 4. února 2016 o případu Muhammada Ramadána[1] a ze dne 7. července 2016 o Bahrajnu[2], a na usnesení ze dne 8. října 2015 o trestu smrti[3],

  –  s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 15. ledna 2017 o popravách provedených v Bahrajnu a ze dne 25. ledna 2017 o nedávných popravách ve Státě Kuvajt,

  –  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové jménem EU a generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda ze dne 10. října 2015 o Evropském a Světovém dni proti trestu smrti,

  –  s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy Agnes Callamardové a zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání Nilse Melzera ze dne 25. ledna 2017, v němž naléhavě žádají bahrajnskou vládu, aby zastavila nové popravy, a na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva Ruperta Colvilla ze dne 17. ledna 2017 o Bahrajnu,

  –  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

  –  s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a sledování, nakolik se dodržují, dostala do centra všech politik EU,

  –  s ohledem na článek 2 Evropské úmluvy o lidských právech a její protokoly 6 a 13;

  –  s ohledem na články 1 a 2 Listiny základních práv Evropské unie,

  –  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a zeměmi Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu z roku 1988,

  –  s ohledem na závěry 25. zasedání Smíšené rady EU-GCC a zasedání ministrů ze dne 18. července 2016,

  –  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN o moratoriu na používání trestu smrti, a zejména na rezoluci ze dne 18. prosince 2014 a nejnovější ze dne 19. prosince 2016;

  –  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a Arabskou chartu lidských práv, jichž jsou Kuvajt a Bahrajn smluvními stranami;

  –  s ohledem na záruky ochrany práv osob odsouzených k trestu smrti, které byly schváleny v rezoluci Hospodářské a sociální rady č. 1984/50 ze dne 25. května 1984;

  –  s ohledem na závěrečné připomínky týkající se třetí pravidelné zprávy Výboru OSN pro lidská práva o Kuvajtu ze dne 11. srpna 2016;

  –  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, a zejména na její článek 15,

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, a zejména na jeho článek 18 a jeho druhý opční protokol o trestu smrti, a na Mezinárodní pakt o sociálních, hospodářských a kulturních právech;

  –  s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu OSN o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

  –  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva více než 160 členských zemí OSN s různými právními systémy, tradicemi, kulturami a náboženstvími buď trest smrti zrušilo, nebo jej nepoužívá;

  B.  vzhledem k tomu, že dne 25. ledna 2017 bylo kuvajtskými orgány popraveno těchto sedm osob včetně člena královské rodiny: Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Júsuf Muhammad al-Anzí, Sajjid Radhi Džumaa, Samír Taha Abdulmadžíd Abduldžalíl a Fajsal Abdulláh Džábir as-Sabáh, z nichž většina byla odsouzena za vraždu; vzhledem k tomu, že pět vězňů bylo cizími státními příslušníky: dva občané Egypta, jeden občan Bangladéše, jeden občan Filipín a jeden občan Etiopie, přičemž tři byly ženy; vzhledem k tomu, že popravy byly první v zemi od roku 2013, kdy kuvajtské orgány popravily pět osob po šestiletém moratoriu;

  C.  vzhledem k tomu, že Gulf Centre for Human Rights (centrum pro lidská práva v regionu Perského zálivu) a další organizace na ochranu lidských práv zdokumentovaly v kuvajtském systému trestního soudnictví porušování práva na spravedlivý proces, což ztěžuje obžalovaným možnost spravedlivého soudního řízení;

  D.  vzhledem k tomu, že dne 15. ledna 2017 byli v Bahrajnu zastřeleni popravní četou Alí as-Sinkís, Abbás as-Samía a Sámí Mušajma, čímž skončilo šestileté moratorium;

  E.  vzhledem k tomu, že podle Rady OSN pro lidská práva se popravy uskutečnily při závažném porušení norem spravedlivého soudního řízení; vzhledem k tomu, že tři muži byli obviněni z bombového útoku v Manámě v roce 2014, při němž zahynulo několik osob, včetně tří policistů; vzhledem k tomu, že všichni tři byli údajně mučením donuceni k přiznání, které bylo následně použito jako hlavní důkaz pro jejich odsouzení; vzhledem k tomu, že byli zbaveni své státní příslušnosti, byl jim odepřen přístup k obhájci a byli popraveni necelý týden po rozsudku, aniž by byly jejich rodiny předem informovány a aniž by měli možnost požádat o milost;

