Postup : 2017/2565(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0152/2017

Předložené texty :

RC-B8-0152/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/02/2017 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0045

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 446kWORD 56k
15.2.2017
PE598.481v01-00}
PE598.482v01-00}
PE598.486v01-00}
PE598.488v01-00}
PE598.493v01-00}
PE598.496v01-00} RC1
 
B8-0152/2017}
B8-0153/2017}
B8-0157/2017}
B8-0159/2017}
B8-0164/2017}
B8-0167/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0152/2017)

EFDD (B8‑0153/2017)

ECR (B8‑0157/2017)

ALDE (B8‑0159/2017)

S&D (B8‑0164/2017)

Verts/ALE (B8‑0167/2017)


on Guatemala, notably the situation of human rights defenders (2017/2565(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Branislav Škripek za skupinu ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Gesine Meissner za skupinu ALDE
Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Guatemale, zejména o situaci obránců lidských práv (2017/2565(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na úmluvy OSN o lidských právech společně s jejich opčními protokoly,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–  s ohledem na Evropský konsenzus o rozvoji z prosince 2005,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv, včetně usnesení o diskusích ohledně případů porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 13. března 2007 o Guatemale(1) a ze dne 11. prosince 2012 o Dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou(2),

–  s ohledem na návštěvu podvýboru DROI v Mexiku a v Guatemale v únoru 2016 a na závěrečnou zprávu o této návštěvě,

–  s ohledem na zprávu delegace DCAM o její návštěvě v Guatemale a v Hondurasu ve dnech 16.–20. února 2015,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2016(3),

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o globálních hrozbách, kterým čelí obránci lidských práv, a o situaci obránkyň lidských práv,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva za rok 2016 o aktivitách jeho úřadu v Guatemale,

–  s ohledem na nedávnou návštěvu zvláštního zástupce EU pro lidská práva v Guatemale,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii (2015–2019),

–  s ohledem na plán EU na navázání styků s občanskou společností v partnerských zemích na léta 2014–2017,

–  s ohledem na pokyny EU pro ochranu obránců lidských práv a na strategický rámec pro lidská práva, který zavazuje k angažovanosti ve věci obránců lidských práv,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva 26/9 ze dne 26. června 2014, v níž se Rada OSN pro lidská práva rozhodla zřídit otevřenou mezivládní pracovní skupinu, jež bude pověřena vypracováním mezinárodně právně závazného nástroje, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků v oblasti lidských práv,

–  s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce z roku 1989 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu v nezávislých státech (úmluva MOP č. 169),

–  s ohledem na lidskoprávní ustanovení Dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou a dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Střední Amerikou, která vstoupila v platnost v roce 2013,

–  s ohledem na víceletý orientační program pro Guatemalu na období 2014–2020 a jeho závazek přispívat k řešení konfliktů, k míru a bezpečnosti,

–  s ohledem na podpůrné programy Evropské unie pro oblast justice v Guatemale, zejména na program SEJUST,

–  s ohledem na rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva z roku 2014 ve věci Obránci lidských práv a další v. Guatemala a na zprávu Meziamerické komise pro lidská práva o stavu lidských práv v Guatemale (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 43/15) ze dne 31. prosince 2015,

–  s ohledem na článek 25 jednacího řádu Meziamerické komise pro lidská práva týkající se mechanismu pro preventivní opatření,

–  s ohledem na závěry Rady z roku 2009 o podpoře demokracie v oblasti vnějších vztahů EU,

–  s ohledem na obecné zásady v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva z roku 2009,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Federiky Mogheriniové jménem Evropské unie ze dne 9. prosince 2016 o Dni lidských práv 10. prosince 2016,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 17. srpna 2016 o obráncích lidských práv v Guatemale,

–  s ohledem na prohlášení ze Santa Dominga na závěr schůzky EU–CELAC na úrovni ministrů konané ve dnech 25.–26. října 2016,

–  s ohledem na prohlášení Skupiny třinácti ze dne 1. února 2017 o posílení právního státu a boji proti korupci a beztrestnosti,

