Procedūra : 2017/2564(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0150/2017

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0150/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 16/02/2017 - 6.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0044

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 501kWORD 91k
15.2.2017
PE598.479v01-00}
PE598.483v01-00}
PE598.484v01-00}
PE598.490v01-00}
PE598.491v01-00}
PE598.494v01-00} RC1
 
B8-0150/2017}
B8-0154/2017}
B8-0155/2017}
B8-0161/2017}
B8-0162/2017}
B8-0165/2017} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

PPE (B8-0150/2017)

EFDD (B8-0154/2017)

ALDE (B8-0155/2017)

S&D (B8-0161/2017)

GUE/NGL (B8-0162/2017)

Verts/ALE (B8-0165/2017)


par nāvessodu izpildi Kuveitā un Bahreinā (2017/2564(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nāvessodu izpildi Kuveitā un Bahreinā  (2017/2564(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Bahreinu, jo īpaši 2016. gada 4. februāra rezolūciju par Bahreinu — Mohammed Ramadan lieta(1), 2016. gada 7. jūlija rezolūciju par Bahreinu(2) un 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par nāvessodu(3),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini runaspersonas 2017. gada 15. janvāra paziņojumu par nāvessodu izpildi Bahreinā un 2017. gada 25. janvāra paziņojumu par neseno nāvessoda izpildi Kuveitā,

–  ņemot vērā PV/AP Federica Mogherini, pārstāvot ES, un Eiropas Padomes ģenerālsekretāra Thorbjørn Jagland 2015. gada 10. oktobra kopīgo paziņojumu par Eiropas un Pasaules dienu pret nāvessodu,

–  ņemot vērā ANO īpašās referentes nelikumīgas, patvaļīgas vai tūlītējas nāvessodu izpildes jautājumos Agnes Callamard un ANO īpašā referenta spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas jautājumos Nils Melzer 2017. gada 25. janvāra paziņojumu, kurā steidzami prasa Bahreinas valdībai pārtraukt jaunu nāvessodu izpildi, un ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Rupert Colville runaspersonas 2017. gada 17. janvāra paziņojumu par Bahreinu,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu, spīdzināšanu, vārda brīvību un cilvēktiesību aizstāvjiem;

–  ņemot vērā ES Stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību jomā, kurā cilvēktiesību aizsardzība un uzraudzīšana ir noteiktas par visu ES politikas virzienu neatņemamu daļu,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 2. pantu un 6. un 13. protokolu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1. un 2. pantu,

–  ņemot vērā 1988. gada sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes valstīm (GCC)),

–  ņemot vērā ES un GCC 25. Apvienotās padomes un ministru sanāksmes 2016. gada 18. jūlija secinājumus,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas par moratoriju nāvessoda izmantošanai, jo īpaši 2014. gada 18. decembra rezolūciju un visjaunāko — 2016. gada 19. decembra rezolūciju,

–  ņemot vērā Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, Konvenciju par bērna tiesībām un Arābu Cilvēktiesību hartu – Bahreina un Kuveita ir tās parakstījušas,

–  ņemot vērā garantijas, kas nodrošina to personu tiesību aizsardzību, kurām piespriests nāvessods, un kas apstiprinātas Ekonomikas un sociālo lietu padomes 1984. gada 25. maija Rezolūcijā Nr. 1984/50,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību komitejas 2016. gada 11. augusta noslēguma apsvērumus par trešo periodisko ziņojumu par Kuveitu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), jo īpaši tā 18. pantu, tā Otro fakultatīvo protokolu par nāvessodu un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām,

–  ņemot vērā 1954. gada ANO Konvenciju par bezvalstnieku statusu un 1961. gada Konvenciju par bezvalstniecības samazināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar ANO augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) sniegtajiem datiem vairāk nekā 160 ANO dalībvalstis, kurās ir dažādas tiesību sistēmas, tradīcijas, kultūra un reliģiskā piederība, vai nu ir atcēlušas nāvessodu, vai to nepiemēro;

B.  tā kā 2017. gada 25. janvārī Kuveitas iestādes izpildīja nāvessodu septiņiem cilvēkiem, tostarp vienam karaliskās ģimenes loceklim, proti, Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff Mohammad al-Anzi, Sayed Radhi Jumaa, Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel un Faisal Abdullah Jaber Al Sabah, un lielākā daļa no viņiem tika apsūdzēta par slepkavību; tā kā pieci no ieslodzītajiem bija ārvalstu valstspiederīgie: divi no Ēģiptes, viens no Bangladešas, Filipīnām un Etiopijas, un trīs no viņiem bija sievietes; tā kā šī bija pirmā nāvessoda izpilde valstī kopš 2013. gada, kad Kuveitas iestādes pēc sešus gadus ilga moratorija izpildīja nāvessodu pieciem cilvēkiem;

C.  tā kā Persijas līča Cilvēktiesību centrs un citas cilvēktiesību organizācijas ir dokumentējušas pienācīga procesa pārkāpumus Kuveitas krimināltiesību sistēmā, kas apgrūtināja apsūdzēto tiesības uz taisnīgu tiesu;

D.  tā kā 2017. gada 15. janvārī Bahreinas iestādes izpildīja nāvessodu Ali Al-Singace, Abbas Al-Samea and Sami Mushaima, viņus nošaujot un tādā veidā izbeidzot sešu gadu moratoriju;