  F.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy prohlásila tyto popravy za „mimosoudní popravy“ na základě toho, že ani jednomu z těchto tří mužů nebylo přiznáno právo na spravedlivé soudní řízení, které je zakotveno v článku 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

  G.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvedl, že je popravami „zděšen“ a že existují „vážné pochybnosti“ o tom, zda bylo mužům zajištěno spravedlivé soudní řízení;

  H.  vzhledem k tomu, že dva další muži, Muhammad Ramadán a Husajn Músá, jsou rovněž odsouzeni k trestu smrti v Bahrajnu; vzhledem k tomu, že oba muži tvrdí, že byli mučeni, dokud se v rozporu s pravdou nepřiznali k závažným trestným činům, a mohou být kdykoli popraveni;

  I.  vzhledem k tomu, že občan Bahrajnu a Dánska Abdulhádí al-Chawádža, zakládající ředitel centra pro lidská práva v regionu Perského zálivu, jakož i Chalíl al-Halwádží, profesor matematiky žijící v minulosti ve Švédsku, zůstávají ve vězení na základě obvinění v souvislosti s pokojným vyjádřením svého názoru;

  1.  hluboce lituje rozhodnutí Kuvajtu a Bahrajnu vrátit se k vykonávání trestu smrti; opětovně odsuzuje používání trestu smrti a rozhodně podporuje zavedení moratoria na trest smrti coby prvního kroku k jeho zrušení;

  2.  vyzývá jeho výsost šajcha Hamada bin Ísu Ál Chalífu, krále Bahrajnu, k zastavení popravy Muhammada Ramadána a Husajna Músy, a bahrajnské orgány, aby zajistily obnovu řízení v souladu s mezinárodními normami; připomíná, že veškerá tvrzení o porušování lidských práv, k nimž v průběhu řízení došlo, musí být řádně vyšetřena;

  3.  zdůrazňuje, že Úmluva o právech dítěte a Mezinárodní paktu o občanských a politických právech výslovně zakazují trest smrti za trestné činy spáchané osobou mladší 18 let;

  4.  vyzývá vlády Kuvajtu a Bahrajnu, aby zvláštnímu zpravodaji OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání vydaly okamžité a otevřené pozvání k návštěvě země a umožnily mu neomezený přístup k zadržovaným osobám a do všech vězeňských zařízení;

  5.  připomíná, že EU je proti trestu smrti a považuje jej za krutý a nelidský trest, který nepůsobí jako prostředek odrazující od trestné činnosti a v případě omylu je nezvratný;

  6.  vyzývá Kuvajt a Bahrajn, aby podepsaly a ratifikovaly druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, jehož cílem je zrušení trestu smrti;

  7.  naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby pokračovaly v boji proti používání trestu smrti; naléhavě vyzývá Bahrajn a Kuvajt, aby dodržovaly minimální mezinárodní normy a omezily rozsah a používání trestu smrti; naléhavě vyzývá ESVČ, aby nadále pozorně sledovala vývoj v těchto dvou zemích a oblasti Perského zálivu obecně a aby využila veškeré prostředky vlivu, které má k dispozici;

  8.  naléhavě vyzývá ESVČ a členské státy, aby intervenovaly u bahrajnské vlády a požadovaly propuštění Nabíla Radžaba a všech osob, které jsou zadržovány pouze na základě pokojného uplatňování svobody projevu a shromažďování, a naléhavě vyzývala bahrajnskou vládu, aby ukončila nadměrné používání síly proti demonstrantům, nebo praxi svévolného odebírání občanství, jako například v případě duchovního vůdce strany al- Wifáq šajcha Ísy Qásima a dalších disidentů;

  9.  vyzývá bahrajnskou vládu, aby plně provedla doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise (BICI), všeobecného pravidelného přezkumu a národního institutu pro lidská práva; dále podporuje reformní úsilí v Kuvajtu;

  10.  vybízí k dialogu a dvoustranným a mnohostranným iniciativám mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a zeměmi Perského zálivu včetně Kuvajtu a Bahrajnu v otázkách týkajících se lidských práv, jakož i v dalších oblastech společného zájmu; vyzývá ESVČ a vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise Federiku Mogheriniovou, aby trvala na vytvoření formálního dialogu o lidských právech s kuvajtskými a bahrajnskými orgány, v souladu s obecnými zásadami EU pro dialog o lidských právech;

  11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Bahrajnského království, vládě a parlamentu Státu Kuvajt a členům Rady pro spolupráci v Perském zálivu.