Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0150/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0150/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν

15.2.2017 - (2017/2564(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B8-0150/2017)
EFDD (B8-0154/2017)
ALDE (B8-0155/2017)
S&D (B8-0161/2017)
GUE/NGL (B8-0162/2017)
Verts/ALE (B8-0165/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Gesine Meissner εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2017/2564(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0150/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0150/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν

(2017/2564(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν, ιδίως αυτά της 4 Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την περίπτωση του Mohammed Ramadan[1], της 7 Ιουλίου 2016 σχετικά με το Μπαχρέιν[2], και της 8 Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή[3],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 15 Ιανουαρίου 2017, του εκπροσώπου τύπου της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, σχετικά με τις εκτελέσεις που έγιναν στο Μπαχρέιν, και τη δήλωση, της 25 Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τις πρόσφατες εκτελέσεις στο Κράτος του Κουβέιτ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 10 Οκτωβρίου 2015, της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, εξ ονόματος της ΕΕ, και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, σχετικά με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 25 Ιανουαρίου 2017, των Ειδικών Εισηγητών του ΟΗΕ για μεν τις εξωδικαστικές, συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις Agnes Callamard, για δε τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, Nils Melzer, η οποία απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν να μην κάνει νέες εκτελέσεις, και τη δήλωση, της 17 Ιανουαρίου 2017, του εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Rupert Colville, σχετικά με το Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα πρωτόκολλα 6 και 13 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 1 και 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας του 1988 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Περσικού Κόλπου (ΣΣΠΚ) αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 25ου Κοινού Συμβουλίου και Υπουργικής Συνόδου ΕΕ-ΣΣΚ της 18 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με το μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, και ιδίως το ψήφισμα της 18 Δεκεμβρίου 2014, και το πιο πρόσφατο της 19 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πράξεις στις οποίες το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενα μέρη,

–  έχοντας υπόψη τις Διασφαλίσεις για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όσων απειλούνται με θανατική ποινή, οι οποίες εγκρίθηκαν με το ψήφισμα 1984/50 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της 25 Μαΐου 1984,

–  έχοντας υπόψη τις Τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 11 Αυγούστου 2016, σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση του Κουβέιτ,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 15 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), ιδίως το άρθρο 18 αυτού, το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο σχετικά με τη θανατική ποινή, και το Διεθνές Σύμφωνο για τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις του ΟΗΕ του μεν 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών, του δε 1961 για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), περισσότερα από 160 κράτη μέλη του ΟΗΕ, με μια ποικιλία νομικών συστημάτων, παραδόσεων, πολιτισμών και θρησκευτικών καταβολών, είτε έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή είτε δεν την εφαρμόζουν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιανουαρίου 2017 οι αρχές του Κουβέιτ εκτέλεσαν επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας: τους Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff, Sayed Mohammad Al-Anzi Radhi Jumaa, Sameer Taha Abdulmajed AbdulJaleel, και Faysal Abdullah Al Jaber Sabah οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καταδικαστεί για δολοφονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέντε από τους κρατουμένους ήταν αλλοδαποί: δύο Αιγύπτιοι, ένας Μπαγκλαντεσιανός, ένας Φιλιπινέζος και ένας Αθίοπας, και τρεις ήταν γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτελέσεις ήταν οι πρώτες στη χώρα από το 2013, όταν οι κουβεϊτιανές αρχές προέβησαν στην εκτέλεση πέντε ατόμων μετά από εξαετές μορατόριουμ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Κόλπο και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν τεκμηριώσει στο Κουβέιτ δικονομικές παραβιάσεις του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης οι οποίες έκαναν δύσκολο για τους εναγόμενους να έχουν δίκαιη δίκη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιανουαρίου 2017 εκτελέστηκαν στο Μπαχρέιν οι Ali Al-Singace, Abbas Al-Samea και Sami Mushaima από εκτελεστικό απόσπασμα, μετά τη λήξη ενός εξαετούς μορατόριουμ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά σοβαρή παραβίαση των προτύπων για δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις άνδρες είχαν κατηγορηθεί μια βομβιστική επίθεση στη Μανάμα το 2014, κατά την οποία σκοτώθηκαν πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών αστυνομικών· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και οι τρεις ανέφεραν ότι υπέστησαν βασανιστήρια για να προβούν σε ομολογίες οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά αποδεικτικά στοιχεία για την καταδίκη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους είχε αφαιρεθεί η ιθαγένειά τους, τους είχε απαγορευθεί να επικοινωνήσουν με δικηγόρο και εκτελέστηκαν σε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την ετυμηγορία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των οικογενειών τους και χωρίς την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για απονομή χάριτος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις δήλωσε ότι οι εκτελέσεις αυτές είναι «εξωδικαστικές εκτελέσεις» με βάση το γεγονός ότι και στους τρεις κατηγορούμενοι δεν επετράπη να ασκήσουν τα δικαιώματα για δίκαιη δίκη που κατοχυρώνονται στο άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε «τον αποτροπιασμό» της για τις εκτελέσεις και τις «σοβαρές αμφιβολίες» για το κατά πόσο οι κατηγορούμενοι έτυχαν δίκαιης δίκης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο άλλοι, οι Mohammad Ramadan και Hussein Moussa, αντιμετωπίζουν επίσης τη θανατική ποινή στο Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο ισχυρίζονται ότι βασανίστηκαν για να ομολογήσουν ψευδώς εγκλήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή και μπορεί να εκτελεστούν ανά πάσα στιγμή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διπλοί υπήκοοι Βαχρέιν και Δανίας Abdulhadi al-Khawaja, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόλπο, καθώς και ο Khalil Al Halwachi, καθηγητής μαθηματικών που ζούσε παλαιότερα στη Σουηδία, παραμένουν στη φυλακή με κατηγορίες που αφορούν την ειρηνική έκφραση της γνώμης τους·