E.  tā kā saskaņā ar Augstā cilvēktiesību komisāra biroja datiem nāvessodi tika izpildīti, nopietni pārkāpjot taisnīgas tiesas standartus; tā kā trīs vīrieši bija apsūdzēti par spridzināšanu Manāmā 2014. gadā, kurā gāja bojā vairāki cilvēki, tostarp trīs policisti; tā kā visi trīs tomēr esot spīdzināti, lai iegūtu atzīšanos, kas pēc tam tika izmantota kā primārais pierādījums soda noteikšanai; tā kā viņiem tika atņemta pilsonība, atteikta piekļuve advokātam un izpildīts nāvessods mazāk nekā nedēļu pēc sprieduma paziņošanas, iepriekš neinformējot viņu ģimenes un nedodot iespēju piemērot apžēlošanu;

F.  tā kā ANO īpašā referente nelikumīgas, patvaļīgas vai tūlītējas nāvessodu izpildes jautājumos paziņoja, ka šī nāvessodu izpilde ir “sodīšana ar nāvi bez tiesas sprieduma”, jo visiem trim vīriešiem nebija nepiešķirtas tiesības uz taisnīgu tiesu, kas nostiprinātas Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 14. pantā;

G.  tā kā OHCHR pauda sašutumu par nāvessodu izpildi un to, ka pastāv nopietnas šaubas par to, ka vīriešiem ir piespriesta taisnīga tiesa;

H.  tā kā diviem citiem vīriešiem, Mohammad Ramadan un Hussein Moussa, arī ir piespriests nāvessods Bahreinā; tā kā abi vīrieši apgalvo, ka ir spīdzināti, lai nepatiesi atzītos noziegumos, par kuriem paredzēts augstākais sods, un ka to var izpildīt tuvākajā laikā;

I.  tā kā Persijas līča Cilvēktiesību centra direktors, Bahreinas un Dānijas pilsonis Abdulhadi al-Khawaja un matemātikas skolotājs, kas agrāk dzīvoja Zviedrijā, Khalil Al Halwachi, joprojām atrodas apcietinājumā par apsūdzībām saistībā ar miermīlīgu sava viedokļa paušanu,

1.  pauž dziļu nožēlu par Kuveitas un Bahreinas lēmumu atjaunot nāvessodu; atkārtoti izsaka nosodījumu nāvessoda izmantošanai un stingri atbalsta nāvessoda moratorija ieviešanu kā soli tā atcelšanas virzienā;

2.  aicina Viņa Majestāti Bahreinas karali Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa apturēt Mohamed Ramadan un Hussein Moosa nāvessoda izpildi un aicina Bahreinas iestādes nodrošināt atkārtotu lietas izskatīšanu saskaņā ar starptautiskiem standartiem; atgādina, ka visi apgalvojumi par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notikuši tiesvedības laikā, ir pienācīgi jāizmeklē;

3.  uzsver, ka Konvencijā par bērna tiesībām un Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ir skaidri aizliegta nāvessoda noteikšana par pārkāpumiem, kurus izdarījušas personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem;

4.  aicina Kuveitas un Bahreinas valdības nekavējoties izsludināt atklātu ielūgumu ANO īpašajam referentam spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas jautājumos apmeklēt valsti un nodrošināt viņam neierobežotu piekļuvi aizturētajiem un visām aizturēšanas vietām;

5.  atgādina, ka ES ir pret nāvessodu un uzskata to par nežēlīgu un necilvēcīgu sodu, kas nedarbojas kā līdzeklis atturēšanai no noziedzīgas rīcības un ir neatgriezenisks kļūdas gadījumā;

6.  aicina Kuveitu un Bahreinu parakstīt un ratificēt Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Otro fakultatīvo protokolu par nāvessoda atcelšanu;

7.  mudina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un dalībvalstis turpināt cīņu pret nāvessoda izmantošanu; stingri mudina Bahreinu un Kuveitu ievērot obligātos starptautiskos standartus un samazināt nāvessoda piemērošanas jomu un izmantošanu; mudina EĀDD nezaudēt modrību attiecībā uz notikumu attīstību šajās divas valstīs un visā Persijas līča reģionā un izmantot visus tā rīcībā esošos ietekmes veidus;

8.  mudina EĀDD un dalībvalstis iejaukties, prasot Bahreinas valdībai atbrīvot Nabeel Rajab un visus, kuri aizturēti tikai tādēļ, ka viņi miermīlīgā veidā īstenojuši savu vārda brīvību un pulcēšanās brīvību, un mudina Bahreinas valdību pārtraukt pārmērīga spēka lietošanu pret demonstrāciju dalībniekiem vai pilsonības patvaļīgas atņemšanas praksi, ko piemēroja al-Wefaq partijas garīgajam vadītājam Sheikh Isa Qassim un citiem disidentiem;

9.  aicina Bahreinas valdību pilnībā īstenot Bahreinas Neatkarīgās izmeklēšanas komisijas (BICI) ziņojumā, vispārējā regulārajā pārskatā un Valsts cilvēktiesību institūta dokumentos paustos ieteikumus; mudina turpināt reformu centienus Kuveitā;

10.  mudina veidot dialogu un divpusējās un daudzpusējās iniciatīvas starp Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un Persijas līča valstīm, tostarp Kuveitu un Bahreinu, par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām, kā arī citās abpusēji interesējošās jomās; aicina EĀDD un PV/AP Federica Mogherini uzstājīgi prasīt izveidot oficiālu cilvēktiesību dialogu ar Kuveitas un Bahreinas iestādēm saskaņā ar ES pamatnostādnēm par cilvēktiesību dialogiem;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Bahreinas Karalistes valdībai un parlamentam, Kuveitas valsts valdībai un parlamentam un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes dalībvalstīm.

 

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0044.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0315.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0348.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika