Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0150/2017Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0150/2017

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om henrettelser i Kuwait og Bahrain

  15.2.2017 - (2017/2564(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
  til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
  PPE (B8-0150/2017)
  EFDD (B8-0154/2017)
  ALDE (B8-0155/2017)
  S&D (B8-0161/2017)
  GUE/NGL (B8-0162/2017)
  Verts/ALE (B8-0165/2017)

  Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes for S&D-Gruppen
  Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen
  Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen
  Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen


  Procedure : 2017/2564(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0150/2017
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0150/2017
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om henrettelser i Kuwait og Bahrain

  (2017/2564(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bahrain, særlig beslutningerne af 4. februar 2016 om sagen om Mohammed Ramadan[1] og af 7. juli 2016 om Bahrain[2], og af 8. oktober 2015 om dødsstraffen[3],

  –  der henviser til udtalelse af 15. januar 2017 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Frederica Mongherini, om henrettelser i Bahrain, og af 25. januar 2017 om de nylige henrettelser i Staten Kuwait;

  –  der henviser til den fælles erklæring af 10. oktober 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, på EU's vegne og Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, om den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf,

  –  der henviser til erklæringen af 25. januar 2017 fra FN's særlige rapportører om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Agnes Callamard, og om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, Nils Melzer, hvori de indtrængende opfordrer den bahrainske regering til at standse nye henrettelser, og erklæringen af 17. januar 2017 fra talsmanden for De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, Rupert Colville, om Bahrain,

  –  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, tortur, ytringsfrihed og menneskerettighedsforkæmpere,

  –  der henviser til EU's nye strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, der har til formål at stille beskyttelse og overvågning af menneskerettighedssituationen i centrum for alle EU-politikker,

  –  der henviser til artikel 2 i den europæiske menneskerettighedskonvention og protokol 6 og 13 hertil,

  –  der henviser til artikel 1 og 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –  der henviser til samarbejdsaftalen fra 1988 mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og landene i Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater (GCC),

  –  der henviser til konklusionerne fra det 25. møde i Det Fælles Råd EU-GCC og ministermødet den 18. juli 2016,

  –  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om moratoriet for anvendelsen af dødsstraf, navnlig beslutningen af 18. december 2014 og den seneste resolution af 19. december 2016,

  –  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, konventionen om barnets rettigheder og det arabiske menneskerettighedscharter, som alle er tiltrådt er Kuwait og Bahrain,

  –  der henviser til garantierne for beskyttelse af rettighederne for personer, der er idømt dødsstraf, som blev godkendt ved Det Økonomiske og Sociale Råds resolution 1984/50 af 25. maj 1984,

  –  der henviser til de afsluttende bemærkninger om den tredje periodiske rapport om Kuwait i FN's Menneskerettighedskommission af 11. august 2016,

  –  der henviser til verdenserklæringen fra 1948 om menneskerettigheder, særlig artikel 15,

  –  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), særlig artikel 18 og den valgfri protokol om dødsstraf, og til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

  –  der henviser til FN-konventionen fra 1954 om statsløse personers retsstilling og konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

  A.  der henviser til, at over 160 af FN's medlemsstater med en række forskellige retssystemer, traditioner, kulturer og religiøse baggrunde ifølge FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) enten har afskaffet dødsstraf eller ikke anvender den;

  B.  der henviser til, at Kuwaits myndigheder den 25. januar 2017 henrettede syv personer, herunder et medlem af kongefamilien: Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff Mohammad al-Anzi, Sayed Radhi Jumaa, Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel og Faisal Abdullah Jaber Al Sabah, hvoraf de fleste var dømt for mord; der henviser til, at fem af fangerne var udenlandske statsborgere: to egyptere, en bangladesher, en filippiner og en etiopier, og tre af dem var kvinder; der henviser til, at henrettelserne var de første i landet siden 2013, hvor de kuwaitiske myndigheder henrettede fem mennesker efter et seksårigt moratorium;

  C.  der henviser til, at Gulf Centre for Human Rights og andre menneskerettighedsorganisationer har dokumentation for overtrædelser af retten til en retfærdig proces i Kuwait's strafferetssystem, hvilket gjorde det vanskeligt for de anklagede at få en retfærdig rettergang;

  D.  der henviser til, at Bahrain den 15. januar 2017 henrettede Ali Al-Singace, Abbas Al-Samea og Sami Mushaima ved skydning efter et seksårigt moratorium;