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii a na článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 135 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Guatemala je třetím největším příjemcem bilaterální rozvojové pomoci EU ve Střední Americe, pomoc jí poskytnutá v období 2014–2020 činila 187 milionů EUR a byla zaměřena na zajištění dostatku potravin, řešení konfliktů, zabezpečení míru, bezpečnost a konkurenceschopnost;

B.  vzhledem k tomu, že Guatemala má strategickou polohu na trase dodávek drog a nelegální migrace ze Střední Ameriky do USA; vzhledem k tomu, že Guatemalci jsou dlouhodobě druhou největší skupinou osob deportovaných z USA; vzhledem k tomu, že desetiletí probíhajícího vnitřního konfliktu, vysoká míra chudoby a hluboce zakořeněná kultura beztrestnosti vedly k trvale vysokým mírám násilí a ohrožení bezpečnosti v Guatemale; vzhledem k tomu, že vysokými mírami kriminality je zasažena celá společnost, nejvíce jimi však trpí obránci lidských práv, nevládní organizace a místní orgány státní správy;

C.  vzhledem k tomu, že na rok 2017 připadá 20. výročí mírových dohod pro Guatemalu; vzhledem k tomu, že boj proti beztrestnosti, mimo jiné za závažné zločiny spáchané za předchozích nedemokratických režimů, má zásadní důležitost; vzhledem k tomu, že guatemalské orgány musí vyslat jasný signál skutečným pachatelům násilných činů proti obráncům lidských práv i těm, kteří za nimi intelektuálně stojí, že takovéto jednání jim beztrestně neprojde;

D.  vzhledem k tomu, že od ledna do listopadu 2016 zaznamenal útvar pro ochranu guatemalských obránců lidských práv (UDEFEGUA) v Guatemale čtrnáct vražd obránců lidských práv a sedm na ně mířených pokusů o vraždu; vzhledem k tomu, že podle téhož zdroje došlo v roce 2016 celkem ke 223 útokům na obránce lidských práv, včetně 68 nových soudních řízení zahájených s obránci lidských práv; vzhledem k tomu, že těmi obránci lidských práv, kteří byli nejčastěji terčem útoků, byli obránci environmentálních a pozemkových práv a ti, kteří upozorňovali na problémy justice a beztrestnosti;

E.  vzhledem k tomu, že kromě novinářů, kteří údajně byli zavražděni v roce 2016 – Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona a Winston Leonardo Túnchez Canov –, byli v roce 2017 již zabiti obránci lidských práv Laura Leonor Vásquez Pinedaová a Sebastián Alonzo Juan;

F.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv je i nadále velice vážná; vzhledem k tomu, že situace žen a domorodého obyvatelstva, zejména těch, kteří vystupují na obranu lidských práv, a situace migrantů vyvolává vážné znepokojení, stejně jako jiné otázky, například přístup ke spravedlnosti, podmínky ve věznicích, chování policistů a případy údajného mučení, s nimiž jde ruku v ruce všudypřítomná korupce, spolčování se a beztrestnost;

G.  vzhledem k tomu, že Guatemala ratifikovala úmluvu MOP 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu a úmluvu 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se; vzhledem k tomu, že jsou určité pozitivní náznaky, jako například vytvoření Mesa Sindical del Ministerio Público; vzhledem k tomu, že v guatemalském právním řádu neexistuje povinnost předem, svobodně a informovaně konzultovat s komunitami domorodců, jak o ní hovoří úmluva MOP 169;

H.  vzhledem k tomu, že Meziamerický soud pro lidská práva vydal v roce 2014 závazný rozsudek, ve kterém žádá o vytvoření veřejné politiky na ochranu obránců lidských práv; vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá proces konzultací financovaný EU za účelem vytvoření výše uvedené politiky;

I.  vzhledem k tomu, že obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv se vztahují na všechny státy a na všechny obchodní podniky, ať již jsou nadnárodní, či nikoli, bez ohledu na jejich velikost, odvětví, sídlo, vlastnictví a strukturu, ačkoliv mechanismy účinné kontroly a sankcí zůstávají pro celosvětové provádění těchto zásad výzvou; vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v Guatemale bude přezkoumána v rámci mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu v listopadu 2017;

J.  vzhledem k tomu, že guatemalský veřejný ochránce lidských práv, ministerstvo pro veřejnou správu a soudnictví učinily důležité kroky proti beztrestnosti a ve prospěch uznávání lidských práv;

K.  vzhledem k tomu, že Guatemala podnikla určité pozitivní kroky, jako je např. prodloužení mandátu Mezinárodní komise proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG) do roku 2019; vzhledem k tomu, že předsedové výkonné moci, Kongresu a soudního systému Guatemaly předložili Kongresu v říjnu 2016 návrh ústavní reformy soudnictví, který je založen mj. na diskusích u kulatého stolu s občanskou společností a jehož cílem je upevnit soudní systém na základě zásad, jako je justiční kariéra, právní pluralismus a nezávislost soudnictví;

L.  vzhledem k tomu, že cílená zastrašovací kampaň zmařila několik typických případů korupce a přechodného soudnictví, přičemž obránci lidských práv, kteří se této oblasti věnují, včetně soudců a právníků, čelili zastrašování a vykonstruovaným právním stížnostem; vzhledem k tomu, že ředitel Mezinárodní komise proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG) Iván Velasquez rovněž čelí obviněním a je terčem probíhající očerňující kampaně; vzhledem k tomu, že u typických případů v oblasti přechodného soudnictví bylo dosaženo pokroku, jako např. v souvislosti s případem Moliny Theissenové a CREOMPAZ nebo v korupčních případech La Linea a Coparacha;

M.  vzhledem k tomu, že některé členské státy EU dosud neratifikovaly Dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou, což znamená, že pilíř „politického dialogu“ dosud nevstoupil v platnost; vzhledem k tomu, že lidská práva a zásada právního státu stojí v centru zájmu politiky EU zaměřené na vnější činnost, stejně jako udržitelný hospodářský a sociální rozvoj;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje nedávné vraždy, jejichž oběťmi byli Laura Leonor Vásquez Pinedaová, Sebastian Alonzo Juan a novináři Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona a Winston Leonardo Túnchez Cano, stejně tak odsuzuje i každou ze 14 vražd dalších obránců lidských práv v Guatemale, ke kterým došlo v roce 2016; vyjadřuje svou upřímnou soustrast rodinám a přátelům všech těchto obránců lidských práv;

2.  zdůrazňuje své znepokojení nad tím, že pokračující násilí a nedostatek bezpečnosti mají negativní vliv na schopnost obránců lidských práv plně a svobodně vykonávat svoji činnost; vzdává hold všem obráncům lidských práv v Guatemale a vyzývá k okamžitému, nezávislému, objektivnímu a důkladnému vyšetřování výše uvedených i dříve spáchaných vražd; zdůrazňuje, že aktivní občanská společnosti je zásadní pro to, aby se stát na všech úrovních stal zodpovědnějším, pohotovějším, otevřenějším, účinnějším a získal tak větší legitimitu;

3.  vítá úsilí Guatemaly v boji proti organizovanému zločinu, žádá, aby bylo toto úsilí posíleno, a uvědomuje si, jak nesmírně obtížné je pro Guatemalu zajistit bezpečnost a svobodu pro všechny své občany v situaci strukturálně zakořeněného násilí, které je výsledkem obchodování s narkotiky; vyzývá orgány a členské státy EU, aby Guatemale poskytly technické a rozpočtové prostředky na pomoc v boji proti korupci a organizované trestné činnosti a aby takového úsilí učinily v programech dvoustranné spolupráce prioritou;

4.  připomíná potřebu vytvořit veřejnou politiku na ochranu obránců lidských práv, jak uvedl Meziamerický soud pro lidská práva v roce 2014; bere na vědomí nedávné zahájení národního dialogu, vyzývá guatemalské orgány, aby zajistily, aby tato veřejná politika byla vytvořena prostřednictvím širokého participativního postupu a řešila strukturální příčiny, které stupňují zranitelnost obránců lidských práv, a vybízí podnikatelskou komunitu, aby toto úsilí podpořila;

5.  vítá rozhodnutí delegace EU v Guatemale finančně přispět na proces diskusí a konzultací o tomto programu a vybízí delegaci EU, aby i nadále podporovala obránce lidských práv; žádá příslušné orgány, aby vypracovaly a uplatňovaly veřejnou politiku na ochranu obránců lidských práv v úzké spolupráci s mnoha zainteresovanými stranami a aby pokračovaly v reformách v zájmu nezávislého soudnictví, boje proti beztrestnosti a upevňování zásad právního státu;

6.  vyzývá k okamžitému a povinnému uplatňování preventivních opatření, která doporučil Meziamerický soud pro lidská práva, a vyzývá orgány, aby zvrátily rozhodnutí, které jednostranně ruší preventivní opatření ve prospěch obránců lidských práv;

7.  připomíná výsledky 93 komunitních konzultací uskutečněných v dobré víře v roce 2014 a 2015; připomíná, že v současnosti probíhá participativní proces, a vyzývá guatemalské orgány, aby urychlily postupy, jejichž cílem je zajistit vytvoření vnitrostátního mechanismu pro svobodné a informované předběžné konzultace, jak stanovuje úmluva MOP 169; vyzývá vládu Guatemaly, aby zahájila rozsáhlejší sociální konzultace týkající se vodních elektráren, těžebních projektů a ropných společností, a vyzývá orgány EU, aby zajistily, že žádná evropská pomoc či podpora nebude podporovat ani umožňovat rozvojové projekty, aniž bude splněna podmínka předběžné, svobodné a informované konzultace s domorodým obyvatelstvem;

8.  vítá iniciativu v oblasti reformy soudního systému, kterou předložili představitelé výkonné, soudní a zákonodárné moci Kongresu s cílem dále rozvíjet profesionální demokratický soudní systém založený na účinné nezávislosti soudnictví; vyzývá guatemalský Kongres, aby spojil síly a v roce 2017 dokončil reformu soudnictví v její celistvosti a integritě; za tímto účelem vyzývá guatemalské orgány, aby pro soudnictví, a zejména pro kancelář nejvyššího státního zástupce, vyčlenily dostatečné množství finančních a lidských zdrojů; podporuje důležitou práci Mezinárodní komise proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG);

9.  jako milník v boji proti beztrestnosti vítá rozhodnutí první komory odvolacího soudu, která potvrdila nepromlčitelnost zločinů genocidy a zločinů proti lidskosti v soudním procesu s bývalým diktátorem Riosem Monteem;

10.  vyzývá Guatemalu, aby spolupracovala s mechanismem všeobecného pravidelného přezkumu a aby přijala všechny příslušné kroky k uplatňování jeho doporučení;

11.  žádá Evropskou unii, aby podporovala kancelář nejvyššího státního zástupce; rozhodně odmítá jakýkoliv druh nátlaku, zastrašování a ovlivňování, které by ohrožovalo nezávislost, právní pluralismus a objektivitu; vybízí guatemalské orgány, aby pokračovaly v podpoře spolupráce mezi útvary ministerstva vnitra pro analýzu útoků proti obráncům lidských práv a odborem pro lidská práva kanceláře nejvyššího státního zástupce;

12.  vyzývá orgány EU, aby spolupracovaly na uzavření mezinárodně závazných dohod, které posílí dodržování lidských práv, obzvláště v případě společností, které mají sídlo v EU a působí ve třetích zemích;

13.  vyzývá ty členské státy EU, které tak dosud neučinily, aby urychleně ratifikovaly Dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou; žádá Evropskou unii a její členské státy, aby využily mechanismy stanovené v dohodě o přidružení a politickém dialogu a důrazně Guatemalu podporovaly v plnění ambiciózního programu v oblasti lidských práv a boje proti beztrestnosti; vyzývá orgány EU a členské státy, aby na tento cíl vyčlenily dostatečné finanční prostředky a technickou pomoc;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Organizaci amerických států, Parlamentnímu shromáždění EU–Latinská Amerika, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Guatemalské republiky, Sekretariátu pro hospodářskou integraci Střední Ameriky (SIECA) a Středoamerickému parlamentu (PARLACEN).

 

 

(1)

Úř. věst. C 301E, 13.12.2007, s. 257.

(2)

Úř. věst. C 434, 23.12.2015, s. 181.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0020.

Právní upozornění - Ochrana soukromí