1.  αποδοκιμάζει έντονα την απόφαση του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν να επαναφέρουν τη θανατική ποινή· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει θερμά την επιβολή μορατόριουμ στη θανατική ποινή, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

2.  ζητεί από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa του Μπαχρέιν να σταματήσει την εκτέλεση των Mohammad Ramadan και Hussein Moosa και από τις αρχές του Μπαχρέιν να διασφαλίσουν μια επαναληπτική δίκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· υπενθυμίζει ότι όλες οι καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της δίκης πρέπει να διερευνηθούν δεόντως·

3.  τονίζει ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα απαγορεύουν ρητώς τη θανατική ποινή για εγκλήματα που διαπράττονται από άτομα κάτω των 18 ετών·

4.  καλεί τις κυβερνήσεις του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν να απευθύνουν άμεση και ανοικτή πρόσκληση στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρία να πραγματοποιήσει επίσκεψη στις χώρες αυτές, και να του επιτρέψουν απρόσκοπτη πρόσβαση στους κρατουμένους και σε όλα τα κέντρα κράτησης·

5.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αντιτίθεται στη θανατική ποινή και θεωρεί ότι συνιστά σκληρή και απάνθρωπη τιμωρία η οποία δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για εγκληματικές συμπεριφορές και είναι μη αναστρέψιμη σε περίπτωση σφάλματος·

6.  καλεί το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν να υπογράψουν και να κυρώσουν το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τον αγώνα κατά της χρήσης της θανατικής ποινής· καλεί θερμά το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να συμμορφωθούν με τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα και να μειώσουν το πεδίο εφαρμογής και τη χρήση της θανατικής ποινής· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά τις εξελίξεις σε αυτές τις δύο χώρες, και στην περιοχή του Κόλπου γενικότερα, και να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο επιρροής που διαθέτει·

8.  καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να κάνουν διαβήματα στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν για να ζητήσουν την απελευθέρωση του Nabil Rajab και όλων εκείνων που κρατούνται αποκλειστικά λόγω της ειρηνικής άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να σταματήσει την υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών ή την πρακτική της αυθαίρετης αφαίρεσης της ιθαγένειας, όπως έκανε με τον πνευματικό ηγέτη της Al-Wefaq, Σεΐχη Isa Qassim και άλλους αντιφρονούντες·

9.  ζητεί από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν (BICI), της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης και του Εθνικού Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· ενθαρρύνει περαιτέρω τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο Κουβέιτ·

10.  ενθαρρύνει τον διάλογο και τις διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, για θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος· καλεί την ΕΥΕΔ και την ΥΕ/ΑΠ Federica Mogherini να επιμείνουν για την δρομολόγηση ενός επίσημου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις αρχές του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του κράτους του Κουβέιτ, και στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.