  E.  der henviser til, at henrettelserne ifølge OHCHR udgjorde en alvorlig krænkelse af standarderne for retfærdig rettergang; der henviser til, at de tre mænd var anklaget for et bombeangreb i Manama i 2014, der kostede mange mennesker livet, herunder tre politibetjente; der imidlertid henviser til, at alle tre angiveligt tilstod efter tortur, og at disse tilståelser derefter udgjorde det primære bevisgrundlag for deres domfældelser; der henviser til, at de blev frataget deres statsborgerskab, nægtet adgang til en advokat og henrettet mindre end en uge efter dommen, uden forudgående underretning til deres familier og uden mulighed for at anmode om benådning;

  F.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser har erklæret disse henrettelser "udenretslige henrettelser" på grundlag af, at alle tre mænd blev frataget retten til en retfærdig rettergang, som er nedfældet i artikel 14 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

  G.  der henviser til, at OHCHR, var "forfærdet" over henrettelserne, og at der var "alvorlig tvivl” om, hvorvidt mændene havde fået en retfærdig rettergang;

  H.  der henviser til, at to andre mænd, Mohammad Ramadan og Hussein Moussa, også risikerer dødsstraf i Bahrain; der henviser til, at begge mænd hævder, at de falske tilståelser af alvorlige forbrydelser, som de har afgivet, blev fremkaldt under tortur, og til at de kan blive henrettet på et hvilket som helst tidspunkt;

  I.  der henviser til, at den bahrainsk-danske Abdulhadi al-Khawaja, stiftende leder af Gulf Center for Human Rights, og Khalil Al Halwachi, en matematiklærer der tidligere var bosat i Sverige, fortsat er fængslet for anklager i forbindelse med den fredelige udøvelse af deres meningsfrihed;

  1.  beklager dybt Kuwaits og Bahrains beslutning om at genoptage deres praksis med dødsstraf; gentager sin fordømmelse af brugen af dødsstraf og støtter kraftigt indførelsen af et moratorium for dødsstraf som et skridt på vejen hen imod afskaffelse;

  2.  opfordrer hans majestæt Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa af Bahrain til at forhindre henrettelsen af Mohamed Ramadan and Hussein Moosa og de bahrainske myndigheder til at sikre en fornyet rettergang i overensstemmelse med internationale standarder; minder om, at alle påstande om menneskerettighedskrænkelser begået under sagen skal behørigt efterforskes;

  3.  understreger, at konventionen om barnets rettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder udtrykkelig forbyder dødsstraf for forbrydelser begået af personer under 18 år;

  4.  opfordrer regeringerne i Kuwait og Bahrain til at udstede en umiddelbar og åben indbydelse til FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf til at aflægge besøg i landene, og til at tillade uhindret adgang til frihedsberøvede og til alle centre for frihedsberøvelse;

  5.  minder om, at EU er imod dødsstraf, og anser den for at være en grusom og umenneskelig straf, der ikke virker afskrækkende på kriminel adfærd og er uigenkaldelig i tilfælde af fejl;

  6.  opfordrer Kuwait og Bahrain til at tiltræde den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf;

  7.  opfordrer indtrængende Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne til fortsat at bekæmpe anvendelsen af dødsstraf; opfordrer indtrængende Bahrain og Kuwait til at overholde internationale minimumsstandarder og indskrænke anvendelsesområdet for og brugen af dødsstraf; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til fortsat at holde et vågent øje med udviklingen i disse to lande og i Golfregionen generelt, og til at benytte alle de midler, den har til rådighed, til at få indflydelse;

  8.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at gribe ind over for den bahrainske regering med en appel om løsladelsen af Nabeel Rajab og af alle dem, der alene er tilbageholdt på grund af deres fredelige udøvelse af ytrings- og forsamlingsfriheden, og til indtrængende at opfordre Bahrains regering til at standse den overdrevne magtanvendelse mod demonstranter og den vilkårlige fratagelse af statsborgerskab, som er blevet anvendt over for Al-Wefaq's åndelig leder Sheikh Isa Qassim og andre systemkritikere;

  9.  opfordrer den bahrainske regering til fuldt ud at gennemføre anbefalingerne fra rapporten fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission (BICI), den universelle regelmæssige gennemgang og det nationale institut for menneskerettigheder; tilskynder endvidere reformbestræbelserne i Kuwait;

  10.  opfordrer til dialog og bilaterale og multilaterale initiativer mellem Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Golflandene, herunder Kuwait og Bahrain, om menneskerettighedsspørgsmål og andre spørgsmål af fælles interesse; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, til at insistere på, at der oprettes en formel menneskerettighedsdialog med de kuwaitiske og bahrainske myndigheder i overensstemmelse med EU's retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder;

  11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringer og parlamenter i medlemsstaterne, regeringen og parlamentet i Kongeriget Bahrain, regeringen og parlamentet i Staten Kuwait og medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd.